Search result for

sec

(182 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sec-, *sec*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
second opinion (n ) ปรึกษากับแพทย์อื่น

English-Thai: Longdo Dictionary
secret service(name ) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
public sector(n) ภาครัฐบาล
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sec[N] วินาที (คำไม่เป็นทางการ), Syn. second
sec[ADJ] ไม่หวาน (เหล้าองุ่นหรือแชมเปญ), See also: รสไม่หวาน, Syn. dry
sec[ABBR] เส้นตัด (คำย่อของ secant)
sect[N] นิกาย (ทางศาสนา), See also: กลุ่ม, พรรค, สำนัก, คณะ, ภาค, ลัทธิ, หมู่, เหล่า, Syn. group, division, party, branch, denomination
secy.[ABBR] คำย่อของ secretary
sec'y.[ABBR] คำย่อของ secretary
secant[N] เส้นที่ลากตัดเส้นโค้งที่2จุดหรือมากกว่า2จุด (ทางเรขาคณิต)
secant[N] อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่ติดกับมุมที่กำหนดให้ในสามเหลี่ยมมุมฉาก (ทางตรีโกณมิติ)
secede[VI] แยกตัวออก, See also: แยกตัวออกอย่างเป็นทางการ, ถอนตัว, Syn. break away, retract, schismatize, withdraw
second[ADJ] ที่สอง, See also: เป็นลำดับที่สอง, Syn. next, following, succeeding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secant(ซี'แคนทฺ,-เคินทฺ) n. (เรขาคณิต) เส้นตัด (โดยเฉพาะเส้นตัดเส้นโค้งที่สองจุดหรือมากกว่าสองจุด) , (สามเหลี่ยมมุมฉาก) อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่ติดกับมุมที่กำหนดให้,เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางของวงกลมผ่านเส้นรอบวงไปจดกับเส้นสัมผัสวงกลมเดียวกัน,อัตราส่วนของความยาวเส้นลากดังกล่าวกับเส้นรัศมีของวงกลมนั้น
secede(ซีซีด') vt. ถอนตัว (อย่างเป็นทางการจากการเป็นพันธมิตร จากองค์การ จากสมาคมหรืออื่น ๆ) ,แบ่งแยกดินแดน., See also: seceder n.
secession(ซีเซส'เชิน) n. การถอนตัวออก,การแบ่งแยกดินแดน, See also: secessionist n.,adj. secessionism n., Syn. abandonment,withdrawal
secluded(ซีคลู'ดิด) adj. แยกตัว,เก็บตัว,สันโดษ,ตัดขาดจากโลกภายนอก,เงียบสงบ., See also: secludedly adv. secludedness n.
seclusion(ซีคลู'เชิน) n. การแยกตัว,การเก็บตัว,การตัดขาดจากโลกภายนอก,การแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษ,ความสันโดษ,สถานที่สันโดษ
seclusive(ซีคลู'ซิฟว) adj. ซึ่งแยกตัว,ซึ่งเก็บตัว,ซึ่งตัดขาดจากโลกภายนอก,ซึ่งอยู่อย่างสันโดษ, See also: seclusiveness n.
second(เซค'เคินดฺ) adj. ที่สอง,ชั้นสอง,อันดับสอง,ตัวรอง,วินาที,1/60นาที,วิลิปดา,ฟิลิปดา,1/60ลิปดา,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยวด้อยคุณภาพ,ไม่สำคัญ,อื่น,เสียงระดับสอง,ลอกเลียน, (รถ) เกียร์สอง n. ส่วนที่สอง,ครึ่งที่สอง,ที่สอง,ชั้นสอง, อันดับสอง,ตัวรอง,ตัวสำรอง,ผู้ช่วย
second adventn. การจุติอีกของพระเยซูคริสต์
second bestn. รองชนะเลิศ,ตำแหน่งรองชนะเลิศ,รอง, See also: second-best adj., Syn. second-class
second classn. ชั้นสอง,รถชั้นสอง,รถตู้นอนชั้นสอง,ประเภทที่สอง,ลำดับที่สอง,อันดับรอง,คุณภาพรอง,ฐานะรอง,ไปรษณีย์ภัณฑ์ชั้นสอง

English-Thai: Nontri Dictionary
secede(vi) แบ่งแยกดินแดน,ปลีกตัวออก,แยกตัวออก
secession(n) การแบ่งแยกดินแดน,การปลีกตัวออก,การแยกตัวออก
seclude(vt) เก็บตัว,แยกตัว,ตัดขาด,อยู่อย่างสันโดษ
seclusion(n) การเก็บตัว,การแยกตัว,การตัดขาด,ความสันโดษ
second(adj) สำรอง,ที่สอง,รอง,ด้อยคุณภาพ,อื่น
second(n) วินาที,ผู้ช่วยเหลือ,พี่เลี้ยง,ผู้สนับสนุน
second(vt) ค้ำจุน,สนับสนุน,ช่วยเหลือ,เป็นพี่เลี้ยง
SECOND-second-class(adj) อันดับสอง,ชั้นที่สอง,ประเภทที่สอง,คุณภาพรอง
secondary(adj) ทุติยภูมิ,รอง,ที่สอง,สำรอง,จำกัด
SECONDARY secondary school(n) โรงเรียนมัธยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
SECAM (sequential color and memory)ซีแคม (ระบบโทรทัศน์แบบใช้สัญญาณสีเป็นลำดับและหน่วยความจำ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secant๑. ซีแคนต์ [เขียนแทนด้วย sec]๒. เส้นตัด [มีความหมายเหมือนกับ secant line] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
secant lineเส้นตัด [มีความหมายเหมือนกับ secant ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
secco๑. กลวิธีวาดภาพปูนแห้ง๒. ภาพปูนแห้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secessionการแยกตัวออก (เป็นรัฐอิสระ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secluded pupilรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
second๑. ที่สอง๒. วินาที๓. พิลิปดา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
second ballotsการเลือกตั้งรอบที่สอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
second bicuspid tooth; second bicuspid; second premolar; second premolar toothฟันกรามน้อยซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
second bicuspid; second bicuspid tooth; second premolar; second premolar toothฟันกรามน้อยซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
secant line [secant]เส้นตัด, เส้นตรงซึ่งตัดเส้นโค้งที่กำหนดให้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
SECI Modelวงจรความรู้แบบ SECI
เป็นวงจรความรู้ ที่นำเสนอโดย Ikujiro Nonaka และ Takeuchi กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงความรู้ (Knowledge conversion) ระหว่าง Tacit knowledge และ Explicit knowledge ทำให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้น หมุนเป็นเกลียวไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การสร้างความรู้จะเกิดขึ้นได้ 4 รูปแบบ คือ Socialization, Externalization, Combination และ Internalization กล่าวคือ Socialization: การแบ่งปันและการสร้าง Tacit knowledge จากการติดต่อสื่อารระหว่างกันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง เช่น การพูดคุย นาย ก ได้เรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรจาก นาย ข ที่ประสบผลสำเร็จในการสอนจากการพูดคุยกัน นาย ก จะได้รับความรู้จากนาย ข มาเป็นความรู้ของตนเองเพื่อนำมาใช้พัฒนาเทคนิคในการสอนของตนเอง Externalization: คือ การสร้างและแบ่งปันความรู้จากสิ่งที่มี (Tacit knowledge) และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowlegde) กล่าวคือ นาย ก หลังจากได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้วนำมาเขียนเป็นหนังสือเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป Combination: เป็นการรวบรวมความรู้ประเภท Explicit knowledge ที่เรียนรู้มาสร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit ใหม่ๆ เช่น กรณีที่นาย ก ศึกษาเพิ่มเติมถึงเทคนิคการสอนจากหลายๆ แห่ง แล้วสรุปและเผยแพร่เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ ซึ่งเกิดจากการรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ และความรู้ของตนเอง Internationalization: เป็นการแปลง Explicit knowledge มาเป็น Tacit knowledge เป็นการนำความรู้ที่เรียนรู้มาไปปฏิบัติ กล่าวคือ คนอื่นๆ ศึกษาเทคนิคการสอนหรือการเป็นวิทยากรจากตำรา หรือหนังสือที่มีอยู่ อาจรวมถึงหนังสือที่นาย ก เขียน แล้วนำไปปรับใช้ในการทำงานของตนเอง จนทำให้เกิดทักษะและความชำนาญจนกลายเป็น tacit knowledge ของตนเองในที่สุด และเมื่อเกิดความรู้แล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ ต่อไปก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า Socialization ขึ้นเอง เป็นกระบวนการที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆ [การจัดการความรู้]
Second best theoryทฤษฎีดีที่สุดอันดับสอง [เศรษฐศาสตร์]
Second harmonic generationการเกิดฮาร์โมนิคที่สอง [TU Subject Heading]
second, support a proposalรับรอง, สนับสนุนข้อเสนอ [การทูต]
secondary canalsecondary canal, คลองซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
secondary cellเซลล์ทุติยภูมิ, เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งที่เมื่อความต่างศักย์ของเซลล์ลดลงแล้วสามารถจะประจุไฟฟ้าเข้าไปใหม่ได้อีก เช่น แบตเตอรี่ ที่ใช้ในรถยนต์ทั่ว ๆ ไป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
secondary coilขดลวดทุติยภูมิ, ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้าเป็นหม้อแปลงขึ้น จำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิมากกว่าจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ  ถ้าเป็นหม้อแปลงลง จำนวนรอบของขดลวดจะกลับกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
secondary colourสีทุติยภูมิ, สีที่เกิดจากการผสมของแสงสีปฐมภูมิ 2 สีหรือตัวสีปฐมภูมิ 2 สี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
secondary dataข้อมูลทุติยภูมิ, ข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง แต่ได้จากข้อมูลที่มีผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
secateurs (n ) กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
Image:
second[เซค'เคินดฺ] (adj ) ที่สอง
second circuit court ศาลสัญจรชั้น2
second-in-commandรองผู้บังคับหน่วย, ตำแหน่งรอง
seconteen[เซค'เคินทีน] (n adj ) สิบสอง
See also: S. twelve,
seconteen[เซค'เคินทีน] สิบสอง
seconteen[เซค'เคินทีน] (adj ) สิบสอง
seconteen[เซค'เคินทีน] (n ) สิบสอง
seconteen[เซค'เคินทีน] (n ) สิบสอง
seconteence[เซค'เคิน'ทีนซฺ] (adv ) สิบสองครั้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- 29 seconds.29 วิ. Introduction to Film (2009)
Security!ขอโทษฮะ Warrior (2010)
Ten seconds?10 วิ? Matter of Time (2012)
Section 20...หน่วย 20... Vengeance, Part 1 (2012)
- Security!- ยาม Eye to Eye (2013)
If there's one thing I've learned, it's that there would be no gossip without secrets.สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้ คือถ้าไม่มีความลับก็ไม่มีข่าวเมาท์ The Serena Also Rises (2008)
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
There are some secrets you're only too happy to keep.มีความลับแค่ไม่กี่เรื่องหรอกนะที่จะทำให้คุณรู้สึกดีที่เก็บมันไว้ The Serena Also Rises (2008)
But the most powerful secrets are the truths you thought you could never reveal, that once spoken, change everything.แต่ความลับที่ทรงพลังที่สุด คือความลับที่คุณไม่คิดจะเปิดเผยมันน่ะสิ อันที่ถ้าใครได้รู้ละก็ มันจะทำคุณพังเลยละ The Serena Also Rises (2008)
Evaluating colleges based on secret societiesการประเมิณผลมีพื้นฐานจากความลับของชนชั้นสูง New Haven Can Wait (2008)
That's a secret I'll never tell.นั่นน่ะ เป็นความลับที่ไม่เคยบอกใครจ๊ะ Chuck in Real Life (2008)
But the second he starts to call the shots,แต่เมื่อไหร่ที่เขาเริ่มเรียกร้องอะไร Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sec2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
secAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
secAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
secActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
secA firewall will guarantee Internet security.
secAfter all the trouble we went to in coming up with that project it only took them a second to shoot it down in the meeting.
secAfter a mad dash down the stairway, I missed my train by a second.
secAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
secA-hahaha, you really are bad at keeping secrets.
secAll of them wanted to know my secret.
secAll their secrets have been revealed.
secAll you have to do to secure a seat is to wait in line.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางลับ[N] secret passageway, See also: hidden passage, Example: ทางลับของถ้ำสามารถทะลุไปอีกถ้ำหนึ่งได้
ผู้บันทึก[N] recorder, See also: secretary (for a meeting), Syn. คนบันทึก, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,
รหัสลับ[N] secret code, Syn. รหัสผ่าน, Example: รหัสลับที่เขาใช้กันเป็นเพียงตัวเลขซึ่งสุ่มขึ้นมาอย่างง่าย, Count unit: ตัว, Thai definition: สัญลักษณ์ที่เก็บไว้เป็นความลับ
โค้ดลับ[N] secret code, Syn. รหัสลับ, Example: เราจะปฏิบัติการก็ต่อเมื่อได้โค้ดลับจากหัวหน้าเสียก่อน, Thai definition: รหัสลับรู้กันในหมู่คณะ
มือรอง[N] second fiddle, Example: ถึงแม้จะหัวหน้าพรรคจะมีปัญหาถึงขึ้นถูกปลดจากตำแหน่ง แต่ก็ยังมีมือรองที่พร้อมจะขึ้นรับตำแหน่งแทน, Thai definition: ความสามารถเป็นรอง
ม.[N] secondary education, Syn. มัธยม
ม.[N] secondary education, Syn. มัธยมศึกษา, Thai definition: การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา
แยกตัว[V] seclude, See also: break up, Ant. รวมตัว, Example: เพราะอับอาย ทำให้เขาต้องแยกตัวออกมาจากเพื่อนฝูง, Thai definition: ไม่รวมอยู่ในกลุ่มหรือส่วนรวม
ความลึกลับ[N] mystery, See also: secret, Syn. ความเร้นลับ, Example: ความลึกลับของบ้านผีสิงหลังนี้ยังไม่มีผู้ใดคลี่คลายได้เลย, Thai definition: ความเร้นลับจนเหลือที่จะรู้เห็น หรือเข้าใจได้
หลักประกัน[N] security, See also: promise, assurance, Example: การตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมาคัดเลือกครูนั้น ไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลจากนักการเมืองท้องถิ่น, Thai definition: หลักที่ยืนยันเพื่อความมั่นคง หรือปลอดภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
ไอแห้ง[n. exp.] (ai haēng) EN: dry cough   FR: toux sèche [f]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngkhīeng) EN: side effect   FR: effet secondaire [m]
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อนุมาตรา[n.] (anumātrā) EN: subsection   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEC    S EH1 K
SECK    S EH1 K
SECO    S EH1 K OW0
SECT    S EH1 K T
SECOR    S EH1 K ER0
SECOM    S EH1 K AA0 M
SECTS    S EH1 K T S
SECOY    S EH1 K OY0
SECADA    S AH0 K AA1 D AH0
SECOND    S EH1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sec    (n) (s e1 k)
secs    (n) (s e1 k s)
sect    (n) (s e1 k t)
sects    (n) (s e1 k t s)
secede    (v) (s i1 s ii1 d)
second    (v) (s e1 k @ n d)
second    (v) (s i1 k o1 n d)
secret    (n) (s ii1 k r i t)
sector    (n) (s e1 k t @ r)
secure    (v) (s i1 k y u@1 r)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
接地[せっち, secchi] เกาะถนน

German-Thai: Longdo Dictionary
sechsหก (เลข)
sechzehn(adj) สิบหก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sechsbein {n}; Sechsfüßer {m}hexapod [Add to Longdo]
Sechsbiteinheit {f}sextet [Add to Longdo]
Sechseck {n} | Sechsecke {pl}hexagon | hexagons [Add to Longdo]
Sechserpackung {f}; Sixpack {n}pack of six; six-pack [Add to Longdo]
Sechsfache {n}sixfolds [Add to Longdo]
Sechskantcrimp {m} [techn.]hexagonal crimp [Add to Longdo]
Sechskantmutter {f}hexagon nut; hex nut [Add to Longdo]
Sechskantschraube {f} [techn.]hexagon bolt; hex bolt; spanner bolt [Add to Longdo]
Sechskant-Winkelschraubendreher {m} [techn.]Allen wrench [Add to Longdo]
Sechsling {m} | Sechslinge {pl}sextuplet | sextuplets [Add to Longdo]
Sechsspurlochstreifen {m}six-channel tape [Add to Longdo]
Sechstagerennen {n}six day race [Add to Longdo]
Sechstel {n}sixth part [Add to Longdo]
Sechszylinder...six-cylinder [Add to Longdo]
Sechzehntel {n}sixteenth part [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不记名投票[bù jì míng tóu piào, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄇㄧㄥˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] secret ballot [Add to Longdo]
中等教育[zhōng děng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, ] secondary education; middle school education [Add to Longdo]
乙丑[yǐ chǒu, ㄧˇ ㄔㄡˇ, ] second year B2 of the 60 year cycle, e.g. 1985 or 2045 [Add to Longdo]
乙方[yǐ fāng, ㄧˇ ㄈㄤ, ] second party (in legal contract, as opposed to first party 甲方) [Add to Longdo]
二代[èr dài, ㄦˋ ㄉㄞˋ, ] secondary; twice in the year (of generations of insects, harvests etc) [Add to Longdo]
二分[èr fēn, ㄦˋ ㄈㄣ, ] second part; the equinox [Add to Longdo]
二副[èr fù, ㄦˋ ㄈㄨˋ, ] second officer (of ship); second mate [Add to Longdo]
二战[èr zhàn, ㄦˋ ㄓㄢˋ, / ] second world war; WWII [Add to Longdo]
二手房[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, ] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man [Add to Longdo]
二手货[èr shǒu huò, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] secondhand [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] chassis ground [Add to Longdo]
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
セカンダリリング[せかんだりりんぐ, sekandariringu] secondary ring [Add to Longdo]
セキュリティ[せきゅりてい, sekyuritei] security [Add to Longdo]
セキュリティシステム[せきゅりていしすてむ, sekyuriteishisutemu] security system [Add to Longdo]
セキュリティリスク[せきゅりていりすく, sekyuriteirisuku] security risk [Add to Longdo]
セキュリティ管理[セキュリティかんり, sekyuritei kanri] security management [Add to Longdo]
セクション[せくしょん, sekushon] section [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
折衷[せっちゅう, secchuu] Kompromiss [Add to Longdo]
設置[せっち, secchi] Anlegung, Errichtung, Gruendung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sec
   adj 1: (of champagne) moderately dry [syn: {sec}, {unsweet}]
   n 1: 1/60 of a minute; the basic unit of time adopted under the
      Systeme International d'Unites [syn: {second}, {sec}, {s}]
   2: ratio of the hypotenuse to the adjacent side of a right-
     angled triangle [syn: {secant}, {sec}]
   3: an independent federal agency that oversees the exchange of
     securities to protect investors [syn: {Securities and
     Exchange Commission}, {SEC}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SEC
     Single Edge Contact [card]
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sec [sɛk]
   dry
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top