Search result for

senior citizen

(25 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -senior citizen-, *senior citizen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senior citizen[N] ผู้สูงอายุมักเป็นผู้ที่เกษียณแล้วและรับเบี้ยบำเหน็จบำนาญ, Syn. oldster

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually, it's a nursing home for senior citizens.จริงๆแล้ว สถานพยาบาลมีไว้สำหรับผู้สูงอายุ The House Bunny (2008)
Mr Brown is a close friend of Leonard Attwell, the senior citizen found stabbed in the pedestrian subway.คุณบราวน์ เป็นเพื่อนสนิทกับลีโอนาร์ด แอทเวล พลเมืองสูงอายุ ที่ถูกแทงในทางเดินรถไฟใต้ดิน Harry Brown (2009)
I know you spend your days emptying bedpans and shaving the groins of senior citizens, but there's no drama here.ชั้นรู้ว่าวันๆเธอเสียเวลาจัดการกับกระโถนของเสียผู้ป่วย แล้วก็ต้องโกนขนขาหนีบให้พวกคนแก่ แต่อย่ามาดราม่ากับเรื่องนี้ You Must Meet My Wife (2010)
I won't say that all senior citizens who can't master technology should be publicly flogged, but if we made an example of one or two, it might give the others incentive to try harder.ที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นควรโดนลงโทษหรอกนะ แต่ถ้าเราลองทำให้เป็นตัวอย่าง มันก็อาจจะกระตุ้นให้คนอื่นพยายามมากกว่านี้ The Bus Pants Utilization (2011)
Now, the same senior citizen wearing a gray suit was seen fleeing both locations.ชายอาวุโสคนเดียวกัน สวมสูทสีเทา ถูกพบว่าหลบหนีจากที่เกิดเหตุทั้ง 2 แห่ง Foe (2011)
It's Senior Ditch Day, not Senior Citizen's Ditch Day.วันอำลาปีสุดท้ายนะ ไม่ใช่วันสุดท้ายของชีวิต Big Brother (2012)
♪ Not long till you're a senior citizen#ไม่นานนักหรอกจน คุณจะเกษียณแล้ว# Prom-asaurus (2012)
Police harassment of a senior citizen.ตำรวจข่มขู่พลเมืองผู้สูงอายุ Buyout (2012)
CHUCKY: "Never Say Die Senior Citizen Club."CHUCKY: ไม่เคยพูดว่าตายพลเมืองอาวุโสคลับ . Oldboy (2013)
all the half-dead senior citizens turning brown on the beach.คนวัยเกษียณทั้งหลาย อาบแดดริมชายหาด Pain & Gain (2013)
I run the meals over to the senior citizen home on Saturdays, always.ที่บ้านพักคนชรา ทุกวันเสาร์, มาตลอด The Great Unknown (2013)
He's using senior citizens as couriers.เขาใข้พวกคนแก่เป็นคนส่งของ All In (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
senior citizenAmerican senior citizens are comparatively well-off.
senior citizenIn many shops and businesses discounts are now given to senior citizens.
senior citizenOf course many senior citizens are happy with retirement.
senior citizenThe senior citizens' spirits were high in spite of the bad weather.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สูงวัย[N] senior citizen, See also: the elderly, old people, Syn. ผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส, Example: เรามักจะพบโรคจิตเสื่อมในผู้สูงวัยที่ลูกหลานไม่ค่อยให้การดูแลเอาใจใส่, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชราหรือแก่แล้ว เป็นต้น
ผู้มีอายุ[N] senior citizen, See also: the elderly, old people, Syn. ผู้สูงอายุ, ผู้สูงวัย, Example: สถานที่ท่องเที่ยวแบบนั้นคงจะไม่ต้อนรับผู้มีอายุอย่างพวกเราหรอก, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชราหรือแก่แล้ว เป็นต้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Senior {m}; Seniorin {f} | Senioren {pl} | wohlhabende Seniorensenior citizen | senior citizens | woopie (well-off older people) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
介護予防[かいごよぼう, kaigoyobou] (n) (See 予防的ケア) preventive care, esp. for senior citizens [Add to Longdo]
寝たきり老人[ねたきりろうじん, netakiriroujin] (n) (sens) bedridden senior citizen [Add to Longdo]
婆さん(P);祖母さん[ばあさん, baasan] (n) (1) (usu. 祖母さん) (See お祖母さん) grandmother; (2) (婆さん) female senior citizen; (P) [Add to Longdo]
老人ホーム[ろうじんホーム, roujin ho-mu] (n) senior citizens' home; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  senior citizen
      n 1: an elderly person [syn: {oldster}, {old person}, {senior
           citizen}, {golden ager}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top