Search result for

settler

(34 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -settler-, *settler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
settler[N] ผู้จัดการ, See also: ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้, Syn. planter, homesteader, immigrant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้แก้ปัญหา,ผู้ตั้งรกราก,ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้ชำระหนี้,เครื่องกรอง,ลักษณะเด็ดขาด,ลักษณะชี้ขาด

English-Thai: Nontri Dictionary
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้จัดการ,ผู้ชำระเงิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is there any chance these are very old remains of settlers or Indians, who should be left in peace?เป็นไปได้ไหมว่า เป็นศพเก่าของพวกตั้งรกราก หรือพวกอินเดียนที่ตายไป Harbingers in a Fountain (2009)
The original settlers here at mystic falls?ผู้ก่อตั้งมิสติก ฟอลล์หรือเปล่า? Pilot (2009)
You know, the Salvatores were one of this town's original settlers.รู้ไหม พวกซัลวาทอร์เป็นหนึ่งใน ผู้ตั้งรกรากดั้งเดิมที่เมืองนี้นะ Haunted (2009)
Original settlers, town archives, founders stuff. It's all here.การสถาปนาเมือง,เอกสารเก่าของเมือง, คณะผู้บุกเบิก ทั้งหมดอยู่นี่ Bloodlines (2010)
A faction of settlers migrated from salemกลุ่มผู้ก่อตั้ง อพยพมาจากซาเล็ม The Dinner Party (2011)
It was just one crystal for a very long time, brought over by the first settlers of Salem.มีคริสตัลแค่อันเดียวมานานแล้ว ถูกนำมาโดย เหล่าผู้ก่อตั้งแห่ง ซาเลม Sacrifice (2012)
'The early settlers needed beasts of burden better suited to the harsh climate of the outback, so they imported camels.ผู้ตั้งถิ่นฐานก่อนหน้านี้ต้องการอูฐตัวหนึ่ง ซึ่งมันอยู่ในชนบทและแห้งแล้งมาก ดังนั้นพวกจึงนำเข้าอูฐจากที่อื่น Tracks (2013)
Well, I'm sure you're already aware of this, but this town has a long history of supernatural legends, from the early settlers to the witch burnings on to...ผมค่อนข้างมั่นใจ ว่าคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ แต่เมื่องนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เกี่ยวกับตำนานเหนือธรรมชาติ ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งถิ่นฐาน พวกแม่มดพ่อมดถูกเผารวมถึงเรื่องของ Snake Eyes (2013)
I ask you to tell me who the settlers was.บอกครูหน่อย ใครเป็นคนก่อตั้งแคนซัสคนแรก? Man of Steel (2013)
They said this world didn't belong to the old settlers or the new.พวกเขาคอยกระซิบบอก พวกนั้นบอกว่าโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของ คนที่อยู่มาก่อน หรือคนที่มาใหม่ Trace Decay (2016)
You could say he was the original settler of these parts.จะบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่แรกๆ ก็ได้ Dissonance Theory (2016)
Eight million settlers missing. The entire Aquilan System is gone, too.คน 8 ล้านคนหายสาปสูญ ทั้งหมู่ดาวเอ็คไลน์ก็โดนไปด้วย The Chronicles of Riddick (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
settlerThe settlers embraced the Christian religion.
settlerThe settlers learned that the land in the valley was fertile.
settlerThe settlers subsisted on bread and water.
settlerYears of resistance to misfortune ended when the settlers' village was overcome by the savages and their hopes and lives came to the bitter end.

CMU English Pronouncing Dictionary
SETTLER    S EH1 T AH0 L ER0
SETTLER    S EH1 T L ER0
SETTLERS    S EH1 T L ER0 Z
SETTLERS    S EH1 T AH0 L ER0 Z
SETTLERS'    S EH1 T L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
settler    (n) (s e1 t l @ r)
settlers    (n) (s e1 t l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansiedler {f}; Siedler {m} | Ansiedler {pl}; Siedler {pl}settler | settlers [Add to Longdo]
Siedler {m} | Siedler {pl}settler | settlers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異人館[いじんかん, ijinkan] (n) Western style residences built mostly for early foreign settlers during the end of the Shogunate and the Meiji era [Add to Longdo]
開拓者[かいたくしゃ, kaitakusha] (n) pioneer; settler; colonist; (P) [Add to Longdo]
入植者[にゅうしょくしゃ, nyuushokusha] (n) settler; newcomer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定居者[dìng jū zhě, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄓㄜˇ, ] settler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Settler \Set"tler\, n.
   1. One who settles, becomes fixed, established, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, one who establishes himself in a new region or
    a colony; a colonist; a planter; as, the first settlers of
    New England.
    [1913 Webster]
 
   3. That which settles or finishes; hence, a blow, etc., which
    settles or decides a contest. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. A vessel, as a tub, in which something, as pulverized ore
    suspended in a liquid, is allowed to settle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 settler
   n 1: a person who settles in a new colony or moves into new
      country [syn: {settler}, {colonist}]
   2: a negotiator who settles disputes
   3: a clerk in a betting shop who calculates the winnings

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top