Search result for

seeable

(36 entries)
(1.6483 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seeable-, *seeable*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seeable มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seeable*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seeable(ซี'อะเบิล) adj. เห็นได้, See also: seeableness n.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
foreseeable (adj ) (อนาคต) ซึ่งสามารถแลเห็นล่วงหน้าได้
See also: S. foreknowledge,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Johnny, it's imperative that we stay inside for the foreseeable future.จอห์นนี่, เราจำเป็นต้องอยู่ที่นี่เพื่อวันข้างหน้า. Fantastic Four (2005)
With the amount of methylamine that we got last night we can make 4 and a half pounds a week for well, for the foreseeable future.กับปริมาณของกรดเมธิลลามีน ที่เราได้มาเมื่อคืน เราจะผลิตได้4 ปอนด์ครึ่งต่ออาทิตย์ เอ่อ เพื่อในอนาคตอันใกล้ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Unforeseeable act of God, honey.มันคาดการ์ณไม่ได้ เป็นประสงค์ของพระเจ้า,ลูกรัก. Chuck Versus the DeLorean (2008)
Too many unforeseeable variables.จะมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นมากมาย Chuck Versus the Sensei (2008)
This was utterly unforeseeable. Scientists experiment all the time.นี่มักเป็นสิ่งที่อยู่เหนือ การคาดหวังผลอยู่เสมอ ในการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ A561984 (2009)
All you have to do is make it rain food three meals a day every day for the foreseeable future and in 30 days we hold a grand reopening of the island as a must-see cruise destination.ที่นายต้องทำก็คือ.. ทำอาหารวันละ 3 มื้อ ทุกๆวัน.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Unfortunately, as I'm earthbound for the foreseeable future,โชคร้ายที่อนาคตอันใกล้นี้ ฉันยังคงเป็นมนุษย์เดินดินอยู่ The Bozeman Reaction (2010)
He will live for the foreseeable future, yes?เขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกใช่ไหม Green Light (2010)
Mm, foreseeable, couple years at least, barring acts of G-- and men with axes.อืม ยื้อชีวิตต่อไปได้อีก มีชีวิตอยู่ต่ออีก 2-3 ปีอย่างน้อย แล้วแต่พระเจ้าจะทรงกรุุณา และความเข้มแข็งทางจิตใจ Green Light (2010)
Eli said there may still be unforeseeable consequences as a result.อีไลบอกว่ามันอาจจะยังมี ผลที่ตามที่เรามองไม่เห็นก็ได้ เป็นผลลัพธ์ Malice (2010)
THIS WAS A TRULY REVOLUTIONARY IDEA. GALAXIES MIGHT BE FILLED WITH AN UNSEEABLE SUBSTANCE,ในความเป็นจริงอาจจะเป็น 90% หรือ 95% ของวัสดุในจักรวาล Beyond the Darkness (2010)
Listen, or remain at large fugitives for the foreseeable future.ฟังชั้นนะ,หรือจะแหกคุกเป็นนักโทษหนีตายไปเรื่อยๆ The A-Team (2010)
And into the foreseeable future.ฉันมองเห็นอนาคตนะ What's to Discuss, Old Friend (2012)
Rikers will be Daniel's home for the foreseeable future.เกาะริคเกอร์จะเป็นบ้านของแดเนียล สำหรับอนาคตอันใกล้ Doubt (2012)
I'm confined to this house for the foreseeable future.ในอนาคตอันใกล้นี้ ผมถูกจำกัดให้อยู่แต่ในบ้านผมอยากสนุกให้สุดเหวี่ยง Damaged (2012)
There will not be another movie night nor any other special privileges in the foreseeable future.จะไม่มีมูฟวี่ไนท์ หรือสิทธิพิเศษใดๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ Nor'easter (2012)
I mean for the foreseeable future.ฉันหมายถึงสำหรับอนาคต ที่มองเห็นล่วงหน้าได้ The Method in the Madness (2012)
Due to an unforeseeable event,เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ The Doll in the Derby (2013)
Now or for the foreseeable future.ตอนนี้หรือ หรือในอานาคตอันใกล้ The Replacements (2013)
See, I was thinking to keep me motivated for the foreseeable future, the business could invest in me to the tune of 50 grand.ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้ฉัน สำหรับอนาคตที่มองเห็นล่วงหน้าได้ ทางบริษัทควรลงทุนกับฉัน ด้วยจำนวนเงินห้าหมื่น Smell the Weakness (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
FORSEEABLE    F AO2 R S IY1 AH0 B AH0 L
FORSEEABLE    F ER0 S IY1 AH0 B AH0 L
FORESEEABLE    F AO0 R S IY1 AH0 B AH0 L
UNFORESEEABLE    AH2 N F AO0 R S IY1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foreseeable    (j) (f oo1 s ii1 @ b l)
unforeseeable    (j) (uh2 n f oo s ii1 @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
absehbarforeseeable [Add to Longdo]
unabsehbar; nicht erkennbar {adj} | auf unabsehbare Zeitunforeseeable | far into the future [Add to Longdo]
unerwartetunforeseeable [Add to Longdo]
unsichtbarunseeable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
事情変更の原則[じじょうへんこうのげんそく, jijouhenkounogensoku] (n) clausula rebus sic stantibus (legal principle that agreements become non-binding if there is a major, unforeseeable change of circumstances) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seeable
   adj 1: capable of being seen; or open to easy view; "a visible
       object"; "visible stars"; "mountains visible in the
       distance"; "a visible change of expression"; "visible
       files" [syn: {visible}, {seeable}] [ant: {invisible},
       {unseeable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top