Search result for

search

(152 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -search-, *search*
English-Thai: Longdo Dictionary
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
search[VT] ค้นหา, See also: สืบเสาะ, ตรวจหา, ตรวจค้น, ตรวจสอบ, มองหา, Syn. look, examine, inspect, seek, hunt
search[VI] ค้นหา, See also: สืบเสาะ, ตรวจหา, ตรวจค้น, ตรวจสอบ, มองหา
search[VT] สืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: เสาะหาข้อมูล, ค้นคว้าข้อมูล
search[N] การค้นหา, See also: การตรวจสอบ, การเสาะหา, การแสวงหา, การตรวจค้น, การตรวจจับ, Syn. examination, probe, investigation, quest, inspection, look
search[N] การสืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: การหาข้อมูล, ค้นคว้า
search me[IDM] ฉันไม่รู้ (คำตอบ) (คำไม่เป็นทางการ)
searching[ADJ] ตรวจสอบอย่างละเอียด, See also: พินิจพิเคราะห์, พิจารณาอย่างรอบคอบ, Syn. speculative, scrutinizing, inquiring, inquisitive
search for[PHRV] ค้นหา, See also: มองหา, Syn. look for, quest for
Search me.[IDM] ฉันไม่รู้
search out[PHRV] ค้นหา, Syn. seek out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
search(เซิร์ชฺ) vt.,vi. ค้น,หา,ตรวจสอบ,สอดส่อง,สอบถาม,สืบหา,สืบสวน,พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น,การหา,การตรวจสอบ,การสืบสวน,การสอบสวน., See also: searchable adj. searchness, Syn. probe
search partyn. คณะสำรวจ
search warrantn. หมายค้นจากศาล
searching(เซิร์ชฺ'ชิง) adj. ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,ตรวจสอบอย่างละเอียด,คมกริบ,รุนแรง., See also: searchly adv., Syn. speculative
searchlightn. n. ไฟฉาย,แสงจากไฟฉาย
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
cray research, inc.<ชื่อบริษัท>สถาบันวิจัยเครย์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่สร้างคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ยิ่งใหญ่บริษัทหนึ่ง ส่วนมากจะเป็นขนาดที่เรียกกับว่า supercomputer ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกมีชื่อว่า Cray I ในปี ค.ศ.1977 คอมพิวเตอร์ขนาดนี้จะมีราคาสูงมาก และมักจะใช้กับงานใหญ่ ๆ เป็นต้นว่า การส่งยานอวกาศออกไปนอกโลก เป็นต้น
operation researchn. การวิจัยปฏิบัติการโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาเป้าหมายและให้ได้ประสิทธิภาพที่มากที่สุด
operations researchการวิจัยดำเนินการใช้ตัวย่อว่า OR (อ่านว่า โออาร์) หมายถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาจัด วางเป็นระบบ หรือเป็นทฤษฎีที่จะทำให้การดำเนินงานต่อไปดีขึ้น รวมทั้งทำให้สามารถพยากรณ์ผลของการประกอบการในอนาคตได้ด้วย บางทีใช้ operational research
research(รีเซิร์ชฺ',รี'เซิร์ชฺ) n. การวิจัย,การค้นคว้า,การวินิจฉัย,การสืบเสาะ,การสำรวจ vi.,vt. วิจัย,ค้นคว้า, See also: researchable adj. researcher n. researchist n., Syn. scrutiny,study,inquire,investigation

English-Thai: Nontri Dictionary
search(vt) สืบหา,ค้นหา,สอบถาม,ตรวจค้น,สืบสวน
SEARCH search warrant(n) หมายค้น
searching(adj) ซึ่งตรวจค้น,ซึ่งค้นหา,รุนแรง
searchlight(n) ไฟฉาย
research(n) การวิจัย,การค้นคว้า,การสำรวจ,การวินิจฉัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
search๑. ค้นหา๒. การค้นหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
searchค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
search๑. ค้นหา๒. การค้นหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
search and seizureการค้นและการยึด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
search engineโปรแกรมค้นหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
search engineโปรแกรมค้นหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
search of ship, right ofสิทธิค้นเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
search timeเวลาค้นหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
search warrantหมายค้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
search warrantหมายค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
search๑. ค้นหา ๒. การค้นหา, ๑. ค้นหา ๒. การค้นหา [คอมพิวเตอร์]
Search Engineเครื่องจักรค้นหาข้อมูล, เว็บที่ช่วยในการค้นหา รายชื่อเว็บไซต์ ที่มีข้อมูลตรงกับที่เราถาม [Assistive Technology]
search engineโปรแกรมค้นหา, ใช้สำหรับค้นหาเว็บเพจที่ต้องการ โดยระบุคำหลักหรือคำสำคัญ (keyword) เพื่อนำไปค้นในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรวบรวมเว็บเพจต่างๆ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรายการเว็บเพจที่ประกอบด้วยคำหลักที่ระบุ ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกประเภท หลากหลายรูปแบบ เพื่อการศึกษาหรือเพื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
search engine operatorsตัวดำเนินการในการค้นหา, ใช้ประกอบกับคำหลักในการค้นหา (search engine operators) จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ในการค้นหาที่ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างตัวดำเนินการในการค้นหา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Search enginesเสิร์ชเอ็นจิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Search enginesแหล่งค้น [TU Subject Heading]
Search Report รายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ, รายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ
แสดงรายชื่อบทความวิชาการ ทั้งสิทธิบัตรและบทความวารสาร มักมีประโยชน์เข้าเรื่องกับการประดิษฐ์นั้น ๆ โดยตรวจทั้งความใหม่ และขั้นการประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Searches and seizuresการค้นและการยึด [TU Subject Heading]
Searching behaviorพฤติกรรมการค้นหา [TU Subject Heading]
Searching, Bibliographicalการค้นทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Careful, men. Search every cook and nanny...ระวังคน ค้นหาปรุงอาหารทุก คนและพี่เลี้ยง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Search everywhere.ค้นหาทุกที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Search every house.ค้นบ้านทุกหลัง The Great Dictator (1940)
The storm troopers are searching every house.สารวัตรทหาร เขาค้นบ้านทุกหลัง The Great Dictator (1940)
The planes are searching for us.เครื่องบินจะออกค้นหาเรา The Great Dictator (1940)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน Night and Fog (1956)
Let's see 'em, at the end of your hype - not waving about like a hampton searching for a hand.ลองมาดู 'em ในตอนท้ายของ hype ของคุณ ไม่ได้เกี่ยวกับการโบกเช่น แฮมพ์ตัน ค้นหามือ How I Won the War (1967)
They'll search me when I meet them, right?พวกเขาจะค้นหาฉันเมื่อฉันพบพวกเขาใช่มั้ย? The Godfather (1972)
Good afternoon, sir. I'm searching for knowledge.สวัสดีฮะ ผมกำลังแสวงหาความรู้ The Little Prince (1974)
It's like the search of alietne.เหมือนเดินไปตามหาเสียงหายใจ.. Suspiria (1977)
Captain, maybe we ought to turn on the searchlights now.กัปตัน เราน่าจะเปิดไฟค้นหาตอนนี้เลย Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
searchAfter waiting all day, the workers were still looking for a break in the weather so they could resume the search.
searchBefore adding a new sentence, please check that your sentence brings new vocabulary by searching the keywords.
searchBoth of the parents did try hard in search of their daughter.
searchFor long time I've been searching for my way.
searchHe came to Tokyo in search of employment.
searchHeck, with oboe players there are those who, rather than search for a reed that suites them, find it faster to make their own.
searchHe got down on all fours and started searching for the ring.
searchHe immigrated to Brazil in search of a better life.
searchHe is in desperate search of further evidence.
searchHe searched all day for the letter.
searchHe searched his bag for his car key.
searchHe searched his pockets for the key.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักย้ายถ่ายเท[V] search for a remedy, See also: look for a solution, Example: ถึงตอนนี้เราต้องยักย้ายถ่ายเทเพื่อเอาตัวรอดแล้ว, Thai definition: หาวิธีแก้ไขเหตุการณ์
ค้นตัว[V] frisk, See also: search, ransack, Example: พนักงานศุลกากรถามและค้นตัวคนโดยสารทุกคน, Thai definition: ตรวจค้นตามร่างกาย เสื้อผ้า กระเป๋า เพื่อหาสิ่งของหรือของผิดกฎหมาย
สรรหา[V] search for, See also: look through, examine, Syn. เลือกสรร, คัดสรร, คัดเลือก, ค้นหา
แสวงหา[V] seek for, See also: search for, look for, Syn. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา
หาทาง[V] seek, See also: search for, look for, Syn. ค้น, แสวงหา, เสาะหา, Example: นักคอมพิวเตอร์ต้องนั่งกุมขมับ เพื่อหาทางป้องกันไวรัสเหล่านี้ให้ได้, Thai definition: หาวิธีการ
ไฟฉาย[N] flashlight, See also: searchlight, electric torch, Example: เขาเห็นกอหญ้าเริ่มไหวอีกครั้งจึงกราดไฟฉายอย่างช้าๆ ไปมา, Count unit: กระบอก, Thai definition: เครื่องทำความสว่างประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ คือ จานฉายรูปโค้งสำหรับสะท้อนแสงและหลอดไฟฟ้า ซึ่งบรรจุอยู่ในเรือนกรอบกับสิ่งให้พลังงานที่ก่อให้เกิดแสงสว่าง มีหลายชนิด ชนิดที่ถือติดตัวไปมาได้ มักทำเป็นรูปทรงกระบอก
สรรหา[V] search for, See also: seek, look for, Syn. หา, ค้นหา, แสวงหา, Example: ท่านพร้อมที่จะสรรหาวิชาความรู้จากทุกแหล่ง ไม่แต่จากตำรับตำราหรือครูอาจารย์เท่านั้น
เที่ยว[V] search for, See also: scout around, look for, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เที่ยวเสาะหาผู้ที่จะเป็นนางเอก, Thai definition: กิริยาที่ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป, มักใช้พูดประกอบกับกริยาอื่น
มองหา[V] look for, See also: search for, Syn. แลหา, หา, Example: ผมมองหาไม้สักท่อนเพื่อจะจัดการกับเจ้าหัวขโมย, Thai definition: มุ่งดูเพื่อสืบค้นหรือเสาะหาบางสิ่ง
ค้น[V] seek, See also: search for, hunt for, seek for, look into, look for, look up, investigate, Syn. ค้นหา, เสาะหา, หา, Example: เขาพยายามค้นเรื่องราวที่เป็นอดีตของเธอ เพื่อต้องการความจริงให้ได้, Thai definition: พยายามหาให้พบโดยวิธีสืบ เสาะ แสวง เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
ดำเนินการวิจัย[v. exp.] (damnoēnkān wijai) EN: conduct a research   
ไฟฉาย[X] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch   FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find   FR: chercher ; rechercher
การค้นคว้า[n.] (kān khonkhwā) EN: research   FR: recherche [f]
การค้นคว้าวิจัย[n.] (kān khonkhwāwijai) EN: research   
การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค[n. exp.] (kān samrūat khwām tǿngkān khøng phūbøriphōk) EN: consumer research   
การตรวจที่ร่างกาย[n. exp.] (kān trūat thī rāngkāi) EN: body search   FR: fouille corporelle [f]
การตรวจตรา[n.] (kān trūattrā) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching   FR: inspection [f]
การวิจัย[n.] (kān wijai) EN: research   FR: étude [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEARCH    S ER1 CH
SEARCHED    S ER1 CH T
SEARCHER    S ER1 CH ER0
SEARCHES    S ER1 CH AH0 Z
SEARCHERS    S ER1 CH ER0 Z
SEARCHING    S ER1 CH IH0 NG
SEARCHLIGHT    S ER1 CH L AY2 T
SEARCHLIGHTS    S ER1 CH L AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
search    (v) (s @@1 ch)
searched    (v) (s @@1 ch t)
searcher    (n) (s @@1 ch @ r)
searches    (v) (s @@1 ch i z)
searchers    (n) (s @@1 ch @ z)
searching    (v) (s @@1 ch i ng)
searchingly    (a) (s @@1 ch i ng l ii)
searchlight    (n) (s @@1 ch l ai t)
search-party    (n) - (s @@1 ch - p aa t ii)
searchlights    (n) (s @@1 ch l ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchsuchung {f} | Durchsuchungen {pl}search | searches [Add to Longdo]
Online-Rechercheur {m}search analyst [Add to Longdo]
Recherchebericht {m}search report [Add to Longdo]
Suchergebnis {n}search result [Add to Longdo]
Suchkriterium {n} | Suchkriterien {pl}search criterion | search criteria [Add to Longdo]
Suchmaschine {f}; Suchroboter {m} [comp.]search engine [Add to Longdo]
Suchmodus {m} | Suchmodi {pl}search mode | search modes [Add to Longdo]
Suchprofil {n}search profile [Add to Longdo]
Suchstrategie {f}search strategy [Add to Longdo]
Suchtrupp {m}search party [Add to Longdo]
Talentsuche {f}search for talent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
がさり[, gasari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) rustling sound; (n) (2) (obsc) (sl) (See がさる) search (esp. a home search by the police) [Add to Longdo]
がさる[, gasaru] (v5r,vt) (obsc) (sl) to search (esp. a home in a police search) [Add to Longdo]
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET [Add to Longdo]
アクションリサーチ[, akushonrisa-chi] (n) action research [Add to Longdo]
イメージリサーチ[, ime-jirisa-chi] (n) image research [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
查找[chá zhǎo, ㄔㄚˊ ㄓㄠˇ, ] search for, #10,805 [Add to Longdo]
搜寻[sōu xún, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ, / ] search for; look for, #12,131 [Add to Longdo]
搜查[sōu chá, ㄙㄡ ㄔㄚˊ, ] search, #14,286 [Add to Longdo]
探照灯[tàn zhào dēng, ㄊㄢˋ ㄓㄠˋ ㄉㄥ, / ] searchlight, #49,012 [Add to Longdo]
[sōu, ㄙㄡ, ] search out (as data), #185,728 [Add to Longdo]
搜寻软体[sōu xún ruǎn tǐ, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ, / ] search software [Add to Longdo]
搜救[sōu jiù, ㄙㄡ ㄐㄧㄡˋ, ] search and rescue [Add to Longdo]
搜索结果[sōu suǒ jié guǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] search result [Add to Longdo]
搜藏[sōu zàng, ㄙㄡ ㄗㄤˋ, ] search cache (computer) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search [Add to Longdo]
キーワード検索[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search [Add to Longdo]
グローバル検索[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] global search [Add to Longdo]
サーチエンジン[さーちえんじん, sa-chienjin] search engine [Add to Longdo]
サーチパス[さーちぱす, sa-chipasu] search path [Add to Longdo]
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern [Add to Longdo]
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission [Add to Longdo]
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time [Add to Longdo]
サーチ不可能[サーチふかのう, sa-chi fukanou] unsearchable [Add to Longdo]
サーチ文字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] search string [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Search \Search\, v. t. [imp. & p. p. {Searched}; p. pr. & vb. n.
   {Searching}.] [OE. serchen, cerchen, OF. cerchier, F.
   chercher, L. circare to go about, fr. L. circum, circa,
   around. See {Circle}.]
   1. To look over or through, for the purpose of finding
    something; to examine; to explore; as, to search the city.
    "Search the Scriptures." --John v. 39.
    [1913 Webster]
 
       They are come to search the house.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Search me, O God, and know my heart. --Ps. cxxxix.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   2. To inquire after; to look for; to seek.
    [1913 Webster]
 
       I will both search my sheep, and seek them out.
                          --Ezek. xxxiv.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       Enough is left besides to search and know. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To examine or explore by feeling with an instrument; to
    probe; as, to search a wound.
    [1913 Webster]
 
   4. To examine; to try; to put to the test.
    [1913 Webster]
 
   {To search out}, to seek till found; to find by seeking; as,
    to search out truth.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To explore; examine; scrutinize; seek; investigate; pry
     into; inquire.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Search \Search\, v. i.
   To seek; to look for something; to make inquiry, exploration,
   or examination; to hunt.
   [1913 Webster]
 
      Once more search with me.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
      It sufficeth that they have once with care sifted the
      matter, and searched into all the particulars. --Locke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Search \Search\, n. [Cf. OF. cerche. See {Search}, v. t.]
   The act of seeking or looking for something; quest; inquiry;
   pursuit for finding something; examination.
   [1913 Webster]
 
      Thus the orb he roamed
      With narrow search, and with inspection deep
      Considered every creature.        --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Nor did my search of liberty begin
      Till my black hairs were changed upon my chin.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Right of search} (Mar. Law), the right of the lawfully
    commissioned cruisers of belligerent nations to examine
    and search private merchant vessels on the high seas, for
    the enemy's property or for articles contraband of war.
 
   {Search warrant} (Law), a warrant legally issued, authorizing
    an examination or search of a house, or other place, for
    goods stolen, secreted, or concealed.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Scrutiny; examination; exploration; investigation;
     research; inquiry; quest; pursuit.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 search
   n 1: the activity of looking thoroughly in order to find
      something or someone [syn: {search}, {hunt}, {hunting}]
   2: an investigation seeking answers; "a thorough search of the
     ledgers revealed nothing"; "the outcome justified the search"
   3: an operation that determines whether one or more of a set of
     items has a specified property; "they wrote a program to do a
     table lookup" [syn: {search}, {lookup}]
   4: the examination of alternative hypotheses; "his search for a
     move that would avoid checkmate was unsuccessful"
   5: boarding and inspecting a ship on the high seas; "right of
     search"
   v 1: try to locate or discover, or try to establish the
      existence of; "The police are searching for clues"; "They
      are searching for the missing man in the entire county"
      [syn: {search}, {seek}, {look for}]
   2: search or seek; "We looked all day and finally found the
     child in the forest"; "Look elsewhere for the perfect gift!"
     [syn: {search}, {look}]
   3: inquire into; "the students had to research the history of
     the Second World War for their history project"; "He searched
     for information on his relatives on the web"; "Scientists are
     exploring the nature of consciousness" [syn: {research},
     {search}, {explore}]
   4: subject to a search; "The police searched the suspect"; "We
     searched the whole house for the missing keys"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top