Search result for

seedy

(27 entries)
(0.9159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seedy-, *seedy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seedy[ADJ] ทรุดโทรม, See also: เสื่อมสภาพ, โกโรโกโส, โทรม, กะรุ่งกะริ่ง, มอมแมม, Syn. shabby, poorly
seedy[ADJ] ซึ่งมีเมล็ดมาก, See also: ซึ่งให้เมล็ด
seedy[ADJ] ไม่สบาย, See also: เสื่อม, หดหู่, เหนื่อยอ่อน, Syn. sick, poorly, weakly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seedy(ซี'ดี) adj. มีเมล็ดมาก,มีเมล็ดในมาก,ให้เมล็ด,เก็บไว้ในสภาพที่เลว,ขาดรุ่งริ่ง,มอมแมม,โกโรโกโส,สุขภาพเสื่อม., See also: seedily adv. seediness n., Syn. shabby,ragged

English-Thai: Nontri Dictionary
seedy(adj) ที่ให้เมล็ด,มีเมล็ดมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I get paid to take pictures of rich guys like you... who go to seedy, out-of-the-way motels to fuck their secretaries.คนที่ชอบเข้าๆออกๆโรงแรม เพื่อไปมีอะไรกับเลขาฯของตัวเอง Saw (2004)
So, I took it down to this buddy of mine who deals with-- shall we say-- the seedy underbelly of the collectibles world.ฉันเลยเอาไปให้ เพื่อนฉันที่เป็น.. เอาเป็นว่า... มือมืดที่ฉันรู้จัก The Precious Fragmentation (2010)
Seedy underbelly?มือมืด ? The Precious Fragmentation (2010)
Seedy, prostitution, lots of gangs, bad activity. Why?เสื่อมโทรม แหล่งโสเภณี แกงค์มาเฟีย กิจกรรมเถื่อนๆ ทำไมล่ะ? The Bones That Weren't (2010)
But before I could, we were in this scary neighborhood, and he went into this seedy hotel.แต่ก่อนที่จะได้คุยกัน เราเข้าไปในทมี่ที่น่ากลัวมาก เข้าไปในโรงแรมจิ้งหรีด Head Case (2011)
Oh, another jaunt into Manhattan's seedy underbelly?เผื่อว่าจะมีเบาะแสฟัลโก้ เราจะไปเที่ยวแหล่งกบดานในแมนฮัตตันอีกแล้วเหรอ Eye of the Beholder (2011)
Knows a bit about Fairmont's seedy side.เขารู้เรื่องเกี่ยวกับแหล่งเสื่อมโทรมของแฟร์มอน์ท Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
We were, uh, someplace seedy-- a hotel that rents rooms by the hour.เราอยู่ที่ไหนสักแห่ง-- เป็นโรงแรมหรือห้องเช่ารายชม. Cuffed (2011)
Besides, for a mystery novelist, aren't seedy motels kind of a standard?อีกอย่างนะ สำหรับนักประพันธ์เรื่องลึกลับ มันต้องมีโมเต็ลลักษณะนี้ เป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ใช่รึ? Cuffed (2011)
John Doe in a seedy motel with his fingerprints burned off.จอหน์ โด อยู่โรงแรมนั้น นิ้วมือถูกเผาด้วย Cuffed (2011)
Perhaps a seedy motel room, or a street corner.โทษทีนะ แต่นี่เป็นที่ทำงานของ คุณเวสตัน The People Will Hear (2012)
A well-dressed, attractive woman in a seedy motel and a guy who flees the crime scene...แต่งตัวดี ผู้หญิงสวยๆ ในโมเต็ลถูกๆ กับผู้ชายที่หนีไปจากที่เกิดเหตุ The Limey (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซอมซ่อ[adj.] (somsø) EN: shabby ; worn-out ; dilapidated ; ragged ; seedy ; run down   FR: râpé ; miteux

CMU English Pronouncing Dictionary
SEEDY    S IY1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seedy    (j) (s ii1 d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schäbig {adj} | schäbiger | am schäbigstenseedy | seedier | seediest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よれよれ[, yoreyore] (adj-na,n) worn-out; shabby; seedy; wrinkled-up [Add to Longdo]
見窄らしい(P);見すぼらしい[みすぼらしい, misuborashii] (adj-i) (uk) shabby; seedy; (P) [Add to Longdo]
貧相[ひんそう, hinsou] (adj-na,n) seedy-looking; thin; (P) [Add to Longdo]
爺むさい;爺穢い[じじむさい, jijimusai] (adj-i) (uk) like an old man; doddering; wizened; frowzy; seedy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seedy \Seed"y\, a. [Compar. {Seedier}; superl. {Seediest}.]
   1. Abounding with seeds; bearing seeds; having run to seeds.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a peculiar flavor supposed to be derived from the
    weeds growing among the vines; -- said of certain kinds of
    French brandy.
    [1913 Webster]
 
   3. Old and worn out; exhausted; spiritless; also, poor and
    miserable looking; shabbily clothed; shabby looking; as,
    he looked seedy; a seedy coat. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Little Flanigan here . . . is a little seedy, as we
       say among us that practice the law. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   {Seedy toe}, an affection of a horse's foot, in which a
    cavity filled with horn powder is formed between the
    laminae and the wall of the hoof.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seedy
   adj 1: full of seeds; "as seedy as a fig" [ant: {seedless}]
   2: shabby and untidy; "a surge of ragged scruffy children"; "he
     was soiled and seedy and fragrant with gin"- Mark Twain [syn:
     {scruffy}, {seedy}]
   3: somewhat ill or prone to illness; "my poor ailing
     grandmother"; "feeling a bit indisposed today"; "you look a
     little peaked"; "feeling poorly"; "a sickly child"; "is
     unwell and can't come to work" [syn: {ailing}, {indisposed},
     {peaked(p)}, {poorly(p)}, {sickly}, {unwell}, {under the
     weather}, {seedy}]
   4: morally degraded; "a seedy district"; "the seamy side of
     life"; "sleazy characters hanging around casinos"; "sleazy
     storefronts with...dirt on the walls"- Seattle Weekly; "the
     sordid details of his orgies stank under his very nostrils"-
     James Joyce; "the squalid atmosphere of intrigue and
     betrayal" [syn: {seamy}, {seedy}, {sleazy}, {sordid},
     {squalid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top