Search result for

shrivel

(39 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shrivel-, *shrivel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrivel[VI] ย่น, See also: เหี่ยว, Syn. parch, shrink, wrinkle
shrivel[VT] ทำให้ย่น, See also: ทำให้เหี่ยว, Syn. parch, shrink, wrinkle
shrivel[VI] หมดประโยชน์
shrivel[VT] ทำให้หมดประโยชน์
shrivel up[PHRV] (ใบไม้, ผิว) ม้วนและแห้งตาย, Syn. curl up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shrivel(ชรีฟ 'เวิล) vt.,vi. หดตัว,หด,ย่น,เหี่ยว,ทำให้หด,ทำให้ขนาดลดลง,ทำให้ไร้ ประโยชน์,กลายเป็นไร้ประโยชน์, Syn. wihter

English-Thai: Nontri Dictionary
shrivel(vt) ทำให้หด,ทำให้เหี่ยว,ทำให้ย่น,ทำให้ไร้ประโยชน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'll be the small shriveled green one, with the light saber.ตัวเล็ก ๆ สีเขียว ๆ แล้วก็มีาดาบเลเซอร์นี่ไง Ambush (2008)
He said one of his balls was shriveled up...เขาเคยบอกว่า ลูกอัณฑะลูกหนึ่งของเขาฝ่อ Hot Tub Time Machine (2010)
May the gods shrivel your cock.บางทีพระเจ้าอาจจะทำให้เจี๊ยวเอ็งหด The Thing in the Pit (2010)
I wasn't born of this desert like you Persians, all shriveled and angry.ข้าไม่ได้เกิดในทะเลทรายเหมือนพวกเจ้า ชาวเปอร์เซีย ตรากตรำและแร้นแค้น... . Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
You must put those birthing hips to good use at once... lest your womb shrivel up and die.ไม่งั้นมดลูกเจ้ามันจะแห้งเหี่ยวเฉาตายกันพอดี หลงยุคมาจากไหนเนี่ย? Dark Shadows (2012)
Attempts to raise soldiers have born shriveled fruit.เคลื่อนพลตอนนี้คงไม่เป็นผลดีนัก A Place in This World (2012)
The Manta simply shriveled up and died.แมนต้าก็หนาวตายไปเอง Faes Wide Shut (2013)
No, no, no, I'm not going out bald and shriveled and begging for morphine.ไม่ ฉันไม่ยอม หัวล้าน และตัวเหี่ยว ต้องร้องขอมอร์ฟีนหรอก The Replacements (2013)
The star itself has shriveled into something even smaller than this darkness, only 64 kilometers wide.ดาวตัวเองได้หดตัวลงใน บางสิ่งบางอย่าง แม้จะมีขนาดเล็กกว่าความมืดนี้ เพียง 64 กิโลเมตรกว้าง A Sky Full of Ghosts (2014)
You know, like a shriveled up raising.หนังเหี่ยวยังกับลูกเกดย่น Collateral Beauty (2016)
Take my medicine every day and shrivel up like those kids?ให้ยาฉันทุกวัน และหน้าเหี่ยวเหมือนไอ้เด็กพวกนั้นน่ะหรอ? Akira (1988)
We're stuck here until we shrivel up and die.เยี่ยม! เราติดอยู่ทีนี่จนกว่า เราจะแห้งเหี่ยวและตาย James and the Giant Peach (1996)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังครืน[V] disintegrate, See also: shrivel, evaporate, Example: ความอดทนของน้าหวานพังครืน เหมือนฝนที่ตั้งเค้ามานานเทเม็ดลงมาราวฟ้ารั่ว, Thai definition: หมดลง, สลายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled   FR: se faner ; se dessècher
ไหม้[adj.] (mai) EN: charred ; parched ; sun-burnt ; shrivelled ; burnt ; scorched   FR: brûlé ; carbonisé ; cramé (fam.)
โรย[v.] (rōi) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHRIVEL    SH R IH1 V AH0 L
SHRIVELED    SH R IH1 V AH0 L D
SHRIVELING    SH R IH1 V AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shrivel    (v) (sh r i1 v @ l)
shrivels    (v) (sh r i1 v @ l z)
shrivelled    (v) (sh r i1 v @ l d)
shrivelling    (v) (sh r i1 v @ l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾びる;涸びる;嗄びる;枯らびる[からびる, karabiru] (v1,vi) to dry up; to shrivel [Add to Longdo]
凋む(P);萎む(P)[しぼむ, shibomu] (v5m,vi) to wither; to fade (away); to shrivel; to wilt; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起皱纹[qǐ zhòu wén, ㄑㄧˇ ㄓㄡˋ ㄨㄣˊ, / ] shrivel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrivel \Shriv"el\, v. i. [imp. & p. p. {Shriveled}or
   {Shrivelled}; p. pr. & vb. n. {Shriveling} or {Shrivelling}.]
   [Probably akin to shrimp, shrink; cf. dial. AS. screpa to
   pine away, Norw. skrypa to waste, skryp, skryv, transitory,
   frail, Sw. skr["o]pling feeble, Dan. skr["o]belig, Icel.
   skrj?pr brittle, frail.]
   To draw, or be drawn, into wrinkles; to shrink, and form
   corrugations; as, a leaf shriveles in the hot sun; the skin
   shrivels with age; -- often with up.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrivel \Shriv"el\, v. t.
   To cause to shrivel or contract; to cause to shrink onto
   corruptions.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shrivel
   v 1: wither, as with a loss of moisture; "The fruit dried and
      shriveled" [syn: {shrivel}, {shrivel up}, {shrink},
      {wither}]
   2: decrease in size, range, or extent; "His earnings shrank";
     "My courage shrivelled when I saw the task before me" [syn:
     {shrink}, {shrivel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top