Search result for

sectional

(36 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sectional-, *sectional*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sectional[ADJ] เป็นตอนๆ, See also: เป็นส่วนๆ, เฉพาะส่วน, ประกอบด้วยหลายส่วนที่เป็นอิสระต่อกัน, Syn. fractional, partial, separated, Ant. whole, united
sectionally[ADV] เป็นตอนๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
sectional(adj) เป็นส่วนๆ,เป็นตอนๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sectional impressionรอยพิมพ์แยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectional investmentเบ้าแยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectional partial dentureฟันปลอมแยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectionalismคตินิยมถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sectionally continuous; piecewise continuousต่อเนื่องเป็นช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sectional (n) ชุดโซฟา, โซฟาเข้ามุม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
we'll be fine. Maybe for the invitationals, but not for the sectionals and certainly not the regionals. The wheelchair kid's right.ไม่มีปัญหา แค่ร้องโชว์คงได้ แต่ประกวดคงไม่ไหว แข่งระดับภาคยิ่งแย่แน่ๆ มนุษย์ล้อพูดถูก ยัยเรเชลนั่น ชอบทำผมโมโห แต่เธอร้องเก่งจริง เรเชลลาออก The Rhodes Not Taken (2009)
Had an agreement that you were going to show me Your glee club set list for sectionals. Sorry, sue.ฉันจำได้ว่า นายจะให้ฉันดู รายชื่อเพลงในการแข่งระดับเขต Hairography (2009)
Would you remind me once again The names of the schools you'll be competing against at sectionals?ฉันขอรายชื่อ ร.ร.ที่เป็นคู่แข่ง ระดับเขตของเราอีกทีสิ Hairography (2009)
They'll know exactly how to beat us at sectionals.พวกเค้าเล่นงานเราได้แน่ Hairography (2009)
Has been passing along our set list for sectionals To you.ผมคิดว่าโค้ชทีมเชียร์ของเรา ส่งรายชื่อเพลงให้คุณ Hairography (2009)
I did some thinking last night. I think I found our new number for sectionals.ฉันนอนคิดเมื่อคืน คิดว่าเราได้เพลงใหม่แล้วล่ะ Hairography (2009)
And I'm worried about our chances for sectionals.ฉันเป็นห่วงโอกาสเรา ในระดับเขต Hairography (2009)
This is their set list from sectionals.นี่คือรายชื่อเพลง ที่จะแข่งระดับเขต Hairography (2009)
Will's busy getting the kids ready for sectionalsวิลล์ยุ่งกับการเตรียมแข่ง Mattress (2009)
But, sectionals is a week from Saturday.ѹдѺࢵ Mattress (2009)
I, um, I totally forgot about sectionals.ฉัน.. ลืมแข่งระดับเขตไปเลย Mattress (2009)
Are going to take sectionals this year?- กำลังจะชนะระดับเขต ในปีนี้? Mattress (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sectionalThe conflicts among leaders resulted in unhealthy sectionalism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาตกกล้า[N] seedling field, See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field, Syn. ตากล้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง, Count unit: ตา, Thai definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตาตกกล้า[N] seedling field, See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field, Syn. ตากล้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง, Count unit: ตา, Thai definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า

CMU English Pronouncing Dictionary
SECTIONAL    S EH1 K SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sectional    (j) (s e1 k sh @ n l)
sectionalism    (n) (s e1 k sh @ n @ l i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnittzeichnung {f}sectional drawing [Add to Longdo]
Querschnittsdurchmesser {m}sectional diameter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セクショナリズム[, sekushonarizumu] (n) sectionalism [Add to Longdo]
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms [Add to Longdo]
切断図[せつだんず, setsudanzu] (n) sectional drawing [Add to Longdo]
地域主義[ちいきしゅぎ, chiikishugi] (n) regionalism; sectionalism; localism [Add to Longdo]
分派主義[ぶんぱしゅぎ, bunpashugi] (n) sectarianism; sectionalism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sectional \Sec"tion*al\, a.
   1. Of or pertaining to a section or distinct part of larger
    body or territory; local.
    [1913 Webster]
 
       All sectional interests, or party feelings, it is
       hoped, will hereafter yield to schemes of ambition.
                          --Story.
    [1913 Webster]
 
   2. Consisting of sections, or capable of being divided into
    sections; as, a sectional steam boiler.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sectional
   adj 1: relating to or based upon a section (i.e. as if cut
       through by an intersecting plane); "a sectional view";
       "sectional drawings"
   2: consisting of or divided into sections; "a sectional sofa";
     "sectioned plates" [syn: {sectional}, {sectioned}]
   3: related or limited to a distinct region or subdivision of a
     territory or community or group of people; "sectional
     tensions arose over slavery"
   n 1: a piece of furniture made up of sections that can be
      arranged individually or together

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top