Search result for

scrutiny

(33 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scrutiny-, *scrutiny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scrutiny[N] การใคร่ครวญอย่างละเอียด, See also: การตรวจสอบอย่างละเอียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scrutiny(สครู'ทินี) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด,การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด, Syn. survey,inspection,examination,probing

English-Thai: Nontri Dictionary
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์,การพิจารณา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nobody's above scrutiny,myself included.ไม่มีใครอยู่เหนือการตรวจสอบ ผมเองก็เหมือนกัน Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Scrutiny won't be an issue.การพิจารณาไม่น่าเป็นประเด็น I Agree, It Wasn't Funny (2009)
i've tried to do my best, but what matters now is if strauss replaces me, this whole unit will come under scrutiny.ผมพยายามทำดีที่สุดแล้ว แต่ประเด็นในตอนนี้คือ ถ้าสเตราส์มาแทนตำแหน่งผม หน่วยนี้ทั้งหมด จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียด Cradle to Grave (2009)
Any scrutiny, the Russians are gonna know.ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนตรวจสอบ พวกรัสเซียมันจะต้องรู้แน่ NS (2010)
Slyly sidestepping the problematic scrutinyคิดแผนอันแยบยล เพื่อเลี่ยงการมีเรื่อง Investigative Journalism (2010)
We are under a ton of scrutiny here.มีคนจ้องอยู่เยอะแยะ Withdrawal (2010)
Well, he knows that we're under enhanced scrutiny by the bureau.คือเขารู้ว่าเราถูกทางเอฟบีไอ จับตาดูอยู่ Withdrawal (2010)
Could be exposing yourself to all kinds of scrutiny if it goes south.ที่จะเปิดเผยตัวเอง ให้กับการตรวจสอบในทุกรูปแบบ ถ้ามันไปทางใต้ Pilot (2010)
Do you really want to subject your daughter to more police scrutiny?คุณอยากให้เรื่องลูกสาวของคุณ โดนตำรวจสอบปากคำมากกว่านี้อีกเหรอ? A Hot Piece of A (2012)
Where all there is is scrutiny and judgment?ที่ที่มีแต่ คนคอยจับตาดูเธออยู่เนี่ยนะ Britney 2.0 (2012)
I've been through every inch of my house with a toothbrush cleaning up-- no... bone, no... skin, no... drop of blood escaped my scrutiny, and the furnace has been burning red-hot, believe me.ผมใช้แปรงสีฟันขัดทุกตารางนิ้วในบ้าน ทำความสะอาด ไม่มีทั้งกระดูก ไม่มี... Unholy Night (2012)
These fakes would have to stand up to carbon dating and expert scrutiny shit.ปลอมเหล่านี้จะต้องมีการ ยืนขึ้นเพื่อคาร์บอนเดท และผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงอึ The Art of the Steal (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scrutinyCorporate political donations are coming under heavy scrutiny.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิมังสา[N] consideration, See also: scrutiny, Syn. ความไตร่ตรอง, ความพิจารณา, ความตรึกตรอง

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRUTINY    S K R UW1 T AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scrutiny    (n) (s k r uu1 t i n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfung {f}; Musterung {f} | Prüfungen {pl}scrutiny | scrutinies [Add to Longdo]
Untersuchung {f}; Wahlprüfung {f} | Untersuchungen {pl}; Wahlprüfungen {pl}scrutiny | scrutinies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラス張り[ガラスばり, garasu bari] (n,adj-no) glass-sided; aboveboard; open to scrutiny; (P) [Add to Longdo]
矯めつ眇めつ[ためつすがめつ, tametsusugametsu] (exp,vs,adv) scrutiny; scanning; taking a good look [Add to Longdo]
吟味[ぎんみ, ginmi] (n,vs) testing; scrutiny; careful investigation; (P) [Add to Longdo]
検討[けんとう, kentou] (n,vs) consideration; examination; investigation; study; scrutiny; discussion; (P) [Add to Longdo]
細見[さいけん, saiken] (n,vs) (visual) scrutiny; close inspection [Add to Longdo]
熟覧[じゅくらん, jukuran] (n,vs) careful inspection; scrutiny [Add to Longdo]
慎重吟味[しんちょうぎんみ, shinchouginmi] (n) scrutiny; careful (close) examination (investigation); careful inquiry; careful selection [Add to Longdo]
精査[せいさ, seisa] (n,vs) close investigation; careful examination; scrutiny [Add to Longdo]
穿鑿[せんさく, sensaku] (n,vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scrutiny \Scru"ti*ny\, n. [L. scrutinium, fr. scrutari to search
   carefully, originally, to search even to the rags, fr. scruta
   trash, trumpery; perhaps akin to E. shred: cf. AS. scrudnian
   to make scrutiny.]
   1. Close examination; minute inspection; critical
    observation.
    [1913 Webster]
 
       They that have designed exactness and deep scrutiny
       have taken some one part of nature.  --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
       Thenceforth I thought thee worth my nearer view
       And narrower scrutiny.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anc. Church) An examination of catechumens, in the last
    week of Lent, who were to receive baptism on Easter Day.
    [1913 Webster]
 
   3. (Canon Law) A ticket, or little paper billet, on which a
    vote is written.
    [1913 Webster]
 
   4. (Parliamentary Practice) An examination by a committee of
    the votes given at an election, for the purpose of
    correcting the poll. --Brande & C.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scrutiny \Scru"ti*ny\, v. t.
   To scrutinize. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scrutiny
   n 1: the act of examining something closely (as for mistakes)
      [syn: {examination}, {scrutiny}]
   2: a prolonged intense look

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top