Search result for

set in

(35 entries)
(0.9442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -set in-, *set in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
set in    [PHRV] ตั้งไว้, See also: วางไว้
set in    [PHRV] สร้างไว้ใน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
SET Indexดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีราคาหุ้นประเภทที่คำนวณถัวเฉลี่ยราคาหุ้นสามัญแบบถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียน เป็นดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณขึ้น โดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณสูตรการคำนวณเป็นดังนี้ SET Index
= $ \frac{ค่าเฉลี่ย (ถ่วงน้ำหนัก) ของราคาหุ้นสามัญทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันปัจจุบัน x 100}{ค่าเฉลี่ย (ถ่วงน้ำหนัก) ของราคาหุ้นสามัญทุกตัวข้างต้น ณ 30 เม.ย. 2518}$

= มูลค่าตลาดโดยรวมของหุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัว ณ วันปัจจุบัน x 100 / มูลค่าตลาดโดยรวมของหุ้นสามัญข้างต้น ณ 30 เม.ย.2518

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงมูลค่าเฉลี่ยของหุ้นสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันปัจจุบัน เทียบกับมูลค่าเฉลี่ยของหุ้นดังกล่าว ณ วันฐาน ค่าเปลี่ยนแปลงของดัชนีนี้จึงแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้นสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ด้วย
[ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Set sail for home, for England! A jewel set in the sea!อังกฤษ อัญมณีที่ตั้งอยู่ในทะเลสีเงิน Help! (1965)
What Russian novel, embracing more than 500 characters is set in the Napoleonic Wars?สิ่งที่รัสเซียนวนิยายกอดมากกว่า 500 ตัวอักษร ... ... ตั้งอยู่ในโปเลียน? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I'm working on something that's set in the outback.ฉันกำลังเขียนบทเกี่ยวกับที่นั่น Rushmore (1998)
pastoral means set in the country, originally seen in the eclogues of VirgiI.พาสโตรอลหมายถึง "ในชนบท" จากการเปรียบเทียบของเวอร์จิล Never Been Kissed (1999)
Back in Brazil, we always watched it set in the sugar cane fiields.ตอนที่อยู่บราซิล พวกเรา ชอบนั่งดูด้วยกันอยู่ในไร่อ้อย Street Fighter Alpha (1999)
Back in Brazil, we always watched it set in the sugar cane fiields.ตอนที่อยู่บราซิล พวกเรา ชอบนั่งดูด้วยกันอยู่ในไร่อ้อย Street Fighter Alpha (1999)
Our new film is set in Manchuria.หนังเรื่องใหม่ของเราจะถ่ายทำที่ แมนจูเรีย. Millennium Actress (2001)
Well, you remember the managing director said... his next film was set in Manchuria...ก็, คุณจำที่ ผู้บริหารสตูดิโอพูดว่า... หนังเรื่องต่อไปของเขาจะถ่ายทำใน แมนจูเรีย ใช่มั้ย... Millennium Actress (2001)
To be writing a typically English story set in London...ของชาวอังกฤษที่เกิดขึ้นในลอนดอน Swimming Pool (2003)
One day, I had this killer idea to make films set in real-life situations.วันนึง ฉันได้คิดไอเดียเจ๋งๆได้ ที่จะทำหนังให้เหมือนถถ่ายทอดชีวิตจริง The Girl Next Door (2004)
We're all set in here.เราพร้อมแล้ว National Treasure (2004)
- He's kind of set in his ways. - Yeah.- เขาเป็นคนที่ค่อนข้างตั้งมั่นในรูปแบบของเขา Mr. Monk Meets the Godfather (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
set inAccording to the weather forecast, the rainy season will set in before long.
set inAccording to the weather forecast, the rainy season will set in next week.
set inAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
set inA strong wind began to set in.
set inDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
set inDo you think the rainy season will set in early this year?
set inFor code type locks that don't need a key there are 'free dial' systems where you can set any number you like and fixed types where the number if set in advance.
set in"From the north country" is a TV drama produced by Fuji TV and set in Furano in Hokkaido.
set inIt seems that the rainy season has set in.
set in'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.
set inShe watched the sun rise in the morning and she watched the sun set in the evening.
set inThe cement will set in a couple of hours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหวติง [V] move, See also: set in motion, Syn. กระดุกกระดิก, เคลื่อนไหว, Example: เขาอยู่ในท่านิ่งคล้ายหุ่นปั้นไม่ไหวติงเลย, Thai definition: มักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่ไหวติงหมายถึงไม่เคลื่อนไหว

Japanese-English: EDICT Dictionary
横棒[よこぼう, yokobou] (n) bar set in a horizontal position; horizontal bar [Add to Longdo]
斜陽産業[しゃようさんぎょう, shayousangyou] (n) sunset industry; declining industry [Add to Longdo]
点字ブロック[てんじブロック, tenji burokku] (n) bumpy tiles set in public areas to mark the path for the blind [Add to Longdo]
動かす[うごかす, ugokasu] (v5s,vt) (1) to move; to shift; to operate; to set in motion; to mobilize; to mobilise; (2) to inspire; to rouse; to move (e.g. feeling); to influence; (3) to deny; to change; (P) [Add to Longdo]
入る[いる, iru] (v5r,vi) (See 気に入る) to get in; to go in; to come in; to flow into; to set; to set in; (P) [Add to Longdo]
編鐘[へんしょう, henshou] (n) (See 鐘) bianzhong (ancient Chinese musical instrument; bronze bells set in a wooden frame, played with a mallet) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 set in
   v 1: enter a particular state; "Laziness set in"; "After a few
      moments, the effects of the drug kicked in" [syn: {set in},
      {kick in}]
   2: blow toward the shore; "That gale could set in on us with the
     next high tide"
   3: become established; "winter has set in"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top