Search result for

simulation

(65 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simulation-, *simulation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simulation[N] การลอกเลียนแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simulation(ซิมมิวเล'เชิน) n. การลอกเลียน,การลอกแบบ,การเลียนแบบ,การเล่นเป็นตัว,การปลอมแปลง, Syn. mockup,model
dissimulationn. การอำพราง,การซ่อนเร้น,การแกล้งทำ, Syn. feigning

English-Thai: Nontri Dictionary
simulation(n) การลอกเลียน,การเสแสร้ง,การปลอม,การเล่นเป็นตัว
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simulationการจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
simulation๑. การแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ malingering; pathomimesis; pathomimia; pathomimicry]๒. อาการโรคพ้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simulationการจำลอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
simulation๑. การปลอมแปลง๒. การปกปิดความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simulationการจำลอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simulationการจำลอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
simulationการจำลองแบบ
การใช้คอมพิวเตอร์จำลองการทำงานของระบบอื่น หรือเลียนแบบปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการส่งจรวดขึ้นสู่วงโคจรรอบโลก ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการเติบโตของพืช เมื่อได้รับปุ๋ยประเภทต่างๆ หรือน้ำปริมาณต่างๆ เพื่อให้เห็นและเข้าใจผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ต่อระบบที่นำมาจำลองแบบนั้น [คอมพิวเตอร์]
Simulationการจำลองแบบเสมือน, เป็นการจำลองสถานการณ์โดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ สถิติและแคลคูลัส เพื่อให้การคำนวณในสิ่งที่ศึกษามีผลลัพท์ตรงกับหรือใกล้เคียงกับสภาพจริง [Assistive Technology]
Simulation gamesเกมส์จำลอง [TU Subject Heading]
Simulation methodsการจำลองระบบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Simulation methodsวิธีการจำลองแบบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nine months ago, Castle availed a new simulation.9 เดือนที่แล้ว คาสเซิล Nได้ออกเกมซิมูเลชั่นรูปแบบใหม่ Gamer (2009)
Let's see a simulation, Scotty.จะเกิดการก่อตัวมหึมาของสึนามิ 2012 (2009)
There's still a ton of diagnostics to run, simulations...ยังมีการวินิจฉัยมากมาย เพื่อรันโปรแกรม และการจำลอง.. Chuck Versus the Colonel (2009)
but our simulations are encouraging.แต่การจำลองพวกนั่นได้รับการสนับสนุน Earth (2009)
I've run simulations on a dozen variations of Telford's plan to power the gate, but so far...ผมกำลังดูสถาณการ์ณจำลอง บนตัวแปรนับโหล แผนการของผู้การเทลฟอร์ด พลังงานของเกท Life (2009)
Right. He was then hung by his has- - I did a computer simulation.ใช่ เขาถูกแขวนที่มือ ผมทำแบบจำลองจากคอมพิวเตอร์ The Bond in the Boot (2009)
this is our flight simulation deck.นี่คือที่ฝึกบินสมมุติ Of Human Action (2009)
Well, I ran a simulation that allowed meผมทำแบบจำลองครับ The Pirate Solution (2009)
That's not possible. The technology doesn't exist yet. We're still running numerical simulations.นั่นเป็นไปไม่ได้ เทคโนโลยียังไม่มีเลย เรากำลังคำนวนแบบจำลอง เชิงคณิตศาสตร์อยู่เลย A561984 (2009)
'He's high efficient in computing equipment and particle-physics simulation.'เขามีความเก่งฉกาจมาก ในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแบบจำลอง ทางฟิสิกส์อนุภาค A561984 (2009)
- Wanna see a simulation on my laptop?ใช่แล้ว The Gorilla Experiment (2009)
Is he not taking the simulation seriously?เขาเห็นการซ้อมรบเป็นเรื่องเล่นรึไงเนี่ย Star Trek (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
simulationThe numerical values shown above derive from Hobson's simulation.
simulationWe frequently carry out manual simulation of backups and restorations but there is nothing so boring, tiring and liable to mistakes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
การจำลอง[n.] (kān jamløng) EN: duplication ; copying ; simulation   FR: reproduction [f] ; simulation [f]
การจำลองแบบโดยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān jamløng baēp dōi khømphiūtoē) EN: computer simulation   FR: simulation par ordinateur [f]
การจำลองสถานการณ์[n. exp.] (kān jamløng sathānakān) EN: simulation   FR: simulation [m]
การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān jamløng sathānakān dūay khømphiutoē) EN: computer simulation   FR: simulation par ordinateur [f]
การเลียนแบบ[n.] (kān līenbaēp) EN: copying ; simulation ; emulation   FR: simulation [f] ; émulation [f]
การแสร้งทำ [n.] (kān saēngtham) FR: simulation [f] ; simulacre [m] ; comédie [f]
การสร้างสถานการณ์จำลอง[n. exp.] (kān sāng sathānakān jamløng) EN: simulation   
การเสแสร้ง[n.] (kān sēsaēng) EN: pretence ; feint ; sham ; simulation ; affectation ; deception   FR: affectation [f] ; duperie [f]
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles   FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMULATION    S IH2 M Y AH0 L EY1 SH AH0 N
SIMULATIONS    S IH2 M Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simulation    (n) (s i2 m y u l ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Simulation {f}simulation [Add to Longdo]
Simulations-Prozess-Verknüpfung {f}simulation process coupling [Add to Longdo]
Simulationstechnik {f}simulation technology [Add to Longdo]
Simulationsverfahren {n}simulation processes [Add to Longdo]
Simulationswerkzeug {n}simulation tool [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シミュレーション(P);シミュレション;シュミレーション(ik)[, shimyure-shon (P); shimyureshon ; shumire-shon (ik)] (n,vs) {comp} simulation; (P) [Add to Longdo]
シミュレーションゲーム[, shimyure-shonge-mu] (n) {comp} simulation game [Add to Longdo]
マネージメントシミュレーション[, mane-jimentoshimyure-shon] (n) management simulation [Add to Longdo]
感度分析[かんどぶんせき, kandobunseki] (n) sensitivity analysis (e.g. in simulations) [Add to Longdo]
起震車[きしんしゃ, kishinsha] (n) earthquake simulation vehicle [Add to Longdo]
擬人[ぎじん, gijin] (n) simulation of a person [Add to Longdo]
疑似体験[ぎじたいけん, gijitaiken] (n) simulated experience; simulation [Add to Longdo]
計算化学[けいさんかがく, keisankagaku] (n) {comp} computational chemistry (i.e. computer simulation of chemical phenomena); computer chemistry [Add to Longdo]
最小動作[さいしょうどうさ, saishoudousa] (n) {comp} minimal simulation [Add to Longdo]
実機[じっき, jikki] (n) real machine (as opposed to model or simulation); existing equipment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シミュレーション[しみゅれーしょん, shimyure-shon] simulation [Add to Longdo]
シュミレーション[しゅみれーしょん, shumire-shon] simulation [Add to Longdo]
最小動作[さいしょうどうさ, saishoudousa] minimal simulation [Add to Longdo]
模擬[もぎ, mogi] simulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simulation \Sim`u*la"tion\, n. [F. simulation, L. simulatio.]
   The act of simulating, or assuming an appearance which is
   feigned, or not true; -- distinguished from dissimulation,
   which disguises or conceals what is true.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Counterfeiting; feint; pretense.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simulation
   n 1: the act of imitating the behavior of some situation or some
      process by means of something suitably analogous
      (especially for the purpose of study or personnel training)
   2: (computer science) the technique of representing the real
     world by a computer program; "a simulation should imitate the
     internal processes and not merely the results of the thing
     being simulated" [syn: {simulation}, {computer simulation}]
   3: representation of something (sometimes on a smaller scale)
     [syn: {model}, {simulation}]
   4: the act of giving a false appearance; "his conformity was
     only pretending" [syn: {pretense}, {pretence}, {pretending},
     {simulation}, {feigning}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Simulation [ziːmuːlatsiːoːn] (n) , s.(f )
   simulation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top