Search result for

secretary

(92 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secretary-, *secretary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secretary[N] เลขานุการ, See also: ตำแหน่งเลขานุการ
secretary[N] ผู้จัดการ (ของสมาคม)
secretary[N] รัฐมนตรี, See also: เจ้าหน้าที่ระดับสูง, เลขาธิการ, Syn. secretaire
secretary[N] โต๊ะเขียนหนังสือ (เครื่องเรือน), See also: โต๊ะหนังสือที่มีลิ้นชักและตู้หนังสือ, Syn. writing desk, escritoire
secretary bird[N] นกแอฟริกาตระกูล Sagittarius serpentarius, See also: มีขนหัวมีลักษณะคล้ายปากกาขนนก
secretary-general[N] เลขาธิการใหญ่ (เช่น เลขาธิการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ), See also: เลขาธิการ
Secretary of State[N] รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secretary(เซค'ริเทอรี) n. เลขานุการ,เลขาธิการ,เลขานุการส่วนตัว,ผู้ทำหนังสือ,รัฐมนตรี,เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของรัฐ,โต๊ะเขียน, See also: secretaryship n. pl. secretaries, Syn. stenographer
secretary of staten. รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกา, (อังกฤษ) รัฐมนตรี
secretary-general(เซค'ริเทอร'เจน'เนอเริล) n. เลขาธิการใหญ่,หัวหน้าหน่วยงานของsecretariat (ดู)
home secretaryรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
private secretaryn. เลขานุการส่วนตัว
undersecretary(อันเดอะเซค'ริเทอรี) adj. ปลัดกระทรวง

English-Thai: Nontri Dictionary
secretary(n) เลขาธิการ,เลขานุการ,รัฐมนตรี,โต๊ะเขียนหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secretaryโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secretaryเลขานุการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Secretary of State๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Secretary of State๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Secretary, Permanentปลัดกระทรวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretary-generalเลขาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Secretary of State (n ) เสนาบดีใหญ่ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีประจำอยู่ในสองกระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงปิตุภูมิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm as much a secretary as you are a French maid.ฉันเป็นผู้ช่วย ส่วนเธอก็เป็นแม่บ้าน Odyssey (2008)
If you're not a secretary, who are you?ถ้าเธอไม่ใช่เลขา แล้วเธอเป็นใคร? Odyssey (2008)
I'll be Secretary Kim if I drink tonight again.ถ้าคืนนี้ฉันดื่มอีก ฉันต้องกลายเป็นเลขาคิมแน่เลย Beethoven Virus (2008)
Yes, since you've resigned, our Secretary Kim recommended him to me immediately.ใช่ ตั้งแต่คุณยอม เลขาคิม ก็แนะนำเขาให้ผมในทันที Beethoven Virus (2008)
Secretary Kim, bring it here.เลขาคิม หยิบมันมานี่สิ Beethoven Virus (2008)
Secretary Kim, did you bring the pen and papers?เลขาคิม, มีกระดาษกับปากกาหรือเปล่า? Beethoven Virus (2008)
Secretary Fox. Glad you could make it.เจ้าหน้าที่ฟ๊อกซ์ ดีใจที่คุณมาช่วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I assume Secretary Whitmore's coming?ผมนึกว่าเจ้าหน้าที่วิทมอร์จะมาซะอีก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I work in the restaurant, not a secretary.ผม.. ทำงานในภัตตาคาร, ไม่ใช่เลขาฯ Episode #1.7 (2008)
As President Guk's secretary for overseas matters...ในฐานะเลขาฯท่านประธานกุ๊ก ในเรื่องต่างประเทศ... Episode #1.7 (2008)
My secretary will let you know the schedule.เลขาฯของฉัน จะแจ้งให้คุณรู้เรื่องกำหนดการ Episode #1.8 (2008)
I've been on the phone all morning with the appointment secretary of the police commission;ฉันอยู่ในสายโทรศัพท์ ตลอดช่วงเช้า นัดพบกับ เลขานุการ ตำรวจแห่งชาติ Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secretaryAs a secretary she is a prize.
secretaryDo you know, girl, that you're the first secretary I've ever had who stood up to me?
secretaryHe dictated several letters to his secretary.
secretaryHe dismissed his secretary, who was very idle.
secretaryHe engaged a new secretary.
secretaryHe had his secretary make another copy.
secretaryHe had his secretary translate the letter into English.
secretaryHe had his secretary type his report.
secretaryHe had his secretary type letter.
secretaryHe had to part with his secretary because she got married.
secretaryHe had to part with his secretary when she got married.
secretaryHe handed the letter to the secretary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บันทึก[N] recorder, See also: secretary (for a meeting), Syn. คนบันทึก, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,
เสนาบดี[N] minister, See also: Secretary of State, Syn. เจ้ากระทรวง, Example: พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมีคุณานุประการนับมากมายต่อการพัฒนาการศาลและกฎหมาย, Notes: (โบราณ)
เลขานุการ[N] secretary, Syn. ผู้ช่วย, Example: ในฐานะที่ผมเองเป็นเลขานุการของท่านก็เลยต้องดูแลงานบางส่วนที่ท่านมอบหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่ทำงานแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา
เลขา[N] secretary, See also: lady secretary, Syn. เลขานุการ, เลขานุการิณี, Example: พวกนักธุรกิจดังๆ มักจะมีเลขาสาวสวยส่วนตัวกันทุกคน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือตามที่ผู้ใหญ่สั่ง
อักษรเลข[N] secretary of the provincial governor, Thai definition: ตำแหน่งในคณะกรมการปกครองท้องที่มีมาแต่โบราณ, ต่อมาใช้เรียกผู้ทำหน้าที่เลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด
นายเวร[N] secretary of a commissioned officer, See also: secretary to the police superior, Count unit: คน, Thai definition: นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร มีหน้าที่เป็นเลขานุการของผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าตน เช่น นายเวรผู้บังคับการ นายเวรผู้บัญชาการ นายเวรอธิบดี หรือเป็นหัวหน้าปกครองเจ้าหน้าที่เสมียนพนักงานในบังคับบัญชาเป็นต้น
เลขานุการิณี[N] secretary, See also: lady secretary, Count unit: คน, Thai definition: เลขานุการที่เป็นผู้หญิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator   FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
เลขา[n.] (lēkhā) EN: secretary ; lady secretary   FR: secrétaire [f]
เลขานุการ[n.] (lēkhānukān) EN: secretary   FR: secrétaire [f]
เลขานุการิณี[n.] (lēkhānukārinī) EN: woman private secretary ; secretary ; lady secretary   FR: secrétaire particulière [f]
เลขาผู้บริหาร[n. exp.] (lēkhā phūborihān) EN: executive secretary   
เลขาส่วนตัว[n. exp.] (lēkhā suantūa) EN: private secretary   FR: secrétaire particulière [f]
เลขาธิการ[n. exp.] (lēkhāthikān) EN: secretary-general   FR: secrétaire général [m]
ปลัดกระทรวง[n. exp.] (palat krasūang) EN: permanent secretary ; under-secretary of a ministry ; under-secretary of state   
ผู้บันทึก[n.] (phūbantheuk) EN: recorder ; secretary (for a meeting) ; memoirist   
รัฐมนตรี[n.] (ratthamontrī) EN: minister ; government minister ; cabinet minister ; secretary   FR: ministre [m, f] ; ministre d'État [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SECRETARY    S EH1 K R AH0 T EH2 R IY0
SECRETARY'S    S EH1 K R AH0 T EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secretary    (n) (s e1 k r @ t r ii)
Secretary-Genera    (n) - (s e2 k r i t e r i - jh e1 n r @ l)
Secretary-Genera    (n) - (s e2 k r i t e r i - jh e1 n r @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenminister {m}Secretary of the Interior [Am.] [Add to Longdo]
Rennsekretär {m}secretary of the meeting [Add to Longdo]
Sekretärin {f}; Sekretär {m}; Schriftführer {m} | Sekretärinnnen {pl}; Sekretäre {pl}secretary | secretaries [Add to Longdo]
Wirtschaftsminister {m}Secretary of State for Trade and Industry; Trade and Industry Secretary [Br.] [Add to Longdo]
Wirtschaftsminister {m}Secretary of Commerce [Am.] [Add to Longdo]
Sekretär {m} [ornith.]Secretary Bird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナン[, anan] (n) Annan, Kofi (former UN Secretary-General) [Add to Longdo]
セクレタリー[, sekuretari-] (n) secretary [Add to Longdo]
右筆;祐筆[ゆうひつ, yuuhitsu] (n) private secretary; amanuensis [Add to Longdo]
鞄持ち;鞄持;かばん持ち[かばんもち, kabanmochi] (n) (1) private secretary; (2) (derog) flunky; someone who is always following around someone of high rank; (3) someone who carries a bag for someone; luggage carrier; carrying a bag [Add to Longdo]
官房長[かんぼうちょう, kanbouchou] (n) Chief Cabinet Secretary [Add to Longdo]
官房長官[かんぼうちょうかん, kanbouchoukan] (n) Chief Cabinet Secretary; (P) [Add to Longdo]
幹事[かんじ, kanji] (n,vs) executive secretary; coordinator; organizer; person in charge of making arrangements; (P) [Add to Longdo]
幹事長[かんじちょう, kanjichou] (n) chief secretary (usu. of a party); secretary-general [Add to Longdo]
[げん, gen] (n,n-suf) (1) (arch) special Nara-period administrative division for areas containing a detached palace (Yoshino and Izumi); (n) (2) (arch) (See 大宰府) secretary; third highest-ranking officials in the Dazaifu [Add to Longdo]
翰長[かんちょう, kanchou] (n) Cabinet (Chief) Secretary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书记[shū ji, ㄕㄨ ㄐㄧ˙, / ] secretary; clerk, #1,862 [Add to Longdo]
秘书长[mì shū zhǎng, ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄓㄤˇ, / ] secretary-general, #4,829 [Add to Longdo]
秘书[mì shū, ㄇㄧˋ ㄕㄨ, / ] secretary, #5,405 [Add to Longdo]
国务卿[guó wù qīng, ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄑㄧㄥ, / ] Secretary of State, #11,364 [Add to Longdo]
总干事[zǒng gàn shi, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄢˋ ㄕ˙, / ] secretary-general, #20,866 [Add to Longdo]
保安局局长[bǎo ān jú jú zhǎng, ㄅㄠˇ ㄢ ㄐㄩˊ ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ, / ] Secretary for Security (Hong Kong) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secretary \Sec"re*ta*ry\, n.; pl. {Secretaries}. [F.
   secr['e]taire (cf. Pr. secretari, Sp. & Pg. secretario, It.
   secretario, segretario) LL. secretarius, originally, a
   confidant, one intrusted with secrets, from L. secretum a
   secret. See {Secret}, a. & n.]
   1. One who keeps, or is intrusted with, secrets. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. A person employed to write orders, letters, dispatches,
    public or private papers, records, and the like; an
    official scribe, amanuensis, or writer; one who attends to
    correspondence, and transacts other business, for an
    association, a public body, or an individual.
    [1913 Webster]
 
       That which is most of all profitable is acquaintance
       with the secretaries, and employed men of
       ambassadors.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. An officer of state whose business is to superintend and
    manage the affairs of a particular department of
    government, and who is usually a member of the cabinet or
    advisory council of the chief executive; as, the secretary
    of state, who conducts the correspondence and attends to
    the relations of a government with foreign courts; the
    secretary of the treasury, who manages the department of
    finance; the secretary of war, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. A piece of furniture, with conveniences for writing and
    for the arrangement of papers; an escritoire.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The secretary bird.
    [1913 Webster]
 
   {Secretary bird}. [So called in allusion to the tufts of
    feathers at the back of its head, which were fancifully
    thought to resemble pens stuck behind the ear.] (Zool.) A
    large long-legged raptorial bird ({Gypogeranus
    serpentarius}), native of South Africa, but now
    naturalized in the West Indies and some other tropical
    countries. It has a powerful hooked beak, a crest of long
    feathers, and a long tail. It feeds upon reptiles of
    various kinds, and is much prized on account of its habit
    of killing and devouring snakes of all kinds. Called also
    {serpent eater}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See the Note under {Clerk}, n., 4.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secretary
   n 1: a person who is head of an administrative department of
      government
   2: an assistant who handles correspondence and clerical work for
     a boss or an organization [syn: {secretary}, {secretarial
     assistant}]
   3: a person to whom a secret is entrusted [syn: {repository},
     {secretary}]
   4: a desk used for writing [syn: {secretary}, {writing table},
     {escritoire}, {secretaire}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sec.
 
 1. (kıs.) secant, second, secretary, section, Just a sec. (k. dili) Bir saniye!
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top