Search result for

set on

(41 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -set on-, *set on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
set on[PHRV] ยุยง, See also: สนับสนุนให้ทำสิ่งผิด, ส่งเสริมในทางผิด
set on[PHRV] วางไว้บน
set onto[PHRV] จู่โจม, See also: เข้าโจมตี, พุ่งเข้าใส่, Syn. set on, sick on

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My heart's still set on u.S.C.ยังไงฉันก็ยังอยากเข้าu.S.C. New Haven Can Wait (2008)
The Dean made me realize that by being so set on brown,ดีนทำให้ฉันรู้ว่าการที่จะเข้าแต่บราวน์ New Haven Can Wait (2008)
Pookums here really has her heart set on another R2."พุกกัมส์" อยู่ที่นี่ นางคาดว่าจะเจออาร์ทูอีกตัวหนึ่งจริงๆ Downfall of a Droid (2008)
If they set on their way, they destroy the whole Universe.ถ้าดิเซบติคอลได้ตามแผน มันจะทำลายจักวาลทั้งหมด Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Yeah, I thought that, but Jenny is just really set on something more simple.อืม ฉันก็คิดแบบนั้น แต่เจนนี่เหมาะกับอะไรธรรมดาๆมากกว่านะ Remains of the J (2009)
- ¶¶ But my heart is set on you ¶¶ - ¶¶ And my heart is set on you ¶¶# แต่ใจฉันมันเป็นของเธอ # # และฉันมันเป็นของเธอ # Pilot (2009)
Rush is set on fixing the ship.รัชได้ตั้งระบบไม่ให้ซ่อมยาน Air: Part 3 (2009)
She's the child that I've my sight set on for becoming a partner for my Ji Hoo.เธอเป็นผู้หญิงที่ฉันเลือกไว้ให้จีฮู Episode #1.22 (2009)
I don't know i was--was so set on going there anyway.ผมไม่รู้ว่าผม เอ่อ ตั้งใจมากที่จะเข้าเยล Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
♪ but my heart is set on you ♪# แต่ใจฉันยังอยู่กับเธอ # Hairography (2009)
Want me to set one aside for you?อยากให้ฉันเกิบไว้เผื่อนายไหม The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
All right, I won't set one aside for you.ก็ได้ ฉันจะไม่เก็บไว้เผื่อนาย The Creepy Candy Coating Corollary (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
set onHanako is set on going to Paris.
set onShe was set on quitting.
set onThe hut was set on fire.
set onThe robber set on her in a black street.
set onYou will get a CD set on your birthday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตั้งตัว[V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
รุม[V] set on a light fire, Thai definition: ทำให้ไฟร้อนกรุ่นๆ
ตั้งตัว[V] pose, See also: set oneself up, Syn. ยกย่องตัว, สถาปนาตัว, Example: เขาตั้งตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มทั้งๆ ที่ไม่มีใครอยากให้เขาเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จงใจ[v.] (jongjai) EN: intend ; plan ; design ; mean ; set one's mind on   
จุด[v.] (jut) EN: ignite ; set fire to ; set on fire ; kindle ; light   FR: allumer
มุ่งหมาย[v.] (mungmāi) EN: aim at ; intend ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on   FR: viser ; ambitionner
เผา[v.] (phao) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; consume ; ignite ; flame ; kindle   FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
ตีตัว [v.] (tī tūa) EN: set oneself up ; pose ; keep aloof   

Japanese-English: EDICT Dictionary
卯建;宇立;梲(oK)[うだつ, udatsu] (n) (uk) (See うだつが上がらない) short pillar set on a beam to support a ridgepole [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
載る[のる, noru] (v5r,vi) (1) (See 乗る・のる・2) to be placed on; to be set on; to be piled on; to be loaded on; (2) to appear (in print); to be mentioned; to be recorded; to be reported; to be given; (P) [Add to Longdo]
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P) [Add to Longdo]
歯の浮くような[はのうくような, hanoukuyouna] (exp) set one's teeth on edge [Add to Longdo]
手をつける;手を付ける;手を着ける[てをつける, tewotsukeru] (exp,v1) (1) to set one's hand to; to start work on; (2) to embezzle; to use (money obtained in illegal fashion); (3) to have sexual relations; to have an affair [Add to Longdo]
照準を合わせる[しょうじゅんをあわせる, shoujunwoawaseru] (exp,v1) to set one's sights on; to take aim (at); to have one's mind on [Add to Longdo]
食いしばる;食い縛る;食縛る[くいしばる, kuishibaru] (v5r,vt) to set one's teeth; to clench one's teeth; to grit one's teeth [Add to Longdo]
心を決める[こころをきめる, kokorowokimeru] (exp,v1) to resolve to do; to make up one's mind to do; to set one's heart on; to have one's heart set on [Add to Longdo]
全身火だるま[ぜんしんひだるま, zenshinhidaruma] (n) body set on fire from head to foot (like a daruma doll being ritually incinerated) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作对[zuò duì, ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] set oneself against; oppose; make a pair [Add to Longdo]
纵火[zòng huǒ, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] set on fire; commit arson [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 set on
   v 1: attack someone physically or emotionally; "The mugger
      assaulted the woman"; "Nightmares assailed him regularly"
      [syn: {assail}, {assault}, {set on}, {attack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top