หรือคุณหมายถึง selfleß?
Search result for

selfless

(33 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selfless-, *selfless*, selfles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
selfless[ADJ] ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว, See also: ซึ่งคำนึงถึงผู้อื่นก่อน, ซึ่งไม่เห็นแก่ได้, ซึ่งไม่ละโมบ, Syn. generous, altruistic, unselfish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
selfless(เซลฟฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว,ไม่คำนึงถึงตัวเอง., See also: selflessly adv. selflessness n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You believe those people would behave so selflessly knowing that their own lives were at stake?คุณคิดว่าผู้คนจะยอมเสียสละ ทั้งที่รู้ว่าต้องเอาตัวเข้าเสี่ยง จริง ๆ น่ะเหรอ? 2012 (2009)
You never stepped outside your own ignorance and fear and done something selfless for me or for anybody.แม่ไม่เคยก้าวข้ามความโง่เขลากับความกลัว แล้วทำเพื่อคนอื่น เพื่อหนูหรือใครก็ตาม Frenzy (2009)
That was one of the worst things I have ever seen, which I guess makes being a part of it a pretty selfless act, so I'm impressed.นั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลย แต่ฉันว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของมันนั้นก็ แสดงถึงความไม่เห็นแก่ตัว ฉันประทับใจนะ Spanish 101 (2009)
It's fine. - How selfless. - Actually I'm working for Tripp Vanderbilt, and I should get back to that.เธอสามารถจะเป็นที่ปรึกษาของเธอ ไม่เป็นไร เธอไม่เห็นแก่ตัวได้ยังไง They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
She's kind and she's caring and she's selfless, and it's real.เธอใจดี และห่วงใย และเธอไม่เห็นแก่ตัว และมันเรื่องจริง 162 Candles (2009)
The Catholic church thanks Camerlengo for his selfless act and demands his immediate canonization.ฉันมีโอกาสมาก คืนนี้เพื่อลบ. พฤษภาคมอยู่เท่านั้น เนื่องจากคุณไม่มีอาวุธ, Angels & Demons (2009)
Flynn is teaching me about the art of the selfless, about removing oneself from the equation.ฟลินน์สอนฉัน เรื่องการไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัว การขจัดการยึดมั่นตัวตน TRON: Legacy (2010)
You do something generous and selfless, and then you follow that up with something nasty or downright cruel.นายทำใจดีเพื่อตัวนายเอง และนายก็ทำสิ่งที่น่าขยะแขยงต่อจากนั้น Beautifully Broken (2010)
Those selfless acts would suddenly appear to be dangerously irresponsible, wouldn't they?การกระทำที่ไร้ความเห็นแก่ตัว ยังคงปรากฎอยู่อีกไหม? อาจทั้งเสี่ยงอันตรายและ ไร้ความผิดชอบใดๆ อีกด้วย The Couple in the Cave (2010)
We hope that the universe Will reward our selfless choice. Ho, ho, ho!เราหวังว่านั่นมันจะเป็นจักรวาล เฮ้ยพ่อ มันเกิดขึ้นได้ยังไง? The Townie (2010)
This is not entirely selfless.มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของหนู Letters to Juliet (2010)
At the time, the Chinese people couldn't bear the thought of losing their country, and such selfless acts were not uncommon.ตอนนั้น คนจีนทนไม่ได้ ที่จะต้องสูยเสียประเทศไป และการเสียสละแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องแปลก The Flowers of War (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selflessIn Japan, students are supposed to be selfless and group-centered.
selflessIn the old days people valued selflessness. But this generation seems to make a virtue out of selfishness.

CMU English Pronouncing Dictionary
SELFLESS    S EH1 L F L AH0 S
SELFLESSNESS    S EH1 L F L AH0 S N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
義人[ぎじん, gijin] (n) selfless (pious, righteous) man [Add to Longdo]
虚無恬淡[きょむてんたん, kyomutentan] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to,n) (arch) rising above the trivia of life and remaining calm and selfless [Add to Longdo]
則天去私[そくてんきょし, sokutenkyoshi] (n) selfless devotion to justice [Add to Longdo]
忘己利他[もうこりた, moukorita] (n) selflessness; selfless devotion to the service of others [Add to Longdo]
没我[ぼつが, botsuga] (n) selflessness [Add to Longdo]
没我的[ぼつがてき, botsugateki] (adj-na) self-effacing; selfless [Add to Longdo]
無我[むが, muga] (n) (1) selflessness; self-effacement; self-renunciation; (2) {Buddh} anatman (no-self, the Buddhist concept that in nothing does there exist an inherent self, soul, or ego); (P) [Add to Longdo]
無私[むし, mushi] (adj-na,n,adj-no) selflessness; unselfish [Add to Longdo]
滅私[めっし, messhi] (n) selflessness; being unselfish [Add to Longdo]
滅私奉公[めっしほうこう, messhihoukou] (n) selfless devotion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忘我[wàng wǒ, ㄨㄤˋ ㄨㄛˇ, ] selflessness [Add to Longdo]
舍己[shě jǐ, ㄕㄜˇ ㄐㄧˇ, / ] selfless; self-sacrifice (to help others); self-renunciation; altruism [Add to Longdo]
无私[wú sī, ˊ ㄙ, / ] selfless; unselfish; disinterested [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Selfless \Self"less\, a.
   Having no regard to self; unselfish.
   [1913 Webster]
 
      Lo now, what hearts have men! they never mount
      As high as woman in her selfless mood.  --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 selfless
   adj 1: showing unselfish concern for the welfare of others [syn:
       {altruistic}, {selfless}] [ant: {egocentric}, {egoistic},
       {egoistical}, {self-centered}, {self-centred}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top