Search result for

schlittschuhlaufen

(52 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schlittschuhlaufen-, *schlittschuhlaufen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schlittschuhlaufen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schlittschuhlaufen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- If you teach me how to skate.- Wenn du mir Schlittschuhlaufen zeigst. Flashdance (1983)
Scott and I met two winters ago up at Iron Mountain, ice-skating.Scott und ich haben uns vor zwei Jahren kennen gelernt. Beim SchlittschuhlaufenStarman (1984)
Wrestling, roller derby, Jimmy Swaggert...Catchen, Schlittschuhlaufen, eine Quiz-Sendung. Dann die Serie mit den drei Komikern. Short Circuit (1986)
We go ice skating. We mess around.Wir gehen Schlittschuhlaufen und haben Spaß. Just One of the Guys (1988)
This afternoon, we go ice skating, okay?Heute Nachmittag gehen wir Schlittschuhlaufen, ok? Just One of the Guys (1988)
Hey, Steve, you wanna go ice skating tomorrow?Steve, möchtest du morgen Schlittschuhlaufen gehen? Just One of the Guys (1988)
I was looking forward to you visiting, and you didn't want to go ice skating.Ich habe mich auf dich gefreut, und du wolltest nicht mal SchlittschuhlaufenJust One of the Guys (1988)
What do you say we go ice skating?Sollen wir Schlittschuhlaufen gehen? Just One of the Guys (1988)
Uh, well I was skating with the boys this morning, took a little shot to the neck.Ich war mit den Jungs Schlittschuhlaufen und bin ein wenig steif. Walking Dead (1991)
I couldn't skate.Ich konnte nicht SchlittschuhlaufenNever Been Kissed (1999)
- We're going ice-skating.- Wir gehen SchlittschuhlaufenSouth Park: Bigger, Longer & Uncut (1999)
Well, are you feeling human enough for a little skating?- Hast du Lust zum SchlittschuhlaufenAshes to Ashes (2000)
I let you teach me how to skate, even though I hate the cold.Du durftest mir das Schlittschuhlaufen beibringen, obwohl ich die Kälte hasse. Ashes to Ashes (2000)
He called me "fatty"... on the skating rink twelve years ago.Er hat mich Fettgans genannt, beim Schlittschuhlaufen mit zwölf Jahren. The Seagull's Laughter (2001)
- So what do you think about the skating?- Kommt er mit zum SchlittschuhlaufenParis Is Burning (2001)
lce-skating on a lake, sleigh rides along a country road, fluffy white crystals of new-fallen snow.Schlittschuhlaufen auf einem See, Schlittenfahren entlang einer Landstraße, flockige weisse Kristalle neugefallenen Schnees. Blizzard of '01 (2001)
I'd love to ice-skate at Rockefeller Center.Schlittschuhlaufen im Rockefeller Center. Help (2002)
And then as fall slipped into winter and the air turned cold, there'd be sleigh rides skating on frozen lakes singing carols around the yuletide.Und wenn der Herbst dem Winter weicht... und die Luft eisig wird, kommen Schlittenfahrten... Schlittschuhlaufen auf gefrorenen Seen... Liedersingen in der Weihnachtszeit. The Human Stain (2003)
That's what she was trying to tell me at that skating rink, and I didn't let her.Genau das wollte Sie mir beim Schlittschuhlaufen erzählen. Und hatte keine Chance. There Goes the Bride (2003)
So we start sending him like pictures and letters and stuff for years... but then I got really into ice-skating, so we sort of forgot about him.Also haben wir ihm jahrelang Bilder und Briefe und so geschickt, bis ich mit dem Schlittschuhlaufen angefangen habe. Garden State (2004)
Oh!- Wollen wir SchlittschuhlaufenJust Friends (2005)
Well, Chris, what are you doing over at Joyce's?Ich dachte, du hasst SchlittschuhlaufenJust Friends (2005)
I just never wanna skate again.Ich will nur nie wieder SchlittschuhlaufenShattered (2006)
roman does not even know how to ice-skate.Roman kann noch nicht mal SchlittschuhlaufenRoman Holiday (2007)
Kids, let's go skating!Kinder, lasst uns SchlittschuhlaufenThe Quiet Storm (2007)
Because it's about skate blades.Weil es ums Schlittschuhlaufen geht. Outcast (2008)
Cashmere stole for ice-skating at Wollman Rink Jacques Torres hot chocolate for window-shopping the holiday displays and the perfect date to the Senior Snowflake Charity Ball.Eine Kaschmir-Stola, um im Central Park Schlittschuhlaufen zu gehen, eine heiße Schokolade von Jacques Torres für einen Schaufensterbummel und das perfekte Date für den Snowflake- Wohltätigkeits-Ball der Abschlussklasse. It's a Wonderful Lie (2008)
Not enough to make sure he's wearing a helmet when he's skating.So sehr, dass er nicht mal einen Helm trägt, wenn er Schlittschuhlaufen geht? The Other Woman (2009)
So anyway, in the dream, you and I were ice skating, just the two of us.Also, in dem Traum waren du und ich Schlittschuhlaufen, nur wir zwei. The Terminator Decoupling (2009)
We went ice skating at Rockefeller Center.Wir waren Schlittschuhlaufen am Rockefeller Center. Valley Girls (2009)
Hey. it's his journal.- Ich mag Schlittschuhlaufen... und es hilft mir beim Nachdenken, Artie. Claudia (2009)
I hate skating.Aber ich hasse SchlittschuhlaufenDel 1 (2009)
I believe you are the first studentWir wollen heute auf dem Ententeich Schlittschuhlaufen gehen. Snowmen (2010)
Billy, I know you're pretending. Bill?Und nun gehen wir auch noch mit den beliebtesten Mädchen an der Schule SchlittschuhlaufenSnowmen (2010)
To teach Howard how to skate.Die kannst du ja wieder ausziehen, aber vorher lernst du SchlittschuhlaufenSnowmen (2010)
Yes, he is. I already invited him.Du musst unbedingt Schlittschuhlaufen lernen. Snowmen (2010)
We'll get him out, but you got to get help!Wir sollten heute nicht SchlittschuhlaufenSnowmen (2010)
So if anybody wants to go skating tomorrow...Wer möchte, kann morgen Schlittschuhlaufen gehen! I Don't Know How She Does It (2011)
The Doctor took me ice skating on the River Thames in 1814, the last of the great frost fairs.Der Doctor nahm mich mit, zum Schlittschuhlaufen auf der Themse, 1814, die letzte, der großen Frostjahrmärkte. A Good Man Goes to War (2011)
My last day with Pop, he taught my son how to skate.An meinem letzten Tag mit Papa brachte er meinem Sohn das Schlittschuhlaufen bei. Last Words (2011)
Ice skating?SchlittschuhlaufenAnd the Pretty Problem (2011)
I can finally be open about my passion for deep V-neck T-shirts and anti-aging face creams, and ice skating in August and Stephen Sondheim, and Dieux du Stade.Ich kann endlich offen zu meinen Leidenschaften stehen: tiefe V-Ausschnitte, Anti-Aging-Gesichtscremes und Schlittschuhlaufen im August und Steven Sondheim und Dieux du Stade. Out in the Burbs (2012)
Well, she'd have to be, all those years skating with the Ice Capades.Aber sie kämpft weiter. Das wird sie auch müssen. Nach all den Jahren SchlittschuhlaufenFiona Interrupted (2012)
Free skates and hot chocolate, whatever you want.Unentgeltliches Schlittschuhlaufen und heiße Schokolade, das ist was ihr wollt. Episode Four (2012)
You're not staying to skate?Bleibst du nicht zum SchlittschuhlaufenEpisode Four (2012)
The big one... Who can skate.Der Große,... der Schlittschuhlaufen kann. The Blue Line Job (2012)
Yep. I guess they're ice skating in hell about now.Ich schätze, in der Hölle werden sie jetzt SchlittschuhlaufenIt's Time, Part 1 (2012)
Iceskating?SchlittschuhlaufenMidden in De Winternacht (2013)
I mean, I was really good today, especially considering that I laced up for the first time today, you know, and you were totally right about the ice-skating.Ich meine, ich war heute wirklich richtig gut, besonders wenn man berücksichtigt, dass ich heute zum ersten Mal gelaufen bin, und weißt du, du hattest völlig Recht mit dem SchlittschuhlaufenNa Ki'i (2013)
You could get a massage, go out to dinner, ice skating, pilates class, yoga, see a movie, maybe sit down and read a magazine in peace.Du könntest dich massieren lassen, zum Essen ausgehen, Schlittschuhlaufen, Pilateskurse, Yoga, einen Film schauen, dich vielleicht mal hinsetzen und in Ruhe eine Zeitschrift lesen. Capture the Flag (2013)

German-Thai: Longdo Dictionary
schlittschuhlaufen(vi) |lief schlittschuh, ist schlittschuhgelaufen| เล่นสเก็ตน้ำแข็ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top