Search result for

shine

(90 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shine-, *shine*
Possible hiragana form: しね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shine[VI] ส่องแสง, See also: โชติช่วง
shine[VT] ทำให้ส่องแสง, See also: ทำให้สุกใส
shine at[PHRV] เก่งในเรื่อง, See also: เชี่ยวชาญใน, ฉลาดในเรื่อง, Syn. shine in
shine on[PHRV] ฉายบน, See also: สาดลงบน, พาดลงบน, Syn. shine over, shine upon
shine out[PHRV] สาดออกมา, See also: ฉายออกมา
shine over[PHRV] ฉายบน, See also: สาดลงบน, พาดลงบน, Syn. shine on
shine upon[PHRV] ฉายบน, See also: สาดลงบน, พาดลงบน, ส่องลงบน, Syn. shine on
shine with[PHRV] ระยิบระยับด้วย, See also: เป็นประกายด้วย, วิบวับด้วย, Syn. glow with, kindle with
shine up to[PHRV] เอาอกเอาใจ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. make up to, play up to, suck up to
shine through[PHRV] ส่องผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance
monkeyshine(มัง'คีไชน์) n. การเล่นพิเรน,การกระทำที่ไม่ค่อยสุจริต
moonshine(มูน'ไชนฺ) n. เหล้าเถื่อน,แสงจันทร์,การพูดหรือความคิดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล,ความไร้สาระ, Syn. nonsense
moonshiner(มูน'ไชเนอะ) n. ผู้กลั่นหรือทำเหล้าเถื่อน
outshine(เอาทฺไชน') v. (ทำให้) วาวกว่า,แวววาวกว่า,สว่างไสวกว่า,ดีกว่า,เด่นกว่า,เลิศกว่า., Syn. surpass
shoeshine(ชู'ไชน) n. การขัดรองเท้า,ความเป็นมันเงาของรองเท้าจากการขัด
sunshine(ซัน'ไชนฺ) n. การส่องสว่างของดวงอาทิตย์,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แหล่งความสุข,แหล่งความร่าเริง,อากาศที่ปลอดโปร่ง,ความผ่องใส., See also: sunshiny adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
shine(n) ความสุกใส,แสงสว่าง,ความเปล่งปลั่ง,ความแวววาว
shine(vi) ส่องแสงระยิบระยับ,เป็นมันวาว,โชติช่วง,สุกใส
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
outshine(vi) เด่นกว่า,แวววาวกว่า,มีแสงมากกว่า,สว่างไสวกว่า
sunshine(n) แสงแดด,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความผ่องใส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rise and shine, early birds.ตื่นได้แล้วนกน้อยทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
When the nothing shines uponยามไม่มีสิ่งใดส่องประกาย Dead Space: Downfall (2008)
When the nothing shines uponยามไม่มีสิ่งใดส่องประกาย Dead Space: Downfall (2008)
If you're coming back just because you're attracted to the shine of my neediness...ถ้านายจะกลับมา\ แค่นายจะสนใจความต้องการของฉัน Birthmarks (2008)
# Look at him smile, look at him shine #"ดูรอยยิ้มของเขาสิ" "ดูราวกับส่องแสง" Superhero Movie (2008)
Rise and shine, bitch.ลุกขึ้นได้แล้ว นังบ้า Breaking and Entering (2008)
Gold and silver shine#สาดแสงสีทองอร่าม# Marley & Me (2008)
Rise and shine, sweetheart.ตะวันโผล่แล้วที่รัก The House Bunny (2008)
I shall come at you with everything I got, because the limelight can only shine on one of us.ผมจะเอาเรื่องคุณ\ ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้รับ เพราะว่าลำแสง มันสาดส่อง ได้แค่เราคนใดคนหนึ่ง Frost/Nixon (2008)
- Shine shoes?- คนขัดรองเท้า Pineapple Express (2008)
- Make those tyres shine, huh?- ถูยางรถให้เงาวับเลยนะ Pilot (2008)
# Here in the spotlight we shine, look at who we areอยู่ในแสงไฟ เราเจิดจรัศ มองที่คนที่เราเป็น High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shineA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
shineGive my shoes a good shine.
shineHe gave a good shine to my shoes.
shineHe'll be there, rain or shine.
shineHe shined his shoes.
shineHow does the moon shine at night?
shineIf you wash it, your car will shine in the sun.
shineI'll be there rain or shine.
shineI make it a point to shine my shoes before I go to bed.
shineI take my dog for a walk, rain or shine.
shineIt doesn't whether it rains or shines.
shineIt shines on the beautiful sea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉายแวว[V] shine, See also: glitter, Example: ดวงตาของหญิงคนนั้นฉายแววปริวิตกเล็กน้อย
ระยับ[ADJ] shine, See also: glitter, twinkle, sparkle, brilliant, Syn. แพรวพราว, พราวแพรว, ระยิบ, ระยิบระยับ, Example: ตาของเขาเป็นประกายวับๆ ราวดวงดาวระยับในคืนเดือนมืด, Thai definition: ลักษณะที่มีประกายขึ้นมาแล้วหายไปสลับกัน
ส่อง[V] shine, See also: illuminate, shed, emit, throw, Example: ความรู้เปรียบเสมือนโคมไฟส่องทางไปสู่ที่หวัง, Thai definition: ฉายแสง
ส่องสว่าง[V] illuminate, See also: shine, light up, brighten, Ant. มืดมัว, Example: โคมไฟบนโต๊ะเขียนหนังสือยังคงส่องสว่างอยู่
สุกปลั่ง[V] shine, See also: be bright, be shinning, be lustrous, glow, gleam, be radiant, shimmer, Syn. อร่าม, แวววาว, Ant. หม่น, Example: ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่ง ไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ, Thai definition: มันเป็นเงาวาวคล้ายทองเหลืองที่ถูกขัดถู
เปล่งรัศมี[V] glow, See also: shine, gleam, glimmer, brighten, Example: สร้อยทองเปล่งรัศมีเหลืองอร่ามอยู่ที่ลำคอของชายคนนั้น
จรัสแสง[V] shine, See also: glow, glitter, glisten, radiate, beam, flash, twinkle, sparkle, glare, Syn. เปล่งแสง, ฉายแสง, Example: ดาวบนฟ้าจรัสแสงแข่งกันสว่างใสไปทั่วท้องฟ้า, Thai definition: ฉายแสงออกมาอย่างสดใสสว่างแจ่มแจ้ง
เปล่ง[V] shine, See also: radiate, glow, illuminate, emit, irradiate, Syn. ส่งแสง, ส่องแสง, ฉาย, Example: รอบๆ องค์พระปฏิมากรจะปรากฏเส้นรัศมีเปล่งออกมาจากองค์พระ
เปล่งประกาย[V] radiate, See also: shine, glisten, glister, flash, gleam, sparkle, twinkle, Syn. ฉายแสง, ขับแสง, แผ่รัศมี, เปล่งรัศมี, ส่งประกาย, ส่องแสง, Ant. หมอง, Example: ขนรอบคอของนกน้อยเปล่งประกายวาม, Thai definition: สะท้อนแสงจากสิ่งที่เป็นมันเป็นเงา
เปล่งปลั่ง[V] glow, See also: shine, bright, radiant (of look), glow (with health), lustrous, Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผุดผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง, Ant. หมอง, Example: หน้าของเธอเปล่งปลั่งขึ้นมากเพราะกำลังมีครรภ์, Thai definition: มีน้ำมีนวลดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up   FR: éclairer ; rayonner
แดด[n.] (daēt) EN: sunlight ; sun ; sunshine   FR: soleil [m] ; lumière du soleil [f]
ขัดเงา[v.] (khat-ngao) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax   FR: polir ; faire briller ; cirer
ขัดรองเท้า[v. exp.] (khat røngthāo) EN: polish the shoes ; shine the shoes   FR: cirer les chaussures
เลื่อม[v.] (leūam) EN: shine ; glow   
หงาย[v.] (ngāi) EN: shine ; wax   
เปล่ง[v.] (pleng) EN: shine ; glow   FR: luire ; briller
เปล่งปลั่ง[v.] (plengplang) EN: glow ; shine ; bright   
เรือง[v.] (reūang) EN: glow ; shine   FR: briller ; luire
รุ่งเรือง[v.] (rungreūang) EN: shine ; prosper ; thrive ; become a success ; flourish ; progress ; be prosperous   FR: prospérer ; être florissant

CMU English Pronouncing Dictionary
SHINE    SH AY1 N
SHINED    SH AY1 N D
SHINER    SH AY1 N ER0
SHINES    SH AY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shine    (v) (sh ai1 n)
shines    (v) (sh ai1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
しなしな;しねしね[, shinashina ; shineshine] (adv,adv-to,vs) (on-mim) soft and elastic; plexible; pliant [Add to Longdo]
アサシネイション[, asashineishon] (n) assassination [Add to Longdo]
アサシネイト[, asashineito] (vs) assassinate [Add to Longdo]
インシネレタ;インシネレター[, inshinereta ; inshinereta-] (n) incinerator [Add to Longdo]
サイネリア;シネラリア;シネラリヤ[, saineria ; shineraria ; shinerariya] (n) cineraria [Add to Longdo]
サンシャイン[, sanshain] (n) sunshine; (P) [Add to Longdo]
サンシャインフィッシュ;キオスズメダイ[, sanshainfisshu ; kiosuzumedai] (n) sunshinefish (Chromis insolata); olive chromis [Add to Longdo]
シネカメラ[, shinekamera] (n) cinecamera [Add to Longdo]
シネクティクス[, shinekuteikusu] (n) synectics [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
照射[zhào shè, ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] shine; irradiate [Add to Longdo]
照耀[zhào yào, ㄓㄠˋ ㄧㄠˋ, 耀] shine; illuminate [Add to Longdo]
发光[fā guāng, ㄈㄚ ㄍㄨㄤ, / ] shine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shine \Shine\, a. [AS. sc[imac]n. See {Shine}, v. i.]
   Shining; sheen. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shine \Shine\, v. i. [imp. & p. p. {Shone} (? or ?; 277)
   (archaic {Shined}); p. pr. & vb. n. {Shining}.] [OE. shinen,
   schinen, AS. sc[imac]nan; akin to D. schijnen, OFries.
   sk[imac]na, OS. & OHG. sc[imac]nan, G. scheinen, Icel.
   sk[imac]na, Sw. skina, Dan. skinne, Goth. skeinan, and perh.
   to Gr. ??? shadow. [root]157. Cf. {Sheer} pure, and
   {Shimmer}.]
   1. To emit rays of light; to give light; to beam with steady
    radiance; to exhibit brightness or splendor; as, the sun
    shines by day; the moon shines by night.
    [1913 Webster]
 
       Hyperion's quickening fire doth shine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       God, who commanded the light to shine out of
       darkness, hath shined in our hearts, to give the
       light of the knowledge of the glory of God in the
       face of Jesus Cghrist.        --2 Cor. iv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       Let thine eyes shine forth in their full luster.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. To be bright by reflection of light; to gleam; to be
    glossy; as, to shine like polished silver.
    [1913 Webster]
 
   3. To be effulgent in splendor or beauty. "So proud she
    shined in her princely state." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Once brightest shined this child of heat and air.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To be eminent, conspicuous, or distinguished; to exhibit
    brilliant intellectual powers; as, to shine in courts; to
    shine in conversation.
    [1913 Webster]
 
       Few are qualified to shine in company; but it in
       most men's power to be agreeable.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {To make the face to shine upon}, or {To cause the face to
   shine upon}, to be propitious to; to be gracious to. --Num.
    vi. 25.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shine \Shine\, v. t.
   1. To cause to shine, as a light. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He [God] doth not rain wealth, nor shine honor and
       virtues, upon men equally.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To make bright; to cause to shine by reflected light; as,
    in hunting, to shine the eyes of a deer at night by
    throwing a light on them. [U. S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shine \Shine\, n.
   1. The quality or state of shining; brightness; luster,
    gloss; polish; sheen.
    [1913 Webster]
 
       Now sits not girt with taper's holy shine. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Fair opening to some court's propitious shine.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The distant shine of the celestial city.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Sunshine; fair weather.
    [1913 Webster]
 
       Be it fair or foul, or rain or shine. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A liking for a person; a fancy. [Slang, U.S.]
    [1913 Webster]
 
   4. Caper; antic; row. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   {To cut up shines}, to play pranks. [Slang, U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shine
   n 1: the quality of being bright and sending out rays of light
      [syn: {radiance}, {radiancy}, {shine}, {effulgence},
      {refulgence}, {refulgency}]
   v 1: be bright by reflecting or casting light; "Drive carefully
      --the wet road reflects" [syn: {reflect}, {shine}]
   2: emit light; be bright, as of the sun or a light; "The sun
     shone bright that day"; "The fire beamed on their faces"
     [syn: {shine}, {beam}]
   3: be shiny, as if wet; "His eyes were glistening" [syn:
     {glitter}, {glisten}, {glint}, {gleam}, {shine}]
   4: be distinguished or eminent; "His talent shines"
   5: be clear and obvious; "A shining example"
   6: have a complexion with a strong bright color, such as red or
     pink; "Her face glowed when she came out of the sauna" [syn:
     {glow}, {beam}, {radiate}, {shine}]
   7: throw or flash the light of (a lamp); "Shine the light on
     that window, please"
   8: touch or seem as if touching visually or audibly; "Light fell
     on her face"; "The sun shone on the fields"; "The light
     struck the golden necklace"; "A strange sound struck my ears"
     [syn: {fall}, {shine}, {strike}]
   9: experience a feeling of well-being or happiness, as from good
     health or an intense emotion; "She was beaming with joy";
     "Her face radiated with happiness" [syn: {glow}, {beam},
     {radiate}, {shine}]
   10: make (a surface) shine; "shine the silver, please"; "polish
     my shoes" [syn: {polish}, {smooth}, {smoothen}, {shine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top