Search result for

secrecy

(45 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secrecy-, *secrecy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secrecy[N] ความลับ, See also: การปิดบัง, ความเป็นส่วนตัว, ความเร้นลับ, ความลึกลับ, การเก็บความลับ, Syn. silence, secret, mystery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secrecy(ซี'คริซี่) n. ความลับ,การปิดบัง,การอำพราง,สภาพที่เป็นส่วนตัว,ความเร้นลับ,ความลึกลับ,การสงวนปากสงวนคำ, Syn. secretiveness,stealth

English-Thai: Nontri Dictionary
secrecy(n) การเก็บความลับ,การปกปิด,การปิดปัง,การอำพราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secrecy, administrativeความลับทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secrecyความลับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it's such a proud thing to do, then why do it in secrecy?ถ้าทำในสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ แล้วทำไมต้องปิดเป็นความลับด้วย? Beethoven Virus (2008)
You've practiced in secrecy all this time. How can I believe you that you really quit?ดเธอหลอกแนมาตลอดเวลา แล้วฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงว่าเธอจะลาออกจริงๆ? Beethoven Virus (2008)
You Americans, you are incapable of secrecy because you are a democracy.พวกอเมริกันอย่างคุณเก็บความลับไม่ค่อยได้ Body of Lies (2008)
Elsa, I was sworn to secrecy.เอลซ่า ผมสาบานว่าจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
The notion of secrecy is central to Western literature.แนวคิดเรื่องความลับถือเป็นหัวใจ ของวรรณกรรมตะวันตก The Reader (2008)
When are we finally going to get to meet her? Yeah. Why all the secrecy?แพตตี้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นฟ้อง แต่เธอไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้มาก Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
No secrecy.ทำไมล่ะ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
And, in absolute secrecy he was given a bone marrow transplant.และก็มีความลับอย่างหนึ่ง... .... เขาได้รับการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก Episode #1.8 (2009)
I know that secrecy is a lot to ask for.ฉันรู้ว่า ความลับมันมีมากมายเกินที่จะถาม Reversals of Fortune (2009)
I know secrecy is a lot to ask for,ฉันรู้ว่ามันมีความลับมากมายที่อยากจะถาม The Freshmen (2009)
These facilities pride themselves on secrecy.พวกโรงงานทิฐิเหล่านั้น ปิดเป็นความลับเอาไว้ Momentum Deferred (2009)
But she swore me to secrecy.แต่เธอให้ผมสาบานว่า จะเก็บเป็นความลับ A Night at the Bones Museum (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secrecyIt was told me under pledge of secrecy.
secrecySecrecy is of the essence in this matter.
secrecyThe conference was cloaked in secrecy.
secrecyThis plan requires secrecy.
secrecyWe bound her to secrecy.
secrecyWe bound him secrecy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
ความลับทางการบริหาร[n. exp.] (khwāmlap thāng kān børihān) EN: administrative secrecy   

CMU English Pronouncing Dictionary
SECRECY    S IY1 K R AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secrecy    (n) (s ii1 k r @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefgeheimnis {n}secrecy of letter [Add to Longdo]
Geheimhaltungsvereinbarung {f}secrecy agreement [Add to Longdo]
Heimlichkeit {f} | Heimlichkeiten {pl}secrecy | secrecies [Add to Longdo]
Postgeheimnis {n}secrecy of the post [Add to Longdo]
Wahlgeheimnis {n}secrecy of the ballot; confidentiality of the ballot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠し立て[かくしだて, kakushidate] (n,vs) secrecy [Add to Longdo]
隠密[おんみつ, onmitsu] (adj-na,n,adj-no) privacy; secrecy; spy; detective [Add to Longdo]
機密[きみつ, kimitsu] (n) secrecy; highly classified information; (P) [Add to Longdo]
極秘[ごくひ, gokuhi] (adj-na,n,adj-no) absolute secrecy; (P) [Add to Longdo]
口止め[くちどめ, kuchidome] (n,vs) forbidding to speak; muzzling (a person); bribing into secrecy; (P) [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) (1) I; me; (n,adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) [Add to Longdo]
内緒(P);内証;内所[ないしょ(P);ないしょう(内証), naisho (P); naishou ( nai shou )] (n,adj-no) (1) secrecy; confidentiality; privacy; secret; (2) one's circumstances (esp. fiscal); (3) (ないしょう only) {Buddh} inner realization; personal enlightenment; (4) (内所 only) kitchen; (P) [Add to Longdo]
内密[ないみつ, naimitsu] (adj-na,n,adj-no) privacy; secrecy [Add to Longdo]
忍術[にんじゅつ, ninjutsu] (n) {MA} ninjutsu (fighting art of the ninja); ninja skills in secrecy, stealth and combat techniques [Add to Longdo]
秘密[ひみつ, himitsu] (adj-na,n,adj-no) secret; secrecy; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保密性[bǎo mì xìng, ㄅㄠˇ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, ] secrecy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secrecy \Se"cre*cy\, n.; pl. {Secrecies}. [From {Secret}.]
   1. The state or quality of being hidden; as, his movements
    were detected in spite of their secrecy.
    [1913 Webster]
 
       The Lady Anne,
       Whom the king hath in secrecy long married. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is concealed; a secret. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Seclusion; privacy; retirement. "The pensive secrecy of
    desert cell." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. The quality of being secretive; fidelity to a secret;
    forbearance of disclosure or discovery.
    [1913 Webster]
 
       It is not with public as with private prayer; in
       this, rather secrecy is commanded than outward show.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secrecy
   n 1: the trait of keeping things secret [syn: {secrecy},
      {secretiveness}, {silence}]
   2: the condition of being concealed or hidden [syn: {privacy},
     {privateness}, {secrecy}, {concealment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top