Search result for

segregate

(29 entries)
(0.8709 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -segregate-, *segregate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
segregate[VT] แยกออกจากกลุ่ม, See also: แบ่งออก, แยกตัวออก, Syn. separate, set apart, isolate, seclude, divide
segregate[VT] แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, See also: ใช้นโยบายแบ่งแยกตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, Syn. classify, discriminate, ghettoize, separate
segregate[VI] แยกพันธุกรรม (ทางพันธุศาสตร์), See also: แยกเซลล์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
segregate(เซก'ระเกท) vt. แยกออกจากกัน,แบ่งแยก (เชื้อชาติ,ผิว,กลุ่ม) vi. แยกออก,แบ่งออก,ถอนตัวออก,หันไปเกาะ, (พันธุศาสตร์) แยกออกระหว่างการแบ่งเซลล์แบบmeiosis (ดู) ,หันไปรวม., See also: segregable adj. segregative adv. segregator n. คำที่มีความหมายเหมื
segregated(เซก'ระเกทิด) adj. แยกตัวออก,แบ่งแยกผิว,แบ่งแยกเชื้อชาติ,เฉพาะกลุ่ม,สำหรับให้เฉพาะกลุ่มใช้., See also: segregatedly adv. segregatedness n.
desegregate(ดิเซก'ระเกท) vt.,vi. ขจัดการแบ่งผิว., See also: desegregation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
segregate(vt) แบ่งแยกเชื้อชาติ,แยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
segregateแบ่งแยก, แยกออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Segregated, of course. The men in the barracks near the quarry. The women on the other side of the wire....แยกส่วนหญิงชายด้วย Schindler's List (1993)
Pillar downloads the entire conversation into a segregated server surrounded by firewalls like I've never seen.พิลล่า ดาวน์โหลดการสนทนาทั้งหมด ไปยังเซอร์เวอร์ที่แยกไว้อีกตัวหนึ่ง ด้วยระบบป้องกันที่ผมไม่เคยเจอมาก่อน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
I will get you placed in segregated housing.ฉันจะแยกคุณไปอยู่ที่บ้านพักที่ไกลออกไป Heroes and Villains (2011)
You live in a world that segregates you into classes.คุณอาศัยอยู่ในโลกที่แบ่งแยกคุณในชั้นเรียน Red Dawn (2012)
They had segregated buses until, like, a year ago.แต่พวกเขาเคยแบ่งชนชั้นในการใช้รถบัสนะ (เหยีดสีผิว) จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้ว ที่พวกเขาล้มเลิกมัน Fright Night (2013)
That's still a segregated school, Maryนั่นยังคงเป็นโรงเรียนแยก แมรี่! Hidden Figures (2016)
Virginia is still a segregated state.เวอร์จิเนียยังคงเป็นรัฐแยก Hidden Figures (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
segregateThe buses in Montgomery were segregated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตก[V] segregate, See also: divide, separate, Syn. แตกแยก, Example: หากคนในสังคมใดๆ ก็ตามแตกสามัคคีกัน สังคมนั้นก็จะไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้, Thai definition: ทำให้แยกออกจากส่วนรวม
จำแนก[V] classify, See also: segregate, separate, divide, Syn. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, Ant. รวม, ผนวก, Example: บรรณารักษ์จำแนกหนังสือที่ซื้อมาออกเป็นหมวดๆ เพื่อจัดเข้าชั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift   FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[v. exp.] (jamnaēk yaēkyae) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift   FR: séparer ; trier

CMU English Pronouncing Dictionary
SEGREGATE    S EH1 G R AH0 G EY2 T
SEGREGATED    S EH1 G R AH0 G EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
segregate    (v) (s e1 g r i g ei t)
segregated    (v) (s e1 g r i g ei t i d)
segregates    (v) (s e1 g r i g ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Segregate \Seg"re*gate\, a. [L. segregatus, p. p. of segregare
   to separate; pref. se- aside + grex, gregis, a flock or herd.
   See {Gregarious}.]
   1. Separate; select.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Separated from others of the same kind.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Segregate \Seg"re*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Segregated}; p.
   pr. & vb. n. {Segregating}.]
   To separate from others; to set apart.
   [1913 Webster]
 
      They are still segregated, Christians from Christians,
      under odious designations.        --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Segregate \Seg"re*gate\, v. i. (Geol.)
   To separate from a mass, and collect together about centers
   or along lines of fracture, as in the process of
   crystallization or solidification.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 segregate
   n 1: someone who is or has been segregated
   v 1: separate by race or religion; practice a policy of racial
      segregation; "This neighborhood is segregated"; "We don't
      segregate in this county" [ant: {desegregate}, {integrate},
      {mix}]
   2: divide from the main body or mass and collect; "Many towns
     segregated into new counties"; "Experiments show clearly that
     genes segregate"
   3: separate or isolate (one thing) from another and place in a
     group apart from others; "the sun segregates the carbon";
     "large mining claims are segregated into smaller claims"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top