Search result for

shatter

(58 entries)
(0.1353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shatter-, *shatter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shatter[VI] แตกละเอียด, See also: แตกเป็นชิ้น, ป่นปี้, Syn. crush, disrupt, rupture
shatter[VT] ทำให้แตกละเอียด, See also: ทำให้แตกเป็นชิ้น, ทำให้ป่นปี้, Syn. crush, disrupt, rupture
shatter[VT] ทำลายความหวัง, See also: ทำให้หมดหวัง, ทำให้พังทลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shatter(แชท'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) แตกละเอียด,แตกเป็นชิ้น ๆ ,เสื่อมเสีย,เสียหาย., See also: shatterer n. shatteringly adv., Syn. bust,break

English-Thai: Nontri Dictionary
shatter(vt) ทำให้ป่นปี้,ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ,ทำให้แตกละเอียด
shatters(n) ชิ้น,เศษ,ชิ้นส่วน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shatter resistant (vt ) ทนต่อการแตก เช่น Plastic bottle is shatter resistant

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A drum break might shatter it.แบ่งกลองอาจแตกมัน Yellow Submarine (1968)
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ Beneath the Planet of the Apes (1970)
When I went to the hospital, her nose was broken, her jaw was shattered, held together by wire.เมื่อผมไปโรงพยาบาลที่จมูกของเธอถูกทำลาย ขากรรไกรของเธอถูกทำลาย, จัดขึ้นร่วมกันโดยใช้ลวด The Godfather (1972)
Ever since Prince Humperdinck fired him, his confidence is shattered.หลังจากเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ไล่เขาออก ... ความมั่นใจเขาก็หายไปหมด The Princess Bride (1987)
And then, one day I came upon a shattered glass jar and four baby turtles.และแล้ววันหนึ่ง ... ... ฉันมาเมื่อขวดแก้วแตก ... ... และสี่ลูกเต่า Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Bones are all shattered.กระดูกแตกหมดเลย Goodfellas (1990)
No, no. They shatter.ไม่ ไม่ มันแตกเลย Cool Runnings (1993)
[ Crash, Glass Shattering ][ชนแก้วแตก] Pulp Fiction (1994)
I hate to shatter your ego, but this ain't the first time I've had a gun pointed at me.ฉันเกลียดที่จะสลายอัตตาของคุณ แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันได้มีปืนชี้มาที่ผม Pulp Fiction (1994)
I guess the earth shattered.คงเรื่องสำคัญสินะฉันว่า Heat (1995)
The iron shattered his bones and tore his entrails.เหล็กแตกกระดูกของเขาและฉีกอวัยวะภายในของเขา Princess Mononoke (1997)
She's shattered... we had a lousy day.วันนี้เธอคงเหนื่อยมาก งานหนักจริงๆ Christmas in August (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shatterAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
shatterHis head had been shattered by a savage blow from some heavy weapon.
shatterHis hopes were shattered.
shatterThe fall from the ledge shattered his leg.
shatterThe glass shattered into pieces.
shatterThe priceless china shattered into fragments.
shatterThe tube was shattered by the explosion.
shatterThe vase fell to the floor and shattered.
shatterWe heard glass shattering in our street.
shatterWhen I tried to set the glass down in the sink my hand slipped and it shattered (to pieces).

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะร่องกะแร่ง[ADV] shatteringly, See also: piecemeal, Syn. ร่องแร่ง, ไม่สมบูรณ์, Ant. สมบูรณ์, Example: ชิ้นเนื้อที่ขาของเขาห้อยกะร่องกะแร่งอย่างน่าสยดสยอง, Thai definition: ติดห้อยอยู่นิดๆ หน่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝันสลาย[X] (fan salāi) EN: dreams come to nought ; shattered dreams   
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die   FR: détruire ; anéantir ; ruiner
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse   FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser
สั่น[v.] (san) EN: shake ; tremble ; rock ; shatter ; quake ; shiver ; shudder   FR: trembler ; vibrer ; remuer ; agiter
แตก[v.] (taēk) EN: break ; shatter ; be broken ; be shattered ; fracture   FR: se briser ; se casser ; fracturer ; casser ; éclater

CMU English Pronouncing Dictionary
SHATTER    SH AE1 T ER0
SHATTERS    SH AE1 T ER0 Z
SHATTERED    SH AE1 T ER0 D
SHATTERING    SH AE1 T ER0 IH0 NG
SHATTERPROOF    SH AE1 T ER0 P R UW2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shatter    (v) (sh a1 t @ r)
shatters    (v) (sh a1 t @ z)
shattered    (v) (sh a1 t @ d)
shattering    (v) (sh a1 t @ r i ng)
shatterproof    (j) (sh a1 t @ p r uu f)

Japanese-English: EDICT Dictionary
驚天動地[きょうてんどうち, kyoutendouchi] (n,adj-no) astounding; startling; world-shaking; amazing; earth-shattering [Add to Longdo]
叩き壊す;たたき壊す[たたきこわす, tatakikowasu] (v5s) to tear down; to shatter [Add to Longdo]
動天[どうてん, douten] (n) heaven-shaking event; earth-shattering occurrence [Add to Longdo]
破れた夢[やぶれたゆめ, yaburetayume] (n) shattered dream [Add to Longdo]
飛散防止[ひさんぼうし, hisanboushi] (adj-no) antiscattering; shatter-resistant; shatterproof [Add to Longdo]
飛散防止フィルム[ひさんぼうしフィルム, hisanboushi firumu] (n) glass safety film; glass protective film; anti-shattering film for glass [Add to Longdo]
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不碎玻璃[bù suì bō li, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄌㄧ˙, ] shatterproof or safety glass [Add to Longdo]
打碎[dǎ suì, ㄉㄚˇ ㄙㄨㄟˋ, ] shatter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shatter \Shat"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Shattered}; p. pr. &
   vb. n. {Shattering}.] [OE. schateren, scateren, to scatter,
   to dash, AS. scateran; cf. D. schateren to crack, to make a
   great noise, OD. schetteren to scatter, to burst, to crack.
   Cf. {Scatter}.]
   1. To break at once into many pieces; to dash, burst, or part
    violently into fragments; to rend into splinters; as, an
    explosion shatters a rock or a bomb; too much steam
    shatters a boiler; an oak is shattered by lightning.
    [1913 Webster]
 
       A monarchy was shattered to pieces, and divided
       amongst revolted subjects.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To disorder; to derange; to render unsound; as, to be
    shattered in intellect; his constitution was shattered;
    his hopes were shattered.
    [1913 Webster]
 
       A man of a loose, volatile, and shattered humor.
                          --Norris.
    [1913 Webster]
 
   3. To scatter about. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Shatter your leaves before the mellowing year.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shatter \Shat"ter\, v. i.
   To be broken into fragments; to fall or crumble to pieces by
   any force applied.
   [1913 Webster]
 
      Some fragile bodies break but where the force is; some
      shatter and fly in many places.     --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shatter \Shat"ter\, n.
   A fragment of anything shattered; -- used chiefly or soley in
   the phrase into shatters; as, to break a glass into shatters.
   --Swift.
   [1913 Webster] Shatter-brained

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shatter
   v 1: break into many pieces; "The wine glass shattered"
   2: damage or destroy; "The news of her husband's death shattered
     her life"
   3: cause to break into many pieces; "shatter the plate"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top