Search result for

seasoned

(35 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seasoned-, *seasoned*, season, seasone
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
high-seasonedซึ่งมีรสจัด,ซึ่งใส่เครื่องเทศมาก
highly seasonedซึ่งมีรสจัด,ซึ่งใส่เครื่องเทศมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They are seasoned to perfection.มันปรุงรสได้เยี่ยมที่สุดแล้วครับ Connect! Connect! (2009)
Smart. Seasoned vet.ฉลาด, Pilot (2009)
And I need a couple of seasoned prosและฉันต้องการมืออาชีพ Careful the Things You Say (2009)
Perry is a seasoned agent, and he is gonna do anything to save himself.เพอร์รี่เป็นสายลับสองหน้า และเขาคงจะทำได้ทุกอย่างเพื่อปกป้องตัวเอง Chuck Versus the Final Exam (2010)
A seasoned law enforcement agent who still has empathy for a victim.เจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย ที่ยังเอาใจใส่กับผู้เคราะห์ร้าย The Predator in the Pool (2010)
The pot is seasoned by repeatedly pouring tea over the surface.มันถูกแต่งเติมความงามซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยการราดน้ำชาลงบนพื้นผิวของมัน The Blind Banker (2010)
Seasoned right, tastes the same... no lobster necessary.เครื่องปรุงใช่ รดชาดเหมือน ตัวกุ้งมังกรไม่มีความจำเป็น Consumed (2010)
Kim Myung Min is such a seasoned actor, he must only be close with other seasoned actors also.คิม มยองมิน เป็นนักแสดงที่เก่งมาก เขาก็ต้อง อยู่กับพวกที่เก่งๆ เท่านั้น Oh! My Lady (2010)
- All of them are seasoned in battle.-ทุกคนล้วนผ่านสมรภูมิอย่างโชกโชน The Pointy End (2011)
You know, you probably need a more seasoned realtor.ฉันคิดว่าคุณควรจะต้องการนายหน้าที่ Murder House (2011)
I am a seasoned slaver.ส่วนคุณ.. Django Unchained (2012)
I sent in a seasoned professional.ชั้นส่งผู้เชี่ยวชาญไปแล้ว Raiders of the Lost Art (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seasonedI seasoned the fish with salt and pepper.
seasonedI think the Thai food at this place is seasoned so Japanese will like it.
seasonedThis cuisine is seasoned to evoke the esprit of Paris.
seasonedThis sushi is seasoned with plenty of horse-radish.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกงจืด[n. exp.] (kaēng jeūt) EN: clear soup ; mildly seasoned soup ; mild soup   FR: soupe claire [f] ; soupe de légumes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEASONED    S IY1 Z AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seasoned    (v) (s ii1 z n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
オムライス[, omuraisu] (n) (abbr) omelet with a filling of ketchup-seasoned fried rice (omelette) (wasei [Add to Longdo]
ナムル[, namuru] (n) namul (Korean dishes consisting of seasoned vegetables) [Add to Longdo]
ユッケ[, yukke] (n) yukhoe (Korean dish of seasoned raw beef topped with an egg yolk) [Add to Longdo]
塩煎餅[しおせんべい, shiosenbei] (n) rice cracker seasoned with soy sauce [Add to Longdo]
乾燥材[かんそうざい, kansouzai] (n) seasoned lumber [Add to Longdo]
鶏飯[けいはん, keihan] (n) dish of seasoned chicken with rice, pickles, etc. (from Kagoshima and Okinawa) [Add to Longdo]
枯れた演技[かれたえんぎ, karetaengi] (n) well-seasoned acting [Add to Longdo]
雑炊[ぞうすい, zousui] (n) (See おじや) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce; (P) [Add to Longdo]
煮浸し;煮びたし[にびたし, nibitashi] (n) type of stew, usu. fish or vegetables in a mild broth; fish grilled unseasoned and then simmered slowly in soy and mirin broth [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
久负盛名[jiǔ fù shèng míng, ㄐㄧㄡˇ ㄈㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] seasoned; honed to perfection over centuries; special reserve [Add to Longdo]
老练[lǎo liàn, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] seasoned; experienced [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Season \Sea"son\, v. t. [imp. & p. p. {Seasoned}; p. pr. & vb.
   n. {Seasoning}.]
   1. To render suitable or appropriate; to prepare; to fit.
    [1913 Webster]
 
       He is fit and seasoned for his passage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To fit for any use by time or habit; to habituate; to
    accustom; to inure; to ripen; to mature; as, to season one
    to a climate.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to prepare by drying or hardening, or removal of
    natural juices; as, to season timber.
    [1913 Webster]
 
   4. To fit for taste; to render palatable; to give zest or
    relish to; to spice; as, to season food.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, to fit for enjoyment; to render agreeable.
    [1913 Webster]
 
       You season still with sports your serious hours.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The proper use of wit is to season conversation.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   6. To qualify by admixture; to moderate; to temper. "When
    mercy seasons justice." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To imbue; to tinge or taint. "Who by his tutor being
    seasoned with the love of the truth." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Season their younger years with prudent and pious
       principles.              --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   8. To copulate with; to impregnate. [R.] --Holland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seasoned
   adj 1: aged or processed; "seasoned wood" [ant: {unseasoned}]
   2: rendered competent through trial and experience; "a seasoned
     traveler"; "veteran steadiness"; "a veteran officer" [syn:
     {seasoned}, {veteran(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top