Search result for

scurry

(33 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scurry-, *scurry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scurry[VI] รีบเร่ง, See also: ลนลาน, รีบด่วน, รีบร้อน, Syn. hurry, rush, bustle
scurry[N] การรีบเร่ง, See also: ความเร่งด่วน, ความเร่งรีบ, ความลนลาน, Syn. haste, hurry, scramble
scurry for[PHRV] รีบจ้ำอ้าวไปยัง, See also: รีบไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scurry(สเคอ'รี) vi.,vt., (การ) ไปอย่างรีบเร่ง,เร่งรีบ,ส่งไปยังรีบเร่ง, Syn. scuttle,scamper,dash
hurry-scurry n.adv. (ความ) รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหก,ลุกลี้ลุกลน.

English-Thai: Nontri Dictionary
scurry(n) การรีบ,การเร่ง,การรีบเร่ง
scurry(vi) รีบ,เร่งรีบ,รีบเร่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We heard some scurrying around, had a little foot race.เราได้ยินเสียงเดินย่ำรอบๆ มีเสียงฝีเท้ากุบกับ Duplicity (2009)
We heard some scurrying around, we had a little foot race.เราได้ยินเสียงวิ่งกุบกับ เลยรีบมาดู Duplicity (2009)
- he's scurrying back-เค้ากำลังลนลานที่จะกลับมา Dirty Harry (2009)
He's in Belgium, with the scurry maid.เขาหนีไปอยู่เบลเยี่ยม กับสาวก้นครัว Sherlock Holmes (2009)
You could hear him going from, like, room to room, always scurrying around.คุณอาจจะได้ยินเสียงมันจาก... เหมือน จากห้องหนึ่งวิ่งไปอีกห้อง วิ่งไปมารอบๆบ้านตลอด Fly (2010)
# Listen to the fireplace roar # # So really I'd better scurry #Listen to the fireplace roar. A Very Glee Christmas (2010)
I mean you say "boo," and they scurry off to their safety zones.ฉันหมายถึงแค่นายพูดว่า "บู้!" \ พวกมันก็จะเผ่นหนี ไปที่ปลอดภัยของพวกมัน Of Mouse and Man (2012)
My blunder sent Tywin's mad dog scurrying back to Casterly Rock with his tail between his legs.ความโง่ข้าเนี่ยแหละ ที่ส่งหมาบ้าของไทวิน เผ่นหางจุกตูดกลับปราการหินคาสเทอร์ลี Walk of Punishment (2013)
Now scurry off.เอาล่ะ ไสหัวไป The Outsider (2013)
These are men who scurry from the light of decency like cockroaches.คนเหล่านี้ลนลานจาก แสงสว่างแห่งความถูกต้อง ราวกับแมลงสาบ Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
But here, we just scurry around and run for cover.แต่ที่นี่ เรากลับวิ่งกระเจิงหาที่หลบ This Beautiful Fantastic (2016)
You don't have the stomach for it, scurry back into hiding.รับไม่ได้ก็มุดรูกลับลงดินไป Stormborn (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุกลี้ลุกลน[V] hurry, See also: scurry, flurry, be hasty, be flurried, be flustered, rush, Syn. เร่งรีบ, ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน, Example: ชายฉกรรจ์ลุกลี้ลุกลนทำท่าจะพูดอีกครั้งแต่กลับกมหน้านิ่ง, Thai definition: เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ
ลนลาน[V] scurry, See also: hurry, dart, dash, run about hurriedly and excitedly, Syn. วุ่นวาย, ตะลีตะลาน, รน, Example: ตำรวจจับฆาตกรได้ ขณะกำลังลนลานใส่เสื้อผ้าเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด, Thai definition: วิ่งวุ่นวาย, วุ่นไปต่างๆ, ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush   
รีบร้อน[v.] (rīprøn) EN: hurry ; rush ; hasten ; make haste ; scurrybe in a big ; hurry   FR: se dépêcher
ทะลึ่งทะลั่ง[v.] (thaleungthalang) EN: rush ; get in a hurry ; hurry-scurry   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCURRY    S K ER1 IY0
SCURRYING    S K ER1 IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scurry    (v) (s k uh1 r ii)
scurrying    (v) (s k uh1 r i i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほうほうの体;這々の体;這う這うの体;這這の体[ほうほうのてい, houhounotei] (exp) scuttling (to escape in a panic, in shame, etc.); scurrying; scrambling [Add to Longdo]
逃げ帰る[にげかえる, nigekaeru] (v5r,vi) to scurry home; to run home; to fly back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scurry \Scur"ry\, v. i. [Cf. {Scur}, {Skirr}.]
   To hasten away or along; to move rapidly; to hurry; as, the
   rabbit scurried away.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scurry \Scur"ry\, n.
   Act of scurrying; hurried movement.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scurry
   n 1: rushing about hastily in an undignified way [syn:
      {scamper}, {scramble}, {scurry}]
   v 1: to move about or proceed hurriedly; "so terrified by the
      extraordinary ebbing of the sea that they scurried to
      higher ground" [syn: {scurry}, {scamper}, {skitter},
      {scuttle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top