Search result for

separated

(52 entries)
(0.889 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -separated-, *separated*, separat, separate
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
separated personบุคคลที่แยกกันอยู่ (กับคู่สมรส) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I must be near you so that no matter what happens, we won't be separated for a moment.ฉันจะอยู่ใกล้คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่เเยกจากกัน Rebecca (1940)
They separated us. They were trying to make me kill her.มันเเยกเรา บังคับให้ผมฆ่าเธอ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Does it rankle, being separated in this way?ถูกแยกกันอยู่แบบนี้ปวดร้าวมั้ย Gandhi (1982)
At that time many families were broken up, many a grandma separated from her grandchildren.ในเวลานั้นหลายครอบครัวถูกทำลาย, หลายคนยายแยกจากหลานของเธอ Idemo dalje (1982)
They can't be easily separated.ไม่สามารถแบ่งแยกได้ง่าย Idemo dalje (1982)
We enjoy working with you, Hal, and we will continue to do so even if we are separated by great distance.เราสนุกกับการทำงานร่วมกับ คุณฮาล, และเราจะยังคงทำเช่นนั้น แม้ว่าเราจะแยกจากกันโดย ระยะทางที่ดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
You separated from Miss Scarlet, crossed the hall, opened the cupboard, took the wrench, ran to the conservatory, entered the lounge through the secret passage, killed the motorist with a blow on the head,คุณแยกตัวจากคุณสการ์เล็ต ผ่านห้องโถงเปิดตู้เอาประแจ วิ่งไปที่เรือนกระจก เข้าเลานจ์ผ่านทางลับ Clue (1985)
"A man shouldn't be separated from his luggage." It's neither here nor there, but in the middle.สำนวนของเฮนรี่ คิสซิงเจอร์ "อย่าแยกผู้ชายออกจากกระเป๋า" Punchline (1988)
But not too far so they get separated from us.แต่อย่าไกลจนแยกส่วนจากเรานะ Casualties of War (1989)
My son and I got separated in the confusion and smoke.ข้อเสนอที่คุณบอกว่าจะให้เปิดสำนักพิมพ์น่ะ ยังอยู่ใช่มั้ย Hero (1992)
It's medal time, and John, the top six teams are separated by only half a second.และจอห์น อันดับ 1-6 เวลาห่างกันแค่ครึ่งวินาทีเท่านั้น Cool Runnings (1993)
I rented that room when I separated from my wife.ผมเช่าห้องนั้นไว้ให้ภรรยาผม Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
separatedBritain is separated from the Continent by the Channel.
separatedBy the way, Ren. Should I take your hand? Every year it's you who get separated right off.
separatedHe didn't like being separated from his family.
separatedIreland and England are separated by the sea.
separatedOur teacher separated us into two groups.
separatedOut of sight out of mind. When you're separated you lose touch.
separatedThe Atlantic Ocean separated America from Europe.
separatedThe couple separated, never to see each other again.
separatedThe known must be separated from the unknown.
separatedThe policeman separated the two men who were fighting.
separatedThe scandal separated him from his friend.
separatedThe "twin tiger cubs get separated ..." story felt a bit trite.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณาการรวมหน่วย[n. exp.] (būranā kān rūam nūay) EN: grouping separated units together ; integration   
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from   FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
ขาด[v.] (khāt) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed   
เลิกรา[v.] (loēkrā) EN: fall off ; be separated   FR: se détacher
พลัด[v.] (phlat) EN: be separated (from) ; be parted (from) ; be lost ; get lost ; become lost   FR: se désunir ; se séparer
พลัดพราก[v.] (phlatphrāk) EN: be separated from ; be parted from   FR: être séparé ; être éloigné
ปราศจาก[v.] (prātsajāk) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from   FR: être dépourvu de ; être privé de
แตก[v.] (taēk) EN: be separated ; separate   
แตกแยก[v.] (taēkyaēk) EN: split up ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited   FR: se diviser; se désunir
แยก[v.] (yaēk) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect   FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer

CMU English Pronouncing Dictionary
SEPARATED    S EH1 P ER0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
separated    (v) (s e1 p @ r ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgesondert {adj} | abgesonderter | am abgesondertstenseparated | more separated | most separated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一衣帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river) [Add to Longdo]
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way) [Add to Longdo]
割ける[さける, sakeru] (v1) to be separated; to be divided [Add to Longdo]
孤雁[こがん, kogan] (n) solitary wild goose (i.e. separated from its flock, esp. flying) [Add to Longdo]
孤絶[こぜつ, kozetsu] (vs) to become isolated; to become separated [Add to Longdo]
散り散り[ちりぢり, chiridiri] (adj-na,n) scattered; separated; dispersed [Add to Longdo]
死に別れる[しにわかれる, shiniwakareru] (v1,vi) to be separated by death [Add to Longdo]
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble [Add to Longdo]
分断後部[ぶんだんこうぶ, bundankoubu] (n) (obsc) {comp} (See 分断前部) widow (one or more lines separated from the rest of the preceding passage by page or column break) [Add to Longdo]
分断前部[ぶんだんぜんぶ, bundanzenbu] (n) (obsc) {comp} (See 分断後部) orphan (one or more lines separated from the rest of the following passage by page or paragraph break) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相隔[xiāng gé, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ, ] separated by (distance or time etc) [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] separated; stare [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Separate \Sep"a*rate\, v. t. [imp. & p. p. {Separated}; p. pr. &
   vb. n. {Separating}.] [L. separatus, p. p. of separare to
   separate; pfref. se- aside + parare to make ready, prepare.
   See {Parade}, and cf. {Sever}.]
   1. To disunite; to divide; to disconnect; to sever; to part
    in any manner.
    [1913 Webster]
 
       From the fine gold I separate the alloy. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Separate thyself, I pray thee, from me. --Gen. xiii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       Who shall separate us from the love of Christ?
                          --Rom. viii.
                          35.
    [1913 Webster]
 
   2. To come between; to keep apart by occupying the space
    between; to lie between; as, the Mediterranean Sea
    separates Europe and Africa.
    [1913 Webster]
 
   3. To set apart; to select from among others, as for a
    special use or service.
    [1913 Webster]
 
       Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto
       I have called thaem.         --Acts xiii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   {Separated flowers} (Bot.), flowers which have stamens and
    pistils in separate flowers; diclinous flowers. --Gray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 separated
   adj 1: being or feeling set or kept apart from others; "she felt
       detached from the group"; "could not remain the isolated
       figure he had been"- Sherwood Anderson; "thought of
       herself as alone and separated from the others"; "had a
       set-apart feeling" [syn: {detached}, {isolated},
       {separated}, {set-apart}]
   2: spaced apart [syn: {separated}, {spaced}]
   3: separated at the joint; "a dislocated knee"; "a separated
     shoulder" [syn: {disjointed}, {dislocated}, {separated}]
   4: no longer connected or joined; "a detached part"; "on one
     side of the island was a hugh rock, almost detached"; "the
     separated spacecraft will return to their home bases" [syn:
     {detached}, {separated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top