Search result for

secur

(144 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secur-, *secur*
English-Thai: Longdo Dictionary
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secure[ADJ] ไม่มีกังวล, See also: แน่นอน, ปลอดภัย, เชื่อถือได้, รับประกันได้, มั่นคง, มั่นใจได้, Syn. firm, fixed, safe, content, certain, sure, stable
secure[VT] ทำให้ปลอดภัย, See also: ป้องกัน, คุ้มกัน, Syn. protect, safeguard, make safe
secure[VT] ได้รับมา, See also: เอามา, ทำให้ได้ผล, Syn. obtain, acquire, achieve, gain
secure[VI] รับประกัน, See also: ทำให้มั่นใจ, ประกัน, รับรอง, Syn. confirm, insure, assure, warrant, guarantee
secure[VT] มัดให้แน่น, See also: ตรึง, รัด, กระชับ, Syn. fasten, tighten, strengthen
securer[N] ผู้ปลอดภัย, See also: ผู้เชื่อถือ
security[N] ความปลอดภัย, See also: สวัสดิภาพ, Ant. danger, risk
security[N] ความมั่นคง, See also: ความมั่นใจ, ความไร้กังวล, Syn. stability, assurance, surety, confidence
security[N] สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, See also: สิ่งคุ้มกันภัย, Syn. protection, shelter
security[N] ระบบรักษาความปลอดภัย, See also: ระบบป้องกันภัย, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ยาม, Syn. safeguards, guards

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
security(ซีเคียว'ริที) n. ความมั่นคง,ความปลอดภัย,สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย,เครื่องป้องกัน,การป้องกัน,มาตราการป้องกัน,การรับรอง,การค้ำประกัน,สิ่งค้ำประกัน,หลักทรัพย์ประกัน,หลักทรัพย์,หุ้น,ธนบัตร,คนรับรอง,คนค้ำประกัน adj. เกี่ยวกับการประกัน,ซึ่งค้ำประกัน. คำที่มีความ
security counciln. สภาความมั่นคงของสหประชาชาต'ประกอบด้วยสมาชิกถาวร5ประเทศ (สหรัฐอเมริกา,โซเวียต,ฝรั่งเศส,อังกฤษและจีน) และสมาชิกชั่วคราว10ประเทศที่มีวาระครั้งละ2ปี
computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้สามารถดึงข้อมูล ซึ่งบางทีเป็นความลับออกมาดู หรือแอบนำไปเผยแพร่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย ส่วนใหญ่ใช้รหัส ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ เราอาจอนุญาตเฉพาะคนบางคน หรือกลุ่มคนบางคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยต้องรู้รหัส ฉะนั้นในขณะที่มีการสร้างฐานข้อมูล ก็ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
government securityหลักทรัพย์หรือพันธบัตรของรัฐบาล
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นคง,ความไม่มั่นใจ,สิ่งที่ไม่แน่นอน
social security(ในสหรัฐอเมริกา) สวัสดิการสังคม,ระบบการประกันสังคม

English-Thai: Nontri Dictionary
secure(adj) มั่นคง,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไร้กังวล,มั่นใจได้
secure(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้แน่นหนา,ทำให้ปลอดภัย,จับกุม,รับรอง
security(n) หลักประกัน,ความปลอดภัย,สวัสดิการ,การป้องกัน,หลักทรัพย์
insecure(adj) ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,ไม่ปลอดภัย
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นใจ,ความไม่แน่นอน,ความไม่มั่นคง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secured transactionsกิจการที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
securityความมั่นคง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
securityความมั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
security๑. ความมั่นคง (ก. ปกครอง)๒. หลักประกัน, หลักทรัพย์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
securityความมั่นคง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
security communityชุมชนที่มั่นคง, ประชาคมที่มั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Security Councilคณะมนตรีความมั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
security interestสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
security moneyเงินประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
security, authorizedหลักทรัพย์รับอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secure Landfill
บริเวณที่เลือกหรือเตรียมไว้เพื่อการฝังกลบขยะ การฝังกลบกากของเสีย อันตรายตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการรั่วไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การปูด้วยชั้นดินเหนียว แผ่นพลาสติกโพลีเอทีลีน ความหนาแน่นสูงเพื่อกันการรั่วซึม โดยมีอายุใช้งานหรือมีอัตราการถมขยะที่ยาวนาน [สิ่งแวดล้อม]
Secured bondพันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน [การบัญชี]
Securitiesหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Securities and Exchange Commissionคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่วางนโยบายส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจ หรือองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์การออกหลักทรัพย์จำหน่ายของบริษัทต่าง ๆ การเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (takeover) รวมถึงการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ คณะกรรมการนี้มีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า SEC หรือ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Securities companyบริษัทหลักทรัพย์ [การบัญชี]
Securities fraudการฉ้อโกงหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Securities industryบริษัทหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Securities lendingการให้ยืมหลักทรัพย์
การโอนหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากผู้ให้ยืมไปยังผู้ยืม โดยผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ยืมคืนให้กับผู้ให้ยืมเมื่อถึงวันครบกำหนดสัญญา และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่ผู้ยืมไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยืมคืนได้ ผู้ยืมจึงตกลงโอนทรัพย์สินในคราวเดียวกัน เพื่อวางเป็นประกันให้กับผู้ให้ยืม ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเงินสดหรือหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน โดยผู้ให้ยืมจะคืนทรัพย์สินที่วางเป็นประกันเมื่อได้รับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมคืนจากผู้ยืม ในระหว่างที่ยังไม่คืนหลักทรัพย์ หากมีสิทธิประโยชน์ใด ๆ เกิดขึ้น เช่น เงินปันผล สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้นจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ยืมจะต้องชดเชยสิทธิประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ยืม [ตลาดทุน]
Securities lendingการให้ยืมหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Securitizationการแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
การนำสินทรัพย์ของผู้ระดมทุน (originator) ซึ่งอาจจะมีสภาพคล่องในการซื้อขายต่ำมากองรวมกัน (Pool Assets) เช่น ลูกหนี้เงินกู้ที่อยู่อาศัย เงินกู้บัตรเครดิต หรือเงินกู้ซื้อรถยนต์ เป็นต้น และโอนให้กับบริษัทตัวกลางที่จัดตั้งขึ้น (special purpose vehicle : SPV) เพื่อออกหลักทรัพย์ที่มีกองสินทรัพย์ข้างต้นหนุนหลัง (asset backed securities หรือ ABS) เพื่อจำหน่ายให้แก่ นักลงทุนทั่วไป หรือขายแบบเจาะจง (Private Placement) ให้นักลงทุนสถาบันเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่ม ซึ่งนักลงทุนสามารถนำหลักทรัพย์ดังกล่าวไปขายต่อได้ โดยมีสภาพคล่องสูงขึ้น ทั้งนี้ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะมาจากกระแสรายได้จากกองสินทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
secured loan (n) เงินกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
secured partyฝ่ายที่มีหลักประกัน
securities and exchange act (n) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
security bondหลักทรัพย์ประกัน
security camera (n) กล้องวงจรปิด
security interest สิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Security!ขอโทษฮะ Warrior (2010)
- Security!- ยาม Eye to Eye (2013)
It would be tragic, if the DDS decided Chloe was a threat to national security after all.มันคงจะแย่นะ ถ้าหากโคลอี้\ ถูกหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ Odyssey (2008)
Lex had her arrested by the Department of Domestic Security, but the DDS claims to have no record of her.เล็กซ์ทำให้ เธอถูกหน่วยงานรักษาความมั่งคงแห่งชาติจับไป แต่ที่นั่นบอกว่า ไม่มีบันทึกการโดนจับของเธอ Odyssey (2008)
Chloe Sullivan was never arrested by the Department of Domestic Security.โคอี้ไม่ได้ถูกหน่วยงานรักษาความปลอดภัยจับกุมตัวไป Odyssey (2008)
The way I jammed the security system, we've got 15 minutes max. Stay behind me.เราต้องเข้าไปในระบบรักษาความปลอดภัย ต้องใช้เวลา 15 นาที อยู่ข้างหลังผมไว้นะ Odyssey (2008)
Security's closing in on him. They already have Dinah and A.C.รปภ.จับเขาไว้แล้ว พร้อมกับ ไดนาและAC Odyssey (2008)
Planet security handling it.หน่วยรักษาความปลอดภัยกำลังจัดการอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
Now go help secure those gravity tethers.ไปป้องกันเขตแรงดึงดูด Dead Space: Downfall (2008)
Securing the last anchor now. We'll be moving out momentarily.เราคุ้มกันตัวสมอตัวสุดท้ายอยู่จะไปเดี๋ยวนี้ Dead Space: Downfall (2008)
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
We need to send a security team down there now, Captain.ตอนนี้เราต้องรีบส่งคนลงไปแล้วนะกัปตัน Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secur2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
securAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
securA firewall will guarantee Internet security.
securAll you have to do to secure a seat is to wait in line.
securBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
securCan you secure me two good seats for the concert?
securColumbus secured this region of interests.
securDon't climb that ladder - it's not secure.
securDo you feel secure about the future?
securDo you require a security deposit?
securFederal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.
securGermany adopted a social security system in the 1880's.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักประกัน[N] security, See also: promise, assurance, Example: การตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมาคัดเลือกครูนั้น ไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลจากนักการเมืองท้องถิ่น, Thai definition: หลักที่ยืนยันเพื่อความมั่นคง หรือปลอดภัย
อย่างปลอดภัย[ADV] safely, See also: securely, Syn. โดยสวัสดิภาพ, Example: นักท่องเที่ยวและพรานป่ากลับออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัย
แน่นแฟ้น[ADV] firmly, See also: securely, stably, Syn. มั่นคง, เหนียวแน่น, Ant. สั่นคลอน, Example: ศาสนาพุทธเป็นสถาบันสำคัญที่เป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยอย่างแน่นแฟ้น
ร่มเย็น[ADJ] peaceful, See also: secure and peaceful, Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข, Example: เด็กที่เกิดมาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวที่ร่มเย็น ตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งเติบใหญ่ ย่อมมีบุคคลิกภาพที่ดี
สวัสดิภาพ[N] safety, See also: security, Syn. ความสะดวก, ความปลอดภัย, Example: เธอให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสวัสดิภาพและการพัฒนาทางด้านการศึกษา
ผู้เฝ้าประตู[N] guard, See also: security guard, sentry, lookout, sentinel, Example: อาคารส่วนนี้จะมีผู้เฝ้าประตูอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่คอยมุ่งเอาใจใส่หรือดูแลการเข้า-ออกของผู้คนอยู่ที่ประตู
แน่น[ADV] securely, See also: solidly, firmly, fast, Syn. มั่นคง, คงที่, กระชับ, Ant. คลอน, หลวม, Example: ผมจัดการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบ้าน, Thai definition: อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน
ยาม[N] security guard, See also: guard, sentry, watchman, Syn. ยามรักษาการณ์, พนักงานรักษาความปลอดภัย, Example: บริเวณกระทรวงสาธารณสุขมียามดูแลตลอด 24 ชั่วโมง, Thai definition: คนเฝ้าสถานที่ หรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา, Notes: (บาลี)
สวัสดี[N] safety, See also: security, Syn. ความปลอดภัย, Example: หางเสือเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี
พนักงานรักษาความปลอดภัย[N] security guard, Syn. รปภ., Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่ระวังดูแลให้มีความปลอดภัยในสถานที่หนึ่งๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรประกันสังคม[n. exp.] (bat prakan sangkhom) EN: social security card   FR: carte de sécurité sociale [f]
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย[n. exp.] (jaonāthī khwām pløtphai) EN: security officer   FR: responsable de la sécurité [m]
การออกหลักทรัพย์[n. exp.] (kān øk laksap) EN: issue of securities   
การประกันสังคม[n. exp.] (kān prakan sangkhom) EN: social security ; social security insurance   FR: sécurité sociale [f] ; couverture sociale [f]
การซื้อขายหุ้น[n. exp.] (kān seūkhāi hun) EN: stockbroking ; securities trade   FR: bourse [f]
คณะมนตรีความมั่นคง[X] (khanamontrī khwām mankhong) EN: The Security Council   
เข็มขัดนิรภัย[n. exp.] (khemkhat niraphai) EN: seat belt ; safety belt   FR: ceinture de sécurité [f]
เขตปลอดภัย[n. exp.] (khēt pløtphai) EN: safety zone   FR: périmètre de sécurité [m]
คนยาม[n.] (khon yām) EN: guard   FR: garde [m] ; agent de sécurité [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SECURE    S IH0 K Y UH1 R
SECURED    S IH0 K Y UH1 R D
SECURES    S IH0 K Y UH1 R Z
SECURELY    S IH0 K Y UH1 R L IY0
SECURING    S IH0 K Y UH1 R IH0 NG
SECURITY    S IH0 K Y UH1 R AH0 T IY0
SECURITIZE    S IH0 K Y UH1 R AH0 T AY2 Z
SECURITIES    S IH0 K Y UH1 R AH0 T IY0 Z
SECURITY'S    S IH0 K Y UH1 R AH0 T IY0 Z
SECURITIES'    S IH0 K Y UH1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secure    (v) (s i1 k y u@1 r)
secured    (v) (s i1 k y u@1 d)
secures    (v) (s i1 k y u@1 z)
securely    (a) (s i1 k y u@1 l ii)
securing    (v) (s i1 k y u@1 r i ng)
security    (n) (s i1 k y u@1 r i t ii)
Securicor    (n) (s i1 k y u@1 r i k oo r)
Securitate    (n) (s @ k y uu1 @ t ei t)
securities    (n) (s i1 k y u@1 r i t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
みなし有価証券[みなしゆうかしょうけん, minashiyuukashouken] (n) deemed securities [Add to Longdo]
アクセス保護手続き[アクセスほごてつづき, akusesu hogotetsuduki] (n) {comp} access security procedure [Add to Longdo]
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
インセキュリティー[, insekyuritei-] (n) insecurity [Add to Longdo]
インターネットセキュリティ[, inta-nettosekyuritei] (n) Internet security [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保安自动化[bǎo ān zì dòng huà, ㄅㄠˇ ㄢ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] security automation [Add to Longdo]
保安部队[bǎo ān bù duì, ㄅㄠˇ ㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] security forces [Add to Longdo]
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, ] secure; sound [Add to Longdo]
安全局[ān quán jú, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ, ] security authorities [Add to Longdo]
安全性[ān quán xìng, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] security; safety [Add to Longdo]
安全考虑[ān quán kǎo lǜ, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ, / ] security consideration [Add to Longdo]
抵押品[dǐ yā pǐn, ㄉㄧˇ ㄧㄚ ㄆㄧㄣˇ, ] security (property held against a loan); mortgaged property [Add to Longdo]
证券化率[zhèng quàn huà lǜ, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˋ, / ] securitization ratio [Add to Longdo]
铁饭碗[tiě fàn wǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, / ] secure employment (lit. iron rice bowl) [Add to Longdo]
[gǒng, ㄍㄨㄥˇ, / ] secure; solid [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セキュリティ[せきゅりてい, sekyuritei] security [Add to Longdo]
セキュリティシステム[せきゅりていしすてむ, sekyuriteishisutemu] security system [Add to Longdo]
セキュリティリスク[せきゅりていりすく, sekyuriteirisuku] security risk [Add to Longdo]
セキュリティ管理[セキュリティかんり, sekyuritei kanri] security management [Add to Longdo]
データ機密保護[データきみつせいほご, de-ta kimitsuseihogo] data security [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling [Add to Longdo]
安全保護サービス[あんぜんほごサービス, anzenhogo sa-bisu] security service [Add to Longdo]
安全保護ラベル[あんぜんほごラベル, anzenhogo raberu] security label [Add to Longdo]
安全保護監査[あんぜんほごかんさ, anzenhogokansa] security audit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top