Search result for

similar

(95 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -similar-, *similar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
similar[ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, ทำนองเดียวกัน, Syn. related
similarly[ADV] ในทำนองเดียวกัน, See also: เช่นเดียวกัน, Syn. likewise, in addition, as well
similarity[N] ความเหมือน, See also: ความคล้ายคลึง, Syn. likeness, resemblance, similitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
similar(ซิม'มะละ) adj. เหมือนกัน,คล้ายกัน,มีสัดส่วนเหมือนกัน,มีมุมเดียวกัน,ทำนองเดียวกัน.
similarity(ซิมมะแล'ริที) n. ความคล้ายคลึงกัน,ความเหมือนกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน,ลักษณะที่เหมือนกัน, Syn. resemblance,analogy
dissimilar(ดิซิม'มะลาร์) adj. ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน, Syn. different,unlike,distinct

English-Thai: Nontri Dictionary
similar(adj) อย่างเดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,เหมือนกัน,ทำนองเดียวกัน
similarity(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน
dissimilar(adj) ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,ผิดแผกกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
similar factsข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
similar happeningsเหตุที่เกิดอย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
similar matricesเมทริกซ์คล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
similar salesการขายของอย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
similar trianglesรูปสามเหลี่ยมคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
similarity transformationการแปลงภาวะคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
similar trianglesรูปสามเหลี่ยมคล้าย, รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมเท่ากันทุกมุม  มุมต่อมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Similar rectilinear figures are such as have their angles severally equal and the si (n vt adv ) ไม่ทราบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your parents' similar DNA gives you a much better Chan--พ่อแม่เธอมีดีเอ็นเอ เหมือนเธอมากมีโอกาศที่จะ.. Emancipation (2008)
Huh? we get scolded together for bringing similar iPods.ห๊ะ? ในวันพิเศษ วันพิธีเปิดการศึกษา พวกเราก็โดนดุเรื่องเอาไอพอดมาเหมือนกันเลย Akai ito (2008)
We'd already dissected two others from similar crash sites in Soviet Union.เราพบอีกสองตัวที่โซเวียต Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Funny, he told me something similar.ตลกแหะ เขาก็บอกกับฉันแบบนั้นเหมือนกัน The Dark Knight (2008)
RIPLEY won't orchestrate a similar attack at home?ริปลี่จะไม่โจมตีเราแบบนั้น WarGames: The Dead Code (2008)
I was thinking the other day, whilst I was cutting some really big hair, how similar our jobs are.ฉันกำลังคิดวันอื่นๆ ในขณะที่ฉันตัดผม -ให้กับคนที่ผมหนามากๆ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Battle and chess are similarสงครามก็คล้ายกับหมากรุก Three Kingdoms (2008)
It feels kind of similar to that.มันก็คล้ายๆ กับอันนั้นแหละ The Happening (2008)
Now, these rumors have been fuelled by the statements of a confidential informant who claims that the CIA has facilities in the Northeast, where they are testing drugs with some similar psychotropic properties as a defense against chemical weapons.ที่เกิดขึ้นในตะวันออกเฉียงเหนือ ข่าวลือนี้ได้ถูกกระตุ้น โดยคำแถลงการณ์ ของบุคคลที่เป็นความลับ ซึ่งกล่าวว่าซีไอเอ มีโรงงานในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ The Happening (2008)
And you're telling me this, because Michael and his mother are similar in that way, too, right?และคุณกำลังบอกฉันเรื่องนี้เพราะว่าไมเคิลและแม่ของเขา ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหม? Five the Hard Way (2008)
At the beginning, our planet was no more than a chaos of fire, a cloud of agglutinated dust particles, similar to so many similar clusters in the universe.โลกของเราเริ่มต้นขึ้น ด้วยกลุ่มควันไฟคละคลุ้ง เป็นเพียงกลุ่มก้อนของฝุ่นละออง ไม่ต่างกับกลุ่มฝุ่นอื่นๆ มากมายในเอกภพ Home (2009)
They penetrated the heart of cells similar to the mother cell that is shared by all forms of life.พวกมันเจาะเข้าไปในใจกลางของเซลล์ เซลล์ที่กลายเป็นต้นกำเนิดของชีวิตทั้งหมด Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
similarA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
similarAlthough the names are similar, they are far from being the same.
similarAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
similarDo you have a similar saying in Japanese?
similarEven similar I am not bad even you.
similarGold is similar in color to brass.
similarHer hair was similar in color to mine.
similarHer idea is very similar to mine.
similarHe suggested a plan similar to mine.
similarHis car is similar to mine.
similarHis way of thinking is very similar to mine.
similarI acted to protect myself from a similar destiny.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่เลี่ยกัน[ADJ] equal, See also: similar, well-matched, about the same, Example: เด็ก 2 คนนี้สนิทกันมากเพราะมีวัยไล่เลี่ยกัน, Thai definition: ที่มีขนาดหรือระดับเท่าๆ กันหรือพอๆ กัน
ความเหมือน[N] similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น
ปาน[CONJ] like, See also: similar, as, Syn. เหมือน, ราว, ราวกับ, Example: เขาหารู้ไม่ว่ากำลังมีปืนกระบอกหนึ่งโผล่ออกมาจากผ้าเหลืองอย่างฉับไวปานงูฉก, Thai definition: คำเชื่อมแสดงความเหมือนหรือเท่าเทียมของถ้อยความ
ภาพเสมือน[N] virtual image, See also: similar image, Example: โปรแกรมดังกล่าวจะส่งภาพเสมือนของหน้าจอต่อไปยังเทอร์มินัล, Thai definition: ภาพที่เกิดจากกระจกนูน กระจกเงาพื้นราบ หรือเลนส์เว้า ลักษณะเป็นภาพหัวตั้ง ใช้จอรับไม่ได้
ตีรั้ง[V] similar, See also: equal to, like, Syn. คล้ายคลึง, เสมอ
เฉก[CONJ] similar to, See also: like, as, Syn. เช่น, เหมือน, คล้าย, Ant. แตกต่าง, Example: หวังว่าเธอคงไม่ตกม้าตายเสียก่อนเฉกเดียวกับนางสิงห์เหล็กมาร์กาเร็ตแทตเชอร์
ความละม้าย[N] similarity, See also: resemblance, Syn. ความคล้าย, ความคล้ายคลึง, Example: ใบหน้าของเธอมีความละม้ายคล้ายดาราดัง
เสมือน[ADV] likewise, See also: similarly, quasi, be like, seem, Syn. เสมอเหมือน, เปรียบเสมือน, เหมือน, Example: ระบบปฏิบัติการเป็นระบบซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่เสมือนแม่บ้านของระบบคอมพิวเตอร์ และทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร
เสมือนหนึ่ง[PREP] like, See also: similar, Syn. เสมือน, เหมือนกับ, เสมอเหมือน, Example: บุตรบุญธรรมหมายถึงเด็กที่มีผู้เอามาเลี้ยงดูเสมือนหนึ่งเป็นบุตรของตน
ความคล้ายคลึง[N] resemblance, See also: similarity, likeness, Syn. ความคล้าย, Ant. ความแตกต่างกัน, Example: รูปภาพสองรูปมีความคล้ายคลึงกันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่น[X] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like   FR: par exemple ; comme ; tel que
เดียว[adj.] (dīo) EN: same ; identical ; similar   FR: même
อีหรอบเดียวกัน[X] (īrop dīokan) EN: similar ; of the same kind   
คล้าย[v.] (khlāi) EN: resemble ; similar ; alike ; look alike ; look as if ; be likely   FR: ressembler
คล้าย[adj.] (khlāi) EN: similar ; analogus   FR: ressemblant ; comparable ; voisin ; pareil ; semblable ; similaire
คล้าย ๆ[v.] (khlāi-khlāi) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to   
คล้ายคลึง[v.] (khlāikhleung) EN: resemble ; alike ; look like ; similar ; be like   FR: être similaire ; être analogue
ข้อเหมือน[n.] (khø meūoen) EN: similarity ; thing in common   
ข้อเหมือนและข้อแตกต่าง[n. exp.] (khø meūoen lae khø taēktāng) EN: similarities and differences ; things in common and differences   
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēktāng) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation   FR: différence [f] ; nuance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMILAR    S IH1 M AH0 L ER0
SIMILARLY    S IH1 M AH0 L ER0 L IY0
SIMILARITY    S IH2 M AH0 L EH1 R AH0 T IY0
SIMILARITIES    S IH2 M AH0 L EH1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
similar    (j) (s i1 m @ l @ r)
similarly    (a) (s i1 m @ l @ l ii)
similarity    (n) (s i2 m @ l a1 r i t ii)
similarities    (n) (s i2 m @ l a1 r i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ähnlich {adj} (zu)similar (to) [Add to Longdo]
wesensverwandt {adj}similar in character; simila in nature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
って(P);て(P)[, tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P) [Add to Longdo]
に似て[ににて, ninite] (exp) similar to; like [Add to Longdo]
の様に[のように, noyouni] (adv) (1) (uk) like; similar to; (2) as with; in the same way [Add to Longdo]
みたい[, mitai] (suf,adj-na) (col) -like; sort of; similar to; resembling; (P) [Add to Longdo]
[, mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) [Add to Longdo]
ような[, youna] (adj-pn) (See 様だ) like; similar to [Add to Longdo]
アジャタ[, ajata] (n) (abbr) (See 玉入れ) sport similar to ball-toss game played in schools (All Japan Tamaire) [Add to Longdo]
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish) [Add to Longdo]
カイマン[, kaiman] (n) caiman; cayman (crocodilian similar to an alligator) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[móu, ㄇㄡˊ, ] similar; comparable; equal [Add to Longdo]
同类[tóng lèi, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄟˋ, / ] similar; same type; alike [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] similar; winding; surname Wan [Add to Longdo]
物以类聚[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, / ] similar things come together (成语 saw); like draws like; Birds of a feather flock together. [Add to Longdo]
物以类聚,人以群分[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, ren2 yi3 qun2 fen1, / ] Similar things group together, similar people fit together (成语 saw); Birds of a feather flock together. [Add to Longdo]
犹如[yóu rú, ㄧㄡˊ ㄖㄨˊ, / ] similar to; appearing to be [Add to Longdo]
相仿[xiāng fǎng, ㄒㄧㄤ ㄈㄤˇ, 仿] similar [Add to Longdo]
相类[xiāng lèi, ㄒㄧㄤ ㄌㄟˋ, / ] similar [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] similar; resembling; to resemble; to be like [Add to Longdo]
近似[jìn sì, ㄐㄧㄣˋ ㄙˋ, ] similar; about the same as; approximately; approximation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Similar \Sim"i*lar\, a. [F. similaire, fr. L. similis like,
   similar. See {Same}, a., and cf. {Simulate}.]
   1. Exactly corresponding; resembling in all respects;
    precisely like.
    [1913 Webster]
 
   2. Nearly corresponding; resembling in many respects;
    somewhat like; having a general likeness.
    [1913 Webster]
 
   3. Homogenous; uniform. [R.] --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   {Similar figures} (Geom.), figures which differ from each
    other only in magnitude, being made up of the same number
    of like parts similarly situated.
 
   {Similar rectilineal figures}, such as have their several
    angles respectively equal, each to each, and their sides
    about the equal angles proportional.
 
   {Similar solids}, such as are contained by the same number of
    similar planes, similarly situated, and having like
    inclination to one another.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Similar \Sim"i*lar\, n.
   That which is similar to, or resembles, something else, as in
   quality, form, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 similar
   adj 1: marked by correspondence or resemblance; "similar food at
       similar prices"; "problems similar to mine"; "they wore
       similar coats" [ant: {dissimilar}]
   2: having the same or similar characteristics; "all politicians
     are alike"; "they looked utterly alike"; "friends are
     generally alike in background and taste" [syn: {alike(p)},
     {similar}, {like}] [ant: {dissimilar}, {unalike}]
   3: resembling or similar; having the same or some of the same
     characteristics; often used in combination; "suits of like
     design"; "a limited circle of like minds"; "members of the
     cat family have like dispositions"; "as like as two peas in a
     pod"; "doglike devotion"; "a dreamlike quality" [syn: {like},
     {similar}] [ant: {different}, {dissimilar}, {unlike}]
   4: (of words) expressing closely related meanings
   5: capable of replacing or changing places with something else;
     permitting mutual substitution without loss of function or
     suitability; "interchangeable electric outlets"
     "interchangeable parts" [syn: {exchangeable},
     {interchangeable}, {similar}, {standardized}, {standardised}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 similar
   like; alike; similar
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top