หรือคุณหมายถึง scalineß?
Search result for

scaliness

(7 entries)
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scaliness-, *scaliness*, scalines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scaliness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scaliness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scaliness[N] การตกสะเก็ด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scaliness(สเคล'ลินิส) n. การมีเกล็ด,การมีสะเก็ด,การตกสะเก็ด,การมีคราบ,คราบบนผิวของเหลว,ความเลวทราม,ความใจแคบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuppigkeit {f}scaliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Scaliness \Scal"i*ness\, n.
     The state of being scaly; roughness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  scaliness
      n 1: the property of being scaly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top