Search result for

scavenge

(35 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scavenge-, *scavenge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scavenge[VI] ค้นหาของ (ที่ยังใช้ได้) จากกองขยะ, See also: รวบรวมสิ่งที่ยังใช้ได้ออกจากกองขยะ, Syn. search, seek
scavenge[VT] ค้นหาของ (ที่ยังใช้ได้) จากกองขยะ, See also: รวบรวมสิ่งที่ยังใช้ได้ออกจากกองขยะ
scavenge[VI] เอาสิ่งสกปรกออก, See also: ทำความสะอาด, กวาดขยะ, ขนขยะ
scavenger[N] คนหรือสัตว์ที่กินซากสัตว์เป็นอาหาร
scavenger[N] คนหรือสัตว์ที่คุ้ยหาของตามกองขยะ, See also: คนกวาดขยะ, คนเก็บขยะ, Syn. forager, freeloader, collector, junk dealer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scavenge(สแคฟ'เวินจฺ) vt.,vi. ขนขยะ,กวาดขยะ,กวาด,ขับแก๊สเผาไหม้ออก,ขับควันออก,กินเนื้อตายเป็นอาหาร,เอาสิ่งสกปรกออก,ค้นหา
scavenger(สแคฟ'เวินเจอะ) n. คนเก็บขยะ,คนเก็บขยะ,เครื่องเก็บขยะ,สิ่งมีชีวิตที่กินซากของสิ่งมีชีวิตอื่น,สัตว์ที่กินของเน่า

English-Thai: Nontri Dictionary
scavenger(n) คนกวาดถนน,คนเก็บขยะ,สัตว์กินของเน่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scavenger คนคุ้ยแยก, คนคุ้ยขยะ [สิ่งแวดล้อม]
scavengerผู้ยริโภคซากพืชซากสัตว์, สัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหาร เช่น แร้งกินสัตว์ตาย ไส้เดือนกินซากพืข เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like a Trandoshan scavenger, probably combing the battlefield for salvage.ดูเหมือนว่าจะเป็นแทรนโดแชนนะ พวกหาของเก่า คุ้ยทุกอย่างจากเศษซากสนามรบ แล้วกู้ไปใช้ประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)
To be made once he scavenged the parts.ทำเป็นชิ้นนำมาประกอบ Pilot (2008)
There's a scavenger hunt, and my team has tasked me with getting a photograph in a whale's suite.มันมีเกมเก็บแต้มกันอยู่ ฉันได้รับมอบหมาย ให้ถ่ายรูปห้องพักของปลาใหญ่ Five the Hard Way (2008)
Sooner or later, everyone is going to have to take a side, even scavengers like you!ไม่ช้าไม่นาน ทุกคนจะต้องเลือกข้าง คนอย่างเธอก็ต้องเลือกด้วย! Gamer (2009)
The derogatory term Prawn is used for the alien, and obviously it implies something that is a bottom feeder, that scavenges the leftovers.สิ่งที่เสื่อมเสียจากเอเลี่ยน ก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้ว ไอ้ที่อยู่ข้างล่างนั้นมันขับเอาของเสียออกมา District 9 (2009)
See, you're just filthy scavengers, Feeding off the dead, taking the form of the last corpse you choke down.เห็นไหม แกมันก็แค่สวะโสโครก กินซากศพ ใช้ร่างของคนสุดท้ายที่แกกิน Jump the Shark (2009)
They're feral. They're natural scavengers.มันเป็นแมวป่า เป็นธรรมชาติของมันที่ชอบกัดแทะของเน่าเสีย The Bond in the Boot (2009)
Animal scavengers must have made off with the rest of the bones.สัตว์ที่กินซากคงคาบมันออกไป กระดูกส่วนที่เหลือ The Plain in the Prodigy (2009)
Animal scavengers dispersed them.สัตว์ลากพวกมันไปกิน Bone Voyage (2009)
Number 27 on the tribeca scavenger hunt--หมายเลข 27 on the tribeca scavenger hunt-- Enough About Eve (2009)
This is what we call a screaming scavenger hunt.เราเรียกสิ่งนี้ว่า การไล่ล่า ไอ้ตัวกินเสียงหวีด Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
- this is what we call a screaming scavenger hunt.นี่เป็นสิ่งที่พวกเราเรียกว่า การล่าตัวกินเสียงหวีด Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้บริโภคซากอินทรีย์[n. exp.] (phūbøriphōk sāk insī) EN: scavenger ; detritivore   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAVENGE    S K AE1 V AH0 N JH
SCAVENGER    S K AE1 V AH0 N JH ER0
SCAVENGERS    S K AE1 V AH0 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scavenge    (v) (s k a1 v i n jh)
scavenged    (v) (s k a1 v i n jh d)
scavenger    (n) (s k a1 v i n jh @ r)
scavenges    (v) (s k a1 v i n jh i z)
scavengers    (n) (s k a1 v i n jh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱酸素剤[だつさんそざい, datsusansozai] (n) oxygen absorber; oxygen scavenger; small packet placed in packaged food to absorb oxygen and prevent oxidation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scavenge \Scav"enge\, v. t.
   To cleanse, as streets, from filth. --C. Kingsley.
   [1913 Webster]
 
   2. to salvage (usable items or material) from discarded or
    waste material.
    [PJC]
 
   3. To remove (burned gases) from the cylinder after a working
    stroke.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scavenge \Scav"enge\, v. i. (Internal-combustion Engines)
   To remove the burned gases from the cylinder after a working
   stroke; as, this engine does not scavenge well.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scavenge
   v 1: clean refuse from; "Scavenge a street"
   2: collect discarded or refused material; "She scavenged the
     garbage cans for food" [syn: {salvage}, {scavenge}]
   3: feed on carrion or refuse; "hyenas scavenge"
   4: remove unwanted substances from [syn: {scavenge}, {clean}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top