Search result for

sculpture

(68 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sculpture-, *sculpture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sculpture[N] การแกะสลัก, See also: การปั้น
sculpture[N] รูปแกะสลัก, See also: รูปสลัก, รูปปั้น, รูปหล่อ, ประติมากรรม, Syn. figure, model, statue
sculpture[VT] แกะสลัก, See also: สลัก, ปั้น, Syn. carve, sculpt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sculpture(สคัลพฺ'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) แกะ,สลัก,ปั้นรูป,หล่อรูป,ผลงานแกะสลัก,ผลงานการปั้นหรือหล่อรูป, See also: sculptural adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sculptureประติมากรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sculptureประติมากรรม [TU Subject Heading]
Sculpture, Ancientประติมากรรมสมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Sculpture, Buddhistประติมากรรมพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Sculpture, Chamประติมากรรมจาม [TU Subject Heading]
Sculpture, Chineseประติมากรรมจีน [TU Subject Heading]
Sculpture, Hinduประติมากรรมฮินดู [TU Subject Heading]
Sculpture, Indonesianประติมากรรมอินโดนีเซีย [TU Subject Heading]
Sculpture, Khmerประติมากรรมเขมร [TU Subject Heading]
Sculpture, Thaiประติมากรรมไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm really excited to see your sculpture.ฉันอยากเห็นงานคุณจริงๆนะ Loyal and True (2008)
From the first moment, she rocked the art world in the mid 90's with her massive steel sculptures.From the first moment, เธอได้เขย่าวงการศิลปะ ช่วงทศวรรษที่ 90 ด้วยผลงานประติมากรรมโลหะ Loyal and True (2008)
A female body parts in domestic objects, Jodi Lerner has redefined the landscape of sculpture expression.A female body parts in domestic objects, Jodi Lerner has redefined the landscape of sculpture expression. Loyal and True (2008)
In the chain of species, trees are a pinnacle, a perfect, living sculpture.ในบรรดาสายพันธ์ทั้งหมด ต้นไม้คือจุดสูงสุด เป็นประติมากรรมชีวิตที่สมบูรณ์แบบ Home (2009)
Etchings and sculptures of men in spacesuits and what look like oxygen masksแกะสลักหรือปฏิมากรรม ของผู้ชายในชุดอวกาศ และอะไรที่เหมือน หน้ากากอ๊อกซิเจน. The Fourth Kind (2009)
"The tranquil tortoise garden sculpture." Definitely two of those, huh?นั่นมันทำให้ฉันนึกขึ้นมาได้ เดี๋ยว ฉันเห็นก่อนหน้านี้ ดูสิ Negro Y Azul (2009)
The ice sculpture, I concede, was a disaster.ประติมากรรมน้ำแข็ง ผมยอมรับ มันเป็นหายนะ Did You Hear About the Morgans? (2009)
Nice ice sculpture.แกะสลักสวยนะ Sectionals (2009)
Taking a bunch of sculpture classes together.เราเลือกเรียนวิชาประติมากรรมด้วยกันหลายวิชา August (2009)
But the sculptures are Bernini.ดี. Angels & Demons (2009)
We're looking for a Bernini sculpture having something to do with air.คุณอย่างใด anticatolic, ศาสตราจารย์ Langdon? Angels & Demons (2009)
How in God's name would anyone create a sculpture about air?ม่านตาดำสแกนเนอร์เพื่อการใช้งาน. Angels & Demons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sculptureAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
sculptureHe went to art school to study painting and sculpture.
sculptureI really can't understand modern sculpture.
sculptureThe sculptures are of great value.
sculptureThey have taken the form of sculptures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานประติมากรรม[N] sculpture, Example: พระประธานนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของโบสถ์ดังนั้นงานประติมากรรมซึ่งประกอบด้วยการปั้นและสร้างพระประธานในโบสถ์จึงถือเป็นงานที่สำคัญที่สุดในการสร้างโบสถ์, Thai definition: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
ประติมากรรม[N] sculpture, Example: ชาวกรีกมีความชำนาญในการหล่อสร้างประติมากรรมรูปเทพเจ้าต่างๆ, Thai definition: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
รูปปั้น[N] statue, See also: sculpture, molded figure, Example: รูปปั้นไม่มีทางเหมือนคนได้เลย เพราะมันเป็นซากไม่มีชีวิต, Count unit: รูป, Thai definition: รูปที่ปั้นขึ้น
สลัก[V] carve, See also: sculpture, chisel, engrave, etch, Syn. แกะ, แกะสลัก, Example: บางวันเขาสลักช้างเพลินจนลืมไปโรงสตัฟฟ์, Thai definition: ทำให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพด้วยวิธีใช้สิ่วสกัด ตัด ตอก ดุน เป็นต้น หรือใช้สิ่งอื่นขูด ขีด ให้เป็นตัวหนังสือ เป็นต้น
รูปแกะสลัก[N] sculpture, See also: statue, Example: เขาขับรถบรรทุกซากสตัฟฟ์ และรูปแกะสลักไม้ไปส่งที่ร้านในเมือง
ประติมากรรม[N] sculpture, See also: image, Syn. ปฏิมากรรม, การแกะสลัก, Example: ประติมากรรมชิ้นนี้ได้รับการยอมรับจากศิลปินทั่วโลก, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
แกะสลัก[V] carve, See also: sculpture, engrave, Syn. แกะ, สลัก, Example: ช่างจะแกะสลักหยกเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะ [v.] (kae) EN: carve ; cut ; engrave ; sculpture   FR: tailler ; sculpter ; graver ; ciseler ; gratter
แกะสลัก[v.] (kaesalak) EN: engrave ; sculpture ; carve   FR: graver ; sculpter
ของแกะสลัก[n. exp.] (khøng kaesalak) EN: carving ; carved work ; sculpture   
ปลัดขิก[n.] (palatkhik) EN: small phallic sculpture ; small wooden image of penis ; lingam   FR: petite sculpture phallique [f]
ปั้น[v.] (pan) EN: model ; mold ; sculpture   FR: modeler ; sculpter ; mouler
ประติมากรรม[n.] (pratimākam) EN: sculpture   FR: sculpture [f]
รูปแกะสลัก [n.] (rūpkaesalak) EN: sculpture; statue   FR: sculpture [f] ; statue [f]
รูปปั้น [n.] (rūppan) EN: statue ; sculpture ; molded figure   FR: statue [f] ; sculpture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCULPTURE    S K AH1 L P CH ER0
SCULPTURED    S K AH1 L P CH ER0 D
SCULPTURES    S K AH1 L P CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sculpture    (v) (s k uh1 l p ch @ r)
sculptured    (v) (s k uh1 l p ch @ d)
sculptures    (v) (s k uh1 l p ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brunnenfigur {f}sculpture on a fountain [Add to Longdo]
Skulptur {f} | Skulpturen {pl}sculpture | sculptures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギリシャ彫刻;ギリシア彫刻[ギリシャちょうこく(ギリシャ彫刻);ギリシアちょうこく(ギリシア彫刻), girisha choukoku ( girisha choukoku ); girishia choukoku ( girishia choukoku )] (n) Greek sculpture [Add to Longdo]
サウンドスカルプチャー[, saundosukarupucha-] (n) sound sculpture [Add to Longdo]
スカルプチャー[, sukarupucha-] (n) sculpture [Add to Longdo]
ボディースカルプチャー[, bodei-sukarupucha-] (n) body sculpture [Add to Longdo]
ミロのビーナス[, miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite) [Add to Longdo]
丸彫り[まるぼり, marubori] (n) three dimensional sculpture [Add to Longdo]
擬蝦夷法螺[えぞぼらもどき;エゾボラモドキ, ezoboramodoki ; ezoboramodoki] (n) (uk) double-sculptured neptune (species of whelk, Neptunea intersculpta) [Add to Longdo]
群像[ぐんぞう, gunzou] (n) sculptured group; (P) [Add to Longdo]
習作[しゅうさく, shuusaku] (n) (a) study (e.g. in music, art, sculpture, etc.); etude; practice piece [Add to Longdo]
雪像[せつぞう, setsuzou] (n) snow sculpture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雕刻品[diāo kè pǐn, ㄉㄧㄠ ㄎㄜˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] sculpture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sculpture \Sculp"ture\ (?; 135), n. [L. sculptura: cf. F.
   sculpture.]
   1. The art of carving, cutting, or hewing wood, stone, metal,
    etc., into statues, ornaments, etc., or into figures, as
    of men, or other things; hence, the art of producing
    figures and groups, whether in plastic or hard materials.
    [1913 Webster]
 
   2. Carved work modeled of, or cut upon, wood, stone, metal,
    etc.
    [1913 Webster]
 
       There, too, in living sculpture, might be seen
       The mad affection of the Cretan queen. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sculpture \Sculp"ture\ (?; 135), v. t. [imp. & p. p.
   {Sculptured}; p. pr. & vb. n. {Sculpturing}.]
   To form with the chisel on, in, or from, wood, stone, or
   metal; to carve; to engrave.
   [1913 Webster]
 
   {Sculptured tortoise} (Zool.), a common North American wood
    tortoise ({Glyptemys insculpta}). The shell is marked with
    strong grooving and ridges which resemble sculptured
    figures.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sculpture
   n 1: a three-dimensional work of plastic art
   2: creating figures or designs in three dimensions [syn:
     {sculpture}, {carving}]
   v 1: create by shaping stone or wood or any other hard material;
      "sculpt a swan out of a block of ice" [syn: {sculpt},
      {sculpture}]
   2: shape (a material like stone or wood) by whittling away at
     it; "She is sculpting the block of marble into an image of
     her husband" [syn: {sculpt}, {sculpture}, {grave}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top