Search result for

seer

(57 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seer-, *seer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seer[N] ผู้ทำนายเหตุการณ์ในอนาคต, See also: โหร, Syn. fortuneteller, prophet, astrologer, predictor
seer[N] ผู้อวดอ้างว่าหยั่งรู้อนาคต, See also: ผู้อ้างว่ามีอำนาจวิเศษ, Syn. wizard, sorcerer, magician
seeress[N] หมอดูผู้หญิง
seersucker[N] ผ้าอัดจีบ, See also: ผ้าลายย่น, ผ้าลายทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seer(ซี'เออะ) n. ผู้มอง,ผู้เห็น,ผู้สังเกต,ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้า,โหร
seeress(เซีย'ริส) n. seer (ดู) ที่เป็นผู้หญิง
overseer(โอ'เวอะซี'เออะ) n. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน,นายงานคนจนของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา, Syn. supervisor
sightseer(ไซทฺ'ซีเออะ) n. ผู้เยี่ยมชม,ผู้ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., Syn. sight-seer

English-Thai: Nontri Dictionary
seer(n) โหร,ผู้ทำนาย,คนพยากรณ์
overseer(n) นายงาน,ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน
sightseer(n) ผู้เยี่ยมชม,นักท่องเที่ยว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe that seer was fake!หมอดูอาจหลอกก็ได้ Dong Yi (2010)
He's an ancient seer who helps many on their quest with added insight.ผู้หยั่งรู้โบราณที่ช่วยเหลือ ผู้ทำภารกิจเพื่อเกียรติยศด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้ง Your Highness (2011)
Only one of them is the true oracle. A seer. She is pure.เทพพยากรณ์ตัวจริงมีคนเดียว ไม่มีมลทิน Immortals (2011)
You got plenty in the bargain. Oh... These guys really put the "suck" in seersucker.คุณมีมากมายจากการทำสัญญานั้น พวกคนไร้ประโยชน์ Pilot (2011)
On first day, Seer Rhee would stamp a star on each of our collars.hаvе іn mіnd tо еnd thіѕ ѕсеnе. Ηmm? Cloud Atlas (2012)
Seer Rhee.іΟvеrnіght, Dеrmоt "Duѕty" Ηоggіnѕ bесаmе а сult hеrо tо thе соmmоn mаn. Cloud Atlas (2012)
Why would a Seer wake a server?і"Κnuсklе Ѕаndwісh" ѕhіftеd nіnеty thоuѕаnd соріеѕ іn lеѕѕ thаn twо mоnthѕ. Cloud Atlas (2012)
What has happened to Seer Rhee?іЅtер аwаy. Соdе yеllоw, thе аrеа іѕ ѕесurеd. Cloud Atlas (2012)
But... - Seer Chang... - Please, you must call me Hae-Joo.Ι knоw Ι knоw іt. Cloud Atlas (2012)
No. (People murmuring indistinctly) Spineless, seersucking dilettante.ไม่ คนขี้ขลาด คนไม่ได้เรื่อง Infamy (2012)
Several generations ago, a seer witch cursed the Conants and the Blakes to stop them from ever coming together.บรรพบรุษหลายรุ่นมาแล้ว จอมขมังเวทย์ได้สาป ตระกูลโคแนนท์กับเบลคไว้ เพื่อขวางไม่ให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกัน Curse (2012)
A Druid seer.ผู้ทำนายเหตุการณ์แห่งดรุดด์ Arthur's Bane: Part One (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer   
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEER    S IY1 R
SEERS    S IY1 R Z
SEERY    S IY1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seer    (n) (s i@1 r)
seers    (n) (s i@1 z)
seersucker    (n) (s i@1 s uh k @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prophet {m} | Propheten {pl}seer | seers [Add to Longdo]
Seeraum {m} [naut.]sea room [Add to Longdo]
Seeräuber {m} | Seeräuber {pl}buccaneer | buccaneers [Add to Longdo]
Seeräuberei {f}piracy [Add to Longdo]
Seerecht {n} [jur.]admiral law [Add to Longdo]
Seereise {f}voyage; ship voyage [Add to Longdo]
Seereise {f}; Kreuzfahrt | Seereisen {pl}; Kreuzfahrten {pl} | eine Seereise machen; eine Kreuzfahrt machen; kreuzencruise | cruises | to cruise [Add to Longdo]
Seerose {f} [bot.]lotus [Add to Longdo]
Seerose {f} [bot.] | Seerosen {pl}water lily | water lilies [Add to Longdo]
Seeregenpfeifer {m} [ornith.]Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サッカー[, sakka-] (n) (1) soccer; (2) seersucker; (P) [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) [Add to Longdo]
見者[けんしゃ, kensha] (n) sightseer [Add to Longdo]
見物[みもの, mimono] (n,vs) sightseeing; sightseer; watching; watcher; (P) [Add to Longdo]
見物人[けんぶつにん, kenbutsunin] (n) spectator; sightseer; onlookers; (P) [Add to Longdo]
現場監督[げんばかんとく, genbakantoku] (n) field overseer; site foreman [Add to Longdo]
主事[しゅじ, shuji] (n) manager; director; superintendent; overseer [Add to Longdo]
先覚者[せんかくしゃ, senkakusha] (n) seer; pioneer; leading spirit; enlightened person [Add to Longdo]
先見者[せんけんしゃ, senkensha] (n) seer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先见者[xiān jiàn zhě, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] seer, #506,195 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
海賊[かいぞく, kaizoku] Seeraeuber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seer \Seer\ (s[=e]r), a.
   Sore; painful. [Prov. Eng.] --Ray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seer \Se"er\ (s[=e]"[~e]r), n.
   One who sees. --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seer \Seer\ (s[=e]r), n. [From {See}.]
   A person who foresees events; a prophet. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seer
   n 1: a person with unusual powers of foresight [syn:
      {visionary}, {illusionist}, {seer}]
   2: an observer who perceives visually; "an incurable seer of
     movies"
   3: an authoritative person who divines the future [syn:
     {prophet}, {prophesier}, {oracle}, {seer}, {vaticinator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top