Search result for

sich

(72 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sich-, *sich*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harpsichordn. เปียโนโบราณที่เล่นโดยการดีดสาย., See also: harpsichordist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
harpsichord(n) เปียโนชนิดหนึ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sich freiwillig auferlegt (n) การทำร้ายร่างกายตัวเอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most like to visit the Western Sichuanเป็นสถานที่ที่ชาวเสฉวนตะวันตก 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
You've come because of the Sichuan railways?ที่ท่านมา ก็เพราะเรื่องทางรถไฟเสฉวนใช่ไหม 1911 (2011)
The mortgage of the Sichuan and Guangdong railways against your loan will lead to trouble later on down the road.ไปจำนองกับธนาคารประเทศของท่าน จะนำมาซึ่งปัญหาในภายภาคหน้า 1911 (2011)
Mr. Ambassador, we've already sent troops from Wuchang to stop the riots in Sichuan.ท่านทูต เราได้ส่งกองกำลังจากอู๋ชาง ไปปราบกบฎที่เสฉวนแล้ว 1911 (2011)
Recently, in Sichuan, the central part of China, the people have launched a movement of protecting railway projects against the hopelessly corrupt Qing government.เมื่อเร็วๆนี้ในเสฉวน ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศจีน ผู้คนได้ก่อการเคลื่อนไหว 1911 (2011)
It is said that the Qing government has to mobilize the army from Hubei province to Sichuan.เพื่อปกป้องทางรถไฟจาก รัฐบาลในราชวงศ์ชิงที่ฉ้อฉลพึ่งพาไม่ได้ พูดกันว่ารัฐบาลของชิงได้เคลื่อนทัพ จากมณฑลหูเป่ยไปยังเสฉวน 1911 (2011)
"Der Fiege droht nur, wo er sicher ist."Der Fiege droht Nur, Wo ER sicher ist Denial (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน[n. exp.] (nok krajit phan Jīn ) EN: Chinese Leaf Warbler   FR: Pouillot du Sichuan ? [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SICHEL    S IH1 K AH0 L
SICHUAN    S IH2 CH W AA1 N

German-Thai: Longdo Dictionary
sichreflexive pronoun คล้าย himself ในภาษาอังกฤษ
sich an die Arbeit machenเริ่มทำงาน เช่น Je früher ich mich an die Arbeit machst, desto eher bin ich fertig. ยิ่งฉันเริ่มทำงานเร็วเท่าไหร่ ฉันก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น , See also: S. anfangen zu arbeiten,
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
sich ändern(vt) |änderte sich, hat sich geändert| เปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น Seit 5 Jahren hat sich die wirtschaftliche Lage in Thailand nicht viel geändert.
sich auf den Weg machenเริ่มออกเดินทาง เช่น Wir machen uns auf den Weg nach Paris um sechs. พวกเราเริ่มออกเดินทางไปปารีสตอนหกโมง , See also: S. starten, aufbrechen, fortgehen,
sich äußern(vt) |äußerte sich, hat sich geäußert| พูด หรือ แสดงความคิดเห็น เช่น Ich möchte mich über unsere Teamarbeit äußern. = ผมอยากจะแสดงความเห็นในเรื่องงานที่เราทำด้วยกัน หรือ งานกลุ่ม ( กริยา ตามด้วย กรรมตรง เช่น mich ในประโยคตัวอย่าง ) , See also: S. die Meinung sagen, meinen, sagen, das Gefühl erklären, die Meinung geben, A. schw
sich ausruhen(vt) |ruhte sich aus, hat sich ausgeruht| พักจากความเหนื่อยล้า, พักเหนื่อย(จากการทำงานหรือจากความเครียด) , See also: Related: sich erholen
sich ausziehen(vt) |zog sich aus, hat sich ausgezogen| ถอดเสื้อผ้า
sich balgen(vt) |balgte sich, hat sich gebalgt, um/mit| แย่งชิง, ดิ้นรน, ต่อสู้, See also: S. ringen, sich raufen
sich bedanken(vt) |bedankte sich, hat sich bedankt| (+ bei jmdm für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er hat sich bei mir für meinen Rat bedankt. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, See also: S. danken,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sich abzeichnen; undeutlich sichtbar werden (vi ) ยืน ตั้งตระหง่าน
sich zusammenschließenทำอะไรบางอย่างร่วมกัน ร่วมมือกันทำอะไรบางอย่าง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich ein Armutszeugnis ausstellento shame oneself [Add to Longdo]
sichere Aufbewahrung {f}safekeeping [Add to Longdo]
sich Bahn brechento forge [Add to Longdo]
sich in seine Bestandteile auflösento fall to pieces [Add to Longdo]
sich in seine Bestandteile auflösento come apart [Add to Longdo]
sich einen Bruch zuziehen; sich verhebento rupture oneself [Add to Longdo]
sich einen zur Brust nehmen [ugs.]to give beans [Add to Longdo]
sich einen zur Brust nehmen; sich einen genehmigen [ugs.]to get one down oneself [Add to Longdo]
sich in Dunst auflösento go up in smoke [Add to Longdo]
sich zum Einsatz meldento report for duty [Add to Longdo]
sich nicht vom Fleck rührennot to budge [Add to Longdo]
sich gegenseitig ins Gehege kommento tread on each other's toes [Add to Longdo]
sich in Grenzen haltento keep within (reasonable) limits [Add to Longdo]
sich auf den Heimweg machento strike out for home [Add to Longdo]
sich im Hintergrund haltento efface [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ水芭蕉[アメリカみずばしょう;アメリカミズバショウ, amerika mizubashou ; amerikamizubashou] (n) (uk) yellow skunk cabbage (Lysichiton americanum) [Add to Longdo]
シュタージ[, shuta-ji] (n) Stasi (Staatssicherheitsdienst, state security service of East Germany) (ger [Add to Longdo]
ハープシコード[, ha-pushiko-do] (n) harpsichord [Add to Longdo]
花椒[かしょう, kashou] (n) Sichuan pepper (tree) (Zanthoxylum bungeanum); Chinese prickly-ash [Add to Longdo]
花椒塩[ホワジャオイエン, howajaoien] (n) huajiaoyan; Sichuan pepper-salt [Add to Longdo]
山椒[さんしょう;さんしょ;サンショウ, sanshou ; sansho ; sanshou] (n) (uk) Japanese pepper (species of Sichuan pepper, Zanthoxylum piperitum); Japanese prickly ash [Add to Longdo]
山椒餅[さんしょうもち, sanshoumochi] (n) mochi with sansho (sichuan pepper) [Add to Longdo]
四川[しせん, shisen] (n) Sichuan (China); Szechuan; Szechwan [Add to Longdo]
四川料理[しせんりょうり, shisenryouri] (n) Szechuan cuisine; Sichuan cuisine [Add to Longdo]
水芭蕉[みずばしょう, mizubashou] (n) Asian skunk cabbage (Lysichiton camtschatcense) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四川[Sì chuān, ㄙˋ ㄔㄨㄢ, ] Sichuan province (Szechuan) in southwest China, abbr. 川 or 蜀, capital Chengdu 成都, #2,385 [Add to Longdo]
四川省[Sì chuān shěng, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄕㄥˇ, ] Sichuan province (Szechuan) in southwest China, abbr. 川 or 蜀, capital Chengdu 成都, #7,914 [Add to Longdo]
花椒[huā jiāo, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄠ, ] Sichuan pepper; Chinese prickly ash, #19,312 [Add to Longdo]
四川大学[Sì chuān Dà xué, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Sichuan University, #26,880 [Add to Longdo]
川剧[Chuān jù, ㄔㄨㄢ ㄐㄩˋ, / ] Sichuan opera, #35,990 [Add to Longdo]
巴蜀[Bā shǔ, ㄅㄚ ㄕㄨˇ, ] Sichuan; originally two provinces of Qin and Han, #36,332 [Add to Longdo]
四川盆地[Sì chuān pén dì, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] Sichuan basin, #38,500 [Add to Longdo]
四川日报[Sì chuān rì bào, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Sichuan Daily, #67,393 [Add to Longdo]
川滇藏[Chuān Diān Zàng, ㄔㄨㄢ ㄉㄧㄢ ㄗㄤˋ, ] Sichuan, Yunnan and Tibet [Add to Longdo]
川藏[Chuān Zàng, ㄔㄨㄢ ㄗㄤˋ, ] Sichuan and Tibet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
両立[りょうりつ, ryouritsu] sich_vertragen, nebeneinander_bestehen [Add to Longdo]
互選[ごせん, gosen] sich_gegenseitig_waehlen [Add to Longdo]
[きょう, kyou] SICH ERFREUEN AN, GENIESSEN, BEKOMMEN [Add to Longdo]
伏す[ふす, fusu] sich_verbeugen, sich_niederwerfen, sich_verstecken [Add to Longdo]
修まる[おさまる, osamaru] sich_beherrschen [Add to Longdo]
偏る[かたよる, katayoru] sich_neigen, einseitig_sein, parteiisch_sein [Add to Longdo]
傾く[かたむく, katamuku] sich_neigen [Add to Longdo]
傾倒[けいとう, keitou] sich_widmen, aufgehen_in [Add to Longdo]
努める[つとめる, tsutomeru] sich_anstrengen, sich_grosse_Muehe_geben [Add to Longdo]
動く[うごく, ugoku] sich_bewegen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Sich \Sich\, a.
     Such. [Obs. or Colloq.] --Spenser.
     [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  sich [ziç]
     each other
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top