Search result for

secrete

(37 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secrete-, *secrete*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secrete[VT] หลั่ง, See also: ปล่อยออก, ไหล, Syn. emit, excrete, discharge
secrete[VT] ซ่อนเร้น, See also: หลบเร้น, ปิดบัง, แอบซ่อน, Syn. hide, conceal, cover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secrete(ซีคริท') vt. ปล่อยออก,คัดหลั่ง,ซ่อน,ซ่อนเร้น,ปิดบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
secrete(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ซุกซ่อน,ปล่อยออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secreteหลั่ง, คัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The substances secreted by these plants can be recognized by our bodies.สารลึกลับที่ซ่อนอยู่ในพืช อาจเป็นที่ต้องการของร่างกายเรา Home (2009)
Certain species of parasite have been known to naturally secrete opiates.ในบางทีปรสิต บางสายพันธุ์ที่รู้จักกัน มีอนุพันธุ์ฝิ่นตามธรรมชาติ ที่ไม่มีใครรู้ก็ได้ Snakehead (2009)
It secretes a remarkable immune-boosting enzyme.ยังเป็นความลับอยู่ เป็นเอ็นไซม์ที่เร่งสร้าง ภูมิคุ้มกันอย่างน่าทึ่ง Snakehead (2009)
Okay, say I've stolen an incalculable fortune and secreted it away.โอเค สมมติว่าฉันขโมยสมบัติล้ำค่า แล้วนำมันไปซ่อนไว้ล่ะ Taking Account (2011)
Yeah, they secrete it in their sweat or something.ใช่ พวกเขาหลั่งมัน ออกมากับเหงื่อหรืออะไรบางอย่าง Lonelyhearts (2011)
To secrete one kind of to be called to promote estrus raw silk hormone.เยี่ยมมาก Spellbound (2011)
He secretes pheromones I need to gain entrance into the Temple.ฟีโรโมนของเขา เปิดทางเข้าวิหารได้ The Ceremony (2013)
Caesar is within Sinnuessa, secreted among the rebels.ซีซาร์อยู่ในไซนูเอสซา ปลอมตัวปะปนอยู่กับพวกกบฏ Blood Brothers (2013)
"Its muscles secrete a highly concentrated acid, allowing them to burn and slice through their victims."ร่างกายของมันปล่อยกรดเข้มข้นออกมา กรดนั้นจะเผาไหม้เเล้วผ่าเหยื่อของมัน Nameless (2013)
The Musai's lips secrete a kind of psychotropic substance for which there's no medicinntidote.ริมฝีปากของมูไซจะหลั่งชนิดของสารออกฤทธิ์ต่อประสาท ซึ่งมันไม่ใช่ Medicinntidote Kiss of the Muse (2013)
We're going to go home and I will see you and Mrs. Barlow secreted away before anybody knows you're gone.พวกเรากำลังจะกลับบ้าน และข้าจะต้องได้เห็นเจ้า และคุณนายบาร์โลว์แอบหลบหนีไปซะ ก่อนที่ทุกคนจะรู้ว่าเจ้าหนีไปแล้ว VIII. (2014)
Um, ACTH is a hormone secreted by the pituitary during moments of terror.เอซีทีเอชคือฮอร์โมนที่หลั่ง จากต่อมพิทูอิทารี เมื่อตกใจกลัว I, Witness (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อาวุธลับ[n. exp.] (āwut lap) FR: arme secrète [f]
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily   FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
เม้ม[v.] (mēm) EN: hide ; conceal ; secrete ; keep back   FR: cacher
เร้น[v.] (ren = rēn) EN: hide ; conceal ; secrete ; stash ; cover up   FR: cacher ; dissimuler
ตำรวจลับ[n. exp.] (tamrūat lap) EN: secret police ; plainclothesman ; plainclothes policeman ; police in civilian clothes   FR: police secrète [f]
ตำรวจลับ[n. exp.] (tamrūat lap) EN: secret police; security police   FR: police secréte [f]
ถ่ายออก[v. exp.] (thāi øk) FR: excréter ; sécréter
อย่างลับ ๆ[adv.] (yāng lap-lap) FR: secrètement

CMU English Pronouncing Dictionary
SECRETE    S IH0 K R IY1 T
SECRETED    S AH0 K R IY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secrete    (v) (s i1 k r ii1 t)
secreted    (v) (s i1 k r ii1 t i d)
secretes    (v) (s i1 k r ii1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬼乳;奇乳[きにゅう, kinyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates) [Add to Longdo]
魔乳[まにゅう, manyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分泌[fēn mì, ㄈㄣ ㄇㄧˋ, ] secrete [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] secrete; pour off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secrete \Se*crete"\, v. t. [imp. & p. p. {Secreted}; p. pr. &
   vb. n. {Secreting}.] [L. secretus separated, secret, hidden,
   p. p. of secernere. See {Secret}, and cf. {Discrete},
   {Discreet}.]
   1. To deposit in a place of hiding; to hide; to conceal; as,
    to secrete stolen goods; to secrete one's self.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) To separate from the blood and elaborate by the
    process of secretion; to elaborate and emit as a
    secretion. See {Secretion}.
    [1913 Webster]
 
       Why one set of cells should secrete bile, another
       urea, and so on, we do not know.   --Carpenter.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To conceal; hide. See {Conceal}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secrete
   v 1: generate and separate from cells or bodily fluids; "secrete
      digestive juices"; "release a hormone into the blood
      stream" [syn: {secrete}, {release}]
   2: place out of sight; keep secret; "The money was secreted from
     his children"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top