Search result for

sewer

(58 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sewer-, *sewer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sewer[N] ท่อน้ำเสีย, See also: ท่อระบายน้ำ, Syn. drain, drainpipe, conduit, tube
sewer[N] ผู้เย็บ, See also: เครื่องเย็บ
sewerage[N] การระบายของเสียออกทางท่อระบาย, See also: สิ่งโสโครก, การปล่อยสิ่งโสโครก, Syn. drainage, sewage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sewer(ซู'เออะ,ซิว'เออะ) n. ท่อน้ำเสีย,ท่อระบายของเสีย,ผู้เย็บ,เครื่องเย็บ
sewerage(ซู'เออริจ) n. การปล่อยของเสียออกทางท่อระบาย,การขับถ่ายน้ำเสีย,ระบท่อน้ำเสีย,น้ำเสีย,สิ่งโสโครก,คำพูดสกปรก,ความคิดสกปรก

English-Thai: Nontri Dictionary
sewer(n) เครื่องเย็บ,ท่อระบายของโสโครก
sewerage(n) การระบายน้ำทิ้ง,การปล่อยของเสีย,ระบบท่อน้ำทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sewerageระบบระบายสิ่งปฏิกูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sewer ท่อระบาย
ท่อหรือรางระบายสำหรับระบายน้ำเสียหรือระบาย น้ำฝน [สิ่งแวดล้อม]
Sewer Outfall จุดระบายทิ้ง
ปลายท่อระบายหรือโครงสร้างที่เป็นจุดสุดท้าย ที่น้ำทิ้งถูกระบายออก [สิ่งแวดล้อม]
Sewerageการระบายน้ำเสีย [TU Subject Heading]
Sewerage ระบบท่อระบาย
ระบบของท่อพร้อมทั้งส่วนประกอบต่าง ๆ สำหรับรวบรวม และ ระบายน้ำเสียจากแหล่งไปยังบริเวณที่จะระบายทิ้งหรือบำบัด [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Terror is a filthy sewer, filled with hatred and bile that threatens our shores.พวกก่อการร้ายเป็นพวกใต้ดินสกปรก เต็มไปด้วยความเกลียดชัง ที่อยู่รอบบ้านเรา WarGames: The Dead Code (2008)
My portfolio's in the sewer.หลักทรัพย์ฉันเละเทะไปหมด It's a Terrible Life (2009)
Could be the sewers or maybe some damp.อาจจะเป็นกลิ่นท่อน้ำเสีย หรือบางทีอาจเป็นกลิ่นชื้น Episode #3.2 (2009)
Two, he's a total slob, he smells like a sewer,สอง เขาตัวเหม็นสุดๆ กลิ่นอย่างกับท่อระบายน้ำ Remains to Be Seen (2009)
Most likely scenario is that he was murdered and tossed in a storm drain, service tunnel or sewer.ดูเหมือนว่าจะเป็นการฆาตกรรมจากที่อื่น และนำศพไปทิ้งในท่อน้ำทิ้ง หรือบ่อบำบัดน้ำเสีย The Dwarf in the Dirt (2009)
It could belong to our victim or it could have been tossed in the sewer 20 years ago.มันอาจเป็นของเหยื่อ หรือมันอาจถูกโยนทิ้งในท่อน้ำเสียมา 20 ปีแล้ว The Dwarf in the Dirt (2009)
The basement, the sewer, just get as deep as you can and as fast as you can.ลึกเท่าที่พ่อจะหาได้ Knowing (2009)
You and Blackwood laid the final toches to your ceremony in the sewers beneath parliament less than an hour ago.คุณกับแบล็กวู๊ด วางแผนสังหารหมู่ ในท่อใต้รัฐสภา ไม่ถึงชั่วโมงก่อน Sherlock Holmes (2009)
Port side. proximately 100 yards beyond that you will find a tunnel, that leads us to the sewers.จากกราบซ้ายไปร้อยหลาจากนั้นคุณ จะเจอกับอุโมงค์ทางเข้าท่อระบายน้ำ Sherlock Holmes (2009)
He went missing in the sewers the day, you stopped Lord Blackwood.เขาหายตัวไปในท่อน้ำ วันที่คุณจัดการลอร์ดแบล็กวู๊ด Sherlock Holmes (2009)
Must've burrowed up from the sewers...มันอาจมาทางท่อระบายน้ำ Resident Evil: Afterlife (2010)
Tunnels leads to the sewers. Sewers lead to the storm drains.- อุโมงค์นำไปสู่ร่องน้ำ ร่องน้ำไป Resident Evil: Afterlife (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างเย็บ[N] sewer, See also: needlewoman, seamer, seamstress, Syn. ช่างเย็บผ้า, Count unit: คน
คอห่าน[N] cesspool, See also: sewer, sump, gooseneck, Example: เวลาเข้าห้องน้ำ ควรให้ผู้ป่วยนั่งถ่ายบนโถนั่งชักโครก หรือใช้เก้าอี้ที่มีรูต้องกลางวางไว้เหนือคอห่าน, Thai definition: ส่วนของโถส้วมหรืออ่างล้างหน้าเป็นต้น ตรงที่มีลักษณะคล้ายคอห่านสำหรับกันกลิ่นหรือกักน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเย็บ[n.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker   FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench   FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEWER    S UW1 ER0
SEWERS    S UW1 ER0 Z
SEWERAGE    S UW1 ER0 IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sewer    (n) (s ou1 @ r)
sewer    (n) (s y uu1 @ r)
sewers    (n) (s ou1 @ z)
sewers    (n) (s y uu1 @ z)
sewerage    (n) (s y uu1 @ r i jh)
sewer-gas    (n) - (s y uu1 @ - g a s)
sewer-rat    (n) - (s y uu1 @ - r a t)
sewerages    (n) (s y uu1 @ r i jh i z)
sewer-rats    (n) - (s y uu1 @ - r a t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanalisationsrohr {n} | Kanalisationsrohre {pl}sewer (pipe) | sewers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P) [Add to Longdo]
下水管[げすいかん, gesuikan] (n) sewer pipe [Add to Longdo]
下水工事[げすいこうじ, gesuikouji] (n) drainage (sewerage) works [Add to Longdo]
下水道[げすいどう, gesuidou] (n) drain; sewer; drainage system; (P) [Add to Longdo]
下水板[げすいいた, gesuiita] (n) wooden sewer covers [Add to Longdo]
管渠;管きょ[かんきょ, kankyo] (n) (See 下水道管渠) (e.g. sewer, storm water) pipe; culvert [Add to Longdo]
溝渠[こうきょ, koukyo] (n) ditch; sewer; canal [Add to Longdo]
合流渠[ごうりゅうきょ, gouryuukyo] (n) combined sewer [Add to Longdo]
上下水道[じょうげすいどう, jougesuidou] (n) water and sewer services [Add to Longdo]
排液[はいえき, haieki] (n) drainage; sewerage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下水道[xià shuǐ dào, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, ] sewer [Add to Longdo]
排污管[pái wū guǎn, ㄆㄞˊ ㄍㄨㄢˇ, ] sewer [Add to Longdo]
渗沟[shèn gōu, ㄕㄣˋ ㄍㄡ, / ] sewer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sewer \Sew"er\, n.
   1. One who sews, or stitches.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A small tortricid moth whose larva sews together
    the edges of a leaf by means of silk; as, the apple-leaf
    sewer ({Phoxopteris nubeculana})
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sewer \Sew"er\, n. [OF. sewiere, seuwiere, ultimately fr. L. ex
   out + a derivative of aqua water; cf. OF. essevour a drain,
   essever, esseuwer, essiaver, to cause to flow, to drain, to
   flow, LL. exaquatorium a channel through which water runs
   off. Cf. {Ewer}, {Aquarium}.]
   A drain or passage to carry off water and filth under ground;
   a subterraneous channel, particularly in cities.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sewer \Sew"er\, n. [Cf. OE. assewer, and asseour, OF. asseour,
   F. asseoir to seat, to set, L. assidere to sit by; ad +
   sedere to sit (cf. {Sit}); or cf. OE. sew pottage, sauce,
   boiled meat, AS. se['a]w juice, Skr. su to press out.]
   Formerly, an upper servant, or household officer, who set on
   and removed the dishes at a feast, and who also brought water
   for the hands of the guests.
   [1913 Webster]
 
      Then the sewer
      Poured water from a great and golden ewer,
      That from their hands to a silver caldron ran.
                          --Chapman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sewer
   n 1: a waste pipe that carries away sewage or surface water
      [syn: {sewer}, {sewerage}, {cloaca}]
   2: someone who sews; "a sewer of fine gowns"
   3: misfortune resulting in lost effort or money; "his career was
     in the gutter"; "all that work went down the sewer";
     "pensions are in the toilet" [syn: {gutter}, {sewer},
     {toilet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top