Search result for

side

(166 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -side-, *side*
Possible hiragana form: しで
English-Thai: Longdo Dictionary
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
sidewall(n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), S. side-walls

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
side[N] ข้าง, See also: ด้านข้าง, ส่วนหน้าหรือหลัง, ส่วนบนหรือล่าง, ส่วนที่ไม่ใช่ตรงกลาง
side[N] เนื้อบริเวณสีข้าง, See also: สีข้าง, Ant. central, middle
side[N] แง่มุม, See also: แง่, กรณี
side[N] ฝ่าย, See also: พรรค, ทีม, พวก, กลุ่ม, Syn. faction, party, view
side[N] ริม, See also: ขอบ
side[VT] ยืนอยู่ด้านข้าง
side[ADJ] ซึ่งเป็นด้านข้าง, See also: ซึ่งอยู่ทางด้านหนึ่ง, Syn. indirect, lateral, Ant. central, direct, middle
side[VI] สนับสนุน, See also: เข้าข้าง
side[VT] สนับสนุน, See also: เข้าข้าง
sided[ADJ] มีขอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
side(ไซดฺ) n. ข้าง,ด้าน,ข้างเคียง,สีข้าง,หน้า,ด้านข้าง,ด้านซี่โครง,ด้านสีข้าง,สีข้าง,กรณี,กลุ่มที่แข่งขัน,ฝ่าย,แขนง,กราบเรือ adj. อยู่ทางด้านหนึ่ง,จากด้านหนึ่ง,รอง,บัง เอิญ. vt.,vi. ทำให้มีด้านข้าง,ยืนอยู่ข้าง,สนับสนุน,เก็บเอาไว้,เก็บ,เข้าข้าง -Phr.) side wit
side armn. อาวุธคาดเอวหรือเข็มขัด (เช่นปืนพกหรือดาบ)
side effectn. ผลข้างเคียงของยา (โดยเฉพาะผลที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย), Syn. side-effect
side stepn. การก้าวไปทางด้านข้าง,การหลบฉาก,บันไดด้านข้าง
sideboard(ไซดฺ'บอร์ด) n. ตู้ถ้วยชามในห้องรับประทานอาหาร
sideburns(ไซดฺ'เบิร์นซฺ) n. เคราหน้าใบหู,ปลายเครา
sided(ไซ'ดิด) adj. มีข้าง,มีด้าน,มีริม,มีเหลี่ยม
sideline(ไซดฺ'ไลนฺ) n. เส้นข้าง,เส้นข้างสนาม,เส้นริม,งานปลีกย่อย,งานอดิเรก,สินค้าประกอบ,งานผลพลอยได้, See also: sidelines n. บริเวณที่เลยเส้นริมพอดี. vt. ทำให้เข้าร่วมไม่ได
sideling(ไซดฺ'ลิง) adv. ตามขอบทาง,ตามข้างทาง,โดยทางเล็ก,เอียง ๆ ,เฉียง ๆ adj. เอียง,เฉียง, Syn. sidelong,sideways,obliquely
sidelong(ไซดฺ'ลอง) adj.,adv. ไปทางข้างหนึ่ง,เอียงข้าง,ลาดไปทางข้างหนึ่ง,โดยอ้อม,วกเวียน., Syn. oblique

English-Thai: Nontri Dictionary
side(n) ด้าน,ข้าง,หน้า,ฝ่าย,แง่,แขนง,กรณี
SIDE side effect(n) งานอดิเรก,เส้นข้างสนาม,งานปลีกย่อย
sidereal(adj) เกี่ยวกับดาวฤกษ์,เกี่ยวกับดวงดาว
sidewalk(n) บาทวิถี,ทางเท้า,ทางข้างถนน
sideways(adv) ข้างทาง,ทางข้าง,ไปด้านข้าง
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ
aside(adv) ไปทางหนึ่ง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป
aside(n) การพูดป้องปาก
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
bedside(n) ข้างเตียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
side bend testการทดสอบดัดโค้งด้านข้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
side of an angle; arm; arm of an angleแขนมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
side shiftการขยับข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
side vaneใบข้าง(หลบลม) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
side-light; parking lightไฟจอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
side-valve engineเครื่องยนต์แบบลิ้นข้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sidebandแถบความถี่ข้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sideboardตู้ชิดฝา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
siderism; metallotherapyการรักษาด้วยโลหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sideriteซิเดอไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
side channel spillwayside channel spillway, ทางระบายน้ำล้นด้านข้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
side flowside flow, น้ำสมทบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
side slopeside slope, ลาดข้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Siderite or Chalybite ซิเดอร์ไรต์ หรีอ คาลีไบต์
แหล่ง - พบในจังหวัดลำปาง พบเป็นเพื่อนแร่ดีบุกที่จังหวัดยะลา พบเป็นเม็ดกลมเล็ก ๆ ได้หลายแห่งในบริเวณลานแร่ดีบุกพบเกิดร่วมกับควอร์ตซ์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่มีความสำคัญเป็นบางแหล่งเช่นที่ เกรทบริเตน และออสเตรีย แต่ที่อื่น ๆ ยังเป็นแหล่งสำคัญทางเศรษฐกิจ [สิ่งแวดล้อม]
Sidewalk art exhibitionsนิทรรศการศิลปะบนทางเดินเท้า [TU Subject Heading]
Sidewalksทางเท้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think she's only pushing i 'cause the vanderbilt side of her family practically owns it.'ทำให้ vanderbilt side ของครอบครัวของเธอจวนจะได้เป็นเจ้าของมัน New Haven Can Wait (2008)
From all the drama on the other side of my familyจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของฉัน New Haven Can Wait (2008)
After so much scorched earth, can either side claim victory?หลังจากศึกใหญ่ทำเอาทั้งคู่แย่แทบจะอ้างไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ? New Haven Can Wait (2008)
Spotted-- upper east side beautyแอบเห็น สาวงามแห่งอัพเปอร์ อีสต์ไซด์ Pret-a-Poor-J (2008)
Sort of seen another side to her, and...อีกด้านของเธอ และ Pret-a-Poor-J (2008)
Vomiting's a side effect of the chemo.การอาเจียนเป็นผลข้างเคียงของ คีโม Not Cancer (2008)
Almost no side effects.เกือบไม่มีผลข้างเคียง Adverse Events (2008)
Join me on the dark side.มาสู่ด้านมืดกับฉัน Birthmarks (2008)
The dark side's done, House.ฉันอยู่ด้านมืดอยู่แล้ว.. เฮาส์ Birthmarks (2008)
Breath sounds on both sides.เสียงลมหายใจมีทั้ง 2ข้าง Lucky Thirteen (2008)
And you actually let your human side show for a moment.และคุณก็ทำตัวเป็นมนุษย์ปกติ ในช่วงเวลาหนึ่ง The Itch (2008)
And cloud the diagnosis with side effects.และเป็นอุปสรรคต่อการวินิจฉัย จากผลข้างเคียง ของการใช้ยา The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sideA car lying on its side blocked the passage.
sideA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
sideAfter the conflict there were many dead on both sides.
sideAgain, there is another side to the story.
sideA lady, whose husband is a famous scientist, came over from the other side.
sideAll the soldiers stood side by side.
sideAnd just think, you're on the other side of the world.
sideA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
sideA referee should not favor either side.
sideAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
sideA square has four equal sides.
sideA square has four sides.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเคียง[N] side dishes, Syn. ของเคียง, เครื่องแนม, Example: อาหารไทยจะมีเครื่องเคียงหรือเครื่องแนมประกอบเพื่อชูรสชาติยิ่งขึ้น, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: ของกินที่ตั้งเทียบข้างกับข้าวหลัก, Notes: (ราชา)
ปฏิกิริยาข้างเคียง[N] side reaction, Syn. ผลข้างเคียง, Example: หากกินยานี้ติดต่อกันนานเกินไปจะเกิดปฏิกิริยาข้างเคียงจากการใช้ยา, Thai definition: ผลอื่นๆ ที่เกิดสนองตามหลังมา
ข้าง[N] side, See also: group, faction, Syn. ฝ่าย, ด้าน, พวก, Example: เรื่องนี้เธอจะอยู่ข้างใคร บอกมาให้ชัดเลย, Count unit: ข้าง, ฝ่าย, Thai definition: ฝั่งหรือฝ่ายที่อยู่
ข้างทาง[N] sideways, See also: sidelong, edgeways, Example: ฉันชอบมองของที่ขายอยู่ตามข้างทาง มันเพลินดี, Thai definition: บริเวณที่อยู่ริมๆ ทางเดิน
ข้าง[N] side, See also: part, Example: เขาหันข้างให้คู่สนทนา โดยไม่ยอมรับฟังเรื่องต่างๆ, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนของร่างกายด้านข้าง
เคลียคลอ[V] accompany together, See also: side by side, caress, Syn. คลอเคลีย, Example: บางคนเข้ามาตีสนิทเอามือคล้องแขนโอบสะเอวเคลียคลอเหมือนลูกแมว
ฝักฝ่าย[N] group, See also: side, company, Syn. พวก, ข้าง, Example: นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: คนที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ตามความคิด
ฝ่าย[CLAS] group, See also: side, party, faction, Syn. ข้าง, พวก, ส่วน, Example: การทำให้เครื่องใหม่ครอบคลุมรุ่นเก่านั้น มีประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย, Count unit: ฝ่าย
ฝ่าย[N] side, See also: party, sector, faction, Syn. ข้าง, พวก, ส่วน, Example: เวลาเกิดสงคราม จะมีการจับลูกเมียของฝ่ายตรงข้ามไปทรมาน เพื่อให้สามีบอกความลับ, Count unit: ฝ่าย
ฟาก[N] bank, See also: side, shore, Syn. ฝั่ง, ข้าง, Example: เขาเดินข้ามท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ เพื่อไปอีกฟากหนึ่ง, Count unit: ฟาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngkhīeng) EN: side effect   FR: effet secondaire [m]
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānreūoen) EN: houses ; residence ; dwellings   
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR:sidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัยอยู่[v. exp.] (āsai yū) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight   FR: loger ; demeurer
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation   FR: habitation [f]
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand   

CMU English Pronouncing Dictionary
SIDE    S AY1 D
SIDER    S AY1 D ER0
SIDES    S AY1 D Z
SIDEY    S AY1 D IY0
SIDEK    S AY1 D EH2 K
SIDED    S AY1 D AH0 D
SIDES'    S AY1 D Z
SIDERS    S AY1 D ER0 Z
SIDE'S    S AY1 D Z
SIDELL    S AY1 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
side    (v) (s ai1 d)
Sidey    (n) (s ai1 d ii)
sided    (v) (s ai1 d i d)
sides    (v) (s ai1 d z)
sidecar    (n) (s ai1 d k aa r)
sidekick    (n) (s ai1 d k i k)
sidecars    (n) (s ai1 d k aa z)
sideline    (n) (s ai1 d l ai n)
sidelong    (j) (s ai1 d l o ng)
sidereal    (j) (s ai1 d i@1 r i@ l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstecher {m} | Abstecher {pl}side trip | side trips [Add to Longdo]
Beistelltisch {m} | Beistelltische {pl}side table | side tables [Add to Longdo]
Beiwagen {m}; Seitenwagen {m}side car [Add to Longdo]
Bord {n} (eines Schiffes)side (of a ship) [Add to Longdo]
Damensattel {m}side saddle [Add to Longdo]
Katzentisch {m} | Katzentische {pl}side table | side tables [Add to Longdo]
Küchenbeilage {f}side dish [Add to Longdo]
Kumpan {m} | Kumpane {pl}side kick | side kicks [Add to Longdo]
Längsseite {f}side wall [Add to Longdo]
Nebenbedingung {f} [math.]side condition [Add to Longdo]
Nebenbeschäftigung {f}side lining [Add to Longdo]
Nebeneingang {m} | Nebeneingänge {pl}side entrance | side entrances [Add to Longdo]
Nebenerscheinung {f}; Nebeneffekt {m} | Nebenerscheinungen {pl}side effect | side effects [Add to Longdo]
Nebengleis {n} | Nebengleise {pl}side track | side tracks [Add to Longdo]
Nebenlinie {f}side lines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biān, ㄅㄧㄢ, / ] side; edge; margin; border; boundary, #693 [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, / ] side; to lean; to survey; to measure; conjecture, #2,009 [Add to Longdo]
副作用[fù zuò yòng, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] side effect, #8,566 [Add to Longdo]
人行道[rén xíng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ, ] sidewalk, #13,271 [Add to Longdo]
副业[fù yè, ㄈㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] sideline; partime business; hobby, #15,603 [Add to Longdo]
橱柜[chú guì, ㄔㄨˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] sideboard; cupboard holding table service; closet, #16,226 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] side of body; threaten, #17,068 [Add to Longdo]
边线[biān xiàn, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] sideline; foul line, #25,851 [Add to Longdo]
并排[bìng pái, ㄅㄧㄥˋ ㄆㄞˊ, / ] side by side; abreast, #25,924 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] sides of boat, #26,528 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
キャリアサイド[きゃりあさいど, kyariasaido] carrier-side [Add to Longdo]
ベンダ側[ベンダがわ, benda gawa] vendor-side [Add to Longdo]
メモリ常駐[メモリじょうちゅう, memori jouchuu] memory-resident (a-no) [Add to Longdo]
ユーザー側[ユーザーがわ, yu-za-gawa] user-side [Add to Longdo]
ユーザ側[ユーザがわ, yu-za gawa] user-side [Add to Longdo]
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use [Add to Longdo]
計算機間[けいさんきま, keisankima] inside the computer [Add to Longdo]
呼出側[よびだしがわ, yobidashigawa] calling side [Add to Longdo]
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] left-side mouse button [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Side \Side\ (s[imac]d), n. [AS. s[imac]de; akin to D. zijde, G.
   seite, OHG. s[imac]ta, Icel. s[imac]?a, Dan. side, Sw. sida;
   cf. AS. s[imac]d large, spacious, Icel. s[imac]?r long,
   hanging.]
   1. The margin, edge, verge, or border of a surface;
    especially (when the thing spoken of is somewhat oblong in
    shape), one of the longer edges as distinguished from the
    shorter edges, called ends; a bounding line of a
    geometrical figure; as, the side of a field, of a square
    or triangle, of a river, of a road, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Any outer portion of a thing considered apart from, and
    yet in relation to, the rest; as, the upper side of a
    sphere; also, any part or position viewed as opposite to
    or contrasted with another; as, this or that side.
    [1913 Webster]
 
       Looking round on every side beheld
       A pathless desert.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4.
    (a) One of the halves of the body, of an animals or man,
      on either side of the mesial plane; or that which
      pertains to such a half; as, a side of beef; a side of
      sole leather.
    (b) The right or left part of the wall or trunk of the
      body; as, a pain in the side.
      [1913 Webster]
 
         One of the soldiers with a spear pierced his
         side.               --John xix.
                          34.
      [1913 Webster]
 
   5. A slope or declivity, as of a hill, considered as opposed
    to another slope over the ridge.
    [1913 Webster]
 
       Along the side of yon small hill.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. The position of a person or party regarded as opposed to
    another person or party, whether as a rival or a foe; a
    body of advocates or partisans; a party; hence, the
    interest or cause which one maintains against another; a
    doctrine or view opposed to another.
    [1913 Webster]
 
       God on our side, doubt not of victory. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We have not always been of the . . . same side in
       politics.               --Landor.
    [1913 Webster]
 
       Sets the passions on the side of truth. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. A line of descent traced through one parent as
    distinguished from that traced through another.
    [1913 Webster]
 
       To sit upon thy father David's throne,
       By mother's side thy father.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. Fig.: Aspect or part regarded as contrasted with some
    other; as, the bright side of poverty.
    [1913 Webster]
 
   {By the side of}, close at hand; near to.
 
   {Exterior side}. (Fort.) See {Exterior}, and Illust. of
    {Ravelin}.
 
   {Interior side} (Fort.), the line drawn from the center of
    one bastion to that of the next, or the line curtain
    produced to the two oblique radii in front. --H. L. Scott.
 
   {Side by side}, close together and abreast; in company or
    along with.
 
   {To choose sides}, to select those who shall compete, as in a
    game, on either side.
 
   {To take sides}, to attach one's self to, or give assistance
    to, one of two opposing sides or parties.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Side \Side\, v. i. [imp. & p. p. {Sided}; p. pr. & vb. n.
   {Siding}.]
   1. To lean on one side. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To embrace the opinions of one party, or engage in its
    interest, in opposition to another party; to take sides;
    as, to side with the ministerial party.
    [1913 Webster]
 
       All side in parties, and begin the attack. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Side \Side\, a.
   1. Of or pertaining to a side, or the sides; being on the
    side, or toward the side; lateral.
    [1913 Webster]
 
       One mighty squadron with a side wind sped. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, indirect; oblique; collateral; incidental; as, a
    side issue; a side view or remark.
    [1913 Webster]
 
       The law hath no side respect to their persons.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. [AS. s[imac]d. Cf {Side}, n.] Long; large; extensive.
    [Obs. or Scot.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His gown had side sleeves down to mid leg.
                          --Laneham.
    [1913 Webster]
 
   {Side action}, in breech-loading firearms, a mechanism for
    operating the breech block, which is moved by a lever that
    turns sidewise.
 
   {Side arms}, weapons worn at the side, as sword, bayonet,
    pistols, etc.
 
   {Side ax}, an ax of which the handle is bent to one side.
 
   {Side-bar rule} (Eng. Law.), a rule authorized by the courts
    to be granted by their officers as a matter of course,
    without formal application being made to them in open
    court; -- so called because anciently moved for by the
    attorneys at side bar, that is, informally. --Burril.
 
   {Side box}, a box or inclosed seat on the side of a theater.
    [1913 Webster]
 
       To insure a side-box station at half price.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   {Side chain},
    (a) one of two safety chains connecting a tender with a
      locomotive, at the sides.
    (b) (Chem.) a chain of atoms attached to the main
      structure of a large molecule, especially of a
      polymer.
 
   {Side cut}, a canal or road branching out from the main one.
    [U.S.]
 
   {Side dish}, one of the dishes subordinate to the main
    course.
 
   {Side glance}, a glance or brief look to one side.
 
   {Side hook} (Carp.), a notched piece of wood for clamping a
    board to something, as a bench.
 
   {Side lever}, a working beam of a side-lever engine.
 
   {Side-lever engine}, a marine steam engine having a working
    beam of each side of the cylinder, near the bottom of the
    engine, communicating motion to a crank that is above
    them.
 
   {Side pipe} (Steam Engine), a steam or exhaust pipe
    connecting the upper and lower steam chests of the
    cylinder of a beam engine.
 
   {Side plane}, a plane in which the cutting edge of the iron
    is at the side of the stock.
 
   {Side posts} (Carp.), posts in a truss, usually placed in
    pairs, each post set at the same distance from the middle
    of the truss, for supporting the principal rafters,
    hanging the tiebeam, etc.
 
   {Side rod}.
    (a) One of the rods which connect the piston-rod crosshead
      with the side levers, in a side-lever engine.
    (b) See {Parallel rod}, under {Parallel}.
 
   {Side screw} (Firearms), one of the screws by which the lock
    is secured to the side of a firearm stock.
 
   {Side table}, a table placed either against the wall or aside
    from the principal table.
 
   {Side tool} (Mach.), a cutting tool, used in a lathe or
    planer, having the cutting edge at the side instead of at
    the point.
 
   {Side wind}, a wind from one side; hence, an indirect attack,
    or indirect means. --Wright.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Side \Side\, v. t.
   1. To be or stand at the side of; to be on the side toward.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His blind eye that sided Paridell.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To suit; to pair; to match. [Obs.] --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Shipbuilding) To work (a timber or rib) to a certain
    thickness by trimming the sides.
    [1913 Webster]
 
   4. To furnish with a siding; as, to side a house.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 side
   adj 1: located on a side; "side fences"; "the side porch" [ant:
       {bottom(a)}, {top(a)}]
   n 1: a place within a region identified relative to a center or
      reference location; "they always sat on the right side of
      the church"; "he never left my side"
   2: one of two or more contesting groups; "the Confederate side
     was prepared to attack"
   3: either the left or right half of a body; "he had a pain in
     his side"
   4: a surface forming part of the outside of an object; "he
     examined all sides of the crystal"; "dew dripped from the
     face of the leaf" [syn: {side}, {face}]
   5: an extended outer surface of an object; "he turned the box
     over to examine the bottom side"; "they painted all four
     sides of the house"
   6: an aspect of something (as contrasted with some other implied
     aspect); "he was on the heavy side"; "he is on the purchasing
     side of the business"; "it brought out his better side"
   7: a line segment forming part of the perimeter of a plane
     figure; "the hypotenuse of a right triangle is always the
     longest side"
   8: a family line of descent; "he gets his brains from his
     father's side"
   9: a lengthwise dressed half of an animal's carcass used for
     food [syn: {side}, {side of meat}]
   10: an opinion that is held in opposition to another in an
     argument or dispute; "there are two sides to every question"
     [syn: {side}, {position}]
   11: an elevated geological formation; "he climbed the steep
     slope"; "the house was built on the side of a mountain"
     [syn: {slope}, {incline}, {side}]
   12: (sports) the spin given to a ball by striking it on one side
     or releasing it with a sharp twist [syn: {English}, {side}]
   v 1: take sides for or against; "Who are you widing with?"; "I"m
      siding against the current candidate"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 side
   side
   page
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top