Search result for

shaft

(69 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shaft-, *shaft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shaft[N] ด้าม, See also: คาน, คันศร, ก้าน, ลำ, สิ่งที่เป็นลำ, Syn. bar, cylinder, handle, pole, stem
shaft[N] ทางเดิน
shaft[N] การกระทำที่ไม่ยุติธรรม (คำไม่เป็นทางการ)
shaft[VT] ถ่อด้วยคานไม้, See also: ดันด้วยไม้ยาว
shaft[VT] กระทำอย่างไม่ยุติธรรม
shafted[SL] มีปัญหา, See also: ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้าย
shafting[SL] การร่วมเพศ, See also: การมีเพศสัมพันธ์
shaft into[PHRV] หลอกลวง, See also: ล่อลวง, หลอก, ทำกลลวง, Syn. trick into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shaft(ชาฟทฺ,แชฟทฺ) n. ด้าม,คัน,คาน,เพลา,คันศร,ด้ามหอก,ด้ามค้อน,ด้ามหลาว,คานรถ,ก้าน,กิ่ง,ที่ตั้งเทียน,ด้ามธง,ลำ,แกน,แสง,ปล่อง,เพลารถ,ก้านพืช,ก้านของขน,สิ่งที่เป็นลำ,ลำต้น,การกระทำที่ไม่ยุต'ธรรม,ช่องลิฟต์,น่อง,ขาอ่อน vt. ถ่อด้วยคานไม้,ดันด้วยไม้ยาว,กระทำอย่างไม่
air shaft(แอร์' ชาฟท) ปล่องที่มีอากาศเข้า
butt shaftลูกธนูหัวทู่
jackshaftn. เพลารอง,เพลาสำรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shaftลำ, แท่ง, ก้าน, เส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shaftเพลา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shaftอุโมงค์แนวตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
shaft sealกันรั่วเพลา [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
shaft, hairเส้นผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's busting the shaft.มันพยายามชนก้านใบพัด Jaws (1975)
There's an old mine shaft... way down by the-- by the end of Singer's Creek.มันมีทางลงเหมืองเก่าอยู่ ที่สุดปลายลำธารซิงเกอร์โน่น Phantasm (1979)
I'm gonna haul ass over there and get rid of that warning barrier... around the mine shaft and camouflage it.ส่วนฉันจะไปเตรียมสุสานให้ไอ้นรกนั่น จะทำกับดักรอไว้ที่แถวๆเหมือง Phantasm (1979)
The central wiring shaft should be up ahead.ศูนย์กลางของด้ามสายโลหะ ควรจะขึ้นไปอยู่ด้านหน้า Akira (1988)
This is Unit 304, Shaft H!ที่นี่คือยูนิต 304 ปล่อง H Akira (1988)
This is the central wiring shaft!ที่นี่คือศูนย์กลางด้ามโลหะ! Akira (1988)
According to the defense team, intruders were encountered in the wiring shaft.การสอดคล้องกันของทีมป้องกัน ผู้บุกรุกจะถูกพบได้ในด้ามสายโลหะ Akira (1988)
Maybe it's the pin. Maybe the pin shaft is greasy. Ja, come on.เข็มชนวนคงฝืด Schindler's List (1993)
It's about decent, hard-working Americans... falling through the cracks and getting the shaft... because their government cares more about the rights... of a bunch of people who aren't even citizens.มันเกี่ยวข้องกับเกียรติยศ / คนอเมริกัน ที่ต้องทำงานหนัก เราต้องล้มเจ็บ / และยังถูกถากถาง... เพราะรัฐบาลของเรา / มัวแต่สนใจเรื่องสิทธิ... American History X (1998)
Shaft, lose the glasses.แชฟท์ เอาแว่นออกซิ 10 Things I Hate About You (1999)
Seal the shaft. Now.ผนึกช่องเร็ว The Matrix Revolutions (2003)
Exit shaft! Move it!ออกมาให้ห่างจากคานนั่น Underworld (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shaftHis old company gave him the shaft. But I admire the way he turned bad luck into good and did even better with his own business.
shaftJapan feels it got shafted in the negotiations.
shaftThis shaft links with a piston.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาน[N] beam, See also: shaft, counterpoise, prop, Example: เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บางแบบไม่มีลูกล้อที่ฐานล่างเหมือนเครื่องบินแต่ใช้คานซึ่งทำด้วยท่อนโลหะยาวรองรับตัวแทน, Count unit: ตัว, Thai definition: ไม้ที่ทำไว้สำหรับรองรับน้ำหนัก
เพลา[N] axle, See also: shaft, Example: ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์รถจักรไอน้ำขึ้น โดยมีลูกสูบตั้งตรง 2 สูบ ขับเคลื่อนเพลาซึ่งติดกับล้อที่มีฟันเฟืองวิ่งไปบนราง, Count unit: เพลา, Thai definition: แกนสำหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียน, แกนสำหรับให้ล้อหรือใบจักรหมุน
ด้าม[N] handle, See also: shaft, hilt, holder, Syn. มือถือ, ที่ถือ, มือจับ, Example: ด้ามจอบส่วนใหญ่ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง, Thai definition: ส่วนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใช้ถือใช้จับ
ทูบ[N] shaft, See also: litter shaft, pole, axle, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ไม้แม่แคร่เกวียนที่ยื่นออกไปติดกับแอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well   FR: puits [m] ; trou [m]
ด้าม[n.] (dām) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock   FR: poignée [f] ; manche [m]
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam   FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
ลิ้นเพลา[n. exp.] (lin phēlā) EN: valve shaft   
เพลา[n.] (phēlā = phlao) EN: axle ; shaft   FR: essieu [m] ; axe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAFT    SH AE1 F T
SHAFTS    SH AE1 F T S
SHAFTED    SH AE1 F T AH0 D
SHAFTING    SH AE1 F T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shaft    (n) (sh aa1 f t)
shafts    (n) (sh aa1 f t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antriebswelle {f} [techn.]shaft drive [Add to Longdo]
Schacht {m} | Schächte {pl}shaft | shafts [Add to Longdo]
Schachtofen {m}shaft furnace [Add to Longdo]
Simmerring {m} [techn.]shaft seal; seal ring; oil-seal ring [Add to Longdo]
Stiel {m} | Stiele {pl}shaft | shafts [Add to Longdo]
Welle {f} [techn.] | gehärtete Welle {f}shaft | hardened shaft [Add to Longdo]
Winkelcodierer {m}shaft encoders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティキュレーテッドシャフト[, a-teikyure-teddoshafuto] (n) articulated shaft [Add to Longdo]
カムシャフト[, kamushafuto] (n) camshaft [Add to Longdo]
クランクシャフト[, kurankushafuto] (n) crankshaft [Add to Longdo]
シャフト[, shafuto] (n) shaft; (P) [Add to Longdo]
シングルオーバーヘッドカムシャフト[, shinguruo-ba-heddokamushafuto] (n) single overhead camshaft [Add to Longdo]
ステム[, sutemu] (n) (1) stem (of a plant); (2) stem (bicycle part); axle; shaft [Add to Longdo]
スプライン軸[スプラインじく, supurain jiku] (n) spline shaft [Add to Longdo]
ダブルオーバーヘッドカムシャフト[, daburuo-ba-heddokamushafuto] (n) double overhead camshaft [Add to Longdo]
ブラックシャフト[, burakkushafuto] (n) black shaft [Add to Longdo]
メーンシャフト[, me-nshafuto] (n) main shaft [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矛柄[máo bǐng, ㄇㄠˊ ㄅㄧㄥˇ, ] shaft [Add to Longdo]
箭杆[jiàn gǎn, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄢˇ, / ] shaft [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] shafts of cart; yamen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shaft \Shaft\, n. [OE. shaft, schaft, AS. sceaft; akin to D.
   schacht, OHG. scaft, G. schaft, Dan. & Sw. skaft handle,
   haft, Icel. skapt, and probably to L. scapus, Gr. ????, ????,
   a staff. Probably originally, a shaven or smoothed rod. Cf.
   {Scape}, {Scepter}, {Shave}.]
   1. The slender, smooth stem of an arrow; hence, an arrow.
    [1913 Webster]
 
       His sleep, his meat, his drink, is him bereft,
       That lean he wax, and dry as is a shaft. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A shaft hath three principal parts, the stele
       [stale], the feathers, and the head. --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   2. The long handle of a spear or similar weapon; hence, the
    weapon itself; (Fig.) anything regarded as a shaft to be
    thrown or darted; as, shafts of light.
    [1913 Webster]
 
       And the thunder,
       Winged with red lightning and impetuous rage,
       Perhaps hath spent his shafts.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Some kinds of literary pursuits . . . have been
       attacked with all the shafts of ridicule. --V. Knox.
    [1913 Webster]
 
   3. That which resembles in some degree the stem or handle of
    an arrow or a spear; a long, slender part, especially when
    cylindrical. Specifically: (a) (Bot.) The trunk, stem, or
    stalk of a plant.
    (b) (Zool.) The stem or midrib of a feather. See Illust.
      of {Feather}.
    (c) The pole, or tongue, of a vehicle; also, a thill.
    (d) The part of a candlestick which supports its branches.
      [1913 Webster]
 
         Thou shalt make a candlestick of pure gold . . .
         his shaft, and his branches, his bowls, his
         knops, and his flowers, shall be of the same.
                          --Ex. xxv. 31.
      [1913 Webster]
    (e) The handle or helve of certain tools, instruments,
      etc., as a hammer, a whip, etc.
    (f) A pole, especially a Maypole. [Obs.] --Stow.
    (g) (Arch.) The body of a column; the cylindrical pillar
      between the capital and base (see Illust. of
      {Column}). Also, the part of a chimney above the roof.
      Also, the spire of a steeple. [Obs. or R.] --Gwilt.
    (h) A column, an obelisk, or other spire-shaped or
      columnar monument.
      [1913 Webster]
 
         Bid time and nature gently spare
         The shaft we raise to thee.    --Emerson.
      [1913 Webster]
    (i) (Weaving) A rod at the end of a heddle.
    (j) (Mach.) A solid or hollow cylinder or bar, having one
      or more journals on which it rests and revolves, and
      intended to carry one or more wheels or other
      revolving parts and to transmit power or motion; as,
      the shaft of a steam engine. See Illust. of
      {Countershaft}.
      [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A humming bird ({Thaumastura cora}) having two of
    the tail feathers next to the middle ones very long in the
    male; -- called also {cora humming bird}.
    [1913 Webster]
 
   5. [Cf. G. schacht.] (Mining) A well-like excavation in the
    earth, perpendicular or nearly so, made for reaching and
    raising ore, for raising water, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. A long passage for the admission or outlet of air; an air
    shaft.
    [1913 Webster]
 
   7. The chamber of a blast furnace.
    [1913 Webster]
 
   {Line shaft} (Mach.), a main shaft of considerable length, in
    a shop or factory, usually bearing a number of pulleys by
    which machines are driven, commonly by means of
    countershafts; -- called also {line}, or {main line}.
 
   {Shaft alley} (Naut.), a passage extending from the engine
    room to the stern, and containing the propeller shaft.
 
   {Shaft furnace} (Metal.), a furnace, in the form of a
    chimney, which is charged at the top and tapped at the
    bottom.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shaft
   n 1: a line that forms the length of an arrow pointer
   2: an aggressive remark directed at a person like a missile and
     intended to have a telling effect; "his parting shot was
     `drop dead'"; "she threw shafts of sarcasm"; "she takes a dig
     at me every chance she gets" [syn: {shot}, {shaft}, {slam},
     {dig}, {barb}, {jibe}, {gibe}]
   3: a long rod or pole (especially the handle of an implement or
     the body of a weapon like a spear or arrow)
   4: a column of light (as from a beacon) [syn: {beam}, {beam of
     light}, {light beam}, {ray}, {ray of light}, {shaft}, {shaft
     of light}, {irradiation}]
   5: the main (mid) section of a long bone [syn: {diaphysis},
     {shaft}]
   6: obscene terms for penis [syn: {cock}, {prick}, {dick},
     {shaft}, {pecker}, {peter}, {tool}, {putz}]
   7: a long pointed rod used as a tool or weapon [syn: {spear},
     {lance}, {shaft}]
   8: a vertical passageway through a building (as for an elevator)
   9: (architecture) upright consisting of the vertical part of a
     column [syn: {shaft}, {scape}]
   10: a long vertical passage sunk into the earth, as for a mine
     or tunnel
   11: a revolving rod that transmits power or motion [syn:
     {rotating shaft}, {shaft}]
   12: the hollow spine of a feather [syn: {quill}, {calamus},
     {shaft}]
   v 1: equip with a shaft
   2: defeat someone through trickery or deceit [syn: {cheat},
     {chouse}, {shaft}, {screw}, {chicane}, {jockey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top