Search result for

scamp

(50 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scamp-, *scamp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scamp[SL] เด็กเล็กๆ
scamp[N] เด็กซนที่น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนขี้โกงที่น่ารัก
scamp[N] คนเกเร, See also: คนพาล, คนเลว, คนชั่ว, Syn. rogue
scampi[N] อาหารที่ประกอบด้วยกุ้งตัวใหญ่ทอดกับเนย
scamper[VI] รีบวิ่งก้าวถี่ๆ (มักใช้กับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กๆ), See also: วิ่งเล่นเร็วๆ, Syn. hasten, speed, hurry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scamp(สแคมพฺ) n. อันธพาล,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง,คนเหลวไหล. vt. ทำให้เหลวไหล,ทำอย่างรีบเร่ง,ทำอย่างสะเพร่า, Syn. rogue
scamper(สแคม'เพอะ) vi.,n. (การ) วิ่งอย่างรีบเร่ง,ไปอย่างรีบเร่ง,วิ่งเล่น,กระโดดโลดเต้น., Syn. scurry,scuttle,rush

English-Thai: Nontri Dictionary
scamper(n) การวิ่งเล่น,การวิ่งหนี
scamper(vi) วิ่งเล่น,วิ่งหนี,กระโดดโลดเต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scamping speech; speech, clipped; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Scampia is the biggest drug-pushing locality in the world.Scampia is the biggest drug-pushing locality in the world. Gomorrah (2008)
Little scamp.Little scampHot Tub Time Machine (2010)
I took great pleasure never knowing what the scamp would do next.ไม่รู้เลยว่ามันจะทำให้ฉันประหลาดใจกับอุบายของมัน The Tourist (2010)
Is because people know what they're going to get when they go to one-- they're going to get garlic scampi, hot and spicy, lemon and butter.เพราะรู้ว่าแวะไปแล้ว จะเจออะไรไงล่ะ นั่นคือกุ้งกระเทียม กุ้งเผ็ดร้อน กุ้งใส่มะนาวกับเนย Mea Makamae (2011)
If even one of them survives, he's going to scamper off to His Majesty and cry treason...ถ้ามีใครสักคนเล็ดรอดไปหาฝ่าบาท และแจ้งการก่อกบฏล่ะก็ The Princess' Man (2011)
I think I'll go with the garlic scampi this time, huh?ผมคิดว่าตอนนี้ ผมจะกินกุ้งกระเทียม? Pu'olo (2012)
Which, in fact, is basically scampi.ซึ่ง้หมือนกับสแคมปิ Ha'alele (2012)
Scampi special.แสกมปี้ สเปเชียล La O Na Makuahine (2012)
♪ ♪ (rampant scampering away) (chopping)อินกริด ยังมองหาช่องว่างอยู่เหรอ? อืม.. A Moveable Beast (2014)
Big bad Galavan barks the orders, and you scamper around, bringing home dead rabbits, so you might get a little pat on the head?ไอ้ชั่วกาลาแวนตะโกนสั่ง แล้วคุณก็รีบวิ่งไปรอบๆ คาบศพกระต่ายกลับมา แล้วคุณก็ถูกตบที่หัวเบาๆใช่ไหมล่ะ Rise of the Villains: The Son of Gotham (2015)
Wait. Back off, scamp.ถอยไป ไอ้เบื้อก Blazing Saddles (1974)
When you little scamps get together, you're worse than a sewing circle.เมื่อคุณ scamps เล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ร่วมกันคุณจะเลวร้ายยิ่งกว่าวงกลมเย็บผ้า Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scampThe boys scampered in all directions at the sight of their teacher.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper   
ลวก[v.] (lūak) EN: skimp ; scamp   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAMPER    S K AE1 M P ER0
SCAMPERED    S K AE1 M P ER0 D
SCAMPERING    S K AE1 M P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scamp    (v) (s k a1 m p)
scampi    (n) (s k a1 m p ii)
scamps    (v) (s k a1 m p s)
scamped    (v) (s k a1 m p t)
scamper    (v) (s k a1 m p @ r)
scampers    (v) (s k a1 m p @ z)
scamping    (v) (s k a1 m p i ng)
scampered    (v) (s k a1 m p @ d)
scampering    (v) (s k a1 m p @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scampi {pl}scampi [Add to Longdo]
Schuft {m} | Schufte {pl}scamp | scamps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
スカンピ[, sukanpi] (n) scampi [Add to Longdo]
逸走[いっそう, issou] (n,vs) escape; scud; scamper away [Add to Longdo]
疾走[しっそう, shissou] (n,vs) sprint; dash; scampering; (P) [Add to Longdo]
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice [Add to Longdo]
小坊主[こぼうず, kobouzu] (n) young priest; scamp [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疾走[jí zǒu, ㄐㄧˊ ㄗㄡˇ, ] scamper; scurry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scamp \Scamp\, v. t. [Cf. {Scamp},n., or {Scant}, a., and
   {Skimp}.]
   To perform in a hasty, neglectful, or imperfect manner; to do
   superficially. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      A workman is said to scamp his work when he does it in
      a superficial, dishonest manner.     --Wedgwood.
   [1913 Webster]
 
      Much of the scamping and dawdling complained of is that
      of men in establishments of good repute. --T. Hughes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scamp \Scamp\ (sk[a^]mp), n. [OF. escamper to run away, to make
   one's escape. Originally, one who runs away, a fugitive, a
   vagabond. See {Scamper}.]
   A rascal; a swindler; a rogue. --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scamp
   n 1: one who is playfully mischievous [syn: {imp}, {scamp},
      {monkey}, {rascal}, {rapscallion}, {scalawag}, {scallywag}]
   v 1: perform hastily and carelessly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top