Search result for

seasides

(85 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seasides-, *seasides*, seaside
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seasides มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seasides*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seaside[N] ชายทะเล, See also: ชายหาด, บริเวณชายทะเล, ริมทะเล, Syn. coast, beach, waterside, waterfront, strand
seaside[ADJ] ตั้งอยู่ชายทะเล, See also: ชายทะเล, ที่อยู่ชายฝั่ง, Syn. seashore, coastal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seasiden. ชายทะเล,ชายหาด,ฝั่งทะเล,เมืองชายทะเล, Syn. seacoast
seasider(ซีไซ'เดอะ) n. คนที่อยู่ชายทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
seaside(n) ชายทะเล,ริมหาด,ชายหาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I found it by the seaside.เจอตรงโขดหิน Ponyo (2008)
From that seaside shack in, Delaware.มาจากร้านแถวริมหาด เดลาแวร์ Lucifer Rising (2009)
Seaside pier, which is where Chuck Wells used to dock his boat.ตรงเสาสะพานที่ชายหาด.เป็นที่ๆเขาจอดเรือ Big Sea (2011)
Wait, wasn't your father buried at Seaside?เดี๋ยว พ่อนายไม่ใช่ ถูกฝังที่ชายฝั่งเหรอ Sins of the Fathers (2011)
Seaside is eroding.ชายฝั่ง กำลังถูกคลื่นเซาะ Sins of the Fathers (2011)
- They are at the seaside.- พวกป๊าไปเที่ยวทะเลกัน The Dreamers (2003)
Car belongs to a couple in seaside. They reported it stolen two days ago.รถเป็นของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่อยู่ชายทะเล พวกเขาแจ้งความว่าหายไปเมื่อสองวันก่อน Lost Son (2004)
We'll grow old together by the seaside...เราจะแก่ลงด้วยกันที่ริมทะเล... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
But a seaside wedding could be devised...แต่การจัดงานแต่งงาน ที่ริมทะเลก็พอเป็นไปได้... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Bring along your chopper to the seaside...เอามีดของคุณมาด้วย ที่ริมทะเล... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
No dice at Seaside Memorial or Coastline Hospital, sir.Nichts im Seaside Memorial oder im Coastline Hospital, Sir. There's Always a Catch (1983)
On the local scene, more good news about Lee Bradley, the young girl who has led a crusade in Seaview to raise money for her bone transplant and for operations for many other children in the area.Aus der Region: Gute Neuigkeiten über Lee Bradley, dem jungen Mädchen, die in Seaside eine Kampagne gestartet hat, um Geld für ihre Knochenmarktransplantation und für Operationen für viele andere Kinder zu sammeln. A Dolphin Song for Lee: Part 1 (1988)
Oh, fuck... 403, request for driver's license info...(Spannende Musik) (Funk) Wagen 403, zur Seaside Avenue. Out of Time (2003)
The Seaside... I remember this old place.Das "Seaside", jetzt erinnere ich mich wieder. The Five People You Meet in Heaven (2004)
He came to the diner every morning. And he ate such big breakfasts.Er kam jeden Morgen in das "Seaside" und verputzte ein Riesenfrühstück. The Five People You Meet in Heaven (2004)
This old diner?Warum das "Seaside"? The Five People You Meet in Heaven (2004)
It's off MacArthur Causeway.Fi, fahr rüber zum Seaside Diner. Question and Answer (2009)
Was that it?Der Seaside Diner? Question and Answer (2009)
What'd this guy look like?Ich habe den Kerl im Seaside Diner getroffen. Question and Answer (2009)
Get over to the Seaside Diner now. Ask around for a guy named Flowers.Fahr sofort rüber zum Seaside Diner. Question and Answer (2009)
Wait, wasn't your father buried at Seaside?Augenblick, war dein Vater nicht am Seaside begraben? Sins of the Fathers (2011)
Seaside is eroding.Seaside verwahrlost. Sins of the Fathers (2011)
Seaside Health and Wellness."Seaside Health and Wellness." Deal with It (2011)
Shh. - Can I help you?Hier ist das Seaside Hotel. Lovelace (2013)
Uh, and this is for seaside hcfm.Und das ist für Seaside HCFM. Green Room (2015)
Seaside High,- Seaside High. Centreville High. Chapter Four: The Last Picture Show (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seasidFew were at the seaside because it rained.
seasidHe is a waiter in a seaside restaurant.
seasidHe is bent on buying the seaside villa.
seasidHe went to the seaside only to be drowned.
seasidI am anticipating a good vacation at the seaside.
seasidIn summer people go to the seaside.
seasidIt is true Wendy grew up at the seaside, but she isn't a good swimmer.
seasidI've been to the seaside by car.
seasidI would like to go to the seaside with you.
seasidNothing is so pleasant as taking a walk along the seaside on a fine day.
seasidSeaside resorts, such as Newport, are very crowded in summer.
seasidThe seaside is an ideal spot for the children to play.
seasidThe travelers put up at a seaside hotel.
seasidWe enjoyed ourselves at the seaside.
seasidWe enjoyed ourselves at the seaside all day.
seasidWe had a glorious time at the seaside.
seasidWe spent our holiday at the seaside.
seasidWe used to go to the seaside on holiday.
seasidWhat do you say to taking a walk by the seaside?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริมทะเล[N] seaside, See also: seashore, shore, coast, sands, beach, strand, Syn. ชายทะเล, Example: ”วัดริมหาด” ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล โต้คลื่นลมมาเป็นเวลากว่าหนึ่งพันปี, Count unit: แห่ง
ฝั่งทะเล[N] seashore, See also: coast, coastline, seaside, shore, Syn. ชายฝั่ง, หาด, ฝั่ง, Example: ตำรวจปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเล, Count unit: ฝั่ง, Thai definition: ที่ดินริมทะเล
ชายทะเล[N] seaside, See also: seashore, beach, Syn. ชายหาด, ทะเล, Example: ใครๆ ก็รู้จักชื่อ หัวหิน แหล่งตากอากาศชายทะเลอันเก่าแก่ที่สงบมาช้านาน, Thai definition: เขตระหว่างแนวน้ำทะเลลงต่ำสุดกับแนวน้ำทะเลขึ้นสูงสุด
ชายหาด[N] beach, See also: seashore, seaside, Syn. หาดทราย, ริมหาด, หาด, Example: ภูเก็ตมีชายหาดที่สวยงามตามธรรมชาติอยู่จำนวนมาก
หาด[N] beach, See also: seashore, seaside, shore, Syn. หาดทราย, ชายหาด, Example: นกพันธุ์นี้คงจะเจาะโพรงทำรังตามหาดหรือเกาะแก่งกลางน้ำ, Thai definition: เนินที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ ส่วนมากเป็นเนินทราย
หาดทราย[N] beach, See also: seashore, seaside, shore, Syn. ชายหาด, หาด, Example: หัวหินนั้นเป็นเมืองตากอากาศที่ดีที่สุด มีหาดทรายที่ขาวสะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อน, Thai definition: เนินที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ ส่วนมากเป็นเนินทราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายฝั่ง[n.] (chāifang) EN: coast ; shore ; bank ; seaside   FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายทะเล[n. exp.] (chāithalē) EN: beach ; seaside ; shore ; coast   FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ฝั่งทะเล[n. prop.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside   FR: littoral [m] ; rivage [m] ; zone côtière [f]
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal   FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
ริมทะเล[X] (rim thalē) EN: seaside   FR: au bord de la mer
สถานตากอากาศชายทะเล[n. exp.] (sathāntāk ākāt chāi thalē) EN: seaside resort ; beach resort   FR: station balnéaire [f] ; complexe balnéaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEASIDE    S IY1 S AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seaside    (n) (s ii1 s ai d)
seasides    (n) (s ii1 s ai d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seebad {n} | Seebäder {pl}seaside resort; coastal resort | seaside resorts [Add to Longdo]
Seestadt {f} | Seestädte {pl}seaside town | seaside towns [Add to Longdo]
Strand {m} | Strände {pl}seaside | seasides [Add to Longdo]
Strandhotel {n}seaside hotel; beach hotel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーサイド[, shi-saido] (n) seaside [Add to Longdo]
シーサイドスクール[, shi-saidosuku-ru] (n) seaside school [Add to Longdo]
シーサイドリゾート[, shi-saidorizo-to] (n) seaside resort [Add to Longdo]
浦人[うらびと, urabito] (n) seaside dweller [Add to Longdo]
浦波[うらなみ, uranami] (n) (seaside) breakers [Add to Longdo]
海パン[かいパン, kai pan] (n) trunks; shorts (e.g. seaside use) [Add to Longdo]
海浦[かいほ, kaiho] (n) seaside [Add to Longdo]
海岸端[かいがんばた, kaiganbata] (n) seaside [Add to Longdo]
海浜[かいひん, kaihin] (n) seaside; (P) [Add to Longdo]
臨海[りんかい, rinkai] (n,adj-no) coastal; seaside; oceanfront; maritime; (P) [Add to Longdo]
臨海学校[りんかいがっこう, rinkaigakkou] (n) seaside school [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博鳌[Bó áo, ㄅㄛˊ ㄠˊ, / ] Bo'ao seaside resort on Hainan Island [Add to Longdo]
博鳌镇[Bó áo zhèn, ㄅㄛˊ ㄠˊ ㄓㄣˋ, / ] Bo'ao seaside resort on Hainan Island [Add to Longdo]
海滨[hǎi bīn, ㄏㄞˇ ㄅㄧㄣ, / ] shore; seaside [Add to Longdo]
海边[hǎi biān, ㄏㄞˇ ㄅㄧㄢ, / ] seaside [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top