Search result for

sedan

(45 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sedan-, *sedan*
Possible hiragana form: せだん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sedan[N] รถเก๋ง, See also: รถยนต์, Syn. automobile, saloon
sedan chair[N] เกี้ยว, See also: วอ, เสลี่ยง, Syn. palanquin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sedan(ซีแดน') n. รถเก๋ง,เกี้ยว, Syn. sedan chair

English-Thai: Nontri Dictionary
sedan(n) คานหาม,แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,วอ,รถประทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sedan; saloonรถเก๋ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
SUV sized, or mid-range sedan?รถเอสยูวีหรือรถซีดานขนาดกลาง Birthmarks (2008)
Gray. A sedan, sort of like one of those rental cars, you know?สีน้ำตาล รถซีดาน เหมือนรถเช่า ประมาณนั้น Safe and Sound (2008)
Gray sedan, right?รถซีดาน สีเทา ใช่ไหม? Safe and Sound (2008)
With a Sedan for your stakeout.มีรถซีดาน ให้นายอยู่คันนึง The Price (2008)
For the Sedan?ดูซีดานอีกที The Price (2008)
Gerry, you're in the tan sedan just to the north of the entrance.แกรี่ นายอยู่ในรถซีดานสีน้ำตาลดักประตูทางเข้าทิศเหนือ Public Enemies (2009)
They were out of all full-size sedans.รถคันใหญ่ของพวกเขาถูกเช่าไปหมดแล้วครับ Up in the Air (2009)
Grab Clemens and take an unmarked Sedan, head over to the Sons' clubhouse.คอยจับตาดูรถเก๋งซีดานที่ไม่มีทะเบียน ที่มุ่งหน้าไปยังคลับเฮาส์the Sons The Culling (2009)
Car's a dark-colored american sedan.รถสีเข้ม ซีดานอเมริกัน To Hell... And Back (2009)
Suspects Johnny Rose and Nikki Wald going northbound on 41st street in a white sedan.-ผู้ต้องสงสัย จอนนี่ โรส และ นิคกี้ วอล์ด กำลังมุ่งหน้า ไป ถนน 41st ในรถ ซีดานสีขาว Blinded by the Light (2009)
- A light-colored sedan.-ซีดานสีเทา Blinded by the Light (2009)
I saw Prentiss and Morgan up the block, but the two agents in the sedan, they're not with us.ผมเห็นเพรนทิส กับมอร์แกน ที่มุมถนน แต่มีเจ้าหน้าที่อีก 2 คนอยู่ในรถ พวกเขาไม่ได้กับเรา Reckoner (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วอ[N] palanquin, See also: sedan chair, litter, Count unit: คัน, หลัง, Thai definition: ยานที่มีลักษณะเป็นรูปเรือนหลังคาทรงจั่วสำหรับเจ้านายหรือข้าราชการฝ่ายในนั่ง ใช้คนหาม
รถเก๋ง[N] car, See also: sedan, automobile, Example: หล่อนเคยเห็นเขาในมาดหนุ่มนักเรียนโรงเรียนฝรั่ง ขับรถเก๋ง หน้าหยิ่ง สะอาด ราวกับดอกฟ้า, Count unit: คัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี้ยว[n.] (kīo) EN: Chines-style palanquin ; litter ; sedan chair   FR: palanquin de style chinois [m] ; litière [f]
รถเก๋ง[n. exp.] (rot keng) EN: car ; sedan ; automobile   FR: berline [f]
รถซีดาน[n.] (rot sīdān) EN: sedan   FR: berline (automobile)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล[n. exp.] (rotyon nang suanbukkhon) EN: automobile ; passenger car ; sedan   FR: voiture particulière [f]
เสลี่ยง[n.] (salīeng) EN: litter ; sedan chair ; palanquin   FR: palanquin [m]
เซอด็อง[TM] (Soēdǿng) EN: Sedan   FR: Sedan
ตัว[classif. (n.)] (tūa) EN: [classif. : animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...) ; clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...) ; cigarettes ; letters of the alphabet]   FR: [classif. : animaux, insectes, poissons ; objets possédant des pieds (tables, chaises ...) ; vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...)]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEDAN    S AH0 D AE1 N
SEDANO    S EY0 D AA1 N OW0
SEDANS    S AH0 D AE1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sedan    (n) (s i1 d a1 n)
sedans    (n) (s i1 d a1 n z)
sedan-chair    (n) - (s i1 d a1 n - ch e@ r)
sedan-chairs    (n) - (s i1 d a1 n - ch e@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Limousine {f}sedan [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
セダン[, sedan] (n) sedan; (P) [Add to Longdo]
押し被せ断層;押しかぶせ断層[おしかぶせだんそう, oshikabusedansou] (n) overthrust fault [Add to Longdo]
店棚;見世棚[みせだな, misedana] (n) (1) (arch) display shelf (in a store); (2) (usu. 見世棚) store; shop [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四门轿车[sì mén jiào chē, ㄙˋ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄠˋ ㄔㄜ, 轿 / ] sedan (motor car) [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] sedan [Add to Longdo]
色当[sè dāng, ㄙㄜˋ ㄉㄤ, / ] Sedan (French town) [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] sedan chair [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sedan \Se*dan"\, n. [Said to be named from Sedan, in France,
   where it was first made, and whence it was introduced into
   England in the time of King Charles I.]
   A portable chair or covered vehicle for carrying a single
   person, -- usually borne on poles by two men. Called also
   {sedan chair}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sedan
   n 1: a car that is closed and that has front and rear seats and
      two or four doors [syn: {sedan}, {saloon}]
   2: a closed litter for one passenger [syn: {sedan}, {sedan
     chair}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 sedan
   ... ago
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top