Search result for

scramble

(70 entries)
(0.0365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scramble-, *scramble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scramble[VI] ปีน, See also: ปีนป่าย, ไต่, ตะกาย, Syn. clamber, push, struggle
scramble[VI] แย่งชิง, See also: ช่วงชิง, แย่ง, ชิง, ยื้อแย่งกัน
scramble[VI] ทำอย่างรีบเร่ง, See also: กระทำอย่างรีบร้อน
scramble[VT] รวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน, See also: ผสม, Syn. blend, combine, mix
scramble[VT] กวน (ไข่), See also: คน (ไข่), Syn. stir, jumble
scramble[VT] ส่งสัญญาณรบกวน
scramble[VI] นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินอื่นอย่างรวดเร็ว
scramble[N] การปีน, See also: การปีนป่าย, การไต่, การตะกาย, การตะเกียกตะกาย, Syn. climb, trek
scramble[N] การแย่งชิง, See also: การแย่ง, การชิง, การช่วงชิง, การรุมกันยื้อแย่ง, Syn. competition, confusion
scramble[N] การแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix

English-Thai: Nontri Dictionary
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
scramble(vi) ช่วงชิง,แย่งกัน,เบียดเสียด
scramble(vt) ตะกาย,ปีน,ไต่,กวน,ทำให้ยุ่ง,ทอดไข่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scramble๑. กวนสัญญาณ๒. การกวนสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scramblerไม้พาดเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll just have some scrambled eggs. Oui, mademoiselle.- ได้ครับ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
- We're having scrambled eggs- เราทำไข่เจียวกินกันวันนี้ The Cement Garden (1993)
Scrambles the mainframe and forces it to reboot.รบกวนองค์ประกอบหลัก และเปิดมันขึ้นมาใหม่ Resident Evil (2002)
- Satellite signals are scrambled.อะไรนะ สัญญานดาวเทียม พันกันยุ่งเหยิงไปหมดเลย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Sorry Sir. The signal got scrambled at flash point.ขออภัยเซอร์ สัญญาณมีสัญญาณรบกวนที่จุดแฟลช Cubeº: Cube Zero (2004)
Now, your plan went south, and you had to scramble, didn't you?-คุณหมายความว่า "ฉีกขาด" -เสียรูป Lost Son (2004)
And Megget scrambles for a first down.และเม็คเก็ตสแครมเบิ้ลสำหรับดาวน์แรก The Longest Yard (2005)
And scrambled eggs at 3am. What turned you into such a loner?ทำไมถึงปิดตัวเองอย่างนั้น Red Eye (2005)
These are scrambled.แต่นี่มันผิดลำดับ The Da Vinci Code (2006)
Scrambled, unscrambled?เรียงสลับ หรือ เป็นรหัส The Da Vinci Code (2006)
-Won't work. electrical. -The field would scramble it.What if there's more than physics? Deja Vu (2006)
Lily, no, no, no! - Tell her to get her own scrambled eggs.- ฉันจะให้เธอหาไข่กินเอง The Devil Wears Prada (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scrambleThe players scrambled for the ball.
scrambleThey scrambled for the penny in the street.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทาบรัศมี[V] scramble for superiority, See also: vie for superiority, Example: ผู้สมัครส.ส.ฉายแววว่าจะเป็นดาวรุ่งที่มีสิทธิ์จะทาบรัศมีเจ้าของพื้นที่เดิม, Thai definition: ยกตัวขึ้นเทียบ, Notes: (ปาก)
ไข่ทอด[N] omelette, See also: scramble egg, Example: วันไหนที่แม่ไม่อยู่ ลูกๆ ก็คงต้องกินไข่ทอดกันทุกที, Thai definition: ไข่ที่ทำให้สุกด้วยความร้อนโดยใช้น้ำมัน
ตะเกียกตะกาย[V] scramble, See also: clamber, climb, Syn. ตะกาย, ปีนป่าย, Example: เด็กผู้หญิงจับเอาแมวดำตัวหนึ่งโยนลงไปในน้ำแล้วปล่อยให้มันตะเกียกตะกายปีนตลิ่งหนีไป, Thai definition: พยายามป่ายปีนไป
ตะกาย[V] clamber, See also: scramble, climb, claw, Syn. ปีน, ไต่, ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย, Example: หมาข้างถนนตะกายขึ้นไปบนรถและคุ้ยเขี่ยหาอาหาร
ตะกาย[V] clamber, See also: scramble, climb, claw, Syn. ปีน, ไต่, ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย, Example: หมาข้างถนนตะกายขึ้นไปบนรถและคุ้ยเขี่ยหาอาหาร
แก่งแย่งชิงดี[V] compete (for a better position), See also: scramble, strive, vie, Syn. ชิง, แย่ง, ชิงดีชิงเด่น, ช่วงชิง, Example: โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่สับสนวุ่นวายและผู้คนแก่งแย่งชิงดีกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive   
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ching dī) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie   
ไข่คน[n. exp.] (khai khon) EN: scrambled egg   
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble   FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
ทรงบาดาล[n.] (songbādān) EN: Kalamona ; Scrambled Eggs   
แย่ง[v.] (yaēng) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch   FR: accaparer ; s'approprier
แย่งชิง[v.] (yaēngching) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch   FR: ravir ; usurper

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRAMBLE    S K R AE1 M B AH0 L
SCRAMBLED    S K R AE1 M B AH0 L D
SCRAMBLES    S K R AE1 M B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scramble    (v) (s k r a1 m b l)
scrambled    (v) (s k r a1 m b l d)
scrambler    (n) (s k r a1 m b l @ r)
scrambles    (v) (s k r a1 m b l z)
scramblers    (n) (s k r a1 m b l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
スクランブラー[, sukuranbura-] (n) scrambler [Add to Longdo]
スクランブル[, sukuranburu] (n,vs) scramble; (P) [Add to Longdo]
スクランブルエッグ;スクランブルドエッグ;スクランブルドエッグズ[, sukuranburueggu ; sukuranburudoeggu ; sukuranburudoegguzu] (n) scrambled eggs [Add to Longdo]
スクランブルレース[, sukuranburure-su] (n) scramble race [Add to Longdo]
ノンスクランブルチャンネル[, nonsukuranburuchanneru] (n) non-scrambled channel [Add to Longdo]
緊急発進[きんきゅうはっしん, kinkyuuhasshin] (n) scrambling; scramble [Add to Longdo]
取り合い;取合い[とりあい, toriai] (n) scramble; struggle [Add to Longdo]
取合う;取り合う[とりあう, toriau] (v5u,vi) (1) to take each other's hands; to clasp (hands); (2) to compete; to scramble for; (3) to pay attention (to someone); to respond [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炒蛋[chǎo dàn, ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, ] scrambled eggs [Add to Longdo]
炒鸡蛋[chǎo jī dàn, ㄔㄠˇ ㄐㄧ ㄉㄢˋ, / ] scrambled eggs [Add to Longdo]
番茄炒蛋[fān qié chǎo dàn, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, ] scrambled egg with fresh tomatoes (north China); same as 西紅柿炒蛋|西红柿炒蛋 [Add to Longdo]
西红柿炒蛋[xī hóng shì chǎo dàn, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 西 / 西] scrambled egg with fresh tomatoes (south China); same as 番茄炒蛋|番茄炒蛋 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スクランブル[すくらんぶる, sukuranburu] scramble (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scramble \Scram"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Scrambled}; p. pr. &
   vb. n. {Scrambling}.] [Freq. of Prov. E. scramb to rake
   together with the hands, or of scramp to snatch at. cf.
   {Scrabble}.]
   1. To clamber with hands and knees; to scrabble; as, to
    scramble up a cliff; to scramble over the rocks.
    [1913 Webster]
 
   2. To struggle eagerly with others for something thrown upon
    the ground; to go down upon all fours to seize something;
    to catch rudely at what is desired.
    [1913 Webster]
 
       Of other care they little reckoning make,
       Than how to scramble at the shearer's feast.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scramble \Scram"ble\, v. t.
   1. To collect by scrambling; as, to scramble up wealth.
    --Marlowe.
    [1913 Webster]
 
   2. To prepare (eggs) as a dish for the table, by stirring the
    yolks and whites together while cooking.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scramble \Scram"ble\, n.
   1. The act of scrambling, climbing on all fours, or
    clambering.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of jostling and pushing for something desired;
    eager and unceremonious struggle for what is thrown or
    held out; as, a scramble for office.
    [1913 Webster]
 
       Scarcity [of money] enhances its price, and
       increases the scramble.        --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scramble
   n 1: an unceremonious and disorganized struggle [syn:
      {scramble}, {scuffle}]
   2: rushing about hastily in an undignified way [syn: {scamper},
     {scramble}, {scurry}]
   v 1: to move hurriedly; "The friend scrambled after them"
   2: climb awkwardly, as if by scrambling [syn: {clamber},
     {scramble}, {shin}, {shinny}, {skin}, {struggle}, {sputter}]
   3: bring into random order [syn: {scramble}, {jumble}, {throw
     together}]
   4: stir vigorously; "beat the egg whites"; "beat the cream"
     [syn: {beat}, {scramble}]
   5: make unintelligible; "scramble the message so that nobody can
     understand it" [ant: {unscramble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top