Search result for

shelter

(77 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shelter-, *shelter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shelter[N] ที่กำบัง, See also: ที่หลบซ่อน, ที่หลบ, ที่พัก, Syn. asylum, screen, shield, tent, hut
shelter from[PHRV] หลบจาก, See also: ซ่อนจาก, ปกป้องจาก, Syn. protect against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shelter(เชล'เทอะ) n. ที่กำบัง,ที่หลบภัย,ที่หลบซ่อน,ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,ที่เป็นร่มไม้ชายคา,การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว,การคุ้มครอง vt. เป็นที่กำบังหรือที่หลบภัย,ให้ที่กำบังหรือที่หลบภัย,คุ้มครอง,ปกป้อง vi. หลบภัย,หลบซ่อน,ลี้ภัย.
air-raid shelterที่หลบภัยอากาศ
bomb sheltern. หลุมหลบภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
shelter(n) ที่กำบัง,ที่ซ่อน,ที่หลบภัย,ที่พัก
shelter(vt) ให้ที่กำบัง,ให้ที่พัก,ปกป้อง,คุ้มครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shelterที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shelterbelt - windbreakเครื่องกั้นลม [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shelter (n ) สถานสงเคราะห์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't be too disheartened, as I shall shelter and protect you instead.อย่าท้อใจไปเลย ข้าจะดูแลและคุ้มกันท่านเอง The Kingdom of the Winds (2008)
ELMWOOD COUNTY ANIMAL SHELTERELMWOOD CNTY. \ สถานสงเคราะห์สัตว์ Bolt (2008)
No food, no water, no shelter. What are we gonna do?ไม่มีอาหาร ไม่มีน้ำดื่ม ไม่มีที่พัก เราจะทำยังไงดี! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
When we need shelter, we build skyscrapers.ถ้าเราต้องการที่พัก เราก็สร้างตึก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I found this compound. I just came here for shelter.ผมเจอที่นี่ เลยเข้ามาหลบอยู่ Day of the Dead (2008)
They're coming for the boys. You gotta get them into the shelter.พวกมันต้องการเด็กๆ แจ๊ค นายต้องพาพวกเขาไปที่หลุมหลบภัย 24: Redemption (2008)
Everybody, I want you to listen. Go to the shelter with Thomas.ทุกคน ฟังทางนี้ ฉันต้องการให้พวกเธอไปที่หลุมหลบภัยกับโทมัส 24: Redemption (2008)
Why don't you go hide in the shelter with the other children?ทำไมไม่ไปซ่อนในหลุมหลบภัยกับพวกเด็กๆ ล่ะ 24: Redemption (2008)
Look, I got 1 4 kids hiding in a shelter.แฟรงค์,ฟังนะ ผมมีเด็ก 14 คนซ่อนอยู่ในหลุมหลบภัย 24: Redemption (2008)
I need to show you. They're in an underground shelter.ฉันจะบอกนาย พวกเขาอยู่ในหลุมหลบภัยใต้ดิน 24: Redemption (2008)
-You tell me where this shelter is. -Okay.บอกมา ว่าหลุมหลบภัยอยู่ที่ไหน 24: Redemption (2008)
The kids are in the shelter.พวกเด็ก ๆ อยู่ในที่กำบัง 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shelterA solder took shelter in the hole.
shelterChildren depend on their parents for food, clothing and shelter.
shelterFood, clothing and shelter are the basis of life.
shelterFor example, Koko was asked to choose a house or a tree for shelter from the rain.
shelterHe sought shelter from the rain.
shelterI had to take shelter under a tree.
shelterI took shelter from rain under the shop's eaves.
shelterI took shelter under my friend's umbrella.
shelterI took the shortcut back to the woods, locked my shelter, and opened the basket.
shelterLet's shelter here from the rain.
shelterPeople devised shelters in order to protect themselves.
shelterShelters have been built in fear of war.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหล่งพัก[N] shelter, Syn. ที่พัก
อาวรณ์[N] shelter, See also: protection, fence, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องกำบัง
บัง[V] shade, See also: shelter, screen, cover, hide from view, Syn. กำบัง, กัน, กั้ง, Ant. เปิดเผย, แสดง, Example: ต้นไม้จะช่วยบังแดดให้ไม่ค่อยร้อน, Thai definition: กัน กั้น หรือปิดไม่ให้เห็น ไม่ให้ผ่าน ไม่ให้โดน
กระแชง[N] canopy (of a boat), See also: shelter, roofing sheet, Example: คนโดยสารหลบฝนอยู่ใต้กระแชงเรือ, Thai definition: ที่บังแดด ฝน
กำบัง[N] shelter, See also: sheltered place, shield, screen, Syn. ที่กำบัง, ที่ซ่อน, เกราะกำบัง, Example: เราสร้างเพิงนี้ไว้เป็นที่กำบังยามฝนตกแดดออก
ที่หลบภัย[N] refuge, See also: shelter, harbor, protect, screen, Syn. ที่ลี้ภัย, ที่กำบัง, Thai definition: สถานที่หลบอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
กะบัง[n.] (kabang) EN: shield ; shelter ; screen   
กำบัง[v.] (kambang) EN: cover ; shield ; shelter ; veil ; make a shelter for ; hide ; screen ; protect   FR: abriter ; protéger
กำบังฝน[v. exp.] (kambang fon) EN: shelter from the rain ; keep off the rain   FR: protéger de la pluie
กำบังลม[v. exp.] (kambang lom) EN: keep off the wind ; shelter from the wind   FR: abriter du vent
กั้ง[v.] (kang) EN: shelter ; protect ; shield   
แหล่งพัก[n. exp.] (laeng phak) EN: shelter   FR: abri [m]
หลบ[v.] (lop) EN: shelter ; take shelter   FR: s'abriter
หลบฝน[v. exp.] (lop fon) EN: shelter from the rain   FR: s'abriter de la pluie
หลุมหลบภัย[n.] (lumlopphai) EN: airraid shelter   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHELTER    SH EH1 L T ER0
SHELTERS    SH EH1 L T ER0 Z
SHELTERED    SH EH1 L T ER0 D
SHELTERING    SH EH1 L T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shelter    (v) (sh e1 l t @ r)
shelters    (v) (sh e1 l t @ z)
sheltered    (v) (sh e1 l t @ d)
sheltering    (v) (sh e1 l t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Obdach {n}; Schutzdach {n}; Unterstand {m} | Schutzdächer {pl}; Unterstände {pl}shelter | shelters [Add to Longdo]
Schuppen {m} | Schuppen {pl}shelter | shelters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェルター[, shieruta-] (n) shelter; (P) [Add to Longdo]
シェルタードハウジング[, shieruta-dohaujingu] (n) sheltered housing [Add to Longdo]
衣食住[いしょくじゅう, ishokujuu] (n) necessities of life (food, clothing & shelter); (P) [Add to Longdo]
一時収容施設[いちじしゅうようしせつ, ichijishuuyoushisetsu] (n) (See 収容施設) temporary reception center; temporary shelter [Add to Longdo]
雨宿り[あまやどり, amayadori] (n,vs) taking shelter from rain; (P) [Add to Longdo]
雨避け;雨除け;雨よけ[あまよけ, amayoke] (n) tarpaulin; shelter from rain; covering against rain [Add to Longdo]
屋内退避[おくないたいひ, okunaitaihi] (n,vs) sheltering indoors; taking refuge inside [Add to Longdo]
温室育ち[おんしつそだち, onshitsusodachi] (n) sheltered upbringing [Add to Longdo]
仮屋[かりや, kariya] (n) temporary residence or shelter [Add to Longdo]
核シェルター[かくシェルター, kaku shieruta-] (n) nuclear bomb shelter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] shelter, screen, awning [Add to Longdo]
庇护[bì hù, ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, / ] shelter; shield; put under one's protection; take under one's wing; asylum [Add to Longdo]
隐藏处[yǐn cáng chù, ˇ ㄘㄤˊ ㄔㄨˋ, / ] shelter; hiding place [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shelter \Shel"ter\, v. i.
   To take shelter.
   [1913 Webster]
 
      There oft the Indian herdsman, shunning heat,
      Shelters in cool.            --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shelter \Shel"ter\, n. [Cf. OE. scheltrun, shiltroun,
   schelltrome, scheldtrome, a guard, squadron, AS. scildtruma a
   troop of men with shields; scild shield + truma a band of
   men. See {Shield}, n.]
   1. That which covers or defends from injury or annoyance; a
    protection; a screen.
    [1913 Webster]
 
       The sick and weak the healing plant shall aid,
       From storms a shelter, and from heat a shade.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. One who protects; a guardian; a defender.
    [1913 Webster]
 
       Thou [God] hast been a shelter for me. --Ps. lxi. 3.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being covered and protected; protection;
    security.
    [1913 Webster]
 
       Who into shelter takes their tender bloom. --Young.
    [1913 Webster]
 
   {Shelter tent},a small tent made of pieces of cotton duck
    arranged to button together. In field service the soldiers
    carry the pieces.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Asylum; refuge; retreat; covert; sanctuary; protection;
     defense; security.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shelter \Shel"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Sheltered}; p. pr. &
   vb. n. {Sheltering}.]
   1. To be a shelter for; to provide with a shelter; to cover
    from injury or annoyance; to shield; to protect.
    [1913 Webster]
 
       Those ruins sheltered once his sacred head.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       You have no convents . . . in which such persons may
       be received and sheltered.      --Southey.
    [1913 Webster]
 
   2. To screen or cover from notice; to disguise.
    [1913 Webster]
 
       In vain I strove to cheek my growing flame,
       Or shelter passion under friendship's name. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. To betake to cover, or to a safe place; -- used
    reflexively.
    [1913 Webster]
 
       They sheltered themselves under a rock. --Abp.
                          Abbot.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shelter
   n 1: a structure that provides privacy and protection from
      danger
   2: protective covering that provides protection from the weather
   3: the condition of being protected; "they were huddled together
     for protection"; "he enjoyed a sense of peace and protection
     in his new home" [syn: {protection}, {shelter}]
   4: a way of organizing business to reduce the taxes it must pay
     on current earnings [syn: {tax shelter}, {shelter}]
   5: temporary housing for homeless or displaced persons
   v 1: provide shelter for; "After the earthquake, the government
      could not provide shelter for the thousands of homeless
      people"
   2: invest (money) so that it is not taxable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top