หรือคุณหมายถึง singleneß?
Search result for

singleness

(6 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -singleness-, *singleness*, singlenes
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
singleness(ซิง'เกิลนิส) n. ความเป็นเอกเทศ,การเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความโดดเดี่ยว,ความเจาะจง

English-Thai: Nontri Dictionary
singleness(n) ความโสด,ความเป็นเอกเทศ,ความโดดเดี่ยว,การอยู่ตามลำพัง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
singleness    (n) (s i1 ng g l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
二人三脚[ににんさんきゃく, nininsankyaku] (n) (1) three-legged race; (2) cooperation with singleness of purpose (e.g. between companies); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Singleness \Sin"gle*ness\, n.
   1. The quality or state of being single, or separate from all
    others; the opposite of doubleness, complication, or
    multiplicity.
    [1913 Webster]
 
   2. Freedom from duplicity, or secondary and selfish ends;
    purity of mind or purpose; simplicity; sincerity; as,
    singleness of purpose; singleness of heart.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 singleness
   n 1: without hypocrisy; "the singleness of his motives could not
      be questioned" [syn: {singleness}, {straightforwardness}]
   2: the quality of concentrating on one central objective; "his
     singleness of purpose"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top