หรือคุณหมายถึง sea baß?
Search result for

sea bass

(15 entries)
(1.4036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sea bass-, *sea bass*, sea bas
English-Thai: Longdo Dictionary
sea bass(n) ปลาตระกูลกระพง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have nice sea bass today.เรามีอาหารทะเลน่าทาน eXistenZ (1999)
- You didn't like the sea bass?- ฉันก็รู้อยู่แค่เนี้ย You Don't Know Jack (2010)
- Mostly smells of fish. - Get me another fucking sea bass.เหมือนปลา งั้นเอาปลาเบส ระยำตัวอื่นมาซิ Perfect Sense (2011)
Sea bass! I'll have the sea bass!ปลากะพง ฉันจะสั่งปลากะพง The Roommate Transmogrification (2011)
That was the best Chilean sea bass I've ever had.นั่นเป็นปลากะพงชิลีที่เยี่ยมที่สุด ที่เคยกินมาเลย Lady Killer (2013)
We have a great Chilean sea bass today for you guys.เราเตรียม ปลากะพงชิลีอย่างดี ไว้ให้พวกคุณแล้ว Green Light (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลากระพง[n. exp.] (plā kraphong) EN: sea bass ; electric ray ; perch   FR: perche [f]
ปลากระพงขาว[n. exp.] (plā kraphong khāo) EN: sea bass   FR: bar [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マジェラン鮎並;マジェラン鮎魚女[マジェランあいなめ;マジェランアイナメ, majieran ainame ; majieran'ainame] (n) (uk) Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides); Chilean sea bass [Add to Longdo]
羽太[はた, hata] (n) sea basses; groupers [Add to Longdo]
平鱸[ひらすずき;ヒラスズキ, hirasuzuki ; hirasuzuki] (n) (uk) blackfin sea bass (Lateolabrax latus) [Add to Longdo]
[すずき;スズキ, suzuki ; suzuki] (n) (uk) (See 鮬・せいご,フッコ) Japanese sea perch (Lateolabrax japonicus, esp. referring to an adult); Japanese sea bass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sea bass \Sea" bass`\ . (Zool.)
   (a) A large marine food fish ({Serranus atrarius} syn.
     {Centropristis atrarius}) which abounds on the Atlantic
     coast of the United States. It is dark bluish, with black
     bands, and more or less varied with small white spots and
     blotches. Called also, locally, {blue bass}, {black sea
     bass}, {blackfish}, {bluefish}, and {black perch}.
   (b) A California food fish ({Cynoscion nobile}); -- called
     also {white sea bass}, and {sea salmon}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sea bass
   n 1: the lean flesh of a saltwater fish of the family Serranidae
      [syn: {sea bass}, {bass}]
   2: any of various food and sport fishes of the Atlantic coast of
     the United States having an elongated body and long spiny
     dorsal fin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top