Search result for

semblance

(39 entries)
(0.0418 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -semblance-, *semblance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
semblance    [N] รูปลักษณ์ภายนอก, See also: ลักษณะภายนอก, Syn. appearance, look, veneer
semblance    [N] ลักษณะคล้ายกัน, See also: ความคล้ายคลึงกัน, Syn. likeness, copy, resemblance, similarity
semblance    [N] การเสแสร้ง, Syn. pretense
semblance    [N] สถานการณ์ที่ดูเหมือนจริง, Syn. simulation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
semblance(เซม'เบลินซฺ) n. ลักษณะภายนอก,ความคล้ายคลึง,รูปร่างลักษณะ ภายนอก,รูปร่างหน้าตา -S.look,aspect,air
dissemblance(ดิเซม'เบลินซฺ) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน,การอำพรางความกลบเกลื่อน, Syn. unlikeness
resemblance(รีเซม'เบลินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกัน,ความเหมือนกัน, Syn. similarity,likeness

English-Thai: Nontri Dictionary
semblance(n) รูปร่างหน้าตา,ความคล้ายคลึง,ลักษณะภายนอก
resemblance(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My job is to figure out how to retain some semblance of government after it falls apart.งานของฉันคือพยายามรักษา สถานภาพของรัฐบาลให้ได้ หลังจากที่โลกถล่มแล้ว 2012 (2009)
See if he can jury-rigsometh take some semblance of a shower before you get back.ดูสิว่า เขาจะแก้ ให้น้ำไหลพอก่อนเธอจะกลับมา Hard-Hearted Hannah (2009)
I will not stop until I drive a stake through whatever semblance of a heart you have left.ฉันจะยอมหยุด จนกว่าจะแทงไม้ ลงหัวใจหรืออะไรที่เธอมีหลงเหลืออยู่ในตัว Release Me (2009)
That perhaps I want to live my life with a semblance of dignity and self-respect?นั่นบางทีเพราะว่า ผมอยากใช้ชีวิต ที่คล้ายคลึงกับคนอื่น อย่างมีเกียรติ อย่างภูมิใจในตัวเอง Snakehead (2009)
I mean, between work and school and keeping up some semblance of a social life.ฉันเหรอ ทำไมล่ะ? เพราะเธออยู่ในห้องนำหญิงน่ะสิ The Birkin (2012)
The Brits nursed us back to some semblance of health.พวกอังกฤษรักษาเราจนดีขึ้น I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
In that moment, I received some semblance of hope.ช่วงเวลานั้น ฉันรู้สึกได้รับความหวัง John Wick (2014)
What does concern you is giving him a semblance of a personality and getting him on the train, out of the park.สิ่งที่สำคัญกับคุณ คือการใส่บุคลิกภาพภายนอกให้เขา แล้วก็พาเขาไปที่รถไฟ Trace Decay (2016)
It would be best if we presented at least a semblance of professionalism while the board is here.จะดีกว่ามั้ยถ้าเราแจ้งไป อย่างน้อยก็แจ้งไปให้ดูเป็นมืออาชีพ ในขณะที่คณะกรรมการอยู่ที่นี่หน่อย Trompe L'Oeil (2016)
Managed to make Abernathy into a semblance of a character, even with your trove of blackmail filling up most of his gray matter.กับการทำให้อเบอนาธีกลายเป็นตัวละครที่มีบุคลิกแบบนั้น กล่องสมบัติแบล็คเมล์ของคุณด้วย ที่เอาไว้ใช้เติมเต็มสสารสีเทาของเขา The Bicameral Mind (2016)
I will hunt my father like a dog, and I will tear him apart slowly... piece by piece... until he knows some semblance of the profound and unceasing pain...เพื่อออกไล่ล่าพ่อ จับมาฉีกร่างช้าๆ ตัดทิ้งทีละส่วน จนกว่าเขาจะรู้ซึ้ง ความเจ็บปวด แสนสาหัสไร้สิ้นสุด Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก Night and Fog (1956)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
semblanceThere is not even a semblance of proof.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely surely ; in all probability ; may ; might ; possible   FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance

CMU English Pronouncing Dictionary
SEMBLANCE    S EH1 M B L AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
semblance    (n) (s e1 m b l @ n s)
semblances    (n) (s e1 m b l @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschein {m}; Anflug {m} (von) | den Anschein von Ordnung wahrensemblance (of) | to maintain some semblance of order [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮象[かしょう, kashou] (n) semblance; appearance [Add to Longdo]
空似[そらに, sorani] (n) accidental resemblance [Add to Longdo]
御河童;お河童[おかっぱ, okappa] (n) (uk) (See 河童) bobbed hair (from resemblance to the mythical Kappa's hair style) [Add to Longdo]
酷似[こくじ, kokuji] (n,vs,adj-no) resemblance; resemble; (P) [Add to Longdo]
似ても似つかない[にてもにつかない, nitemonitsukanai] (exp,adj-i) quite unlike; not bearing the slightest resemblance [Add to Longdo]
生き写し[いきうつし, ikiutsushi] (n) lifelike; exact resemblance [Add to Longdo]
相似[そうじ, souji] (n,adj-na,vs,adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P) [Add to Longdo]
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity [Add to Longdo]
他人の空似[たにんのそらに, taninnosorani] (n) accidental resemblance [Add to Longdo]
類似[るいじ, ruiji] (n,adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Semblance \Sem"blance\, n. [F. See {Semblable}, a.]
   1. Seeming; appearance; show; figure; form.
    [1913 Webster]
 
       Thier semblance kind, and mild their gestures were.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. Likeness; resemblance, actual or apparent; similitude; as,
    the semblance of worth; semblance of virtue.
    [1913 Webster]
 
       Only semblances or imitations of shells. --Woodward.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 semblance
   n 1: an outward or token appearance or form that is deliberately
      misleading; "he hoped his claims would have a semblance of
      authenticity"; "he tried to give his falsehood the gloss of
      moral sanction"; "the situation soon took on a different
      color" [syn: {semblance}, {gloss}, {color}, {colour}]
   2: an erroneous mental representation [syn: {illusion},
     {semblance}]
   3: picture consisting of a graphic image of a person or thing
     [syn: {likeness}, {semblance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top