Search result for

schimmlig

(37 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schimmlig-, *schimmlig*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schimmlig มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schimmlig*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When these switches are thrown, your meddling country will disintegrate... Like a moldy hunk of Liederkranz!Wenn diese Hebel betätigt werden, wird Ihr lästiges Land zerfließen wie ein schimmliges Stück aus einem Liederkranz. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
Too much rain turns it mouldy, too little and it's hog-feed.Zu viel Regen und er wird schimmlig, zu wenig, und er ist Schweinefutter. Leap of Faith (1992)
Moldy sneeze?- Schimmliger Nieser? Blindsided (1995)
Moldy sneeze.Schimmliger Nieser. Blindsided (1995)
Yes, moldy sneeze.- Ja. Schimmliger Nieser. Blindsided (1995)
- I got caught! - My gown smells like blue cheese.Seine Kutte stinkt wie ein schimmliger Käse. Can't Hardly Wait (1998)
Rupert, is this blue cheese or is it just cheese that's gone blue?Rupert, ist das Schimmelkäse oder einfach schimmliger Käse? The Freshman (1999)
Your cinnamon looks rancid.Ihr Zimt sieht schimmlig aus. Chocolat (2000)
A stack of moldy dishes.Schimmlige Schalen. Mirage (2005)
Like, nothing. Some moldy bread.Nichts, außer schimmligem Brot. Say Something (2005)
- Mildewed dishtowel.- Schimmliges Geschirrtuch. Euphoria: Part 1 (2006)
Jimson weed, belladonna, mandrake root, and moldy bread.Wurzeln des Teufelapfels und schimmliges Brot. Guardian Angels (2007)
"Your family's gonna be evaporated in an attack on the Colonies," "but you'll survive for three more years in a mouldy compartment on a freighter" "till your body starts to eat itself up alive."Und deine Familie wird bei einem Angriff auf die Kolonien ausgelöscht werden, aber du überlebst noch drei Jahre in einem schimmligen Frachterabteil, bis dein Körper anfängt, sich bei lebendigem Leib selbst zu fressen." Faith (2008)
They taste like sofa cushions covered with the moldy nuts your grandmother... - used to keep in a little jar under the, uh-- - Oh, Okay.Sie schmecken nach Sofakissen, auf denen schimmlige Nüsse kleben, die Ihre Oma früher in dem Glas gesammelt hat, das auf ihrem ... Moral Waiver (2009)
A little bit of mold and dust.Etwas schimmlig und staubig. Smoke My Peace Pipe (2010)
Let the bread lie in the box for three months, and it will be mouldy, and so turn to nothing that is good. - Wherefore, I am persuaded that it cannot be God!Wenn ihr das Brot drei Monate liegen lässt, wird es schimmlig... und es verdirbt. Secrets of the Heart (2010)
Those musty-smelling ravens.Diese schimmlig riechenden Raben! Farewell, My Queen (2012)
Or just a moldy schnauzer?Oder nur ein schimmliger Schnauzer? The Thief of Baghead (2012)
Things that are mouldy lack use. Very singular good.Dingen, die schimmlig sind, fehlt der Gebrauch. Henry IV, Part 2 (2012)
Moldy cheese on stale bread, you call this food?Schimmligen Käse auf altem Brot nennen Sie Essen? Ging Gang Goolie (2012)
This moldy banana is you.Diese schimmlige Banane bist du. What If (2013)
- There's no way that I am moving a bunch of old, mouldy newspapers.Mickey? - Ich räume auf keinen Fall alte, schimmlige Zeitungen weg. White Bird in a Blizzard (2014)
- Unless it's moldy.Außer es ist schimmligBig Hero 6 (2014)
Cool. The loser eats a moldy chip, green around the edge.Wer verliert, isst einen schimmligen Chips. Nice and Easy (2014)
I ate... mouldy doughnuts from a bin.Ich aß schimmlige Donuts aus dem Müll. Episode #2.4 (2014)
You know how sometimes you get a peach from the bowl and one side is ripe and yellow, and the other is black and moldy?Manchmal nimmt man einen Pfirsich aus der Schale und eine Seite ist reif und gelb und die andere schwarz und schimmligPalindrome (2015)
"Whose moldy lunch meat is this, Kevin?""Wessen schimmliges Wurstbrot ist das, Kevin?" Rash Decisions (2015)
- Those are probably pillows, they look moldy.- Vielleicht ist die Polsterung schimmligThe Visitors: Bastille Day (2016)
All there is left is this moldy cheese full of maggots.Ich habe nur noch diesen alten schimmligen, wurmigen Ziegenkäse. The Visitors: Bastille Day (2016)
Moldy crabapple, found on the street.Schimmliger Holzapfel, auf der Straße gefunden. Turn It Upside Down (2016)
It's my chance to leave behind monsters and demons and moldy hideouts.Es ist meine Chance, Monster, Dämonen und schimmlige Verstecke hinter mir zu lassen. Mamma Mia (2016)
But think of all those poor refugees who must rot here if I didn't help them.Die Flüchtlinge würden hier schimmlig, wenn ich ihnen nicht helfen würde. Casablanca (1942)
Like pack rats been gnawing at a hunk of old mouldy Roquefort cheese.Wie ein Haufen Ratten, die sich an schimmligem Käse zu schaffen machen. A Foreign Affair (1948)
She's too poor to afford a doctor, so every week she buys nine dollars worth of moldy bread... and makes her own penicillin.Sie kann sich keinen Arztbesuch leisten und kauft sich jede Woche schimmliges Brot aus dem sie dann ihr eigenes Penicillin herstellt. Herman the Great (1964)
Don't forget to tell Goebbels about the bad stew and the moldy bread, sir.Denken Sie an den verdorbenen Eintopf und das schimmlige Brot. Is There a Traitor in the House? (1969)
Knowing Peter, he will be totally vexed if we're there before him.Wie ich Peter kenne, ärgert sich der schimmlig, wenn wir vor ihm da sind. The Brutes (1970)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verschimmelt; schimmelig; schimmlig; modrig; moderig; kahmig {adj}mouldy [Br.]; moldy [Am.] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top