Search result for

set aside

(35 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -set aside-, *set aside*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
set aside[PHRV] วางไว้ด้านข้าง, Syn. lay aside
set aside[PHRV] หยุดไว้ก่อน, See also: พักไว้ก่อน, Syn. lay aside

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am pleased that we have set aside our differences and I am proud thatฉันยินดีที่เราพักความแตกต่างของเราไว้ก่อน New York Sucks (2009)
Set aside the feverish homeless cannibal I'm living in the dream.ช่วยคนจากคนจรจัดกินคน \ นี่ฉันฝันไปหรือเปล่า. Zombieland (2009)
You should be able to set aside a few hours each dayคุณควรจะสละเวลาไม่กี่ชั่วโมงในแต่ละวัน Careful the Things You Say (2009)
Meanwhile, third period at Sue's school was set aside so kids could do whatever clubs they had gotten into.ระหว่างนั้นที่โรงเรียนซู คาบเรียนที่สามถูกกันไว้... ...ให้เด็กได้ทำงานในชมรม ที่แต่ละคนเป็นสมาชิก The Floating Anniversary (2009)
Wait, they have a week set aside just for sharks?เดี๋ยว พวกเขามีสัปดาห์ของฉลามโดยเฉพาะเหรอ? The Predator in the Pool (2010)
This week we're going to set aside ourอาทิตย์นี้พวกเราออกนอกเรื่อง Miss Mystic Falls (2010)
Do you have a kid that you're grooming? Most big stars seem to have one set aside.นักข่าวถามว่ามีใครที่ฉันกำลังปั้นอยู่ไหม เขาว่า ดาราดังๆ มีกันทั้ง Episode #1.3 (2010)
I'm gonna set aside some extra time an evening next week to teach parents a math class.หนึ่งคืน อาทิตย์หน้า เพื่อสอนเลขให้พ่อแม่ The Math Class (2011)
At least worker bees can set aside their egos and join together to support a larger cause.กับการช่วยกันทำงานที่ใหญ่กว่า Intro to Political Science (2011)
Michael, you've been able to... to set aside your...ไมเคิล คุณสามารถจะ... ปล่อยวาง-- Us or Them (2011)
Set aside personal feelings for the good of your kingdom.เก็บความรู้สึกส่วนตัว เพื่อสิ่งที่ดีสำหรับอาณาจักรของท่าน His Father's Son (2011)
Set aside my feelings for Guinevere.เก็บความรู้สึกของข้าเกี่ยวกับเกวนเนเวีย His Father's Son (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
set asideHe had some money in an account that he'd set aside for his kids.
set asideI'll set aside next Sunday for a picnic with my family.
set asideI would have set aside the day for it if you'd told me ahead of time.
set asideThey set aside her objections.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรอง[V] reserve, See also: set aside, save for a special purpose, Example: ภายหลังจากการทำงานแล้วทุกครั้ง ควรสำรองโปรแกรมไว้, Thai definition: มีไว้เผื่อขาดแคลน, มีไว้ไม่ให้ขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัน[v.] (kan) EN: set aside ; set apart ; reserve ; lay by ; lay aside ; save   FR: réserver ; mettre de côté
เมินเฉย[v. exp.] (moēn choēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent   FR: être indifférent
เพิกเฉย[v.] (phoēkchoēi) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by   FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
สำรอง[v.] (samrøng) EN: keep back ; store up ; back up ; reserve ; set aside ; save for a special purpose   FR: réserver ; garder ; retenir ; tenir en réserve ; sauvegarder
สงวนที่[v. exp.] (sa-ngūan thī) EN: reserve ; store ; keep ; set aside ; save ; retain ; put by ; hold   

Japanese-English: EDICT Dictionary
さて置く;扠置く[さておく, sateoku] (v5k) (uk) to set aside [Add to Longdo]
己を捨てる[おのれをすてる, onorewosuteru] (exp,v1) to set aside one's interests [Add to Longdo]
取って置き[とっておき, totteoki] (n) valued; the best; object set aside or held in reserve [Add to Longdo]
取って置く;取っておく[とっておく, totteoku] (v5k) to set aside; to keep in reserve; to hold on to [Add to Longdo]
充てる[あてる, ateru] (v1,vt) to assign; to set aside; (P) [Add to Longdo]
勝負パンツ[しょうぶパンツ, shoubu pantsu] (n) (sl) (See 勝負下着) "lucky" underwear (esp. panties), set aside for special dates [Add to Longdo]
勝負下着[しょうぶしたぎ, shoubushitagi] (n) (sl) "lucky" underwear (esp. panties), set aside for special dates [Add to Longdo]
振り向ける;振向ける[ふりむける, furimukeru] (v1,vt) (1) to turn (around); (2) to appropriate; to set aside for a purpose [Add to Longdo]
道路特定財源[どうろとくていざいげん, dourotokuteizaigen] (n) revenue source set aside for road construction [Add to Longdo]
脇に置く;わきに置く;傍に置く[わきにおく, wakinioku] (exp,v5k) to lay aside; to set aside [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 set aside
   v 1: give or assign a resource to a particular person or cause;
      "I will earmark this money for your research"; "She sets
      aside time for meditation every day" [syn: {allow},
      {appropriate}, {earmark}, {set aside}, {reserve}]
   2: make inoperative or stop; "suspend payments on the loan"
     [syn: {suspend}, {set aside}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top