Search result for

scrawly

(89 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scrawly-, *scrawly*, scraw
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scrawly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scrawly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scrawl[VT] เขียนหวัดๆ
scrawl[VI] เขียนหวัดๆ
scrawly[ADV] แบบหวัดๆ, See also: อย่างสะเพร่า
scrawny[ADJ] ผอมมาก, See also: แห้งกรอด
scrawler[N] ผู้เขียนหวัดๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scrawly(สครอลี) vt.,n. (สิ่งที่) เขียนอย่างหวัด ๆ ,เขียนอย่างลวก ๆ,ลายมือหวัด., See also: scrawler n. s .scribble
scrawny(สครอ'นี) adj. ผอมมาก,บางมาก,หนังหุ้มกระดูก,ผอมกะหร่อง., See also: scrawnily adv. scrawniness n., Syn. skinny,lean

English-Thai: Nontri Dictionary
scrawl(n) ลายมือหวัด,การเขียนลวกๆ
scrawl(vt) เขียนหวัด,เขียนลวกๆ
scrawny(adj) ผอมมาก,ผอมบาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I coached S-7's scrawny, drooly... 75 years of alien research which points to one inescapable fact:ชั้นได้ฉกเอาเพชรน้ำเอก ของเซ็กเตอร์เซเว่นมา หลังวิจัยเรื่องเอเลี่ยนมา75ปี ที่ชี้ว่านัยหนึ่งของความจริงที่มิอาจปฎิเสธได้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You just put your scrawl there.คุณแค่เซ็นๆ ตรงนี้น่ะ District 9 (2009)
We've got his scrawl there.เราได้ลายเซ็นมันมาแล้วที่นี้ District 9 (2009)
Because as he hit it, it counts as a scrawl.เพราะว่า มันฟาดมันลงบนนี้ ถือเป็น ลายเซ็นได้ District 9 (2009)
We require your scrawl on this eviction notification.พวกเราต้องการลายเซ็นต์ในการยินยอม เคลื่อนย้ายรังของพวกแก District 9 (2009)
Put your scrawl on the bottom. See?เซ็นชื่อด้านล่างนี่ เห็นไหม? District 9 (2009)
Not bad for that scrawny little spit-fuck.ไม่เลวสำหรับไอ้ตุ๊ดไม้เสียบผี Zombieland (2009)
Are you a fucking scrawny little mousy queer boy, or are you a man with a functioning set of cock and balls?หรือ พวกบูชานกเขาผงาด ล่ะ? Cook (2009)
scrawled across your buttocks.ที่เขียนหวัดๆอยู่บนบั้นท้ายเธอ The Excelsior Acquisition (2010)
You're scrawnier than I pictured.นายผอมกว่าที่ฉันคิดไว้ Family Matters (2010)
And you're a little scrawny.อย่างแน่นอน Hop (2011)
- You're really not good at this and kinda scrawny. - You gotta be kidding me.ล้อเล่นรึเปล่า Silly Love Songs (2011)
Look, if a slasher's going to munch on any of us, it won't be your scrawny ass.ฟังน่ะ ถ้าพวกสเลสเชอร์ จะมากินใครสักคนในพวกเรา มันก็จะไม่กินตัวผอมๆอย่างนายหรอก Genesis: Part 1 (2011)
I'll take fifty bucks and the promise that I never see her scrawny meddling ass again.ห้าสิบเหรียญและสัญญาเลย ว่าฉันจะไม่ไปเจอคนยุ่งๆ คนนี้อีก Death Didn't Become Him (2011)
W-what's with the scrawny guy?แล้วนายแห้งนี่อะไร? Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
Putting a lot of faith in some guy who spends his days scrawling equations on the rocks.ไปหวังพึ่งคน ที่วัน ๆ เอาแต่ ขีดเขียนบนก้อนหิน Now You See Me (2011)
He was no bigger than, just a scrawny little rat.เขาตัวเล็กอย่างกับ หนูที่หิวโซ Conan the Barbarian (2011)
Few gold coins, you're so scrawny.คงได้เหรียญทองแค่ไม่กี่เหรียญ เข้าผอมแค่นี้ Wrath of the Titans (2012)
That scrawny-looking douche bag there is Tony.ส่วนไอผอมบางนั่นคือ โทนี่ Nebraska (2012)
W-what's with the scrawny guy?น--นายขี้ก้างนั่นยังไงกัน Party On, Garth (2012)
Then I can get back on this case and put that rank little weasel in jail for the rest of his scrawny-ass life.แล้วฉันก็จะสามารถกลับมาทำคดีนี้ได้ และจับเจ้าพังพอนน้อย ไปใช้ชีวิตที่เหลือ เน่าเฟอะอยู่ในคุก The Future in the Past (2012)
You should've seen them crowded in that carriage like four scrawny sardines.คุณน่าจะได้เห็นพวกเขา\ แออัดกันในขนส่งนั้น เหมือนปลาซาดีนที่ผอมบาง High Infidelity (2012)
A rather scrawny Tommy is currently in the process of beating the crap out of a much larger Slytherin.เด็กคนที่ผอมนี่คงเป็นทอมมี่ เขากำลังก่อเหตุทะเลาะวิวาทอยู่ กับคนที่ตัวใหญ่กว่า There's Always a Downside (2012)
I was a scrawny kid from backwater Montana, with a bad haircut and a unibrow.ฉันเป็นแค่เด็กตัวแกร็นๆ จากมอนตาน่า กับทรงผมเห่ยๆ และคิ้วติดกัน Makeover (2012)
The scrawny one?ที่ตัวผอมๆนั่นนะ? Hunteri Heroici (2012)
I handed out those targets myself. That's my scrawl on every one.ฉันส่งออกเป้าหมายเหล่านั้นด้วย ตัวเอง นั่นคือเขียนลวก ๆ ของฉันทุกคน Jack Reacher (2012)
America was just a handful of scrawny colonies.อเมริกาเป็นแค่ประเทศอาณานิคมที่บอบบาง Pain & Gain (2013)
They used to scrawl it on the colosseum.พวกเขาเคยเขียนแบบลวกๆบนโคลอสเซียม Fright Night (2013)
And you didn't even rat out his little kale-eating scrawny ass.และนายก็ไม่แม้แต่จะปากโป้งเรื่องไอ้หนูสกปรกนั่น Pilot (2013)
A pirate saved your scrawny bones from the curse of the mermaids.ก็โจรสลัดนั้นแหละ ที่ช่วยเธอไว้ ไอคนผอมแห้ง จากคำสาปของนางเงือก And Straight on 'til Morning (2013)
By exposing his victims and scrawling the phraseจากการที่เขาจัดท่าเหยื่อ และเขียนประโยค Restoration (2013)
Back then he was this scrawny little bitchy queen.สมัยนั้นนะเขาผอมกะหร่องยังกะผี. Party Bears (2013)
Too scrawny.ผอมไป Two Swords (2014)
She was such a scrawny little thing, a lonerมันเป็นสัตว์ตัวเล็กกระจ้อยร่อย เดียวดาย This Beautiful Fantastic (2016)
Scrawny little thing... all covered in dirt.ผอมกะหร่อง มอมแมม ฝุ่นเต็มตัว Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
See, look at that guy. He would be scrawny today.ดูหมอนี่สิ ถ้าเป็นยุคนี้คงเรียกว่าผอม T2 Trainspotting (2017)
I suggest you get your scrawny asses in here, pronto.ฉันแนะนำให้พวกนายรีบย้ายตูดผอม ๆ ของพวกนายเข้ามาในนี้ Brokeback Mountain (2005)
I want you to see Big Mike and not some scrawny-ass Indian kid with a Bay City Rollers hairdo.ฉันต้องการให้คุณเหมือนกับเห็น บิ๊ก ไมค์ และไม่ใช่หยะแหยะ เหมือนลูกแกะอินเดียน ที่มีทรงผมน่าเกลียดๆ Chuck Versus the Cougars (2008)
Scrawny, white trash.ชายผิวขาว, อมโรค Brothers in Arms (2008)
You scrawny, uptight bitch.เธอนังหนังหุ้มกระดูก สารเลวจอมเสือก Better Half (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scrawOn the memo was scrawled, 'have her practice floating in the water.'

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซูบผอม[ADJ] lean, See also: thin, emaciated, gaunt, pinched, scrawny, cadaverous, skinny, Syn. ผ่ายผอม, ซูบซีด, Example: ฉันชำเลืองมองร่างอันซูบผอมที่อยู่ปลายแถวสุด, Thai definition: ที่ผอมลงไป, ที่ซีดเซียวลงไปกว่าเดิม
กรอด[ADV] leanly, See also: lankly, scrawnily, gauntly, haggardly, thin, Syn. แห้ง, เซียว, Example: ชายหนุ่มรูปร่างผอมกรอดไม่น่าจะมาสมัครเป็นนายแบบ
ไก่เขี่ย[ADV] scribbly, See also: carelessly, scrawly, squiggly, illegibly, Syn. หวัด, Ant. บรรจง, ประณีต, Example: เขาเขียนหนังสือราวกับไก่เขี่ย, Thai definition: ยุ่งจนเกือบอ่านไม่ออก, (มักใช้แก่ลายมือ)
เฉียงไปเฉียงมา[V] scribble, See also: be not straight, scrawl, Ant. ตรง, Example: เส้นที่เด็กๆ อนุบาลขีดนั้นเฉียงไปเฉียงมาตลอดแนว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กร็อกกร๋อย[adj.] (krǿkkrøi) EN: scrawny ; emaciated ; withered ; impoverished   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRAWL    S K R AO1 L
SCRAWNY    S K R AO1 N IY0
SCRAWLED    S K R AO1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scrawl    (v) (s k r oo1 l)
scrawls    (v) (s k r oo1 l z)
scrawny    (j) (s k r oo1 n ii)
scrawled    (v) (s k r oo1 l d)
scrawling    (v) (s k r oo1 l i ng)
scrawnier    (j) (s k r oo1 n i@ r)
scrawniest    (j) (s k r oo1 n i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gekritzel {n}scrawniness [Add to Longdo]
Kritzelei {f}; Schmiererei {f}scrawling; scribbling [Add to Longdo]
Sudelarbeit {f}scrawl [Add to Longdo]
dürr; hager; schlank {adj} | dürrer; hagerer; schlanker | am dürrsten; am hagersten; am schlankestenscrawny | scrawnier | scrawniest [Add to Longdo]
gekritzeltscrawled [Add to Longdo]
kritzeln | kritzelnd | kritzelt | kritzelteto scrawl | scrawling | scrawls | scrawled [Add to Longdo]
mager {adj}scrawny [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぬたくる[, nutakuru] (v5r,vi) to scrawl; to daub [Add to Longdo]
オウギチョウチョウウオ[, ougichouchouuo] (n) scrawled butterflyfish (Chaetodon meyeri); Meyer's butterflyfish [Add to Longdo]
殴り書き[なぐりがき, nagurigaki] (n,vs) scribble; scrawl [Add to Longdo]
金釘流[かなくぎりゅう, kanakugiryuu] (n) a scrawl; scrawled writing [Add to Longdo]
書き散らし;書散らし[かきちらし, kakichirashi] (n) scribblings; scrawlings [Add to Longdo]
書き散らす;書散らす[かきちらす, kakichirasu] (v5s,vt) to scribble; to scrawl [Add to Longdo]
痩ける[こける, kokeru] (v1) to be come hollow (with age, illness, etc.); to be scrawny; to be thin [Add to Longdo]
痩せっぽち[やせっぽち, yaseppochi] (n) skinny person; scrawny person; scarecrow; bag of bones [Add to Longdo]
痩せ馬[やせうま, yaseuma] (n) scrawny horse [Add to Longdo]
走り書き(P);走り書(io)[はしりがき, hashirigaki] (n,vs) scribbling; scrawl; hasty writing; (P) [Add to Longdo]
落書き(P);楽書き;落書;楽書[らくがき, rakugaki] (n,vs) scrawl; scribble; graffiti; (P) [Add to Longdo]
[かせ, kase] (n-pref) low; poor; scrawny [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涂鸦[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, / ] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble [Add to Longdo]
涂鸭[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, / ] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top