Search result for

scourge

(34 entries)
(0.095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scourge-, *scourge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scourge[N] ผู้ทำให้เกิดหายนะ, See also: ผู้ทรมานผู้อื่น, ผู้ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน, สิ่งหายนะ, Syn. tormentor
scourge[N] แส้, See also: หวาย, Syn. cord, stick, strap, whip
scourge[N] หายนะ, Syn. curse, harass, plague
scourge[VT] หวด, See also: เฆี่ยน, โบย, Syn. whip, hit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
scourge(vt) ทำลาย,ลงโทษ,เฆี่ยน,โบย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps.เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว Night and Fog (1956)
Says "Positively kills lice, roaches and other scourges".เขียนว่ามีฤทธิ์ฆ่าหมัด... แมลงสาบและแมลงต่าง ๆ Of Mice and Men (1992)
The scourge of sickness afflicts us at whim.The scourge of sickness afflicts us at whim. Apocalypto (2006)
THE SCOURGE OF MANY A CELEBRITY ASSISTANT.หายนะของผู้ช่วยดาราคนดังมากมาย Family/Affair (2007)
They're dead! They're all dead! ...expiation, because we have seen the earth scourged with whips and scorpions.พวกเขาตายแล้ว พวกเขาตายแล้ว ฟังฉันให้ดีนะ เราได้เห็นแล้ว The Mist (2007)
Dan Humphrey, the scourge of high society, is going to the ball?เราก็ออกงานด้วยกันได้ แดน ฮัมป์ฟรี หายนะของสังคมไฮโซ It's a Wonderful Lie (2008)
Harvey Dent, scourge of the underworld scared stiff by the trust-fund brigade.ฮาวี่ เดนท์ ผู้ทำโลกใต้ดินเป็นหายนะ แต่ตัวแข็งลนลาน กลัวงานสังคมเหรอ The Dark Knight (2008)
Your father is an unblinking murderer, the scourge of this world!พ่อของแกเป็นฆาตกรที่ฆ่าได้โดยไม่กระพริบตา, คนที่ทำให้เกิดหายนะบนโลกนี้ Episode #1.7 (2008)
10 scourges created by god. Plague 6 was unhealable boils10 สิ่งหายนะสร้างขึ้นโดยพระเจ้า Amplification (2009)
Behold arkadios! Scourge of athens!นั้นไง อาร์คาดอสผู้สร้างหายณะสู่นครเอเธนส์ The Red Serpent (2010)
You're a Ngbaka! Scourge of the Numidian plain.เจ้าเป็นชนเผ่าอัมบาการ์ นักฆ่าแห่งทุ่งนามิเบีย Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
At fell's church, the scourge of the vampires had passed.ในโบสถ์เฟล การประหารแวมไพร์ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว The Dinner Party (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วินิต[V] scourge, See also: chastise, Thai definition: ทรมานให้เรียบร้อย, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลงโทษ[n.] (kān longthōt) EN: sanction ; punishment ; scourge   FR: sanction [f]
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad   FR: fouetter ; flageller
โรคระบาด[n.] (rōk rabāt) EN: epidemic ; scourge   FR: épidémie [f] ; maladie épidémique [f] ; maladie contagieuse [f] ; fléau [m]
วินิต[v.] (winit) EN: scourge ; chastise   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOURGE    S K ER1 JH
SCOURGES    S K ER1 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scourge    (v) (s k @@1 jh)
scourged    (v) (s k @@1 jh d)
scourges    (v) (s k @@1 jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鞭;笞;韃;策[むち;ぶち(鞭)(ok), muchi ; buchi ( muchi )(ok)] (n) (1) whip; lash; scourge; (2) stick; cane; rod; pointer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scourge \Scourge\, v. t. [imp. & p. p. {Scourged}; p. pr. & vb.
   n. {Scourging}.] [From {Scourge}, n.: cf. OF. escorgier.]
   1. To whip severely; to lash.
    [1913 Webster]
 
       Is it lawful for you to scourge a . . . Roman?
                          --Acts xxii.
                          25.
    [1913 Webster]
 
   2. To punish with severity; to chastise; to afflict, as for
    sins or faults, and with the purpose of correction.
    [1913 Webster]
 
       Whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth
       every son whom he receiveth.     --Heb. xii. 6.
    [1913 Webster]
 
   3. To harass or afflict severely.
    [1913 Webster]
 
       To scourge and impoverish the people. --Brougham.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scourge \Scourge\, n. [F. escourg['e]e, fr. L. excoriata (sc.
   scutica) a stripped off (lash or whip), fr. excoriare to
   strip, to skin. See {Excoriate}.]
   1. A lash; a strap or cord; especially, a lash used to
    inflict pain or punishment; an instrument of punishment or
    discipline; a whip.
    [1913 Webster]
 
       Up to coach then goes
       The observed maid, takes both the scourge and reins.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a means of inflicting punishment, vengeance, or
    suffering; an infliction of affliction; a punishment.
    [1913 Webster]
 
       Sharp scourges of adversity.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       What scourge for perjury
       Can this dark monarchy afford false Clarence?
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scourge
   n 1: a whip used to inflict punishment (often used for pedantic
      humor) [syn: {scourge}, {flagellum}]
   2: something causing misery or death; "the bane of my life"
     [syn: {bane}, {curse}, {scourge}, {nemesis}]
   3: a person who inspires fear or dread; "he was the terror of
     the neighborhood" [syn: {terror}, {scourge}, {threat}]
   v 1: punish severely; excoriate
   2: whip; "The religious fanatics flagellated themselves" [syn:
     {flagellate}, {scourge}]
   3: cause extensive destruction or ruin utterly; "The enemy lay
     waste to the countryside after the invasion" [syn: {lay waste
     to}, {waste}, {devastate}, {desolate}, {ravage}, {scourge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top