Search result for

shimmered

(37 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shimmered-, *shimmered*, shimmer, shimmere
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา shimmered มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *shimmered*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And merge into a shimmering ocean of knowledge.และไปผสานรวมกับมหาสมุทรแห่งความรู้สุกสกาว The Psychology of Letting Go (2010)
Every object that falls into a black hole leaves its mark both at the central mass and on the shimmering hologram at the event horizon.ใบเครื่องหมายทั้งในมวลกลาง และโฮโลแกรมส่องแสง ที่ขอบฟ้าเหตุการณ์ เมื่อหลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)
Their shimmering, holographic surfaces seem to be telling us that everything we think is here is mirrored out there at the very edge of our mysterious universe.ส่องแสงของพวกเขา พื้นผิวโฮโลแกรม ดูเหมือนจะบอกเรา ทุกอย่างที่เราคิดว่า เป็นที่นี่เป็นมิเรอร์ออกมี The Riddle of Black Holes (2010)
The shimmering tear of a mermaid.หยดน้ำตา ของนางเงือก Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Does our consciousness just shimmer out of existence in our last moments on earth?จิตสำนึกของเราไม่เพียงสะท้อน ออกมาจากการดำรงอยู่ ในช่วงเวลาสุดท้ายของเราบนโลก? Is There Life After Death? (2011)
Tampons, toilet paper, comforter, body shimmer.ผ้าอนามัย ทิชชู่ ผ้าห่ม โลชั่น And the Rich People Problems (2011)
Tell her, her eyes shimmer like opalescent lilies in the lake of the palace of the celestial maidens.บอกเธอว่าตาเธอเหมือนดอกลิลลี่ ในทะเลสาปของพระราชวังของสาว บริสุทธิ์ในสวรรค์ The Wiggly Finger Catalyst (2011)
That blue shimmerer.Ηоw dо yоu knоw thаt? Cloud Atlas (2012)
But then, like a shimmering comet, he disappeared.แต่แล้วเหมือนส่องแสง ดาวหางที่เขาหายไป Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Shadow shore, betwixt the world of men and the shimmering gates of heaven.เงาฝั่งระหว่างโลกของผู้ชาย และประตูส่องแสงจากสวรรค์ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
The shimmering.แสงสะท้อน The Hunger Games: Catching Fire (2013)
The intensity of the color, the way that it shimmers.ความเข้มของสี ดูมันประกายแสงระยิบระยับสิ A Few Good Talismen (2013)
No more real than the shimmering image that hovers in the distance over a desert road on a hot day.ที่วนเวียนอยู่ในระยะไกล ผ่านถนนทะเลทรายในวันที่ร้อน A Sky Full of Ghosts (2014)
Shining, shimmering, splendid.เปล่งปลั่ง ระยิบระยับ สวยงาม Aladdin (1992)
You can get jagged brutal cuts, slow fades shimmering little morphs.คุณสามารถจัดจากสัตว์ยะแหยงนั้น หิ่งห้อยที่ชะลอแสงช้าๆ eXistenZ (1999)
The things I see are like shimmers in a pond.สิ่งที่ข้าเห็น... เหมือนเเสงระยิบระยับในบ่อนํ้า The Scorpion King (2002)
I know history has witnessed a long line of lunacy from your small island shores, but for a man of your apparent intelligence to relinquish from his emotional grasp that shimmering angel of sensual splendour...ผมรู้ว่าประวัติศาสตร์มีวิถีทางที่สามารถสืบทราบได้ จากเกาะเล็กๆ ที่คุณจากมา แต่สำหรับคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สังเกตุได้ชัดเจนนั้น ได้ถูกปลดปล่อยจากเงื้อมมือแห่งอารมณ์ จากนางฟ้าที่ส่งแสงระยิบระยับ จากความงดงามที่รู้สึกได้ Hope Springs (2003)
I knew this other Mormon guy in the army. They got these sacred boxers, they shimmer.ชั้นรู้จักพวกหมอศาสนาในกองทัพ กางเกงในเค้าต้องมีประกายแสงแห่งธรรมแน่ๆเลย Latter Days (2003)
Fate has brought us together right here at this anointed hour under the shimmering disco ball.พรหมลิขิตให้เราทั้งสองคนมาเจอกันตรงนี้ ซึ่งเต็มไปด้วย แสงระยิบระยับแห่งลูกบอลดิสโก้ A Cinderella Story (2004)
Oh, the moon, the stars, the shimmering skyline.ก็ พระจันทร์ ดวงดาว ท้องฟ้าระยิบระยับ Purple Giraffe (2005)
Above me, there's nothing but shimmery light, the place where I've come from, and will go back to when I am done here.ก็โหนเชือกไง ว้าวว.. สนุกมากเลยเธอลองดูซิ Bridge to Terabithia (2007)
So, do allow the shimmering lights of summer to refresh and illuminateฉะนั้น จงปล่อยให้แสงระยับของคิมหันต์ เข้ามาปลุกประกาย High School Musical 2 (2007)
The asphalt which looks as though it might melt, the shimmering high-rise buildings in the distance, and the overly-cold air-conditioning in the department stores and subway.ทั้งยางมะตอยที่คล้ายจะละลาย ทั้งตึกละฟ้าสะท้อนแสงอยู่ไกลออกไป รวมถึงแอร์เย็นๆที่เปิดกระหน่ำในห้างฯกับรถไฟใต้ดิน 5 Centimeters Per Second (2007)
Shouldst these but together shimmerDieses Shouldst aber zusammen shimmer Swades (2004)
Shouldst these but together shimmerDieses Soll aber zusammen shimmer Swades (2004)
Twinkling stars, a couple o' stars a handful, a hundred stars Shimmering luminaries every star's a fiery spark!Twinklingsterne, ein Paar o' Sterne eine Handvoll, hundert Sterne Shimmering Luminaries jedes stern ein brennender Funken! Swades (2004)
Shouldst these but together shimmerDieses Shouldst aber zusammen shimmer Swades (2004)
I'm sorry?denn ich vermute an jedem einen Shimmer der nicht will dass sein Shimmer entdeckt wird. Wie bitte? The End of Time: Part One (2009)
Shimmer.ShimmerThe End of Time: Part One (2009)
♪ Glittering crowds and shimmering clouds ♪ ♪ ln canyons of steel ♪Glittering crowds and shimmering clouds In canyons of steel The Angriest Man in Brooklyn (2014)
The Prestigious Diamond Company, 'Shimmer Diamonds' is shifting an extremely rare collection of diamonds for an exhibition from Pretoria to Antwerp.Der führende Diamantenhändler "Shimmer Diamonds" bringt eine Kollektion seltener Steine für eine Ausstellung von Pretoria nach Antwerpen. Happy New Year (2014)
This time around, the trophy has been made in solid Gold. In fact, the copies of these very diamonds have been set in it.Shimmer Diamonds sponsert dieses Jahr den Pokal der Tanz-WM, der dieses Mal aus purem Gold besteht und mit Imitationen der Diamanten besetzt ist. Happy New Year (2014)
Okay, Shimmer Lake?Ok, Shimmer Lake. Shimmer Lake (2017)
Except. None of that's gonna happen 'cause I'm gonna kill you. And I'm gonna bury you in a hole out by Shimmer Lake.Nur, dass das nicht passieren wird, denn ich werde dich erschießen und dich am Shimmer Lake verscharren. Shimmer Lake (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schimmern | schimmernd | schimmert | schimmerteto shimmer | shimmering | shimmers | shimmered [Add to Longdo]
schimmerndshimmery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shimmer \Shim"mer\, v. i. [imp. & p. p. {Shimmered}; p. pr. &
   vb. n. {Shimmering}.] [OE. schimeren, AS. scimerian; akin to
   sc[imac]mian, sc[imac]man, to glitter, D. schemeren, G.
   schimmern, Dan. skimre, Sw. skimra, AS. sc[imac]ma a light,
   brightness, Icel. sk[imac]ma, Goth. skeima a torch, a
   lantern, and E. shine. [root]157. See {Shine}, v. i.]
   To shine with a tremulous or intermittent light; to shine
   faintly; to gleam; to glisten; to glimmer.
   [1913 Webster]
 
      The shimmering glimpses of a stream.   --Tennyson.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top