Search result for

sincere

(75 entries)
(0.9775 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sincere-, *sincere*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sincere[ADJ] จริงใจ, See also: ตรงไปตรงมา, Syn. honest, truthful, faithful, trustworthy, Ant. closed, secretive
sincere[ADJ] แท้จริง, Syn. real, actual, Ant. feigned
sincere[ADJ] บริสุทธ์, See also: ไม่เจือปน
sincerely[ADV] อย่างจริงใจ, Syn. honestly
sincerely[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างบริสุทธิ์, Syn. truly, really

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sincere(ซินเซียร์') adj. ใจจริง,ใจซื่อ,จริงใจ,แท้จริง, See also: sincerely adv., Syn. truth,honest
insincere(อินซินเซียร์') adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ., See also: insincerely adv., Syn. false

English-Thai: Nontri Dictionary
sincere(adj) จริงใจ,ซื่อสัตย์,แท้จริง,บริสุทธิ์
insincere(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ,หน้าไหว้หลังหลอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sincerely yours ( ) ด้วยความจริงใจ
See also: S. yours sincerely,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้ Night and Fog (1956)
# You were so sincereคุณมีความจริงใจเพื่อให้ Help! (1965)
# You were so sincereคุณมีความจริงใจเพื่อให้ Help! (1965)
# You were so sincereคุณมีความจริงใจเพื่อให้ Help! (1965)
Yours sincerely, wasting awayขอแสดงความนับถือเสียออกไป Yellow Submarine (1968)
Okay, great, you won't believe this, sincerely.โอเค เจ๋ง พวกนายต้องไม่เชื่อแน่ จริงๆนะ Stand by Me (1986)
You got to, man. Sincerely, you won't believe this. Can you, Gordie?ต้องได้สิเพื่อน จริงๆนะ นายต้องไม่เชื่อเรื่องนี้ แล้วนายล่ะ กอร์ดี้? Stand by Me (1986)
I don't like this. Sincerely.ฉันไม่ชอบเลยว่ะ จริงๆนะ Stand by Me (1986)
No, really, I wasn't. Sincerely.ไม่เลย จริงๆ เปล่านะ ให้ตายสิ Stand by Me (1986)
Oh, yeah, my cousin's like that. Sincerely.โอ้ ใช่ ลูกพี่ลูกน้องฉันก็เหมือนกัน จริงๆ Stand by Me (1986)
But I know they're true, sincere and they won't changeแต่ฉันรู้ว่าพวกเขากำลังเป็นจริง จริงใจและ... พวกเขาจะไม่เปลี่ยนไป 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
How sincere, how hard-working she was.เล่าว่าเธอเป็นคนจริงใจ แล้วก็ขยันทำงานมากแค่ไหน The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sincereAt first he sounded very sincere.
sincereBill and I have been sincere friends for a long time.
sincereHe is a very sincere person.
sincereHe is sincere about what he says.
sincereHe is sincere in his promises.
sincereHis employer was sincerely grateful for his cooperation.
sincereI admit that he is sincere.
sincereI do not doubt that he is sincere.
sincereIf only you work sincerely, you will be trusted.
sincereI sincerely hope for their happiness.
sincereI sincerely hope that you will soon recover from your illness.
sincereI sincerely hope you'll give me this second chance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงใจ[ADV] sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ
ซื่อๆ[ADV] sincerely, See also: uprightly and fairly, Syn. ตรงไปตรงมา, Example: เขาถามด้วยท่าทางดูจริงจัง ทำให้ผมตอบเขาไปอย่างซื่อๆ, Thai definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, เชื่อคนง่าย
ด้วยใจจริง[ADV] sincerely, See also: heartily, wholeheartedly, actually, really, Example: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป
ด้วยใจจริง[ADV] sincerely, See also: heartily, wholeheartedly, actually, really, Example: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere   FR: innocent ; non coupable
บริสุทธิ์ใจ[v.] (børisutjai) EN: be sincere   
ใจจริง[adv.] (jaijing ) EN: really ; sincerily ; truly   FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จริงใจ[adj.] (jingjai) EN: sincere ; franc ; honest ; candid   FR: sincère ; franc (franche - f.) ; honnête
จริงจัง[adj.] (jingjang) EN: serious ; earnest   FR: sérieux ; sincère
ขอแสดงความนับถือ[xp] (khø sadaēng khwām naptheū) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ไม่จริงใจ[adj.] (mai jingjai) EN: insincere ; dishonest ; two-faced   FR: hypocrite ; malhonnête
สะบัดสะบิ้ง[adv.] (sabatsabing) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally   
สัตย์[adj.] (sat) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere   FR: honnête ; loyal
ซื่อ[adj.] (seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward   FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SINCERE    S IH2 N S IH1 R
SINCERELY    S IH2 N S IH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sincere    (j) (s i1 n s i@1 r)
sincerely    (a) (s i1 n s i@1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufrichtig {adj} | aufrichtiger | am aufrichtigstensincere | more sincere; sincerer | most sincere; sincerest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
はいはい;へいへい[, haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement) [Add to Longdo]
めんご[, mengo] (n) (sl) (See 御免) sorry (not very sincere) [Add to Longdo]
シンシア[, shinshia] (adj-f) sincere [Add to Longdo]
愛想笑い;あいそ笑い;あいそ笑[あいそわらい;あいそうわらい(愛想笑い), aisowarai ; aisouwarai ( aisowarai )] (n,vs) insincere smile; ingratiating smile; forced smile [Add to Longdo]
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours [Add to Longdo]
益者三友[えきしゃさんゆう, ekishasanyuu] (exp) There are three types of friends worth having--honest, sincere, and well-informed ones. (Confucius) [Add to Longdo]
温厚篤実[おんこうとくじつ, onkoutokujitsu] (n,adj-na) having a gentle and sincere personality [Add to Longdo]
謹言[きんげん, kingen] (int,n) (hon) Yours Sincerely ... [Add to Longdo]
敬具[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实意[shí yì, ㄕˊ ㄧˋ, / ] sincere [Add to Longdo]
[xún, ㄒㄩㄣˊ, ] sincere [Add to Longdo]
[kǔn, ㄎㄨㄣˇ, ] sincere [Add to Longdo]
感戴[gǎn dài, ㄍㄢˇ ㄉㄞˋ, ] sincerely grateful [Add to Longdo]
[yuàn, ㄩㄢˋ, ] sincere; willing [Add to Longdo]
[zào, ㄗㄠˋ, ] sincere [Add to Longdo]
挚切[zhì qiè, ㄓˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] sincere; fervent [Add to Longdo]
挚诚[zhì chéng, ㄓˋ ㄔㄥˊ, / ] sincere [Add to Longdo]
正儿八经[zhèng r bā jīng, ㄓㄥˋ ㄖ˙ ㄅㄚ ㄐㄧㄥ, / ] sincere; serious [Add to Longdo]
正经八百[zhèng jīng bā bǎi, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄅㄚ ㄅㄞˇ, / ] sincere; serious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sincere \Sin*cere"\, a. [Compar. {Sincerer}; superl.
   {Sincerest}.] [L. sincerus, of uncertain origin; the first
   part perhaps akin to sin- in singuli (see {Single}), and the
   second to cernere to separate (cf. {Discern}): cf. F.
   sinc[`e]re.]
   1. Pure; unmixed; unadulterated.
    [1913 Webster]
 
       There is no sincere acid in any animal juice.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       A joy which never was sincere till now. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Whole; perfect; unhurt; uninjured. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The inviolable body stood sincere.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Being in reality what it appears to be; having a character
    which corresponds with the appearance; not falsely
    assumed; genuine; true; real; as, a sincere desire for
    knowledge; a sincere contempt for meanness.
    [1913 Webster]
 
       A sincere intention of pleasing God in all our
       actions.               --Law.
    [1913 Webster]
 
   4. Honest; free from hypocrisy or dissimulation; as, a
    sincere friend; a sincere person.
    [1913 Webster]
 
       The more sincere you are, the better it will fare
       with you at the great day of account. --Waterland.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Honest; unfeigned; unvarnished; real; true; unaffected;
     inartificial; frank; upright. See {Hearty}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sincere
   adj 1: open and genuine; not deceitful; "he was a good man,
       decent and sincere"; "felt sincere regret that they were
       leaving"; "sincere friendship" [ant: {insincere}]
   2: characterized by a firm and humorless belief in the validity
     of your opinions; "both sides were deeply in earnest, even
     passionate"; "an entirely sincere and cruel tyrant"; "a film
     with a solemn social message" [syn: {earnest}, {sincere},
     {solemn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top