Search result for

second

(166 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -second-, *second*, secon
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
second opinion (n ) ปรึกษากับแพทย์อื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
second[ADJ] ที่สอง, See also: เป็นลำดับที่สอง, Syn. next, following, succeeding
second[ADJ] อีก, See also: อีกอย่าง, อีกครั้ง, อื่น, Syn. additional, extra, other
second[ADJ] ด้อยกว่า, See also: รองลงมา, ด้อยลงมา, เป็นรอง, Syn. inferior, subordinate, lower
second[N] ลำดับที่สอง, See also: ที่สอง, คนที่สอง, ขั้นที่สอง, ครึ่งที่สอง, คุณภาพชั้นสอง, ส่วนที่สอง
second[N] พี่เลี้ยง (มวย), See also: คนสนับสนุน, ผู้ช่วย, Syn. supporter, assistant, helper
second[N] เกียร์สอง (รถ)
second[VT] สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, เป็นผู้ช่วย, เป็นพี่เลี้ยง, Syn. assist, back up, support
second[VT] เห็นชอบ, See also: อนุมัติ, อนุญาต, เห็นด้วย, สนับสนุน, Syn. approve, support, endorse
second[ADV] รองลงมา, See also: ถัดมา, ต่อมา, ตามมา
second[N] วินาที, See also: 1/60 นาที, วิลิปดา, ฟิลิปดา, 1/60 ลิปดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
second(เซค'เคินดฺ) adj. ที่สอง,ชั้นสอง,อันดับสอง,ตัวรอง,วินาที,1/60นาที,วิลิปดา,ฟิลิปดา,1/60ลิปดา,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยวด้อยคุณภาพ,ไม่สำคัญ,อื่น,เสียงระดับสอง,ลอกเลียน, (รถ) เกียร์สอง n. ส่วนที่สอง,ครึ่งที่สอง,ที่สอง,ชั้นสอง, อันดับสอง,ตัวรอง,ตัวสำรอง,ผู้ช่วย
second adventn. การจุติอีกของพระเยซูคริสต์
second bestn. รองชนะเลิศ,ตำแหน่งรองชนะเลิศ,รอง, See also: second-best adj., Syn. second-class
second classn. ชั้นสอง,รถชั้นสอง,รถตู้นอนชั้นสอง,ประเภทที่สอง,ลำดับที่สอง,อันดับรอง,คุณภาพรอง,ฐานะรอง,ไปรษณีย์ภัณฑ์ชั้นสอง
second cousinn. ลูกของลุง ป้า น้าอาที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อหรือแม่ ลูกของลูกพี่ลูกน้อง second hand ทางอ้อม คนกลาง
second generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สองหมายถึงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ราวทศวรรษ 1960 จนถึงต้น 1970 มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ มีขนาดเล็กว่ายุคที่หนึ่งมาก ใช้กำลังไฟน้อยลง และให้ความร้อนน้อยลงด้วย เพราะหน่วยความจำที่ใช้เป็น วงจรที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ (transistor) แทนที่จะเป็นหลอดสุญญากาศเหมือนยุคที่หนึ่ง ส่วนหน่วยความจำช่วย (auxiliary memory) นิยมใช้เทปหรือแถบบันทึก และจานบันทึก การนำข้อมูลเข้าและการแสดงผล สามารถทำได้ควบคู่ไปกับการคำนวณ เริ่มรู้จักใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system) ควบคุมดูแลการทำงานของคอมพิวเตอร์
second lieutenant(อังกฤษ) ร้อยตรีทหารบก,ร้อยตรีแห่งนาวิกโยธิน, (อเมริกา) เรืออากาศตรี,ร้อยตรีทหารบก
second maten. ผู้ช่วยกัปตัน (เรือพาณิชย์), Syn. second officer
second sightn. ญาณ,ความสามารถในการมองเห็นเหตุการณ์ในข้างหน้าได้,ตาทิพย์
second teethn. ฟันแท้,ฟันที่ขึ้นหลังฟันน้ำนม

English-Thai: Nontri Dictionary
second(adj) สำรอง,ที่สอง,รอง,ด้อยคุณภาพ,อื่น
second(n) วินาที,ผู้ช่วยเหลือ,พี่เลี้ยง,ผู้สนับสนุน
second(vt) ค้ำจุน,สนับสนุน,ช่วยเหลือ,เป็นพี่เลี้ยง
SECOND-second-class(adj) อันดับสอง,ชั้นที่สอง,ประเภทที่สอง,คุณภาพรอง
secondary(adj) ทุติยภูมิ,รอง,ที่สอง,สำรอง,จำกัด
SECONDARY secondary school(n) โรงเรียนมัธยม
secondhand(adj) มือสอง,ใช้แล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
second๑. ที่สอง๒. วินาที๓. พิลิปดา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
second ballotsการเลือกตั้งรอบที่สอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
second bicuspid tooth; second bicuspid; second premolar; second premolar toothฟันกรามน้อยซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
second bicuspid; second bicuspid tooth; second premolar; second premolar toothฟันกรามน้อยซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
second birth intervalช่วงห่างการเกิดบุตรครั้งที่ ๒ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
second chamberสภาสูง [ดู upper chamber และ upper house] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
second derivativeอนุพันธ์ที่สอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Second Internationalองค์การคอมมิวนิสต์สากลที่ ๒ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
second law efficiency; energetic efficiency; exergetic efficiency; rational efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
second leavingการเสนอครั้งที่สอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Second best theoryทฤษฎีดีที่สุดอันดับสอง [เศรษฐศาสตร์]
Second harmonic generationการเกิดฮาร์โมนิคที่สอง [TU Subject Heading]
second, support a proposalรับรอง, สนับสนุนข้อเสนอ [การทูต]
secondary canalsecondary canal, คลองซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
secondary cellเซลล์ทุติยภูมิ, เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งที่เมื่อความต่างศักย์ของเซลล์ลดลงแล้วสามารถจะประจุไฟฟ้าเข้าไปใหม่ได้อีก เช่น แบตเตอรี่ ที่ใช้ในรถยนต์ทั่ว ๆ ไป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
secondary coilขดลวดทุติยภูมิ, ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้าเป็นหม้อแปลงขึ้น จำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิมากกว่าจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ  ถ้าเป็นหม้อแปลงลง จำนวนรอบของขดลวดจะกลับกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
secondary colourสีทุติยภูมิ, สีที่เกิดจากการผสมของแสงสีปฐมภูมิ 2 สีหรือตัวสีปฐมภูมิ 2 สี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
secondary dataข้อมูลทุติยภูมิ, ข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง แต่ได้จากข้อมูลที่มีผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Secondary depressionดีเปรสชันรอง [อุตุนิยมวิทยา]
Secondary marketตลาดรอง
เป็นตลาดที่ทำหน้าที่เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ผ่านการซื้อขายในตลาดแรกแล้ว การซื้อขายในตลาดรองเป็นการซื้อขายเพื่อการเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้น ตลาดรองมีส่วนสนับสนุนตลาดแรกอย่างมาก เพราะตลาดรองช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนระหว่างผู้มีเงินออมหรือผู้ลงทุน ดังนั้น ถ้าตลาดรองมีการขยายตัวดี มีประสิทธิภาพก็จะช่วยทำให้ตลาดแรกขยายตัวเช่นกัน ตลาดรองที่สำคัญก็คือ "ตลาดหลักทรัพย์" หรือ "ตลาดหุ้น" ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
second[เซค'เคินดฺ] (adj ) ที่สอง
second circuit court ศาลสัญจรชั้น2
second-in-commandรองผู้บังคับหน่วย, ตำแหน่งรอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- 29 seconds.29 วิ. Introduction to Film (2009)
Ten seconds?10 วิ? Matter of Time (2012)
But the second he starts to call the shots,แต่เมื่อไหร่ที่เขาเริ่มเรียกร้องอะไร Chuck in Real Life (2008)
60 seconds. Clock it.60 วิ จับเวลา Chuck in Real Life (2008)
Um, would you just excuse us for one second?อืม จะเป็นไรไหมถ้าพวกเราจะขอตัวสักครู่? Chuck in Real Life (2008)
You want us to go from zero to brady in 60 seconds.แม่อยากให้เราเริ่มจาก ศูนย์ แล้วให้กลายเป็น ล้าน ใน 60 วินาที Chuck in Real Life (2008)
That's the second time that girl was here today.นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เธอมาที่นี่วันนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
Which is why I'm gonna give you a second chance.เหตุผลที่ ฉันโอกาศคุณอีกครั้ง Pret-a-Poor-J (2008)
Hey, chuck. hey. wait a second.เฮ้ ชัค เฮ้ รอแป๊ปนึง Pret-a-Poor-J (2008)
I'm gonna give you a second chance.-ผมจะให้โอกาสคุณอีกเป็นครั้งที่สอง There Might be Blood (2008)
Oh, oh. Hold on a second.- รอแป๊บนึงนะ จอร์แดนโทรมา There Might be Blood (2008)
He didn't like it. Neither did the second,- เขาคงไม่ชอบมัน คนที่สองก็ด้วย There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secondAfter all the trouble we went to in coming up with that project it only took them a second to shoot it down in the meeting.
secondAfter a mad dash down the stairway, I missed my train by a second.
secondAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
secondAmerica is second to none in natural resources.
secondA minute has sixty seconds.
secondAmong these views, the second one is of importance.
secondAn accident only takes a second, but an accident could get you into debt for life. I think I'll just walk.
secondAnn is second to none in tennis.
secondAs a soccer player he is second to none.
secondA second is a sixtieth part of a minute.
secondAs far as English is concerned, she is second to none in her class.
secondAs I heard the story secondhand, I can't ascertain the truth of it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือรอง[N] second fiddle, Example: ถึงแม้จะหัวหน้าพรรคจะมีปัญหาถึงขึ้นถูกปลดจากตำแหน่ง แต่ก็ยังมีมือรองที่พร้อมจะขึ้นรับตำแหน่งแทน, Thai definition: ความสามารถเป็นรอง
ม.[N] secondary education, Syn. มัธยม
ม.[N] secondary education, Syn. มัธยมศึกษา, Thai definition: การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา
มัธยม[N] secondary (education), See also: middle school, high school, Syn. มัธยมศึกษา, Example: ถึงแม้ว่าพระยาอนุมานราชธนจะจบแค่มัธยม 4 แต่ท่านเป็นพระยาเมื่ออายุเพียง 36 ปีเท่านั้น, Thai definition: ชั้นการศึกษา หลักสูตรสูงกว่าชั้นประถม ต่ำกว่าอุดมศึกษา, Notes: (สันสกฤต)
มัธยมศึกษา[N] secondary education, See also: high school education, Syn. ม., มัธยม, Example: พ่อสำเร็จมัธยมศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ในทางภาษาศาสตร์จึงไม่ค่อยสันทัด, Thai definition: การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา
โรงเรียนมัธยม[N] secondary school, Syn. โรงเรียนมัธยมศึกษา, Example: เมื่อไปเรียนหนังสือในโรงเรียนมัธยมที่ตัวจังหวัดแล้ว ผมรู้สึกว่าผมอ่านภาษาอังกฤษคล่องขึ้น, Count unit: โรง, แห่ง
วินาที[N] second, Example: ตาของคนเราจะกระพริบอยู่ตลอดเวลา โดยเฉลี่ยทุกๆ 5 วินาที เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงน้ำบนดวงตา, Thai definition: ส่วน 1 ใน 60 ของนาที
ใช้แล้ว[ADJ] used, See also: second-hand, Example: ฉันไม่ชอบซื้อของใช้แล้ว อย่างที่เอามาเปิดท้ายขายกันถูกๆ, Thai definition: ที่เอาคุณสมบัติของสิ่งนั้นมาทำให้เกิดประโยชน์ล่วงไปแล้ว
คอสอง[N] second singer, Example: มันก็ยังเป็นลูกคู่ได้ที่หวังจะให้มันเป็นคอสอง คอสามนั้น ยายท้อแล้ว มันไม่เอาก็ช่างมัน, Thai definition: ผู้ร้องถัดจากคนที่ 1 ในวงเพลงที่ร้องแก้กันเป็นต้น
พระรอง[N] co-starring actor, See also: second string, second leading man in a story, Example: ไม่ว่าจะเป็นดาวตลก ดาวร้าย นักแสดงประกอบ พระเอก พระรอง นางเอก ฯลฯ คนเหล่านั้นไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ, Count unit: คน, Thai definition: ตัวรองฝ่ายชายในการแสดงละครหรือภาพยนตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngkhīeng) EN: side effect   FR: effet secondaire [m]
บ้านพักตากอากาศ[n. exp.] (bānphak tāk-ākāt) EN: weekend house   FR: résidence secondaire [f]
ใช้แล้ว[adj.] (chāi laēo) EN: used ; second-hand ; recycled   FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕[xp] (chan matthayomseuksā pī thī hā) FR: cinquième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de cinquième année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖[xp] (chan matthayomseuksā pī thī hok) FR: sixième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de sixième année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑[xp] (chan matthayomseuksā pī thī neung) FR: première année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de première année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓[xp] (chan matthayomseuksā pī thī sām) FR: troisième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de troisième année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔[xp] (chan matthayomseuksā pī thī sī) FR: quatrième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de quatrième année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒[xp] (chan matthayomseuksā pī thī søng) FR: deuxième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de deuxième année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นสอง [n. exp.] (chan søng) EN: second class   FR: deuxième classe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SECOND    S EH1 K AH0 N D
SECOND    S EH1 K AH0 N
SECONDS    S EH1 K AH0 N Z
SECONDS    S EH1 K AH0 N D Z
SECONDED    S EH1 K AH0 N AH0 D
SECONDED    S EH1 K AH0 N D AH0 D
SECONDLY    S EH1 K AH0 N D L IY0
SECONDLY    S EH1 K AH0 N L IY0
SECOND'S    S EH1 K AH0 N D Z
SECONDARY    S EH1 K AH0 N D EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
second    (v) (s e1 k @ n d)
second    (v) (s i1 k o1 n d)
seconds    (v) (s e1 k @ n d z)
seconds    (v) (s i1 k o1 n d z)
seconded    (v) (s e1 k @ n d i d)
seconded    (v) (s i1 k o1 n d i d)
seconder    (n) (s e1 k @ n d @ r)
secondly    (a) (s e1 k @ n d l ii)
secondary    (j) (s e1 k @ n d r ii)
seconders    (n) (s e1 k @ n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antiquariat {n} | Antiquariate {pl}second hand bookshop | second hand bookshops [Add to Longdo]
Antiquarischessecond hand antiquars [Add to Longdo]
Bogensekunde {f}second of arc; arc second [Add to Longdo]
Gebrauchtware {f} | Gebrauchtwaren {pl}second hand article | second hand articles [Add to Longdo]
zweite Heimat {f}second home; home from home [Add to Longdo]
Leutnant {m} [mil.]second lieutenant [Add to Longdo]
Rückspiel {n} [sport]second leg [Add to Longdo]
Secondhand-Buchhandlung {f}second-hand bookshop [Add to Longdo]
Sekundant {m}; Sekundantin {f} | Sekundanten {pl}second | seconds [Add to Longdo]
Sekundawechsel {m} | Sekundawechsel {pl}second of exchange | seconds of exchange [Add to Longdo]
Sekunde {f} | Sekundensecond | seconds [Add to Longdo]
Sekundenzeiger {m}second hand [Add to Longdo]
Stichwahl {f}second ballot [Add to Longdo]
Unterlieferant {m}second source [Add to Longdo]
Zweitwagen {m}second car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P) [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted [Add to Longdo]
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P) [Add to Longdo]
アロー戦争[アローせんそう, aro-sensou] (n) (See 阿片戦争) Arrow War (the second Opium War, 1856-1860) [Add to Longdo]
コリントの信徒への手紙二[コリントのしんとへのてがみに, korinto noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Corinthians (book of the Bible) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中等教育[zhōng děng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, ] secondary education; middle school education [Add to Longdo]
乙丑[yǐ chǒu, ㄧˇ ㄔㄡˇ, ] second year B2 of the 60 year cycle, e.g. 1985 or 2045 [Add to Longdo]
乙方[yǐ fāng, ㄧˇ ㄈㄤ, ] second party (in legal contract, as opposed to first party 甲方) [Add to Longdo]
二代[èr dài, ㄦˋ ㄉㄞˋ, ] secondary; twice in the year (of generations of insects, harvests etc) [Add to Longdo]
二分[èr fēn, ㄦˋ ㄈㄣ, ] second part; the equinox [Add to Longdo]
二副[èr fù, ㄦˋ ㄈㄨˋ, ] second officer (of ship); second mate [Add to Longdo]
二战[èr zhàn, ㄦˋ ㄓㄢˋ, / ] second world war; WWII [Add to Longdo]
二手房[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, ] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man [Add to Longdo]
二手货[èr shǒu huò, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] secondhand [Add to Longdo]
二手车[èr shǒu chē, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄔㄜ, / ] second-hand car [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
セカンダリリング[せかんだりりんぐ, sekandariringu] secondary ring [Add to Longdo]
ナノ秒[ナノびょう, nano byou] nanosecond (ns) [Add to Longdo]
ピコ秒[ピコびょう, piko byou] picosecond [Add to Longdo]
マイクロ秒[マイクロびょう, maikuro byou] microsecond [Add to Longdo]
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second) [Add to Longdo]
ミリ秒[ミリびょう, miri byou] millisecond [Add to Longdo]
一次又は二次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Second \Sec"ond\, v. t. [imp. & p. p. {Seconded}; p. pr. & vb.
   n. {Seconding}.] [Cf. F. seconder, L. secundare, from
   secundus. See {Second}, a.]
   1. To follow in the next place; to succeed; to alternate.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
       In the method of nature, a low valley is immediately
       seconded with an ambitious hill.   --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Sin is seconded with sin.       --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To follow or attend for the purpose of assisting; to
    support; to back; to act as the second of; to assist; to
    forward; to encourage.
    [1913 Webster]
 
       We have supplies to second our attempt. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In human works though labored on with pain,
       A thousand movements scarce one purpose gain;
       In God's, one single can its end produce,
       Yet serves to second too some other use. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically, (Parliamentary Procedure) to support, as a
    motion[6] or proposal, by adding one's voice to that of
    the mover or proposer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Under common parliamentary rules used by many
      organizations, especially legislative bodies, a motion
      must be seconded in order to come properly before the
      deliberative body for discussion. Any motion[6] for
      which there is no second[8] dies for lack thereof.
      [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Second \Sec"ond\, a. [F., fr. L. secundus second, properly,
   following, fr. sequi to follow. See {Sue} to follow, and cf.
   {Secund}.]
   1. Immediately following the first; next to the first in
    order of place or time; hence, occurring again; another;
    other.
    [1913 Webster]
 
       And he slept and dreamed the second time. --Gen.
                          xli. 5.
    [1913 Webster]
 
   2. Next to the first in value, power, excellence, dignity, or
    rank; secondary; subordinate; inferior.
    [1913 Webster]
 
       May the day when we become the second people upon
       earth . . . be the day of our utter extirpation.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   3. Being of the same kind as another that has preceded;
    another, like a prototype; as, a second Cato; a second
    Troy; a second deluge.
    [1913 Webster]
 
       A Daniel, still say I, a second Daniel! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Second Adventist}. See {Adventist}.
 
   {Second cousin}, the child of a cousin.
 
   {Second-cut file}. See under {File}.
 
   {Second distance} (Art), that part of a picture between the
    foreground and the background; -- called also {middle
    ground}, or {middle distance}. [R.]
 
   {Second estate} (Eng.), the House of Peers.
 
   {Second girl}, a female house-servant who does the lighter
    work, as chamber work or waiting on table.
 
   {Second intention}. See under {Intention}.
 
   {Second story}, {Second floor}, in America, the second range
    of rooms from the street level. This, in England, is
    called the {first floor}, the one beneath being the
    {ground floor}.
 
   {Second thought} or {Second thoughts}, consideration of a
    matter following a first impulse or impression;
    reconsideration.
    [1913 Webster]
 
       On second thoughts, gentlemen, I don't wish you had
       known him.              --Dickens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Second \Sec"ond\, n.
   1. One who, or that which, follows, or comes after; one next
    and inferior in place, time, rank, importance, excellence,
    or power.
    [1913 Webster]
 
       Man
       An angel's second, nor his second long. --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. One who follows or attends another for his support and
    aid; a backer; an assistant; specifically, one who acts as
    another's aid in a duel.
    [1913 Webster]
 
       Being sure enough of seconds after the first onset.
                          --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   3. Aid; assistance; help. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Give second, and my love
       Is everlasting thine.         --J. Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. An article of merchandise of a grade inferior to the
    best; esp., a coarse or inferior kind of flour.
    [1913 Webster]
 
   5. [F. seconde. See {Second}, a.] The sixtieth part of a
    minute of time or of a minute of space, that is, the
    second regular subdivision of the degree; as, sound moves
    about 1,140 English feet in a second; five minutes and ten
    seconds north of this place.
    [1913 Webster]
 
   6. In the duodecimal system of mensuration, the twelfth part
    of an inch or prime; a line. See {Inch}, and {Prime}, n.,
    8.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.)
    (a) The interval between any tone and the tone which is
      represented on the degree of the staff next above it.
    (b) The second part in a concerted piece; -- often
      popularly applied to the alto.
      [1913 Webster]
 
   8. (Parliamentary Procedure) A motion in support of another
    motion which has been moved in a deliberative body; a
    motion without a second dies without discussion.
    [PJC]
 
   {Second hand}, the hand which marks the seconds on the dial
    of a watch or a clock.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 second
   adv 1: in the second place; "second, we must consider the
       economy" [syn: {second}, {secondly}]
   adj 1: coming next after the first in position in space or time
       or degree or magnitude [syn: {second}, {2nd}, {2d}]
   2: a part or voice or instrument or orchestra section lower in
     pitch than or subordinate to the first; "second flute"; "the
     second violins" [ant: {first}]
   n 1: 1/60 of a minute; the basic unit of time adopted under the
      Systeme International d'Unites [syn: {second}, {sec}, {s}]
   2: an indefinitely short time; "wait just a moment"; "in a mo";
     "it only takes a minute"; "in just a bit" [syn: {moment},
     {mo}, {minute}, {second}, {bit}]
   3: the fielding position of the player on a baseball team who is
     stationed near the second of the bases in the infield [syn:
     {second base}, {second}]
   4: a particular point in time; "the moment he arrived the party
     began" [syn: {moment}, {minute}, {second}, {instant}]
   5: following the first in an ordering or series; "he came in a
     close second"
   6: a 60th part of a minute of arc; "the treasure is 2 minutes
     and 45 seconds south of here" [syn: {second}, {arcsecond}]
   7: the official attendant of a contestant in a duel or boxing
     match
   8: a speech seconding a motion; "do I hear a second?" [syn:
     {second}, {secondment}, {endorsement}, {indorsement}]
   9: the gear that has the second lowest forward gear ratio in the
     gear box of a motor vehicle; "he had to shift down into
     second to make the hill" [syn: {second gear}, {second}]
   10: merchandise that has imperfections; usually sold at a
     reduced price without the brand name [syn: {irregular},
     {second}]
   v 1: give support or one's approval to; "I'll second that
      motion"; "I can't back this plan"; "endorse a new project"
      [syn: {second}, {back}, {endorse}, {indorse}]
   2: transfer an employee to a different, temporary assignment;
     "The officer was seconded for duty overseas"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 second [səgõ]
   second
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sec.
 
 1. (kıs.) secant, second, secretary, section, Just a sec. (k. dili) Bir saniye!
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top