Search result for

separat

(139 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -separat-, *separat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
separate[VT] แยก, See also: จับแยก, แบ่งแยก, Syn. divide, part, Ant. combine, unite
separate[VT] บอกความแตกต่าง, See also: แยกแยะ, วินิจฉัย, Syn. distribute, classify
separate[VI] แยกทาง, See also: แตกกัน, แยกกัน, ถอนตัว, Syn. isolate, insulate, sequester, Ant. reconcile
separate[ADJ] ซึ่งแยกออกจากกัน
separate[ADJ] ซึ่งแบ่งออก, See also: ซึ่งแตกต่างกัน
separate[ADJ] ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งไม่เชื่อมกัน
separate[ADJ] เด่นชัด, See also: ชัดเจน
separate[ADJ] ีซึ่งเป็นอิสระ, See also: ีซึ่งไม่ขึ้นกับใคร, เฉพาะบุคคล
separate[N] สิ่งที่แยกออก
separate[N] เสื้อผ้าสตรีที่ไม่เป็นชุดเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
separate(เซพ'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกัน,แบ่งสรร,แยกแยะ,วินิจฉัย,สกัด,กระจายออก,ไม่ต่อเนื่อง,เด่นชัด,ชัดเจน,กระจาย,โดดเดี่ยว,อิสระ,เฉพาะบุคคล,เอกเทศ,เดียวดาย, (วิญญาณ) หลุดออกจากกาย n. สิ่งที่แยกออก,ลูกหลาน., See also: separateness n.
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก,การแยก,การแบ่งแยก,สถานที่แบ่งแยก,จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก,ช่องโหว่,ช่อง,รู,โพรง,การแยกกันอยู่,การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection,severance
separationist(เซพ'พะเร'เชินนิสทฺ) n. ผู้แบ่งแยก,ผู้สนับสนุนหรือยึดถือลัทธ'การแบ่งแยก., See also: separationism n., Syn. separatist
separator(เซพ'พะเรเทอะ) n. ผู้แบ่งแยก,สิ่งที่แบ่งแยก,เครื่องแบ่งแยก,เครื่องสกัด,เครื่องแยกแร่
legal separationn. การหย่าร้างกันตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
separate(vi,vt) แบ่งแยก,แยก,แยกย้าย,สกัด,กระจายออก
separation(n) การแยก,การแบ่งแยก,การจากกัน,ช่องโหว่,โพรง
separator(n) เครื่องแบ่ง,เครื่องสกัด,เครื่องแยกแร่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
separate estateสินส่วนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separate trialsการแยกพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separated personบุคคลที่แยกกันอยู่ (กับคู่สมรส) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separately pumped electron gunปืนอิเล็กตรอนปั๊มแยก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
separating mediumตัวกลางคั่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
separationการแยกกันอยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation๑. การแยกกันอยู่ (ก. แพ่ง)๒. การแยกออก (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation agreementข้อตกลงที่จะแยกกันอยู่ (สามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation as ground for divorceการแยกกันอยู่ที่เป็นเหตุฟ้องหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation factorปัจจัยแยกแยะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Separate Sewer ท่อรวบรวมน้ำเสียแยก
ท่อรวบรวมน้ำเสียที่องค์การจัดการน้ำเสียได้ จัดให้มีขึ้นที่แยกต่างหากออกจากระบบระบายน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Separate Sewer ท่อระบายแยก
ท่อระบายสำหรับรับน้ำเสียโดยเฉพาะ ไม่รับน้ำฝน หรือน้ำผิวดินอื่น ๆ เรียกอีกอย่างว่า sanitary sewer [สิ่งแวดล้อม]
Separate Sewer ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ระบบท่อ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆที่องค์การจัดการน้ำเสียได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรับและบำบัดน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Separate Sewer System ระบบระบายแยก
ระบบระบายที่แยกเป็นระบบระบายน้ำเสียกับระบบ ระบายน้ำฝน [สิ่งแวดล้อม]
separate spillwayseparate spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นแยก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Separate System ระบบแยก
ระบบระบายซึ่งน้ำเสียและน้ำฝนจะแยกกันไหลคนละ ท่อ [สิ่งแวดล้อม]
Separationการแยก [TU Subject Heading]
Separation การแยก
การแบ่งกรรมวิธีแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ได้แก่ 1) Ballistic Separation การแยกด้วยแรงเหวี่ยง : การแยกวัตถุที่มีความหนาแน่นต่างกันออกจากกัน 2) Dry Separation การแยกแห้ง : การแยกวัตถุประเภทโลหะที่มี ความหนาแน่นต่างกัน โดยการเป่าอากาศให้วัตถุยกลอยตัว (Fluidize) 3) Heavy Media separation การแยกด้วยตัวกลาง : เป็นการแยกขยะส่วนที่หนักและเบาในตัวกลางของการไหล ซึ่งมีค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่างขยะเหล่านั้น 4) Magnetic Separation การแยกด้วยแม่เหล็ก : การแยกขยะส่วนที่มีส่วนประกอบของเหล็กโดยใช้แม่เหล็ก : ดู Magnetic Seprator 5) Source separation การแยกที่แหล่งกำเนิด : การแยกองค์ประกอบขยะจากแหล่งต้นตอ เพื่อช่วยในการนำกลับมาใช้ เช่น หนังสือพิมพ์ ขวด โลหะ 6) Vibro-Pneumatic Separation การแยกด้วยแรงลมเขย่า : ใช้กับโรงผลิตปุ๋ยหมักจากขยะ โดยขยะที่ย่อยแล้วจะถูกป้อนจากแท่นเขย่าเข้าสู่ช่องว่าง ซึ่งมีการเป่าอากาศเพื่อแยกขยะส่วนที่เบากว่าออกจากแก้ว [สิ่งแวดล้อม]
Separation (Law)การแยกกันอยู่ [TU Subject Heading]
Separation (Technology)การแยก (เทคโนโลยี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I must be near you so that no matter what happens, we won't be separated for a moment.ฉันจะอยู่ใกล้คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่เเยกจากกัน Rebecca (1940)
It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy.ก็ตอนนี้หน้าที่ของคุณที่จะนั่งลงและพยายามแยกข้อเท็จจริงจากแฟนซี 12 Angry Men (1957)
We seem to have two separate wars going on.We seem to have two separate wars going on. The Ugly American (1963)
I can't separate it!ผมรับฟังคุณไม่ทัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
They separated us. They were trying to make me kill her.มันเเยกเรา บังคับให้ผมฆ่าเธอ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Sal, Tom, the boss says he'll come in a separate car, so you two go on ahead.Sal, Tom, the boss says he'll come in a separate car, so you two go on ahead. The Godfather (1972)
Does it rankle, being separated in this way?ถูกแยกกันอยู่แบบนี้ปวดร้าวมั้ย Gandhi (1982)
How will you separate them?จะแยกพวกเขาได้ยังไง Gandhi (1982)
At that time many families were broken up, many a grandma separated from her grandchildren.ในเวลานั้นหลายครอบครัวถูกทำลาย, หลายคนยายแยกจากหลานของเธอ Idemo dalje (1982)
They can't be easily separated.ไม่สามารถแบ่งแยกได้ง่าย Idemo dalje (1982)
You're wrong. We can't do it separately.เราไม่สามารถทำมัน แยกกัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
We enjoy working with you, Hal, and we will continue to do so even if we are separated by great distance.เราสนุกกับการทำงานร่วมกับ คุณฮาล, และเราจะยังคงทำเช่นนั้น แม้ว่าเราจะแยกจากกันโดย ระยะทางที่ดี 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
separatAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
separatAs more time passed, these Creoles became separate languages: Spanish, French, Italian, etc.
separatAt first we used to go separately, but one day we started going and returning together.
separatBritain is separated from the Continent by the Channel.
separatBy the way, Ren. Should I take your hand? Every year it's you who get separated right off.
separatCertainly there is nothing that will separate people more, and nothing so easy to slip into.
separatCould you wrap this separately, please?
separatDo you charge separately for drink?
separatFarmers separate good apples from bad ones.
separatHe didn't like being separated from his family.
separatHe wished to keep the bank accounts separate for tax purposes.
separatI'll show you how to separate gold from sand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดออก[V] sort out, See also: separate, weed out, sift out, Syn. ให้ออก, เลือกออก, Example: การสับเปลี่ยนการตีกลองแข่งชุดละ 3 ใบนี้ จะคัดออก 1 ใบ และเข้ารอบ 1 ใบ
แยกจาก[V] separate from, See also: differentiate from, Syn. จากกัน, Example: จังหวัดอำนาจเจริญแยกจากจังหวัดอุบลราชธานี, Thai definition: ไม่ได้อยู่รวมกัน
แยกประเภท[V] separate, See also: divide into, put apart, Syn. จำแนกประเภท, แบ่งประเภท, แบ่งชนิด
แยกส่วน[V] separate, See also: divide into, put apart, Syn. แยก, แบ่งแยก, แบ่งย่อย, แยกย่อย
หย่าร้าง[V] divorce, See also: separate, Syn. หย่า, เลิกร้าง, แยกทาง, Ant. แต่งงาน, สมรส, Example: ถ้าคู่สมรสไม่สามารถจะอดทนอยู่ด้วยกันได้ ศาลจะอนุญาตให้หย่าร้างได้ตามกฎหมาย, Thai definition: เลิกเป็นผัวเมียกัน
แยกกัน[V] separate, See also: part, split, Ant. รวมกัน, Example: อาชีพบางอาชีพทำให้คนในครอบครัวต้องแยกกัน, Thai definition: ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน
ความห่างไกล[N] difference, See also: separation, dissimilarity, Syn. ความแตกต่าง, Example: ภาพพจน์ของประเทศกัมพูชาซึ่งดูเหมือนจะมีความห่างไกลจากความเจริญอย่างมาก
คั่น[V] separate, See also: divide, interpose, partition, intervene, Syn. กั้น, แบ่ง, สอด, แทรก, Example: การทำครัวประกอบอาหารควรแยกเป็นส่วนหนึ่งของเรือน โดยจะมีระเบียงคั่นหรือแยกออกจากเรือนได้ก็ยิ่งดี, Thai definition: แทรกหรือกั้นอยู่ในระหว่าง
แยก[V] divide, See also: separate, part, split, bisect, Syn. แบ่ง, Ant. รวม, Example: เขาได้แยกมนุษย์ออกเป็น 2 ส่วน คือ กาย (body) และจิต (mind), Thai definition: ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน
พราก[V] part, See also: separate, deprive, Syn. จาก, แยก, Example: วันเวลาได้พรากเอาเสียงหัวเราะอันสดใสด้วยวัยสาวของเธอไปเสียแล้ว, Thai definition: จากไป, เอาออกจากกัน, แยกออกจากกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
บูรณาการรวมหน่วย[n. exp.] (būranā kān rūam nūay) EN: grouping separated units together ; integration   
ฝาผนัง[n.] (fāphanang) EN: wall ; partition wall   FR: mur [m] ; mur de séparation [m] ; cloison [f] ; paroi [f]
แหก[v.] (haēk) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart   FR: ouvrir ; forcer
แจก[v.] (jaēk) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign   FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from   FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift   FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[v. exp.] (jamnaēk yaēkyae) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift   FR: séparer ; trier

CMU English Pronouncing Dictionary
SEPARATE    S EH1 P ER0 EY2 T
SEPARATE    S EH1 P ER0 AH0 T
SEPARATE    S EH1 P R AH0 T
SEPARATED    S EH1 P ER0 EY2 T AH0 D
SEPARATES    S EH1 P ER0 AH0 T S
SEPARATES    S EH1 P ER0 EY2 T S
SEPARATING    S EH1 P ER0 EY2 T IH0 NG
SEPARATELY    S EH1 P R AH0 T L IY0
SEPARATELY    S EH1 P ER0 AH0 T L IY0
SEPARATION    S EH2 P ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
separate    (v) (s e1 p @ r ei t)
separate    (n) (s e1 p r @ t)
separated    (v) (s e1 p @ r ei t i d)
separates    (v) (s e1 p @ r ei t s)
separates    (n) (s e1 p r @ t s)
separator    (n) (s e1 p @ r ei t @ r)
separately    (a) (s e1 p r @ t l ii)
separating    (v) (s e1 p @ r ei t i ng)
separation    (n) (s e2 p @ r ei1 sh @ n)
separatist    (n) (s e1 p @ r @ t i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Separatismus {m}; Loslösungsbestreben {n}separatism [Add to Longdo]
Separation {f}separation [Add to Longdo]
Separatist {m}; Sektierer {m}; Sonderbündler {m} | Separatisten {pl}; Sektiererer {pl}; Sonderbündler {pl}separatist | separatists [Add to Longdo]
Separatist {m} | Separatisten {pl}seceder | seceders [Add to Longdo]
Separator {m}separator [Add to Longdo]
separatistisch {adj}separatist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
てんでに[, tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
カラーセパレーション[, kara-separe-shon] (n) {comp} color separation [Add to Longdo]
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] (n) {comp} group separator; GS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三权分立[sān quán fēn lì, ㄙㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄣ ㄌㄧˋ, / ] separation of powers [Add to Longdo]
分权[fēn quán, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] separation of powers [Add to Longdo]
分治[fēn zhì, ㄈㄣ ㄓˋ, ] separate government; partition [Add to Longdo]
分立[fēn lì, ㄈㄣ ㄌㄧˋ, ] separations [Add to Longdo]
分裂主义[fēn liè zhǔ yì, ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] separatism [Add to Longdo]
分离主义[fēn lí zhǔ yì, ㄈㄣ ㄌㄧˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] separatism [Add to Longdo]
分离分子[fēn lí fèn zǐ, ㄈㄣ ㄌㄧˊ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] separatist [Add to Longdo]
分头[fēn tóu, ㄈㄣ ㄊㄡˊ, / ] separately; severally [Add to Longdo]
分餐[fēn cān, ㄈㄣ ㄘㄢ, ] separate meals; to eat individually, not in common cafeteria [Add to Longdo]
拆分[chāi fēn, ㄔㄞ ㄈㄣ, ] separate; broken up into separate items [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] group separator (GS) [Add to Longdo]
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing [Add to Longdo]
ファイル分離キャラクタ[ファイルぶんりキャラクタ, fairu bunri kyarakuta] file separator (FS) [Add to Longdo]
フィールド分離文字[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] field-separator character [Add to Longdo]
ユニット分離キャラクタ[ユニットぶんりキャラクタ, yunitto bunri kyarakuta] unit separator (US) [Add to Longdo]
引数分離子[ひきすうぶんりし, hikisuubunrishi] parameter separator [Add to Longdo]
隔離[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation [Add to Longdo]
区切り記号[くぎりきごう, kugirikigou] delimiter, separator [Add to Longdo]
従属コンパイル[じゅうぞくコンパイル, juuzoku konpairu] dependent compilation, separate compilation [Add to Longdo]
独立コンパイル[どくりつコンパイル, dokuritsu konpairu] independent compilation, separate compilation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  separat [zeːparaːt]
     separately
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top