Search result for

scatter

(112 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scatter-, *scatter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scatter[VT] ทำให้กระจาย, See also: โปรย, โรย, หว่าน, Syn. diverge, disperse, Ant. assemble, collect, gather
scatter[VT] ทำให้แยกย้ายกันไป
scatter[VI] กระจาย, See also: แผ่, ขยาย, แตกแยก, แพร่, ระบาด
scatter[VT] ทำให้แสงหรือรังสีหักเห
scatter[N] การทำให้กระจาย, See also: การโปรย, การหว่าน
scattered[ADJ] กระจัดกระจาย, See also: ไม่เป็นระเบียบ, ระเนระนาด, เกลื่อนกลาด, Syn. strewed
scattering[ADJ] กระจัดกระจาย, See also: แตกกระเจิง, แพร่กระจาย, Syn. uneven
scattering[N] การกระจัดกระจาย, See also: การแตกกระเจิง, การแพร่กระจาย, Syn. distribution, radiation
scatterbrain[N] คนประมาท, See also: คนขี้หลงขี้ลืม, คนไม่มีสมาธิ, คนเลินเล่อ, Syn. bungler
scatteringly[ADV] อย่างเกลื่อนกลาด, See also: อย่างกระจัดกระจาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scatter(สแคท'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ,ทำให้) กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง,สาด,โปรย,หว่าน,ทำให้แสงหรือรังสีหักเห,สิ่งที่กระจัดกระจาย, See also: scatterable adj. scatterer n.
scatterbrainedadj. ไม่รอบคอบ,เลินเล่อ,ประมาท,มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น
scatteringadj. กระจัดกระจาย,แตกกระเจิง,แพร่กระจาย,หรอมแหรม. n. จำนวนเล็กน้อยที่อยู่กระจัดกระจาย,

English-Thai: Nontri Dictionary
scatter(vi) กระจัดกระจาย,แยกย้ายกันไป,แตกกระเจิง
scatter(vt) ทำให้กระจาย,โปรย,หว่าน,สาด,ทำให้แตกกระเจิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scatterการกระจัดกระจาย, การกระจาย [ดู dispersion] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scatter diagramแผนภาพการกระจาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scatter of the populationความกระจัดกระจายของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scatteringการกระจัดกระจาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
scatter diagramแผนภาพการกระจาย, แผนภาพแสดงการแปรผันร่วมของตัวแปรสองตัว เช่น ตัวแปร x และ y [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Scattered rain or showersฝนกระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
Scatteringการกระเจิง [TU Subject Heading]
scatteringการกระเจิง, การกระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
scatteringการกระเจิง, การที่คลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบอนุภาคแล้วมีคลื่นกระจายออกรอบ ๆ อนุภาคนั้น หรือการที่อนุภาคเคลื่อนที่ไปกระทบอนุภาคอื่นแล้วแนวการเคลื่อนที่หันเหไปจากทิศเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Scattering (Physics)การกระเจิง (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
Scattering (Physics))การกระเจิืง (ฟิสิกส์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scattered remnantไม้กระยาเลย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're pulling scattershot low-res images from the personal cams.เราได้ภาพความละเอียดต่ำ จากกล้องส่วนบุคคลมา Dead Space: Downfall (2008)
And a burned-down warehouse is gonna be the least of your problems. # Scattered like shells lost to the sea #และเรื่องโดนเผาคลังสินค้า จะเป็นปัญหาเล็กสำหรับนาย # Scattered like shells lost to the sea # Pilot (2008)
The virus must be scattered simultaneously in various areas.เชื้อไวรัสตัวนี้จะถูกปล่อยให้แพร่ออกไปในเวลาเดียวกันหลายๆ พื้นที่ Death Note: L Change the World (2008)
How does Kujo intend to scatter the virus?แล้วคุโจคิดจะแพร่เชื้อไวรัสนี้ออกไปได้ยังไงไม่ทราบครับ Death Note: L Change the World (2008)
The plane will fly. Everybody dies, and the virus will scatter.เครื่องบินจะบินขึ้นไป ทุกคนจะตาย และเชื้อโรคจะแพร่ออกไป Death Note: L Change the World (2008)
# Yeah, yeah what I've got full stock # # of thoughts and dreams that scatter#เย๊ เย สิ่งที่ฉันมีอยู่เต็มคือความคิดและความฝัน แต่มันช่างกระจัดกระจายไร้ทิศทาง 500 Days of Summer (2009)
But we scattered her ashes here.แต่เราโปรยอัฐิเธอไว้ตรงนี้ Orphan (2009)
- What's this? It's particles scattered all over the internet.มันเหมือนอนุภาคเล็กๆที่กระจัดกระจายไปทั่วบนอินเตอร์เน็ต The No-Brainer (2009)
As well as a campsite that might have broken glass scattered around.เช่นเดียวกับที่ๆมีการโรยแก้วไว้รอบๆที่จอดรถ Bloodline (2009)
We thought you might wanna scatter them somewhere.เราคิดว่าเธอคงอยากจะไปโปรยที่ไหนซักที่นึง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
You don't want Jax in a charter scattered across four states.เธอคงจะไม่อยากให้เเจ็คเร่ร่อน ข้ามไปถึงสี่รัฐ Balm (2009)
Airborne spores scattered that way,สปอร์แพร่กระจายไปทางนั้น Amplification (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scatterAs usual the peasants are busy scattering grain seeds.
scatterBroken glass lay scattered all over the road.
scatterDon't scatter your things about.
scatterEmpty cans were scattered about the place.
scatterFragments of the mirror were scattered on the floor.
scatterHaving scattered the enemy before me and triumphantly returned, this is how they would herald me.
scatterHe scattered the coins of the money-changers and overturned their table.
scatterI should have brought my umbrella. Scattered raindrops are starting to fall.
scatterNewspapers lay scattered all over the floor.
scatter"Oh no! I left my umbrella on the train." "You are a scatterbrain!"
scatterSheesh, you've even got cigarette butts scattered around.
scatterThe farmer is scattering seeds over the field.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอนอิง[N] scatter cushion
โรย[V] sprinkle, See also: scatter, Syn. โปรย, พรม
โรย[V] scatter, See also: shower, spread, sprinkle, strew, disseminate, fling, Syn. โปรย, Example: ชาวนานำปุ๋ยหมักไปโรยในนาข้าว, Thai definition: ค่อยๆ โปรยลงไป, โปรยลงไปทีละน้อย
หว่าน[V] sow, See also: scatter, Syn. โปรย, โรย, Example: ชาวนาเริ่มหว่านข้าวเมื่อต้นฤดูฝน และเก็บเกี่ยวภายหลังฤดู, Thai definition: โปรย, ทำให้กระจาย
เกลื่อน[ADV] dispersedly, See also: scatteringly, Syn. เกลื่อนกลาด, กระจัดกระจาย, Example: เมื่อคราวที่ลมพัดแรง ดอกมังคุดสีม่วงชมพูทิ้งกลีบเกลื่อนบนลานทรายขาวโพลน, Thai definition: กระจายอยู่ทั่วไป
กระจัดกระจาย[V] scatter, See also: disperse, spread, Syn. กระจัดพลัดพราย, ระส่ำระสาย, ขจัดพลัดพราก, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ข้าวของและชิ้นส่วนของเครื่องบินกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณป่า, Thai definition: เรี่ยรายไป, แตกซ่านเซ็นไป, ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน
พ่าน[ADV] diffusely, See also: scatteredly, disorderedly, Syn. พล่าน, พลุกพล่าน, Example: ตลาดที่นี่คนเดินพ่านขายของเกะกะมาก, Thai definition: ไม่เป็นระเบียบ
เพรื่อ[ADV] indiscreetly, See also: scatteringly, Syn. เรี่ยราด, Example: เธอพูดเพรื่อไปแบบนี้จะได้ประโยชน์อะไร, Thai definition: อย่างเกินขอบเขต, อย่างไม่เป็นกิจจะลักษณะ
เรี่ยราด[ADV] scatteringly, Example: ที่นี่มีกองขี้วัวขี้ควายเรี่ยราดตามทางในหมู่บ้าน ซึ่งชวนให้นึกถึงหมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกลจากความเจริญ, Thai definition: กระจายไปอย่างเลอะเทอะ
เรี่ยราย[V] scatter here and there, See also: scattered in disorder, strew, Syn. เกลื่อนกลาด, Example: ประกายของน้ำค้างบนสนามหญ้าต้องแดดวาววับราวกับอัญมณีเรี่ยรายอยู่บนพื้นสนาม, Thai definition: กระจายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเรี่ยกะราด[adj.] (karīakarāt) EN: scattered   
กะเรี่ยกะราดไปทั่ว[xp] (karīakarāt pai thūa) EN: scattered here and there   
ขจาย[adj.] (khajāi) EN: dispersed; scattered ; spread out   
ขจัดขจาย[v.] (khajat-khajāi) EN: scatter ; disperse ; dispel ; spread around   
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: be scattered ; be widespread   FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; spread all about   FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
กระดองหาย[n.] (kradønghāi) EN: implement for spreading straw out on the threshing floor ; hayfork ; Thai hayrack or hayscatterer   
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed   FR: répandre ; éparpiller ; disperser
กระจัด[v.] (krajat) EN: disperse ; scatter ; spread ; separate ; keep apart   FR: disperser
กระจัดกระจาย[adj.] (krajatkrajāi) EN: scattered ; dispersed ; spred out   FR: dispersé , épars

CMU English Pronouncing Dictionary
SCATTER    S K AE1 T ER0
SCATTERED    S K AE1 T ER0 D
SCATTERING    S K AE1 T ER0 IH0 NG
SCATTERGOOD    S K AE1 T ER0 G UH2 D
SCATTERGORY    S K AE1 T ER0 G AO2 R IY0
SCATTERSHOT    S K AE1 T ER0 SH AA2 T
SCATTERGORIES    S K AE1 T ER0 G AO2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scatter    (v) (s k a1 t @ r)
scatters    (v) (s k a1 t @ z)
scattered    (v) (s k a1 t @ d)
scattering    (v) (s k a1 t @ r i ng)
scatterbrain    (n) (s k a1 t @ b r ei n)
scatterbrains    (n) (s k a1 t @ b r ei n z)
scatterbrained    (j) (s k a1 t @ b r ei n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Punktwolke {f}scatter diagram [Add to Longdo]
gestreutes Lesenscatter read [Add to Longdo]
gestreutes Speichernscatter write [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
バラバラ(P);ばらばら[, barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) [Add to Longdo]
ラマン効果[ラマンこうか, raman kouka] (n) Raman effect (of inelastic photon scattering) [Add to Longdo]
レイリー散乱;レーリー散乱[レイリーさんらん(レイリー散乱);レーリーさんらん(レーリー散乱), reiri-sanran ( reiri-sanran ); re-ri-sanran ( re-ri-sanran )] (n) Rayleigh scattering [Add to Longdo]
雲散[うんさん, unsan] (n,vs) scatter; disperse [Add to Longdo]
雲集霧散[うんしゅうむさん, unshuumusan] (n,vs) (many things) gathering like clouds and vanishing like mist; swarming and scattering [Add to Longdo]
花かご;花籠;華筥[はなかご(花かご;花籠);けこ(花籠;華筥);はなこ(花籠)(ok), hanakago ( hana kago ; hanakago ); keko ( hanakago ; hana kyo ); hanako ( hanakago ] (n) (1) (はなかご, はなこ only) {Buddh} flower basket; (2) (はなかご, けこ only) (usu. けこ) flower basket (or plate) used for flower-scattering rituals [Add to Longdo]
拡散[かくさん, kakusan] (n,vs,adj-no) scattering; diffusion; spread (e.g. signal across the spectrum); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分散[fēn sàn, ㄈㄣ ㄙㄢˋ, ] scatter; disperse; distribute, #5,130 [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] scatter; separate; to open; to unroll; to spread out, #7,429 [Add to Longdo]
零散[líng sàn, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄢˋ, ] scattered, #25,252 [Add to Longdo]
支离破碎[zhī lí pò suì, ㄓ ㄌㄧˊ ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] scattered and smashed (成语 saw), #30,950 [Add to Longdo]
散射[sǎn shè, ㄙㄢˇ ㄕㄜˋ, ] scattering, #32,473 [Add to Longdo]
零碎[líng suì, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄨㄟˋ, ] scattered and fragmentary; scraps; odds and ends, #35,540 [Add to Longdo]
星罗棋布[xīng luó qí bù, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ, / ] scattered about like stars in the sky or chess pieces on a board (成语 saw); spread all over the place, #41,291 [Add to Longdo]
散沙[sǎn shā, ㄙㄢˇ ㄕㄚ, ] scattered sand; fig. lacking in cohesion or organization, #97,163 [Add to Longdo]
杂说[zá shuō, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄛ, / ] scattered essays; various opinions; different manners of speaking, #109,457 [Add to Longdo]
散匪[sǎn fěi, ㄙㄢˇ ㄈㄟˇ, ] scattered bandits; fig. random jottings; marginal notes, #128,248 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
散乱[さんらん, sanran] scattering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scatter \Scat"ter\, v. i.
   To be dispersed or dissipated; to disperse or separate; as,
   clouds scatter after a storm.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scatter \Scat"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Scattered}; p. pr. &
   vb. n. {Scattering}.] [OE. scateren. See {Shatter}.]
   1. To strew about; to sprinkle around; to throw down loosely;
    to deposit or place here and there, esp. in an open or
    sparse order.
    [1913 Webster]
 
       And some are scattered all the floor about.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Why should my muse enlarge on Libyan swains,
       Their scattered cottages, and ample plains?
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Teach the glad hours to scatter, as they fly,
       Soft quiet, gentle love, and endless joy. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to separate in different directions; to reduce
    from a close or compact to a loose or broken order; to
    dissipate; to disperse.
    [1913 Webster]
 
       Scatter and disperse the giddy Goths. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to frustrate, disappoint, and overthrow; as, to
    scatter hopes, plans, or the like.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To disperse; dissipate; spread; strew.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scatter
   n 1: a haphazard distribution in all directions [syn: {scatter},
      {spread}]
   2: the act of scattering [syn: {scatter}, {scattering},
     {strewing}]
   v 1: to cause to separate and go in different directions; "She
      waved her hand and scattered the crowds" [syn: {disperse},
      {dissipate}, {dispel}, {break up}, {scatter}]
   2: move away from each other; "The crowds dispersed"; "The
     children scattered in all directions when the teacher
     approached"; [syn: {disperse}, {dissipate}, {scatter},
     {spread out}]
   3: distribute loosely; "He scattered gun powder under the wagon"
     [syn: {scatter}, {sprinkle}, {dot}, {dust}, {disperse}]
   4: sow by scattering; "scatter seeds"
   5: cause to separate; "break up kidney stones"; "disperse
     particles" [syn: {break up}, {disperse}, {scatter}]
   6: strew or distribute over an area; "He spread fertilizer over
     the lawn"; "scatter cards across the table" [syn: {spread},
     {scatter}, {spread out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top